"Izixhumanisi" eziluhlaza okwesibhakabhaka ezibhalwe ngesiFulentshi, zikuqondise esihlokweni sesiFulentshi. Kulokhu, ungakhetha futhi kwezinye izilimi ezintathu: IsiNgisi, iSpanishi, isiPutukezi.

Wokugubha inkumbulo ukufa kukaJesu Kristu

"Ngoba, ngempela, uKristu iphasika lethu uye wenziwa umhlatshelo"

(1 Korinte 5:7)

Incwadi evulekile eya eBandleni LobuKristu LoFakazi BakaJehova

Bazalwane nodade abathandekayo kuKristu,

AmaKristu anethemba lokuphila phakade emhlabeni kumelwe alalele umyalo kaKristu wokuba adle isinkwa esingenamvubelo futhi aphuze inkomishi ngesikhathi sokukhumbula ukufa kwakhe okuwumhlatshelo

(Johane 6:48-58)

Njengoba usuku lokukhumbula ukufa kukaKristu lusondela, kubalulekile ukulalela umyalo kaKristu mayelana nalokho okufanekisela umhlatshelo wakhe, okungukuthi umzimba wakhe negazi lakhe, okufanekiselwa isinkwa esingenamvubelo nengilazi yewayini. Ngesinye isikhathi, ekhuluma ngemana elawa ezulwini, uJesu Kristu wathi: “UJesu wathi kuwo: “Ngiqinisile impela ngithi kini, ngaphandle kokuba nidle inyama yeNdodana yomuntu niphuze negazi layo, ngeke nikuthole ukuphila.  Noma ubani odla inyama yami, aphuze negazi lami uyothola ukuphila okuphakade, mina ngiyomvusa ngosuku lokugcina” (Johane 6:48-58). Abanye bangaphikisa ngokuthi akazange awakhulume la mazwi njengengxenye yalokho okwakuyoba isikhumbuzo sokufa kwakhe. Le mpikiswano ayiphikisani nesibopho sokuhlanganyela kulokho okufanekisela inyama negazi lakhe, okungukuthi isinkwa esingenamvubelo nendebe yewayini.

Ukuvuma okwesikhashana ukuthi kwakuyoba nomehluko phakathi kwalezi zinkulumo nokugubha isikhumbuzo, khona-ke umuntu kumelwe abhekisele esibonelweni salo, umkhosi wePhasika (“uKristu iphasika lethu wenziwa umhlatshelo” 1 Korinte 5:7 ; Heberu 10:1). Obani okwakumelwe bagubhe iPhasika? Abasokile kuphela ( Eksodusi 12:48 ). U-Eksodusi 12:48 , ubonisa ukuthi ngisho nomfokazi wayengahlanganyela ePhasikeni, uma nje esokile. Ukuhlanganyela ePhasika kwakuyisibopho ngisho nakumuntu wezizwe ( bheka ivesi 49 ): “Uma kukhona isihambi esihlala nani, naso kufanele siwulungise umhlatshelo wePhasika oya kuJehova. Kufanele senze ngokuvumelana nemithetho yePhasika nenqubo yalo ebekiwe. Kufanele kube nomthetho owodwa kini, koyisifiki nakowokuzalwa ezweni” (Numeri 9:14). “Nina eningabebandla nesifiki esihlala nani niyoba nomthetho owodwa. Kuyoba umthetho waphakade kuzo zonke izizukulwane zenu. Isifiki kufanele sifane nani phambi kukaJehova” (Numeri 15:15). Ukuhlanganyela ePhasikeni kwakuyisibopho esibalulekile, futhi uJehova uNkulunkulu, mayelana nalo mkhosi, akazange enze mehluko phakathi kwama-Israyeli nabafokazi.

Kungani kuphikelela ukuthi umuntu angamazi wayenesibopho sokugubha iPhasika? Ngoba impikiswano eyinhloko yalabo abenqabela ukuhlanganyela kulokho okufanekisela umzimba kaKristu kumaKristu athembekile anethemba lasemhlabeni, iwukuthi abayona ingxenye ‘yesivumelwano esisha,’ futhi abayona ingxenye ka-Israyeli ongokomoya. Nokho ngokwephethini yePhasika, umuntu ongeyena umIsrayeli wayengagubha iPhasika... Imelelani incazelo engokomoya yokusoka?Ukulalela uNkulunkulu (Duteronomi 10:16; Roma 2:25-29). Ukungasoki okungokomoya kumelela ukungalaleli uNkulunkulu noKristu (IzEnzo 7:51-53) Impendulo inemininingwane ngezansi.

