Ny "rohy" nosoratana amin'ny teny Frantsay, mitarika anao amin'ny lahatsoratra amin'ny teny Frantsay. Amin'ity tranga ity dia afaka misafidy amin'ny fiteny hafa koa ianao: Anglisy, Espaniola, Portiogey

Fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesoa Kristy

"Fa efa natao sorona tokoa i Kristy, izay toy ny zanak’ondrin’ny Paska"

(1 Korintiana 5:7) 

Taratasy misokatra ho an’ny kongregasionan’ny Vavolombelon’i Jehovah

Ry rahalahy sy anabavy malala ao amin’i Kristy,

Tsy maintsy mankatò ny didin’i Kristy hihinana mofo tsy misy masirasira sy hisotro amin’ilay kapoaka ny Kristianina manana fanantenana ny fiainana mandrakizay eto an-tany, mandritra ny fahatsiarovana ny fahafatesany ho sorona

(Jaona 6:48-58)

Rehefa manakaiky ny datin’ny fahatsiarovana ny nahafatesan’i Kristy, dia zava-dehibe ny manaraka ny didin’i Kristy momba izay maneho ny sorona nataony, dia ny vatany sy ny rany, izay aseho amin’ny alalan’ny mofo tsy misy lalivay sy ny vera misy divay. Tamin’ny toe-javatra iray, niresaka momba ny mana latsaka avy tany an-danitra i Jesosy Kristy, dia nilaza toy izao: “Lazaiko marimarina aminareo fa raha tsy mihinana ny nofon’ny Zanak’olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy hahazo fiainana. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia hahazo fiainana mandrakizay, ary hanangana azy amin’ny maty aho amin’ny andro farany” (Jaona 6:48-58). Misy milaza fa tsy nanonona ireo teny ireo ho anisan’ny fahatsiarovana ny nahafatesany izy. Io hevitra io dia tsy manohitra ny adidy hihinana amin’izay maneho ny nofony sy ny rany, dia ny mofo tsy misy masirasira sy ny kapoaky ny divay.

Rehefa manaiky vetivety fa hisy fahasamihafana eo amin’ireo fanambarana ireo sy ny fankalazana ny fahatsiarovana, dia tsy maintsy manondro ny modely nomeny, dia ny fankalazana ny Paska ny olona iray (“Fa efa natao sorona tokoa i Kristy, ilay zanak’ondrin’ny Paska” 1 Korintiana 5:7 ; Hebreo 10:1). Iza no nankalaza ny Paska? Ny voafora ihany ( Eksodosy 12:48 ). Asehon’ny Eksodosy 12:48 fa na ny vahiny voafora aza dia afaka nandray anjara tamin’ny Paska. Tsy maintsy nandray anjara tamin’ny Paska mihitsy aza ny vahiny (jereo ny andininy 49): “Ary raha misy olona hafa firenena mipetraka eo aminareo, dia tokony hikarakara ny biby hatao sorona hankalazana ny Paska ho an’i Jehovah koa izy. Araka ny lalàn’ny Paska sy araka izay efa fanao amin’izy io no hikarakarany azy. Tokony hitovy ihany ny lalàna ho an’ny vahiny sy ny teratany” (Nomery 9:14). “Ho fitsipika iray ihany no ho anareo anisan’ny fiangonana sy ho an’ny hafa firenena mipetraka eo aminareo. Ho fitsipika tokony harahinareo sy ny taranakareo foana izany. Eo anatrehan’i Jehovah, dia mitovy aminareo ihany ny hafa firenena mipetraka eo aminareo” (Nomery 15:15). Adidy lehibe ny fandraisana anjara tamin’ny Paska, ary i Jehovah Andriamanitra, nifandray tamin’io fankalazana io, dia tsy nanavaka ny Isiraelita sy ny vahiny.

