nteny amin'ny manga (eo anelanelan'ny andalana roa), manome fanazavana fanampiny ao amin'ny Baiboly, tsindrio fotsiny. Ny lahatsoratra ara-Baiboly dia nosoratana tamin'ny fiteny efatra: anglisy, espaniola, portogey ary frantsay. Raha hosoratana amin'ny teny malagasy izany dia atao voafaritra

Hanao inona?

1 - Araka ny Apokalypsy 11:19 dia hitranga amin’ny 10 Etanima (Tisry) ny fahoriana lehibe. Ny Ezekiela toko faha-38 sy faha-39 dia milaza ny fitantarana ara-paminaniana momba ny fahoriana lehibe. Mazava ho azy fa tsy manome antsika ny taona io vaovao io (Fanampiny 1 (lahatsoratra amin'ny teny anglisy, espaniola, portogey ary frantsay (mampiasa dikanteny google)).

 

“Tezitra anefa ireo firenena. Nampiseho ny hatezeranao koa ianao, ary tonga ny fotoana voatondro hitsarana ny maty sy hanomezana valisoa ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao, na ny kely na ny lehibe. Tonga koa ny fotoana handringanana an’izay manimba ny tany.” Ary nosokafana ny toerana masin’ny tempolin’Andriamanitra tany an-danitra, ka tazana tao ilay Vata misy ny fifanekena. Dia nisy tselatra sy feo sy kotroka sy horohoron-tany ary havandra vaventy" (Apokalypsy 11:18,19). Ity lahatsoratra ity dia mampiseho ny fahitana tampoka momba ny Vata misy ny Fanekena mialoha ny fahoriana lehibe. Ankehitriny, toy ny ao amin’ny fahitana ao amin’ny Ezekiela 9:3 , ny Vata misy ny fifanekena dia tsy hita afa-tsy tamin’ny 10 Tisry (Etanima), ny Andro fankalazana ny Andro Fanavotana.

 

2 - Araka ny Ezekiela 39:12-14 , ny taona (amin’ny kalandrie ara-Baiboly (Jiosy)) mifanitsy amin’ny fahoriana lehibe, dia ho “luni-solar”, izany hoe hisy volana fahatelo ambin’ny folo ( véadar) (Tovana 2 sy Tovana 2 BIS (lahatsoratra amin'ny teny anglisy, espaniola, portogey ary frantsay (mampiasa dikanteny google)).

 

Resahin’ny bokin’i Ezekiela fa ny taona hitrangan’ny Fahoriana Lehibe dia “luni-solar”, izay misy telo ambin’ny folo volana, araka ny kalandrie jiosy. Ao amin’ny Ezekiela toko faha-38 sy faha-39 dia manana fitantarana ara-paminaniana momba ny zava-nitranga talohan’ny fahoriana lehibe sy nandritra ary taorian’ny fahoriana lehibe. Nanonona fe-potoana fito volana nanadiovana ny tany izy, taorian’ny fahoriana lehibe: “Handevina an’ireny mandritra ny fito volana ny taranak’Israely mba hanadiovana an’ilay tany.  Dia hifarimbona handevina an’ireny ny olona rehetra ao amin’ilay tany, ka halaza izy ireo amin’ny andro hanomezako voninahitra ny tenako’, hoy i Jehovah Tompo Fara Tampony. “‘Ary hisy olona hotendrena hitety tsy an-kijanona an’ilay tany, ka handevina an’izay faty sisa tavela eny rehetra eny, mba hanadiovana ny tany. Hikaroka foana izy ireo mandritra ny fito volana” (Ezekiela 39:12-14). Amin’ny fomba ahoana no hahatonga antsika hahatakatra fa ho taonan’ny “luni-solar” misy 13 volana io fanazavana tsotra io?

 

Araka ny Apokalypsy 11:19, dia hitranga amin’ny 10 Tisry ny fahoriana lehibe. Ny Ezekiela toko faha-38 sy faha-39 dia milaza ny fitantarana ara-paminaniana momba ny fahoriana lehibe. Avy eo, rehefa tapitra ny fito volana voalaza ao amin’ny Ezekiela 39:12-14 , dia voasoratra fa ny mpaminany dia nahazo fahitana momba ny Tempoly izay maneho ny fanapahan’ny Fanjakan’Andriamanitra eto an-tany, tamin’ny 10 Nisana: "Taona faha-25 nanaovana sesitany anay tamin’izay, teo am-piandohan’ny taona, tamin’ny andro fahafolon’ny volana, izany hoe tamin’ny taona faha-14 naha rava an’ilay tanàna. Tamin’izay andro izay indrindra ny herin’i Jehovah no niasa tamiko, ka nentiny nankany amin’ilay tanàna aho" ( Ezekiela 40:1). Nisana no niandohan’ny taona tao amin’ny kalandrie ara-baiboly, ary mifanitsy amin’ny 10 Nisana ny andro fahafolo.