Ingabe ukudla isinkwa nokuphuza indebe yewayini kuxhomeke ethembeni lasezulwini noma lasemhlabeni? Uma la mathemba amabili efakazelwa, ngokuvamile, ngokufunda zonke izimemezelo zikaKristu, zabaphostoli ngisho nababephila ngesikhathi sabo, siyaqaphela ukuthi akukhulunywa ngazo ngokuqondile eBhayibhelini. Ngokwesibonelo, uJesu Kristu wayevame ukukhuluma ngokuphila okuphakade, ngaphandle kokuhlukanisa phakathi kwethemba lasezulwini nelasemhlabeni ( Mathewu 19:16, 29; 25:46; Marku 10:17, 30; Johane 3:15, 16, 36; 4:14; 35; 5:24, 28, 29 (ekhuluma ngovuko, akasho ngisho nokuthi luyoba semhlabeni (nakuba luyoba khona)), 39; 6:27,40 ,47,54 (kukhona ezinye izikhombo eziningi lapho uJesu Kristu engahlukanisi khona phakathi kokuphila okuphakade ezulwini noma emhlabeni)). Ngakho-ke, la mathemba amabili akufanele ahlukanise phakathi kwamaKristu kumongo wokugubha isikhumbuzo. Futhi-ke, ukwenza la mathemba amabili ancike ekudleni isinkwa nasekuphuzeni indebe akunasisekelo ngokuphelele seBhayibheli.

Ekugcineni, kumongo kaJohane 10, ukusho ukuthi amaKristu anethemba lasemhlabeni ayoba “ezinye izimvu,” hhayi ingxenye yesivumelwano esisha, kuphambene ngokuphelele naso sonke lesi sahluko. Njengoba ufunda lesi sihloko (ngezansi), “Ezinye Izimvu”, esihlola ngokucophelela umongo nemifanekiso kaKristu, kuJohane 10, uzoqaphela ukuthi akakhulumi ngezivumelwano, kodwa ukhuluma ngobuyena bukaMesiya weqiniso. “Ezinye izimvu” zingamaKristu angewona amaJuda. KuJohane 10 neyoku-1 Korinte 11, akukho ukwenqabela kweBhayibheli ngokumelene namaKristu athembekile anethemba lokuphila okuphakade emhlabeni futhi anokusokwa okungokomoya kwenhliziyo, ekudleni isinkwa nokuphuza indebe yewayini lesikhumbuzo.

***

Usuku lwesikhumbuzo esilandelayo sokufa kukaJesu Kristu singoLwesine, u-aphreli 10, 2025, ngemva kokushona kwelanga (ngokwezibalo ezivela enyangeni entsha "astronomical")

Lolu suku lubalwa kanjani?
Ungabuka incazelo eningilisiwe ngezansi ngezilimi ezingezansi:

Ezinye izimvu

“Nginezinye izimvu, ezingezona ezalesi sibaya;  nazo kumelwe ngizilethe, zilalele izwi lami, futhi ziyoba mhlambi munye, nomalusi munye"

(Johane 10:16)

Ukufundwa ngokucophelela kukaJohane 10:1-16 kuveza ukuthi isihloko esiyinhloko siwukubonakaliswa kukaMesiya njengomalusi weqiniso wabafundi bakhe, izimvu.

KuJohane 10:1 nakuJohane 10:16 , kulotshiwe: “Ngiqinisile impela ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa akhwele udonga, uyisela nomphangi. (...) Nginezinye izimvu, ezingezona ezalesi sibaya;  nazo kumelwe ngizilethe, zilalele izwi lami, futhi ziyoba mhlambi munye, nomalusi munye”. Lesi “isibaya sezimvu” simelela indawo uJesu Kristu ashumayela kuyo, iSizwe sakwa-Israyeli, kumongo woMthetho KaMose: “UJesu wabathuma laba abangu-12, wabanika lezi ziqondiso: “Ningayi emgwaqweni wezizwe, futhi ningangeni kunoma yiliphi idolobha lamaSamariya;  kodwa kunalokho, yanini njalo ezimvwini ezilahlekile zendlu ka-Israyeli” (Mathewu 10:5,6). “Waphendula wathi: “Angithunyelwanga kwabanye abantu kodwa ezimvwini ezilahlekile zendlu ka-Israyeli’” (Mathewu 15:24). Lesi sibaya sezimvu futhi “siyindlu ka-Israyeli”.