Nahoana no manantitrantitra fa tsy maintsy nankalaza ny Paska ny vahiny? Satria ny hevitra fototra ananan’ireo izay mandrara ny fandraisana anjara amin’izay maneho ny tenan’i Kristy, amin’ireo kristiana mahatoky izay manana fanantenana ny ho eto an-tany, dia ny hoe tsy anisan’ny “fanekena vaovao” izy ireo, ary tsy anisan’ny Isiraely ara-panahy akory. Kanefa, araka ny modely amin’ny Paska, ny tsy Isiraelita dia afaka nankalaza ny Paska… Inona no dikan’ny hoe famorana ara-panahy? Fankatoavana an’Andriamanitra (Deoteronomia 10:16; Romana 2:25-29). Ny tsy famorana ara-panahy dia maneho ny tsy fankatoavana an’Andriamanitra sy Kristy (Asan’ny Apostoly 7:51-53). Ny valiny dia aseho eto ambany.

Miankina amin’ny fanantenana ho any an-danitra na ho eto an-tany ve ny fihinanana ny mofo sy ny fisotroana ny kapoaky ny divay? Raha voaporofo amin’ny ankapobeny ireo fanantenana roa ireo, amin’ny famakiana ny fanambarana rehetra momba an’i Kristy, ny apostoly sy ny mpiara-belona aminy, dia tsapantsika fa tsy voalaza mivantana ao amin’ny Baiboly izany. Matetika, ohatra, i Jesosy Kristy no niresaka momba ny fiainana mandrakizay, nefa tsy nanavaka ny fanantenana ho any an-danitra sy ny ho eto an-tany ( Matio 19:16, 29; 25:46; Marka 10:17, 30; Jaona 3:15, 16, 36; 4:14,35;5:24,28,29 (raha miresaka momba ny fitsanganana amin’ny maty izy, dia tsy milaza akory hoe ho etỳ an-tany izany (na dia hisy aza izany)), 39;6:27,40,47,54 (misy references maro hafa any, tsy manavaka ny fiainana mandrakizay any an-danitra na ety an-tany i Jesosy Kristy)). Noho izany, ireo fanantenana roa ireo dia tsy tokony hanavaka ny kristiana amin’ny tontolon’ny fankalazana ny fahatsiarovana. Ary mazava ho azy fa tsy misy fototra ara-baiboly mihitsy ny fanaovana ireo fanantenana roa ireo hiankina amin’ny fihinanana mofo sy fisotroana ny kapoaka.

Farany, ao amin’ny teny manodidina ny Jaona 10, ny filazana fa ny Kristianina manana fanantenana ny hiaina eto an-tany dia ho “ondry hafa”, fa tsy anisan’ny fanekena vaovao, dia tsy mifanaraka tanteraka amin’ny teny manodidina ny toko iray manontolo. Eo am-pamakianao ilay lahatsoratra (eo ambany), “Ny ondry hafa”, izay mandinika tsara ny teny manodidina sy ny fanoharana momba an’i Kristy, ao amin’ny Jaona 10, dia ho hitanao fa tsy fifanekena no resahiny, fa momba ny mombamomba ny tena Mesia. Ny “ondry hafa” dia Kristianina tsy jiosy. Ao amin’ny Jaona 10 sy 1 Korintiana 11, dia tsy misy fandrarana ara-baiboly ny kristiana mahatoky izay manantena ny fiainana mandrakizay eto an-tany sy izay manana famorana ara-panahy ny fo, hihinana ny mofo sy hisotro ny kapoaka fahatsiarovana ny divay.

Raha ny amin’ny kajy ny datin’ny fahatsiarovana, talohan’ny fanapahan-kevitra nosoratana tao amin’ny Tilikambo Fiambenana tamin’ny 1 Febroary 1976 (fanontana anglisy (pejy 72)), ny datin’ny 14 Nisana dia nifototra tamin’ny “volana vaovaon’ny astronomia”. Tsy nifototra tamin’ny tsinam-bolana voalohany hita tany Jerosalema izy io. Hazavaina aminao eto ambany hoe nahoana no mifanaraka kokoa amin’ny kalandrie ara-baiboly ny “volana-volana astronomika”, miorina amin’ny fanazavana amin’ny antsipiriany ao amin’ny Salamo 81:1-3 . Ambonin’izany, araka ny hita ao amin’ny lahatsoratra Ny Tilikambo Fiambenana, ny fomba vaovao notazonina dia tsy tokony hotandremana afa-tsy any Jerosalema. Raha ny tsinam-bolana astronomika dia manana sanda manerantany. Izany no mahatonga ny daty voatonona eo am-piandohan’ity lahatsoratra ity (miorina volana vaovaon’ny astronomia) dia roa andro mialoha ny kajikajy notazonin’ny kongregasiona kristianan’ny Vavolombelon’i Jehovah nanomboka tamin’ny 1976. Firahalahiana ao amin’i Kristy.