 

Raha ny mahazatra, dia 6 volana monja no misy, manomboka amin’ny 10 Tisry (Etanima) ka hatramin’ny 10 Nisana. Manonona ny 7 volana ny Ezekiela (39:12-14) dia midika fa amin’ny taona fahoriana lehibe dia hisy fampidirana ny volana fahatelo ambin’ny folo, alohan’ny volana Nisana, izany hoe Veadara (na Adara II). Ny taom-pahoriana lehibe dia ho "luni-solar", izay maharitra telo ambin'ny folo volana. Ny taona 2023/2024 dia ho "luni-solar", izany hoe hiampy ny volana Adar II (na Veadar).

 

Ny pejy fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny daty (ampiasao google translate):

 

English: http://www.yomelyah.com/436580028

Spanish: http://www.yomeliah.com/436505187.html

Portuguese: http://www.yomelias.com/436549844

French: http://www.yomelijah.com/436562889


"Mahatsinjo ny loza ny malina ka miafina, fa ny tanora fanahy kosa mbola miroso ihany ka voa”

(Ohabolana 27:12)

Rehefa mihananatona ny fahoriana lehibe, "ny loza"

inona no azontsika atao hanomanana ny tenantsika?

Ny fiomanana ara-panahy alohan'ny fahoriana lehibe

"Ary izay rehetra miantso ny anaran’i Jehovah no ho tafavoaka soa aman-tsara amin’izany"

(Joela 2: 32)

Ity fanomanana: Mikaroka an'i Jehovah:

"Dieny mbola tsy mihatra ny didy, dieny mbola tsy mandalo haingana toy ny akofa ny andro, dieny mbola tsy mihatra aminareo ny fahatezerana mafin’i Jehovah, dieny mbola tsy tonga aminareo ny andro fahatezeran’i Jehovah, dia mitadiava an’i Jehovah ianareo mpandefitra rehetra amin’ny tany, izay mankatò ny didim-pitsarany. Katsaho ny fahamarinana, katsaho ny fandeferana. Angamba ho voafina ianareo amin’ny andro fahatezeran’i Jehovah” (Zefania 2: 2,3). Mikaroka an'i Jehovah ny fitadiavana an'i Jehovah dia ny mianatra mitia azy sy mahalala azy.

Ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fahafantarana fa manana anarana Izy: Jehovah (YHWH) (Matio 6:9: "Rainay izay any an-danitra, hohamasinina+ anie ny anaranao!").

Araka ny nasongadin'i Jesôsy Kristy ny didy lehibe indrindra dia ny fitiavana an'Andriamanitra: ''Dia hoy i Jesosy taminy: “‘Tiavo i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo ary ny sainao manontolo.’ Izany no didy lehibe indrindra sady voalohany” (Matio 22:37,38).

Io fitiavana an'Andriamanitra io dia mandalo amin'ny alalan'ny vavaka. Jesosy Kristy dia nanome torohevitra mivaingana momba ny vavaky ny Matio 6: "Rehefa mivavaka koa ianareo, dia aza manao toy ny mpihatsaravelatsihy, izay tia ny mivavaka mitsangana ao amin’ny synagoga sy eny an-joron-dalambe mba ho hitan’ny olona. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valisoany rehetra. Fa ianao kosa rehefa mivavaka, dia midira ao amin’ny efitranonao, ary rehefa voakatonao ny varavarana, dia mivavaha amin’ny Rainao izay ao amin’ny miafina. Ary hamaly soa anao ny Rainao izay mijery ao amin’ny miafina. Rehefa mivavaka anefa ianareo, dia aza mamerimberina zavatra mitovy foana, toy ny ataon’ny olona eo amin’izao tontolo izao. Heveriny mantsy fa ny fampiasany teny maro no hihainoana azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatr’Andriamanitra Rainareo izay ilainareo, raha mbola tsy mangataka aminy akory aza ianareo. “Koa mivavaha toy izao ianareo: “‘Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao! Ho tonga anie ny fanjakanao! Hatao etỳ an-tany anie ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra! Omeo anay anio izay hanina sahaza anay anio, ary mamelà ny helokay, tahaka ny namelanay izay meloka* taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ilay ratsy.’ “Raha mamela ny heloky ny olona ianareo, dia hamela ny helokareo koa ny Rainareo any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny heloky ny olona kosa ianareo, dia tsy hamela ny helokareo koa ny Rainareo" (Matio 6:5-15).