KuJohane 10:1-6 kulotshiwe ukuthi uJesu Kristu wabonakala phambi kwesango lesibaya sezimvu. Lokhu kwenzeka ngesikhathi ebhapathizwa. “Umlindisango” kwakunguJohane uMbhapathizi (Mathewu 3:13). Ngokubhapathiza uJesu, owaba uKristu, uJohane uMbhapathizi wamvulela umnyango futhi wafakaza ukuthi uJesu unguKristu neWundlu likaNkulunkulu: “Ngosuku olulandelayo wabona uJesu eza kuye, wathi: “Bhekani, iWundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe!"" (Johane 1:29-36).

KuJohane 10:7-15 , lapho ehlala esihlokweni esifanayo sikaMesiya, uJesu Kristu usebenzisa omunye umfanekiso ngokuzibiza ngokuthi “iSango,” okuwukuphela kwendawo yokungena ngendlela efanayo nekaJohane 14:6 : “UJesu wathi kuye: “Mina ngiyindlela  neqiniso nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami"". Isihloko esiyinhloko salesi sihloko njalo sithi uJesu Kristu njengoMesiya. Kusukela evesini 9, lendinyana efanayo (ushintsha umfanekiso ngesinye isikhathi), uzibiza ngokuthi ungumalusi olusa izimvu zakhe ngokubenza "ngaphakathi noma ukuphuma" ukuze baphakele bona. Imfundiso igxile kuye nasendleleni okufanele anakekele izimvu zakhe. UJesu Kristu uzichaza yena njengomalusi omuhle kakhulu oyodela ukuphila kwakhe ngenxa yabafundi bakhe nothanda izimvu zakhe (ngokungafani nomalusi okhokhelwayo ongeke abeke ukuphila kwakhe engozini ngenxa yezimvu okungezona ezakhe). Nakulokhu okugxilwe ekufundiseni kukaKristu nguye uqobo njengomalusi oyozinikela ngenxa yezimvu zakhe (Mathewu 20:28).

Johane 10:16-18: “Nginezinye izimvu, ezingezona ezalesi sibaya; nazo kumelwe ngizilethe, zilalele izwi lami, futhi ziyoba mhlambi munye, nomalusi munye. Yingakho uBaba engithanda, ngoba nginikela ukuphila kwami ukuze ngiphinde ngikwamukele.  Akekho okuthathayo kimi, kodwa ngikunikela ngokusuka kimi. Nginegunya lokukunikela, futhi nginegunya lokuphinde ngikwamukele. Lo myalo ngawamukela kuBaba".

Ngokufunda lamavesi, ecabangela umongo wamavesi andulelayo, uJesu Kristu umemezela umqondo omusha ngaleso sikhathi, wokuthi wayeyonikela ngokuphila kwakhe hhayi nje ngenxa yabafundi bakhe abangamaJuda, kodwa futhi ngenxa yalabo abangewona amaJuda. Ubufakazi buwukuthi, umyalo wokugcina awunikeza abafundi bakhe, ngokuphathelene nokushumayela, yilokhu: “Kodwa nina nizokwamukela amandla lapho umoya ongcwele ufika phezu kwenu, nizoba ofakazi bami eJerusalema, kulo lonke elaseJudiya naseSamariya, nasezingxenyeni ezikude kakhulu* zomhlaba” (IzEnzo 1:8). Kusekubhabhadisweni kukaKorneliyu lapho amazwi kaKristu akuJohane 10:16 azoqala ukwenzeka khona (Bheka umlando weZenzo isahluko 10).