***

Ny datin’ny fahatsiarovana ny nahafatesan’i Jesosy Kristy manaraka dia ny Alakamisy 10 Aprily 2025,

aorian’ny filentehan’ny masoandro

(araka ny kajy avy amin'ny tsinam-bolana "astronomika")

Ahoana no fomba kajy io daty io?


Azonao atao ny mijery fanazavana antsipirihany

eto ambany amin'ireo fiteny eto ambany:

Ny ondry hafa

"Manana ondry hafa tsy ato amin’ity vala ity aho. Ireny koa tsy maintsy hoentiko, dia hihaino ny feoko. Ho lasa andiany iray izy ireo sady ho iray ihany ny mpiandry azy"

(Jaona 10:16)

Ny famakiana amim-pitandremana ny Jaona 10:1-16 dia mampiseho fa ny foto-kevitra fototra dia ny famantarana ny Mesia ho tena mpiandry ny ondry, ny mpianany.

Izao no voasoratra ao amin’ny Jaona 10:1 sy Jaona 10:16 : “Lazaiko marimarina aminareo fa izay tsy miditra eo amin’ny vavahadin’ny valan’ondry, fa mianika any an-toeran-kafa, dia mpangalatra sy mpandroba. (...) Manana ondry hafa tsy ato amin’ity vala ity aho. Ireny koa tsy maintsy hoentiko, dia hihaino ny feoko. Ho lasa andiany iray izy ireo sady ho iray ihany ny mpiandry azy”. Io “valan’ondry” io dia maneho ny faritany nitorian’i Jesosy Kristy, ny firenen’ny Isiraely, araka ny teny manodidina ny lalàn’i Mosesy: “Nirahin’i Jesosy izy 12 lahy, ka nomeny toromarika hoe: “Aza mankany amin’ny firenen-kafa, ary aza miditra ao amin’ny tanànan’ny Samaritanina mihitsy.  Any amin’ny ondry very eo amin’ny taranak’Israely ihany mandeha"” (Matio 10:5,6). “Dia hoy i Jesosy: “Ho any amin’ny ondry very amin’ny taranak’Israely ihany no nanirahana ahy"" (Matio 15:24).

Ao amin’ny Jaona 10:1-6 dia voasoratra fa niseho teo anoloan’ny varavaran’ny valan’ondry i Jesosy Kristy. Izany no nitranga tamin’ny fotoana nanaovana batisa azy. Ny “mpiandry vavahady” dia i Jaona Mpanao Batisa ( Matio 3:13 ). Tamin’ny nanaovany batisa an’i Jesosy, izay tonga Kristy, dia nanokatra ny varavarana ho azy i Jaona Mpanao Batisa ary nanambara fa Jesosy no Kristy sy

Zanak’ondrin’Andriamanitra: “Ny ampitson’iny, dia hitany nanatona azy i Jesosy, ka hoy izy: “Iny ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra izay manala ny fahotan’izao tontolo izao!"” ( Jaona 1:29-36 ).

