Viungo vya bluu vilivyoandikwa Kifaransa, vinawaelekeza kwenye makala ya Kifaransa. Katika kesi hii, unaweza pia kuchagua kutoka kwa lugha nyingine tatu: Kiingereza, Kihispania, Kireno.

(Kifungu "Mafundisho ya msingi ya Biblia" ni baada ya makala "Uzima wa milele")

Matumaini katika furaha ni nguvu ya uvumilivu wetu

"Lakini mambo hayo yatakapoanza kutukia, simameni wima na kuinua vichwa vyenu, kwa sababu ukombozi wenu unakaribia"

(Luka 21:28)

Baada ya kueleza matukio yenye kutokeza kabla ya mwisho wa mfumo huu wa mambo, katika wakati wenye taabu zaidi tunaoishi sasa, Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake ‘wainue vichwa vyao’ kwa sababu utimizo wa tumaini letu ungekuwa karibu sana.

Jinsi ya kuweka furaha licha ya shida za kibinafsi? Mtume Paulo aliandika kwamba ni lazima tufuate kielelezo cha Yesu Kristo: “Hivyo basi, kwa kuwa tuna wingu kubwa hivyo la mashahidi linalotuzunguka, acheni sisi pia tuondoe kila uzito na dhambi inayotutatanisha kwa urahisi, na tukimbie kwa uvumilivu shindano la mbio lililowekwa mbele yetu,  huku tukimtazama kwa makini Wakili Mkuu na Mkamilishaji wa imani yetu, Yesu. Kwa sababu ya shangwe iliyowekwa mbele yake, alivumilia mti wa mateso, akaidharau aibu, naye ameketi kwenye mkono wa kuume wa kiti cha ufalme cha Mungu.  Kwa kweli, mfikirieni sana yule ambaye amevumilia maneno makali kama hayo kutoka kwa watenda dhambi kinyume cha faida zao wenyewe, ili msichoke na kukata tamaa” (Waebrania 12:1-3).

Yesu Kristo alikuwa na nguvu katika kukabiliana na matatizo kupitia furaha ya tumaini lililowekwa mbele yake. Ni muhimu kuteka nishati ili kuchochea uvumilivu wetu, kupitia "furaha" ya tumaini letu la uzima wa milele lililowekwa mbele yetu. Linapokuja suala la matatizo yetu, Yesu Kristo alisema tunapaswa kuyatatua siku baada ya siku: “Kwa hiyo ninawaambia: Acheni kuhangaikia uhai wenu kuhusu kile mtakachokula au kunywa, au juu ya miili yenu kuhusu kile mtakachovaa. Je, uhai si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi?  Waangalieni kwa makini ndege wa angani; hawapandi mbegu, hawavuni, wala kukusanya ghalani, na bado Baba yenu wa mbinguni huwalisha. Je, ninyi si wenye thamani kuliko wao?  Ni nani kati yenu ambaye kwa kuhangaika anaweza kurefusha uhai wake kwa mkono mmoja?  Pia, kwa nini mnahangaika kuhusu mavazi? Jifunzeni kutoka kwa mayungiyungi ya shambani, jinsi yanavyokua; hayafanyi kazi, wala hayasokoti;  lakini ninawaambia hata Sulemani katika utukufu wake wote hakupambwa kama maua hayo.  Basi, ikiwa Mungu huivika hivyo mimea ya shambani, ambayo ipo hapa leo na kesho hutupwa ndani ya jiko, je, hatawavika vizuri zaidi ninyi wenye imani ndogo?  Kwa hiyo msihangaike kamwe na kusema, ‘Tutakula nini?’ au, ‘Tutakunywa nini?’ au, ‘Tutavaa nini?’  Kwa maana mataifa yanatafuta vitu hivi vyote kwa bidii. Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivi vyote" (Mathayo 6:25-32). Kanuni ni rahisi, tunapaswa kutumia wakati uliopo kutatua matatizo yetu yanayotokea, tukiweka tumaini letu kwa Mungu, ili kutusaidia kupata suluhu: “Basi, endeleeni kuutafuta kwanza Ufalme na uadilifu wake, nanyi mtaongezewa hivi vitu vingine vyote.  Basi, msihangaike kamwe kuhusu kesho, kwa maana kesho itakuwa na mahangaiko yake yenyewe. Kila siku ina matatizo yake ya kutosha” (Mathayo 6:33,34). Kutumia kanuni hii kutatusaidia kudhibiti vyema nguvu za kiakili au kihisia ili kukabiliana na matatizo yetu ya kila siku. Yesu Kristo alisema tusiwe na wasiwasi kupita kiasi, jambo ambalo linaweza kuvuruga akili zetu na kuchukua nguvu zote za kiroho kutoka kwetu (Linganisha na Marko 4:18,19).