Ngakho, “ezinye izimvu” zikaJohane 10:16 zisebenza kumaKristu angewona amaJuda enyameni. KuJohane 10:16-18 , ichaza ubunye ekulaleleni kwezimvu kuMalusi uJesu Kristu. Wabuye wakhuluma ngabo bonke abafundi bakhe bosuku lwakhe ‘njengomhlambi omncane’: “Ungesabi mhlambi omncane, ngoba uYihlo uyakujabulela ukuninika uMbuso” (Luka 12:32). Ngakho, uJesu wakhuluma ‘ngomhlambi omncane. NgePhentekoste lika-33 C.E., abafundi bakaKristu babeyi-120 kuphela (IzEnzo 1:15). Ekuqhubekeleni phambili kokulandisa kwezEnzo, singafunda ukuthi inani labo liyokhuphukela ezinkulungwaneni ezimbalwa (IzEnzo 2:41 (imiphefumulo engu-3000); IzEnzo 4:4 (5000)). Kungakhathaliseki ukuthi kwakwenzekani, amaKristu amasha, kungakhathaliseki ukuthi ngesikhathi sikaKristu noma esabaphostoli, amelela “umhlambi omncane” ngokuqondene nenani elivamile lesizwe sakwa-Israyeli futhi kuzo zonke ezinye izizwe ngaleso sikhathi.

Masibe munye njengoba uJesu Kristu abuza uYise

"Angiceleli laba kuphela, kodwa nalabo ababa nokholo kimi ngenxa yokushumayela kwabo, ukuze bonke babe munye, njengoba nje wena, Baba, umunye nami futhi nami ngimunye nawe, ukuba nabo babe munye nathi, ukuze izwe likholwe ukuthi ungithumile" (Johane 17:20,21).

- Iphasika liyisibonelo sezimfuneko zikaNkulunkulu zokugubha wokugubha ukufa kukaJesu Kristu: "ngoba lezo zinto ziyisithunzi sezinto ezizokuza, kodwa okungokoqobo kungokukaKristu" (Kolose 2:17). "Ngoba, njengoba uMthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo, kodwa kungezona lezo zinto uqobo" (Hebheru 10: 1).

- Abasokile kuphela ababengakugubha iPhasika: "Uma kwenzeka umfokazi egogobala kuwe futhi ngempela ezogubhela uJehova iphasika, makusokwe bonke abesilisa bakhe. Khona-ke angaqala ukusondela ukuba aligubhe; futhi kumelwe afane nowokuzalwa ezweni. Kodwa akukho muntu ongasokile ongalidla" (Eksodusi 12:48).

- AmaKristu awona ngaphansi kwesibopho sokusoka ngokomzimba. Ukusoka kwakhe kuba ngokomoya: "Kumelwe nisoke ijwabu lezinhliziyo zenu futhi ningabe nisazenza lukhuni izintamo zenu" (Duteronomi 10:16, IzEnzo 15: 19,20,28,29 "Isimemezelo sobuphostoli", Roma 10: 4 "Ngoba uKristu uyisiphetho soMthetho" (owanikwa kuMose)).

- "Ukusoka ngokomoya" kwenhliziyo kusho ukulalela uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu: "Eqinisweni, ukusoka kunenzuzo kuphela uma ugcina umthetho; kodwa uma uyiseqamthetho, ukusoka kwakho sekuye kwaba ukungasoki. Ngakho-ke, uma umuntu ongasokile egcina izimfuneko zoMthetho ezilungile, ukungasoki kwakhe kuyobalwa njengokusoka, akunjalo? Futhi umuntu ongasokile ngokwemvelo, ngokufeza uMthetho, uyokwahlulela wena oyiseqamthetho nakuba unesimiso sawo esilotshiwe kanye nokusoka. Ngoba umJuda akuyena lowo onguye ngaphandle, nokusoka akukhona lokho okungaphandle enyameni. Kodwa umJuda yilowo onguye ngaphakathi, nokusoka kwakhe yilokho kwenhliziyo ngomoya, hhayi ngesimiso esilotshiwe. Udumo lwakhe lowo aluveli kubantu, kodwa luvela kuNkulunkulu" (Roma 2:25-29) (Les enseignements bibliques).