Ao amin’ny Jaona 10:7-15 , na dia nitoetra tao amin’ilay foto-kevitra momba ny Mesia iray ihany aza i Jesosy Kristy, dia nampiasa fanoharana hafa iray tamin’ny fiantsoana ny tenany ho “Vavahady”, ilay hany toerana hidirana amin’ny fomba mitovy amin’ny Jaona 14:6: "Hoy i Jesosy: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako". I Jesoa Kristy ho Mesia foana no lohahevitry. Avy amin’ny andininy faha-9, ao amin’io andalan-teny io ihany (manova fanoharana izy), dia milaza ny tenany ho mpiandry miandry ny ondriny izy amin’ny fanaovana azy ireo “hiditra na mivoaka” mba hamahana azy ireo. Sady miompana aminy ny fampianarana sy amin’ny fomba tokony hikarakarany ny ondriny. I Jesosy Kristy dia manendry ny tenany ho mpiandry tena tsara izay manolotra ny ainy ho an’ny mpianany sy tia ny ondriny (tsy toy ny mpiandry karama izay tsy manao vivery ny ainy ho an’ny ondry tsy azy). Ny tena ifantohan’ny fampianaran’i Kristy indray dia ny tenany amin’ny maha-mpiandry ondry Azy izay hahafoy tena ho an’ny ondriny (Matio 20:28).

Jaona 10:16-18 : “Manana ondry hafa tsy ato amin’ity vala ity aho. Ireny koa tsy maintsy hoentiko, dia hihaino ny feoko. Ho lasa andiany iray izy ireo sady ho iray ihany ny mpiandry azy.  Tia ahy ny Ray satria mahafoy ny aiko aho mba hahazoako azy io indray.  Tsy misy manala ny aiko amiko, fa izaho no mahafoy azy io an-tsitrapo. Manana fahefana hamoy ny aiko aho, ary manana fahefana hahazo azy io indray. Izany no didy azoko tamin’ny Raiko”.

Tamin’ny famakiana ireo andinin-teny ireo, tamin’ny fiheverana ny teny manodidina ny andininy teo aloha, dia nanambara hevitra revolisionera i Jesosy Kristy tamin’izany fotoana izany, fa tsy ho an’ny mpianany jiosy ihany no hataony sorona, fa ho an’ny tsy Jiosy koa. Ny porofo dia izao: Ny didy farany omeny ny mpianany momba ny fitoriana dia izao: “Hahazo hery kosa ianareo rehefa tonga aminareo ny fanahy masina, ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary any amin’ny faritra lavitra indrindra eto an-tany ianareo” (Asa 1:8). Amin’ny batisan’i Kornelio indrindra no hanombohan’ny fahatanterahan’ny tenin’i Kristy ao amin’ny Jaona 10:16 (Jereo ny fitantarana ara-tantara ao amin’ny Asan’ny Apostoly toko faha-10).

Noho izany, ny “ondry hafa” ao amin’ny Jaona 10:16 dia mihatra amin’ny Kristianina tsy jiosy ara-nofo. Ao amin’ny Jaona 10:16-18 , dia milazalaza ny firaisan-kina eo amin’ny fankatoavan’ny ondry an’i Jesosy Kristy Mpiandry ondry izy io. Nilaza toy ny “ondry vitsy” koa izy momba ny mpianany rehetra tamin’ny androny: “Aza matahotra, ry ondry vitsy, fa sitraky ny Rainareo ny hanome anareo ny Fanjakana” (Lioka 12:32). Tamin’ny Pentekosta taona 33, dia 120 monja ny mpianatr’i Kristy (Asan’ny Apostoly 1:15). Ao amin’ny tohin’ny fitantarana ao amin’ny Asan’ny Apostoly, dia hitantsika fa hiakatra ho arivo vitsivitsy ny isan’izy ireo (Asan’ny Apostoly 2:41 (3000 fanahy); Asan’ny Apostoly 4:4 (5000)). Na izany na tsy izany, ny Kristianina vaovao, na tamin’ny andron’i Kristy na tamin’ny andron’ny apostoly, dia nisolo tena ny “ondry vitsy” raha ny amin’ny fitambaran’ny vahoakan’ny firenen’Isiraely sy ny firenena hafa rehetra tamin’izany fotoana izany.

Aoka isika hiray saina araka ny nangatahin’i Jesosy Kristy tamin’ny Rainy

“Tsy mangataka ho an’ireto ihany anefa aho, fa ho an’izay mino ahy koa noho ny tenin’izy ireo, mba ho iray izy rehetra, hoatr’anao Ray tafaray amiko ary izaho tafaray aminao, dia ho tafaray amintsika koa izy ireo, amin’izay dia hino izao tontolo izao hoe ianao no naniraka ahy” (Jaona 17:20,21).