Nangataka i Jehovah Andriamanitra fa ny fifandraisantsika Aminy dia manokana: "Tsia, nefa lazaiko fa izay zavatra atolotry ny hafa firenena ho sorona dia ataony sorona ho an’ny demonia, fa tsy ho an’Andriamanitra. Koa tsy tiako hanan-javatra iombonana amin’ny demonia ianareo. Tsy afaka ny hisotro amin’ny kaopin’i Jehovah sy ny kaopin’ny demonia ianareo. Tsy afaka ny hihinana amin’ny “latabatr’i Jehovah” sy ny latabatry ny demonia ianareo. Sa “manao izay hahasaro-piaro an’i Jehovah isika”? Mahery noho izy angaha isika?" (1 Korintiana 10:20-22).

Ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fahafantarana fa manana Zanaka, Jesosy Kristy. Tokony ho tia azy isika ary hanana finoana ny sorony izay mamela ny famelana ny fahotantsika. I Jesoa Kristy irery no lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay ary tian'Andriamanitra tsoahantsika izany: "Hoy i Jesosy: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako"; "IKoa mba hahazoan’izy ireo fiainana mandrakizay, dia ilainy ny mianatra hahalala anao, ilay hany tena Andriamanitra, sy Jesosy Kristy, ilay nirahinao" (Jaona 14:6; 17:3).

Ny didy manan-danja faharoa, hoy i Jesoa Kristy dia ny itiavantsika ny namantsika: "Ny faharoa, izay toy izany ihany, dia izao: ‘Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.’ Ireo didy roa ireo no fototry ny Lalàna manontolo sy ny Mpaminany" (Matio 22:39,40). "Raha mifankatia ianareo, dia izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo" (Jaona 13:35). Raha mitia an’Andriamanitra isika dia tokony hitia ny namantsika koa: "IIzay tsy tia kosa dia mbola tsy mahalala an’Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana" (1 Jaona 4:8).

Raha tia an’Andriamanitra isika, dia hikatsaka ny hampifaly azy isika amin’ny fananana fitondran-tena tsara: “Ry zanak’olombelona, efa nolazainy taminao izay tsara. Ary inona moa no takin’i Jehovah aminao, afa-tsy ny hanao ny rariny sy ny ho tia hatsaram-panahy ary ny hanetry tena rehefa miara-mandeha amin’Andriamanitrao?" (Mika 6:8).

Raha tia an’Andriamanitra isika, dia hisoroka ny fitondran-tena izay tsy ekeny: "Tsy fantatrareo angaha fa tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra ny olona tsy marina? Aza manaiky ho voafitaka ianareo: Fa na mpijangajanga, na mpanompo sampy, na mpanitsakitsa-bady, na lehilahy manaiky hanaovan-dehilahy firaisana, na lehilahy miray amin’ny lehilahy, na mpangalatra, na olona manana faniriana tsy mety afa-po, na mpimamo, na mpanevateva, na mpanao an-keriny, dia tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra" (1 Korintiana 6:9,10).

Ny fitiavana an'Andriamanitra, dia ny fahafantarana fa mitari-dalana antsika (tsy mivantana) Andriamanitra amin'ny alàlan'ny teniny hoe Baiboly. Tsy maintsy mamaky azy io isan'andro isika hahalala an'Andriamanitra sy Jesosy zanany lahy. Ny Baiboly no mpitari-dalana nomen'Andriamanitra antsika: "Ny teninao dia jiro ho an'ny tongotro ary fanazavana ho an'ny lalako" (Salamo 119:105). Misy Baiboly an-tserasera iray hita ao amin'ilay tranokala sy andinin-teny sasany mba hahazoany soa bebe kokoa amin'ny fitarihany (Matio toko 5-7: Toriteny eo an-tendrombohitra, ny bokin'ny Salamo, Ohabolana, ireo evanjelika efatra, Matio, Marka, Lioka ary Jaona ary andinin-tsoratra masina maro hafa (2 Timoty 3: 16,17)).

Inona no tokony hatao mandritra ny fahoriana lehibe

Araka ny voalazan'ny Baiboly dia misy fepetra dimy lehibe izay ahafahantsika mahazo ny famindram-pon'Andriamanitra mandritra ny fahoriana lehibe:

1 - Ny miantso ny anaran'i Jehovah amin'ny vavaka: "Ary izay rehetra miantso ny anaran’i Jehovah no ho tafavoaka soa aman-tsara amin’izany" (Joela 2: 32).

2 - Hanana finoana ny soron'i Kristy hahazoana ny famelan-keloka: "Taorian’izany, dia nahita aho, ary nisy vahoaka be tsy tambo isaina, avy tamin’ny firenena sy foko sy vahoaka ary fiteny rehetra, nitsangana teo anoloan’ny seza fiandrianana sy teo anatrehan’ny Zanak’ondry, nanao akanjo fotsy lava, ary nisy sampana palmie teny an-tanany. (...) Koa namaly azy avy hatrany aho hoe: “Ianao no mahalala, tompoko.” Ary hoy izy tamiko: “Ireo no avy tamin’ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin’ny ran’ny Zanak’ondry" (Apokalypsy 7:9-17). Ny vahoaka marobe izay ho tafita velona amin'ny fahoriana lehibe dia hino ny sandan'ny lanjan'i Kristy ho famelan-keloka.