- Ukungasoki okungokomoya kusho ukungalaleli uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu: "Madoda ayizijaka nangasokile ezinhliziyweni nasezindlebeni, ngaso sonke isikhathi nimelana nomoya ongcwele; njengoba kwenza okhokho benu, nani nenza kanjalo. Yimuphi kubaprofethi okhokho benu abangazange bamshushise? Yebo, bababulala labo abamemezela kusengaphambili ukuza koLungileyo, nina eseningabakhapheli nababulali bakhe manje, nina enawamukela uMthetho njengoba wawudluliselwa yizingelosi kodwa eningawugcinanga" (IzEnzo 7:51-53) (Les enseignements bibliques (Ce que la Bible interdit)).

- "Ukusoka ngokomoya" kwenhliziyo kuyadingeka ukuba wokugubha inkumbulo ukufa kukaJesu Kristu (noma yikuphi ithemba lobuKristu (ezulwini noma emhlabeni)): "Okokuqala, umuntu makazivumele yena ngemva kokuhlolisisa, kanjalo makasidle isinkwa futhi ayiphuze indebe" (1 Korinte 11:28).

- UmKristu kufanele ahlole unembeza ngaphambi wokugubha ukufa kukaJesu Kristu. Uma ebona ukuthi unonembeza ohlanzekile phambi kukaNkulunkulu, ukuthi une ukusoka okungokomoya, khona-ke angakwazi ukuhlanganyela wokugubha inkumbulo ukufa kukaJesu Kristu (noma yiliphi ithemba lobuKristu (ezulwini noma emhlabeni) (La résurrection céleste; La résurrection terrestre; La Grande Foule; La libération).

- Umyalo ocacile kaKristu, ukuba adle "umzimba" wakhe kanye "negazi" lakhe ngokomfanekiso, umema wonke amaKristu athembekile ukuba adle "isinkwa esingenamvubelo", emele "inyama" yakhe futhi aphuze ukusika, ukumelela "igazi" lakhe: "Mina ngiyisinkwa sokuphila.  Okhokho benu balidla imana ehlane kodwa nokho bafa.Yilesi isinkwa esehla ezulwini, ukuze sidliwe yinoma ubani, angafi. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehle ezulwini; uma umuntu esidla lesi sinkwa uyophila kuze kube phakade; futhi, ngempela isinkwa engizosinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami.” Ngakho-ke amaJuda aqala ukuphikisana, ethi: “Lo muntu angasinika kanjani inyama yakhe ukuba siyidle na?” Ngakho uJesu wathi kuwo: “Ngiqinisile impela ngithi kini, Ngaphandle kokuba nidle inyama yeNdodana yomuntu niphuze igazi layo, aninakho ukuphila kini ngaphakathi. Lowo odla inyama yami, aphuze igazi lami unokuphila okuphakade, ngiyomvusa+ ngosuku lokugcina; ngoba inyama yami iwukudla isibili, negazi lami liyisiphuzo isibili.  Odla inyama yami aphuze igazi lami, uhlala emunye nami, nami ngimunye naye.  Njengoba nje uBaba ophilayo angithuma futhi ngiphila ngenxa kaBaba, nalowo ongidlayo, yebo lowo uyophila ngenxa yami. Yilesi isinkwa esehle ezulwini. Akunjengesikhathi lapho okhokho benu babedla kodwa nokho bafa. Odla lesi sinkwa uyophila kuze kube phakade" (Johane 6:48-58) (Jésus-Christ le seul chemin).

- Ngakho-ke, wonke amaKristu athembekile, noma yiliphi ithemba lobuKristu, ezulwini noma emhlabeni, kufanele bathathe isinkwa "newayini" wokugubha inkumbulo ukufa kukaJesu Kristu, ngumyalo kaKristu: " Ngakho uJesu wathi kuwo: “Ngiqinisile impela ngithi kini, Ngaphandle kokuba nidle inyama yeNdodana yomuntu niphuze igazi layo, aninakho ukuphila kini ngaphakathi. (...) Njengoba nje uBaba ophilayo angithuma futhi ngiphila ngenxa kaBaba, nalowo ongidlayo, yebo lowo uyophila ngenxa yami" (Johane 6:53,57).

- Isikhumbuzo sokufa kukaKristu kufanele sigubha phakathi kwabalandeli bakaKristu abathembekileyo: "Ngenxa yalokho, bazalwane, lapho nibuthana ndawonye ukuba nisidle, lindanani" (1 Korinte 11:33) (Adoration à Jéhovah en congrégation).