- Ny Paska dia modely amin'ireo fepetra masina takin'ny fankalazana ny fahatsiarovana ny fahafatesan'i Kristy: "Fa aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tena izy dia an’i Kristy" (Kolosianina 2:17). "Koa satria aloky ny zavatra tsara ho avy ny Lalàna fa tsy ny tena izy" (Hebreo 10:1).

- Ny voafora ihany no afaka mankalaza ny Paska: "Koa amin’ny takarivan’ny andro fahefatra ambin’ny folon’ny volana voalohany, dia hihinana mofo tsy misy lalivay ianareo hatramin’ny takarivan’ny andro fahiraika amby roapolon’io volana io" (Eksodosy 12:48).

- Tsy adidin'ny Kristianina ny famorana ara-batana. Ny famorana dia ho tonga ara-panahy: "Koa forao ny fonareo, ary aza manamafy hatoka intsony" (Deoteronomia 10:16, Asa 15: 19,20,28,29 "Didim-panjakana apôstôly", Romana 10: 4 "Fa Kristy no faran’ny Lalàna" (nomena an'i Mosesy)).

- Ny famorana ara-panahy ao am-po dia midika ho fankatoavana an'Andriamanitra sy i Jesoa Kristy zanany: "Rehefa mitandrina ny lalàna ihany ianao vao mahasoa anao ny famorana.  Fa raha mpandika lalàna kosa ianao, dia manjary tsy voafora  indray ianao izay efa voafora  io. 26  Koa raha mitandrina ny zavatra ara-drariny takin’ny Lalàna ny olona tsy mifora,  tsy efa anisan’ny voafora ihany ve izy na dia tsy mifora aza? Ary ny tsy mifora izay manatanteraka ny Lalàna, dia hanameloka anao  izay mpandika lalàna na dia manana ny fehezan-dalàna an-tsoratra aza ianao sady voafora. Fa tsy izay miseho etỳ ivelany no maha Jiosy ny olona iray,  ary tsy ny famorana azy eo amin’ny nofo no maha voafora azy. Fa ny ao anaty no maha Jiosy azy,  ary voafora fo  izy ka ny fanahy no namorana azy, fa tsy ny fehezan-dalàna an-tsoratra.  Koa tsy avy amin’ny olona, fa avy amin’Andriamanitra, ny fiderana  izany olona izany (Romana 2: 25-29) (Les enseignements bibliques).

- Ny tsy voafora ara-panahy dia maneho ny tsy fankatoavana an 'Andriamanitra sy Jesoa Kristy: "Ry mafy hatoka, tsy voafora fo sy sofina! Manohitra ny fanahy masina foana ianareo. Ary tahaka ny nataon’ny razanareo ihany no ataonareo koa.  Iza moa no mpaminany tsy nenjehin’ny razanareo? Eny, novonoiny mihitsy aza ireo nanambara mialoha fa ho avy Ilay marina. Ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo.  Ianareo no nandray ny Lalàna nampitain’ny anjely, nefa tsy nitandrina izany" (Asa 7: 51-53) (Les enseignements bibliques (Ce que la Bible interdit)).

- Ny famorana ara-panahy ny fo dia takiana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fankalazana ny fahafatesan'i Kristy (na inona na inona fanantenana kristiana (any an-danitra na ety an-tany): "Aoka ny olona handini-tena tsara aloha raha mendrika, vao hihinana amin’ny mofo sy hisotro amin’ny kaopy" (1 Korintiana 11:28).

- Ny kristiana dia tokony handinika ny feon'ny fieritreretana alohan'ny fandraisana anjara amin'ny fankalazana ny fahafatesan'i Kristy. Raha mihevitra izy fa manana feon'ny fieritreretana madio eo anatrehan'Andriamanitra, ary manana ny famorana ara-panahy, dia afaka mandray anjara amin'ny fankalazana ny fahafatesan'i Kristy izy (na inona na inona fanantenana kristiana (any an-danitra na ety an-tany) (La résurrection céleste; La résurrection terrestre; La Grande Foule; La libération).