Ny fahoriana lehibe dia fotoana iray mampalahelo tokoa ho an'ny olombelona: hisy "fotoana fitomaniana" ho an'ireo izay ho tafita velona amin'ny fahoriana lehibe isika.

3 - Fisaonana momba ny vidiny tsy maintsy andoavan'i Jehovah antsika mba hahavelona antsika: fiainana tsy misy ota an'i Kristy: "Ary handatsahako ny fanahiko ny taranak’i Davida sy ny mponin’i Jerosalema, ho mariky ny fankasitrahako sy ho valin’ny fitalahoany. Dia hijery an’Ilay nolefoniny izy ireo ary hitomany mafy noho ny Aminy, toy ny fitomany zanaka lahitokana, sady hidradradradra noho ny aminy, toy ny ataon’ny olona namoy zanaka lahimatoa. Hisy fitomaniana mafy ao Jerosalema amin’izany andro izany, toy ilay fitomaniana tao Hadadrimona, teo amin’ny lemak’i Megido" (Zakaria 12:10,11).

Jehovah Andriamanitra dia hamindra fo amin’izay olona mankahala an’ity tontolo tsy marina ity, hoy ny Ezekiela 9: “Hoy i Jehovah taminy: “Mandehana mamakivaky ny tanàna, dia i Jerosalema, ka asio marika eo amin’ny handrin’ny olona misento sy mitaraina noho ny zava-maharikoriko rehetra atao ao" (Ezekiela 9:4; ampitahao amin'ny torohevitr'i Kristy "Tsarovy ny vadin'i Lota" izay nihodina sy maty noho ny nanenina ny navelany tao (Lioka 17:32)).

4 - Fifadian-kanina: "Tsofy ao Ziona ny anjombona. Manokàna fotoana fifadian-kanina, ary ambarao fa hisy fivoriambe manetriketrika. Angony ny vahoaka, ary hamasino ny fiangonana. Vorio ny lahiantitra, ary angony ny ankizy sy ny zaza minono" (Joela 2:15,16, ny toe-javatra ankapobeny an'ity andininy ity dia ny fahoriana lehibe (Joela 2:1,2)).

5 - Hifady ara-nofo: "AAoka ny mpampaka-bady hivoaka avy ao amin’ny efitranony anatiny, ary ny nampakarina avy ao amin’ny efitranony" (Joela 2: 15,16). "mpampaka-bady hivoaka avy ao amin’ny efitranony anatiny", izany no hifady ara-nofo. Io fangatahana io dia averina mitovy amin'ny faminaniana ao amin'ny Zakaria toko faha-12 izay manaraka ny "toy ilay fitomaniana tao Hadadrimona, teo amin’ny lemak’i Megido": "Ary ny fianakaviambe sisa rehetra dia hitomany isam-pianakaviana, ary ny vehivavy ao aminy hitomany mitokana" (Zakaria 12: 12-14). Ny andian-teny hoe "vehivavy ao aminy hitomany mitokana" dia fampahalalam-baovao amin'ny fametahana hifady ara-nofo.

Inona no tokony hatao aorian'ny fahoriana lehibe

Misy roa torohevitra avy amin'Andriamanitra izay lehibe:

1 - hankalazana ny fiandrianan'i Jehovah sy ny fanafahana ny olombelona: "Ary ny sisa tavela amin’ny firenena rehetra izay tonga hiady amin’i Jerosalema, dia hiakatra isan-taona hiankohoka eo anatrehan’ny Mpanjaka, dia i Jehovah Tompon’ny tafika, sy hankalaza ny fetin’ny trano rantsankazo" (Zakaria 14:16).

2 - Ny fanadiovana ny tany mandritra ny 7 volana, aorian'ny fahoriana lehibe, mandra-pahatongan'ny faha-10 "nisan" (volana kalandrie jiosy) (Ezekiela 40:1,2): "Dia halevin’ny taranak’Israely ireny mba hanadiovana an’ilay tany, mandritra ny fito volana” (Ezekiela 39:12).

Raha manana fanontaniana ianao, na mila fampahalalana fanampiny, dia aza misalasala mifandray amin'ny tranokala na ny kaonty Twitter amin'ilay tranokala. Enga anie Andriamanitra hitahy ny fo madio amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Zanany. Amena (Jaona 13:10).

Menu lehibe:

Partagez cette page