Ili kurudi kwenye kitia-moyo kilichoandikwa katika Waebrania 12:1-3 , ni lazima tutumie uwezo wetu wa kiakili kutazamia wakati ujao kwa furaha katika tumaini, ambalo ni sehemu ya tunda la roho takatifu: “Kwa upande mwingine, tunda la roho ni upendo, shangwe, amani, subira, fadhili, wema, imani,  upole, kujizuia. Hakuna sheria dhidi ya mambo hayo” ( Wagalatia 5:22, 23). Imeandikwa katika Biblia kwamba Yehova ni Mungu mwenye furaha na kwamba Mkristo anahubiri “habari njema ya Mungu mwenye furaha” (1 Timotheo 1:11). Wakati ulimwengu huu uko katika giza la kiroho, lazima tuwe kitovu cha nuru kwa habari njema tunazoshiriki, lakini pia kwa shangwe ya tumaini letu ambalo tunataka kuwaangazia wengine: "Ninyi ndio nuru ya ulimwengu. Jiji lililo mlimani haliwezi kufichwa.  Watu hawawashi taa na kuiweka chini ya kikapu bali huiweka kwenye kinara cha taa ili iwaangazie wote walio ndani ya nyumba.  Vivyo hivyo, acheni nuru yenu iangaze mbele ya watu, ili waone matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni" (Mathayo 5:14-16). Video ifuatayo na vile vile nakala hiyo, kwa msingi wa tumaini la uzima wa milele, imekuzwa kwa kusudi hili la furaha katika tumaini: "Furahini na kushangilia sana, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana hivyo ndivyo walivyowatesa manabii waliokuwapo kabla yenu” (Mathayo 5:12). Na tuifanye furaha ya Yehova kuwa ngome yetu:“ Msihuzunike, kwa maana furaha ya Yehova ni ngome yenu ” (Nehemia 8:10).

Uzima wa milele katika paradiso ya kidunia

"Nanyi mtakuwa na shangwe kwelikweli" (Kumbukumbu la Torati 16:15)

Maisha ya milele kupitia ukombozi wa wanadamu kutoka utumwa wa dhambi

"Kwa maana, Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa Mwana wake mzaliwa pekee, ili kila mtu anayemwamini asiangamizwe bali awe na uzima wa milele. (…) Yule anayemwamini Mwana ana uzima wa milele; yule asiyemtii Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu hukaa juu yake"

(Yohana 3:16,36)

Yesu Kristo, alipokuwa duniani, mara nyingi alifundisha tumaini la uzima wa milele. Walakini, alifundisha pia kuwa uzima wa milele utapatikana tu kupitia imani katika dhabihu ya Kristo (Yohana 3:16,36). Sadaka ya Kristo itaruhusu uponyaji na kuunda upya na pia ufufuo.

Ukombozi kupitia baraka za kafara ya Kristo

"Kama vile Mwana wa binadamu alivyokuja, si kuhudumiwa, bali kuhudumu na kutoa uhai wake uwe fidia badala ya wengi"

(Mathayo 20:28)

"Baada ya Ayubu kusali kwa ajili ya rafiki zake, Yehova akamwondolea Ayubu dhiki na kumrudishia ufanisi wake. Yehova akampa maradufu ya vitu alivyokuwa navyo awali" (Ayubu 42:10). Itakuwa sawa kwa washiriki wote wa umati mkubwa ambao watakuwa wamenusurika Dhiki Kuu, Yehova Mungu, kupitia Mfalme Yesu Kristo, atawabariki: "Tazama! Tunawaona wale ambao wamevumilia kuwa wenye furaha. Mmesikia kuhusu uvumilivu wa Ayubu na mmeona matokeo ambayo Yehova alileta, kwamba Yehova ni mwenye upendo mwororo sana na mwenye rehema" (Yakobo 5:11). (Mfalme Yesu Kristo atawabariki wanadamu)

Sadaka ya Kristo inaruhusu msamaha, ufufuo, uponyaji na kuzaliwa upya.

Sadaka ya Kristo ambaye ataponya ubinadamu

"Na hakuna mkaaji atakayesema: “Mimi ni mgonjwa.” Watu wanaokaa katika nchi watasamehewa dhambi yao" (Isaya 33:24).

"Wakati huo macho ya vipofu yatafunguliwa, Na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Wakati huo kilema ataruka kama paa, Na ulimi wa bubu utapiga vigelegele vya shangwe. Kwa maana maji yatabubujika nyikani, Na vijito katika jangwa tambarare” (Isaya 35:5,6).

Sadaka ya Kristo itaruhusu kuunda upya

"Mwili wake na uwe na afya zaidi kuliko wakati wa ujana; Na azirudie siku alizokuwa na nguvu za ujana" (Ayubu 33:25).

Sadaka ya Kristo itaruhusu ufufuo wa wafu

"Na wengi kati ya wale wanaolala usingizi katika mavumbi ya dunia wataamka" (Danieli 12:2).

"Nami nina tumaini kwa Mungu, tumaini ambalo watu hawa pia wanatazamia, kwamba kutakuwa na ufufuo wa waadilifu na wasio waadilifu pia" (Matendo 24:15).

"Msishangazwe na jambo hili, kwa maana saa inakuja ambayo wote walio katika makaburi ya ukumbusho wataisikia sauti yake  na kutoka, wale waliotenda mema kwenye ufufuo wa uzima, na wale waliozoea kutenda maovu kwenye ufufuo wa hukumu" (Yohana 5:28,29).