- Ny didy mazava amin'i Kristy, ny mihinana an'ohatra amin'ny "nofony" sy ny "rany", dia fanasana ho an'ny Kristianina mahatoky rehetra hihinana "mofo tsy misy masirasira", misolo tena ny "nofony" sy hisotro amin'ny ny kaopy, misolo tena ny "rany": "Izaho no mofon’aina. Nihinana ny mana ny razanareo tany an-tany efitra, nefa maty ihany.  Ity kosa no mofo nidina avy any an-danitra mba ho afaka hihinana azy ny olona, ka tsy ho faty. Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Raha misy mihinana an’ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko ho fiainan’izao tontolo izao.” Dia nifanditra ny Jiosy, ka nanao hoe: “Hataon’io lehilahy io ahoana ny hanome ny nofony hohanintsika?” Koa hoy i Jesosy: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa raha tsy mihinana ny nofon’ny Zanak’olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy manana fiainana ao anatinareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia manana fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin’ny maty amin’ny andro farany. Fa tena sakafo ny nofoko, ary tena fisotro ny rako. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia tafaray foana amiko, ary izaho koa tafaray aminy.  Velona ny Ray izay naniraka ahy, ary velona aho noho ny Ray. Dia toy izany koa izay mihinana ahy, ho velona izy noho ny amiko. Ity no mofo nidina avy any an-danitra. Tsy tahaka ny razanareo izay nihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity kosa dia ho velona mandrakizay" (Jaona 6:48-58) (Jésus-Christ le seul chemin).

- Noho izany, ny Kristianina mahatoky, na inona na inona fanantenan'izy ireo, any an-danitra na ety an-tany, dia tsy maintsy mandray ny mofo sy ny divay amin'ny fankalazana ny fahafatesan'i Kristy, didy avy amin'i Kristy izany: "Koa hoy i Jesosy: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa raha tsy mihinana ny nofon’ny Zanak’olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy manana fiainana ao anatinareo. (...) Velona ny Ray izay naniraka ahy, ary velona aho noho ny Ray. Dia toy izany koa izay mihinana ahy, ho velona izy noho ny amiko" (Jaona 6:53,57).

- Ny fankalazana ny fahafatesan'i Kristy dia tsy tokony hankalazaina afa-tsy eo amin'ireo mpanara-dia mahatoky an'i Kristy: "Koa rehefa mivory mba hihinana izany ianareo, ry rahalahiko, dia aoka hifampiandry" (1 Korintianina 11:33) (Adoration à Jéhovah en congrégation).

Raha te handray anjara amin'ny fahatsiarovana, ny fahafatesan'i Kristy ary tsy Kristianina ianao dia tsy maintsy atao batisa ianao, maniry an-tsitrapo hankatò ny didin'i Kristy: "Koa mandehana àry, ataovy mpianatra ny olona any amin’ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin’ny anaran’ny Ray sy amin’ny anaran’ny Zanaka ary amin’ny anaran’ny fanahy masina. Ampianaro izy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo. Ary homba anareo foana aho, mandra-pahatongan’ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity" (Matio 28:19,20) (Baptême).

Ahoana no hankalazana ny fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesoa Kristy?
"Ataovy hatrany izao ho fahatsiarovana ahy"
(Lioka 22:19)

Taorian'ny fankalazana ny Paska, i Jesoa Kristy dia nametraka ny lamina ho fankalazana ny amin'ny fahatsiarovana ny fahafatesany (Lioka 22: 12-18). Izy ireo dia ao amin'ireo andinin-tsoratra masina ara-Baiboly, evanjelika:

Matio 26: 17-35.
Marka 14: 12-31.
Lioka 22: 7-38.
Jaona toko faha-13 ka hatramin'ny faha-17.