- Uma ufisa ukubamba iqhaza  inkumbulo ukufa kukaJesu Kristu, futhi awukho amaKristu, kufanele ubhapathizwe, ufisa ngobuqotho ukulalela imiyalo kaKristu: "Ngakho-ke hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelomoya ongcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani! Nginani izinsuku zonke kuze kube isiphelo sesimiso sezinto" (Mathewu 28:19,20) (Baptême).

Indlela yokugubha inkumbulo yokufa kukaJesu Kristu?
"Qhubekani nikwenza lokhu ningikhumbula"
(Luka 22:19)

Ngemva kokuboshwa kwefindo kwePhasika, uJesu Kristu esungulwe imodeli ukugujwa ngekusasa bakhumbule ukufa kwakhe (Luka 22: 12-18). Kulezi zindatshana zeBhayibheli, amaVangeli:

Mathewu 26: 17-35.
Marku 14: 12-31.
Luka 22: 7-38.
UJohane isahluko 13 kuya ku-17.

UJesu wanikeza isifundo sokuthobeka, ukugeza izinyawo zabafundi bakhe (Johane 13: 4-20). Nokho, kumelwe ungacabangi lo mcimbi njengoba oyisiko uziqeqeshe ngaphambili inkumbulo (qhathanisa Johane 13:10 futhi Matthieu 15: 1-11). Nokho, indaba isitshela ukuthi emva kwalokho, uJesu Kristu "wagqoke izingubo zakhe zangaphandle". Ngakho-ke, kumelwe sigqoke kahle (Johane 13: 10a, 12, uma kuqhathaniswa noMathewu 22: 11-13). Ngendlela, endaweni yokubulawa kukaJesu Kristu, amasosha athatha izingubo ayezigqoke ngalobo busuku. Indaba kaJohane 19: 23-24 isitshela ukuthi uJesu Kristu khona "Kodwa le ngubo yangaphansi yayingenawo umthungo, njengoba yayilukiwe bonke ubude bayo ukusuka phezulu". UJesu Kristu wayegqoke kahle, ehambisana nokubaluleka umcimbi. Ngaphandle kokubeka imithetho engabhaliwe eBhayibhelini, sizosebenzisa ukwahlulela okuhle ngendlela yokugqoka ngayo (AmaHeberu 5:14).

UJuda Iskariyothe washiya ngaphambi mkhosi. Lokhu kubonisa ukuthi lo mkhosi kufanele kugujwe kuphela phakathi kwamaKristu athembekile (Mathewu 26: 20-25; Marku 14: 17-21; 1 Korinte 11:28,33)).

Lo mkhosi yenkumbulo kuchazwa ngobulula elikhulu: "Njengoba beqhubeka bedla, uJesu wathatha isinkwa, futhi ngemva kokusho isibusiso, wasihlephula, wasinikeza abafundi, wathi: “Thathani, yidlani. Lokhu kusho umzimba wami.”  Wathatha nendebe, esebongile, wabanika yona, wathi: “Phuzani kuyo, nonke; ngoba lokhu kusho ‘igazi’ lami ‘lesivumelwano,’ elizothululwa ngenxa yabaningi ngenjongo yokuthethelelwa kwezono. Kodwa ngiyanitshela: Kusukela manje kuqhubeke angisoze ngaphuza noma yini yalo mkhiqizo womvini kuze kube yilolo suku ngiwuphuza nani umusha embusweni kaBaba.” Ekugcineni, ngemva kokuhlabelela izindumiso, baphuma baya eNtabeni Yeminqumo" (Mathewu 26: 26-30). Kristu wachaza isizathu lo mkhosi, okushiwo ngalo umhlatshelo wakhe, elimelela isinkwa esingenamvubelo, simelela umzimba wakhe ongenasono negazi indebe, lalimelela igazi lakhe. Yena wabuza abalandeli bakhe ukuba bakhumbule ukufa kwakhe njalo ngonyaka 14 Nisani (inyanga ekhalendeni lamaJuda) (Luka 22: 19).

IVangeli likaJohane lisitshela ngemfundiso kaKristu emva kwalomkhosi, mhlawumbe kuJohane 13:31 kuJohane 16:30. UJesu wathandaza kuYise, kuJohane isahluko 17. Mathewu 26:30, liyasitshela: "Ekugcineni, ngemva kokuhlabelela izindumiso, baphuma baya eNtabeni Yeminqumo". Kungenzeka ukuthi ingoma yokudumisa ingemva komkhuleko kaJesu Kristu.