Nanome lesona tamin'ny fanetren-tena i Jesoa, nanasa ny tongotry ny mpianany (Jaona 13: 4-20). Na izany aza, ity hetsika ity dia tsy tokony heverina ho fombafomba hampihetsika alohan'ny fahatsiarovana (ampitahao amin'ny Jaona 13:10 sy Matio 15: 1-11). Ny tantara dia mampahafantatra antsika fa taorian'io, dia "nametraka ny akanjony ivelany" i Jesoa Kristy. Koa tsy maintsy manao akanjo tsara isika (Jaona 13: 10a, 12 ampitahao amin'ny Matio 22: 11-13). Raha ny lalana, teo amin'ny toerana namonoana an'i Jesosy Kristy, dia nesorin'ireo miaramila ireo akanjo izay niarahany tamin'io hariva io. Ny tantara ao amin'ny Jaona 19: 23,24: "Rehefa voafantsiky ny miaramila tamin’ny hazo fijaliana i Jesosy, dia nalain’ireo ny akanjony ivelany ary nozarainy efatra ka samy nahazo tsirairay avy izy ireo. Ary nalain’ireo koa ny fitafiany anankiray, izay tsy nisy zaitra, fa tenona iray ihany hatrany ambony ka hatrany ambany. Nifampiresaka izy ireo hoe: “Aleo tsy horovitintsika ity, fa andao isika hanao antsapaka hahitana izay hahazo azy.” Izany dia mba hahatanteraka ny Soratra Masina manao hoe: “Nifampizaran’izy ireo ny fitafiako, ary nanaovany antsapaka ny akanjoko.” Ary izany tokoa no nataon’ny miaramila". Nanao akanjo tsara i Jesoa Kristy, mifanaraka amin'ny lanjan'ny lanonana. Raha tsy mametraka fitsipika tsy voasoratra ao amin'ny Baiboly isika dia handanjalanja tsara ny fomba fitafiana (Hebreo 5:14).

I Jodasy Iskariota dia lasa ny lanonana. Izany no mampiseho fa lanonana io no tokony hankalazaina ihany amin'ny Kristianina mahatoky (Matio 26: 20-25, Marka 14: 17-21; Jaona 13: 21-30; 1 Korintiana 11:28,33)).

Ny lanonana ny fahatsiarovana lehibe dia voafaritra amin'ny fahatsoran'ny: "Raha mbola nihinana izy ireo, dia nandray mofo i Jesosy. Rehefa avy nivavaka izy, dia notapahiny ilay mofo ka nomeny ny mpianatra, sady hoy izy: “Raiso ity, ka hano. Ity no vatako.” Nandray kaopy koa izy, ka rehefa avy nisaotra an’Andriamanitra, dia nomeny azy ireo ilay kaopy, sady hoy izy: “Misotroa amin’ity ianareo rehetra. Fa ity no rako, dia ‘ny ran’ny fifanekena’ izay halatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka. Lazaiko aminareo anefa fa tsy hisotro intsony amin’itony vokatry ny voaloboka itony aho, mandra-pahatongan’ny andro hisotroako divay vaovao miaraka aminareo, ao amin’ny fanjakan’ny Raiko.” Tamin’ny farany, dia nivoaka nankany amin’ny Tendrombohitra Oliva izy ireo, rehefa avy nanao hira fiderana" (Matio 26: 26-30). Nanazava ny antony i Kristy noho izany lanonana, ny hevitry ny sorona, izay maneho ny mofo tsy misy masirasira, mariky ny tsy nisy ota vatana sy ny kapoaka, dia mariky ny rany. Nangataka ny mpianany izy hankalaza ny fahafatesany isan-taona amin'ny 14 Nisana (volana kalandrie jiosy) (Lioka 22:19).

Ny Filazantsaran'i Jaona dia mampahalala antsika ny momba ny fampianaran'i Kristy taorian'ity fombafomba ity, angamba ny Jaona 13:31 ka hatramin'ny Jaona 16:30. Ny vavaka farany nataon'i Jesoa Kristy dia ny Jaona 17. "Tamin’ny farany, dia nivoaka nankany amin’ny Tendrombohitra Oliva izy ireo, rehefa avy nanao hira fiderana" (Matio 26:30). Azo inoana fa ilay hira fiderana dia aorian'ny vavaka nataon'i Jesoa Kristy.