Indlela yokwenza?Kumelwe silandele isibonelo sikaKristu. Lo mkhosi kufanele uhlelwe ngumuntu oyedwa, umdala, umfundisi, umpristi webandla lobuKristu. Uma lo mkhosi ubanjwe emndenini, uyinhloko yomndeni wamaKristu okufanele awugubhe. Ayikho indoda, owesifazane ongumKristu ukuhlela emcimbini kufanele kukhethwe phakathi kwabesifazane asebekhulile abathembekile (Thithu 2: 3). Kulesi simo, owesifazane kuyodingeka ikhava ikhanda lakhe (1 Korinte 11: 2-6).

Fike ukuhlela emcimbini anqume imfundiso kule ndaba okusekelwe indaba amaVangeli, mhlawumbe ngokufunda amazwana. Umthandazo wokugcina ozobhekiswe kuJehova uNkulunkulu izokwenziwa. Ukudumisa kungenziwa kuhlabelelwe ekukhulekeleni uJehova uNkulunkulu nangokudumisa iNdodana yakhe uJesu Kristu.

Ngokuqondene nesinkwa, kufanele esingenamvubelo (Indlela ukulungiselela isinkwa esingenamvubelo (ividiyo)). Ngewayini, kwamanye amazwe kungase kube nzima ukuthola eyodwa. Abaphathi abanquma indlela esikhundleni ngendlela efaneleke kakhulu ngesisekelo seBhayibheli (Johane 19:34). UJesu Kristu wabonisa ukuthi ezimweni ezithile ezingavamile, izinqumo ezehlukile zingenziwa futhi ukuthi ubumnene isihe sikaNkulunkulu kuzosetshenziswa kulesi senzakalo (Mathewu 12: 1-8).

Ayikho imininingwane yeBhayibheli mayelana nobude obunjalo yomcimbi. Ngakho-ke, nguye ozohlela lo mcimbi ozobonisa isahlulelo esihle. Okuwukuphela iphuzu elibalulekile kweBhayibheli mayelana isikhathi mkhosi okulandelayo: inkumbulo ukufa kukaJesu Kristu kufanele kugujwe "phakathi ezimbili ubusuku": Ngemva kwelanga ka 13/14 "Nisani", futhi ngaphambi ukuphuma kwelanga. Johane 13: 30 lisitshela ukuthi lapho uJuda Iskariyothe waya ngaphambi emcimbini, "Kwakusebusuku" (Eksodusi 12: 6).

UJehova uNkulunkulu wabekela umthetho ePhasikeni: "Futhi umhlatshelo womkhosi wephasika akufanele uhlale kuze kube ngakusasa" (Eksodusi 34:25). Kungani? Ukufa kwegundlu lePhasika kwakuzokwenzeka "phakathi kokuhlwa okubili". Ukufa kukaKristu, iWundlu likaNkulunkulu, kwathiwa "isahlulelo" futhi "phakathi ezimbili ubusuku", futhi ngaphambi ukuphuma kwelanga, ngaphambi ekuseni, "lingakakhali iqhude": "Khona-ke umpristi ophakeme waklebhula izingubo zakhe zangaphandle, wathi: “Uhlambalazile!  Sisabadingelani ofakazi?  Bhekani! Manje senikuzwile ukuhlambalaza.  Uyini umbono wenu?” Baphendula bathi: “Ufanelwe ukufa.” (...) Masinyane iqhude lakhala. UPetru wakhumbula izwi uJesu abelikhulumile, elithi: “Ngaphambi kokuba iqhude likhale, uzongiphika kathathu.” Waphumela ngaphandle wakhala kamunyu" (Math 26: 65-75; IHubo 94:20 "Kuyilapho sibiyela inkathazo ngesinqumo somthetho"; Johane 1: 29-36; Kolose 2:17; Hebheru 10: 1). Ubusisiwe amaKristu athembekile emhlabeni wonke, esebenzisa iNdodana yakhe uJesu Kristu, amen.

Isithembiso sikaNkulunkulu

Imenyu enkulu:

Partagez cette page