Ny lanonanaTokony hanaraka ny modely navelan'i Kristy isika. Ny fankalazana dia tokony hankalazaina ny loholona, ​​pasitera, mpisoron'ny fiangonana kristianina. Raha atao any amin'ny fianakaviana ny lanonana, dia ny lohan'ny fianakaviana Kristiana no tokony hankalaza izany. Raha tsy misy lehilahy, ny vehivavy Kristiana izay handamina ilay lanonana dia tokony hofidiana amin'ny vehivavy tranainy (Titosy 2: 3). Amin'io tranga io, ny vehivavy dia tsy maintsy manarona ny lohany (1 Korintiana 11: 2-6).

Izay manomana io lanonana io dia hanapa-kevitra ny hampianatra ao anatin'io toe-javatra io, mifototra amin'ny fitantarana ny filazantsara, angamba amin'ny famakiana azy ireo amin'ny fanamarihana azy ireo. Hisy vavaka farany hivavahana amin'i Jehovah Andriamanitra. Azo atao ny midera an'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fiderana, ary manaja an'i Jesosy Kristy Zanany.

Momba ny mofo, tsy maintsy atao tsy misy masirasira (Ahoana no hiomanana mofo tsy misy masirasira (lahatsary)). Ho an'ny divay, any amin'ny firenena sasany dia mety ho sarotra ny hahazoana iray. Ao amin'io tranga miavaka io dia ireo mpitondra no hanapa-kevitra ny hanolo azy amin'ny fomba mety indrindra amin'ny Baiboly (Jaona 19:34). Nasehon'i Jesoa Kristy fa amin'ny toe-javatra manokana dia misy fanapahan-kevitra miavaka ary ny famindram-pon'Andriamanitra dia hampihatra izany toe-javatra izany (Matio 12: 1-8).

Tsy misy fampahalalana ara-baiboly momba ny faharetan'ny lanonana. Noho izany, io no handamina io hetsika io izay hampiseho fitsaràna tsara. Ny hany manan-danja ara-Baiboly hevitra momba ny fotoana ny lanonana dia ireto manaraka ireto: ny fahatsiarovana ny nahafatesan'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy hankalazaina "eo anelanelan'ny takariva roa": aorian'ny filentehan'ny masoandro ny 13/14 "Nisana", ary eo anatrehan'ny fiposahan'ny masoandro. Jaona 13: 30 Rehefa niala i Jodasy Iskariota, "Ary efa alina ny andro tamin’izay" (Eksodosy 12: 6).

Nataon'i Jehovah Andriamanitra io lalàna io: "Ary aza tehirizina mandra-maraina ny sorona atolotra amin’ny fetin’ny Paska" (Eksodosy 34:25). Nahoana? Ny fahafatesan'ny zanak'ondrin'ny Paska dia natao "eo anelanelan'ny takariva roa". Ny fahafatesan'i Kristy, ny Zanakondrin 'Andriamanitra, "ny fitsarana", koa "eo anelanelan'ny takariva roa", raha tsy mbola maraina, ary eo anatrehan'ny fiposahan'ny masoandro: "Ary tamin'izany ny mpisoronabe dia nandriatra ny fitafiany, ka nanao hoe: "efa niteny ratsy Nahoana isika no mbola mila vavolombelona Jereo ange efa renareo ny fitenenany ratsy Ahoana no hevitrareo?!.?" hoy izy ireo. "tsy saziana ny fahafatesana (...) Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno, ary Petera nahatsiaro ny teny izay nolazain'i Jesosy izy, izany hoe: "mbola misy akoho maneno, dia handà ahy intelo" (Mat. 26: 65-75; Salamo 94: 20 "lamaody ratsy izy didy", Jaona 1: 29-36, Kolosiana 2:17, Hebreo 10: 1). Andriamanitra dia hitahy ireo Kristianina mahatoky manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesoa Kristy, amena.

Ny fampanantenana'Andriamanitra

Menu lehibe:

Partagez cette page