"Nami nikaona kiti cha ufalme kikubwa cheupe na Yule aliyeketi juu yake. Dunia na mbingu zikatoweka kutoka mbele zake, na hazikupatikana tena. Nami nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wakiwa wamesimama mbele ya kile kiti cha ufalme, na vitabu vya kukunjwa vikafunguliwa. Lakini kitabu kingine cha kukunjwa kikafunguliwa; hicho ni kitabu cha uzima. Wafu wakahukumiwa kutokana na yale mambo yaliyoandikwa katika vile vitabu kulingana na matendo yao. Na bahari ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, na kifo na Kaburi vikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, nao wakahukumiwa kila mmoja kulingana na matendo yake" (Ufunuo 20:11-13).

Watu wasio na haki waliofufuliwa, watahukumiwa kwa msingi wa matendo yao mema au mabaya, katika paradiso ya baadaye ya kidunia. (Utawala wa ufufuo wa kidunia; Ufufuo wa mbinguni; Ufufuo wa kidunia)

Sadaka ya Kristo itawaruhusu umati mkubwa wa watu wataokoka kwenye dhiki kuu na kuwa na uzima wa milele bila kufa

"Baada ya hapo nikaona, na tazama! umati mkubwa, ambao hakuna mtu aliyeweza kuuhesabu, kutoka mataifa yote na makabila na jamii na lugha, wakiwa wamesimama mbele ya kiti cha ufalme na mbele ya Mwanakondoo, wakiwa wamevaa kanzu nyeupe; na walikuwa na matawi ya mitende mikononi mwao. Nao wanaendelea kusema kwa sauti kubwa: “Wokovu unatoka kwa Mungu wetu, anayeketi kwenye kiti cha ufalme, na kwa Mwanakondoo.”

Malaika wote walikuwa wamesimama kukizunguka kile kiti cha ufalme na wale wazee na wale viumbe hai wanne, nao wakaanguka kifudifudi mbele ya kile kiti cha ufalme na kumwabudu Mungu,  wakisema: “Amina! Sifa na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uwezo na nguvu ziwe kwa Mungu wetu milele na milele. Amina.”

Ndipo mmoja wa wale wazee akaniuliza: “Hawa waliovaa kanzu nyeupe, ni nani nao walitoka wapi?” Basi nikamwambia mara moja: “Bwana wangu, wewe ndiye unayejua.” Naye akaniambia: “Hawa ndio wale wanaotoka katika ile dhiki kuu, nao wamefua kanzu zao na kuzifanya nyeupe katika damu ya Mwanakondoo. Ndiyo sababu wako mbele ya kile kiti cha ufalme cha Mungu, nao wanamtolea utumishi mtakatifu mchana na usiku katika hekalu lake; na Yule anayeketi kwenye kiti cha ufalme+ atatandaza hema lake juu yao. Hawatakuwa na njaa wala kiu tena, wala jua halitawachoma wala joto lolote lenye kuunguza,  kwa sababu Mwanakondoo, aliye katikati ya kile kiti cha ufalme, atawachunga na kuwaongoza kwenye chemchemi za maji ya uzima. Na Mungu atafuta kila chozi katika macho yao”" (Ufunuo 7:9-17). (Umati mkubwa wa mataifa yote, makabila na lugha wataokoka dhiki kuu)

Ufalme wa Mungu utatawala dunia

"Nami nikaona mbingu mpya na dunia mpya; kwa maana mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza zilikuwa zimepitilia mbali, na bahari haipo tena. Pia, nikaona lile jiji takatifu, Yerusalemu Jipya, likishuka kutoka mbinguni kwa Mungu likiwa limetayarishwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa ajili ya mume wake.  Ndipo nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha ufalme ikisema: “Tazama! Hema la Mungu liko pamoja na wanadamu, naye atakaa pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao.  Naye atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali”" (Ufunuo 21:1-4). (Utawala wa kidunia wa Ufalme wa Mungu; Mkuu; Kuhani; Walawi)

"Furahini kwa sababu ya Yehova na kushangilia, enyi waadilifu; Pazeni sauti kwa shangwe, ninyi nyote mlio wanyoofu moyoni" (Zaburi 32:11)

Wenye haki wataishi milele na waovu wataangamia

"Wenye furaha ni wale walio wapole, kwa kuwa watairithi dunia" (Mathayo 5:5).

"Bado muda mfupi tu, na watu waovu hawatakuwepo tena; Utapaangalia mahali walipokuwa, Nao hawatakuwepo. Lakini wapole wataimiliki dunia, Nao watafurahia kwelikweli wingi wa amani. Mtu mwovu hupanga njama dhidi ya mwadilifu; Humsagia meno yake. Lakini Yehova atamcheka, Kwa maana Anajua kwamba siku yake itakuja. Waovu huchomoa panga zao na kuzikunja pinde zao Ili kumwangusha chini aliyekandamizwa na pia maskini, Ili kuwachinja wale ambao njia yao imenyooka. Lakini upanga wao utauchoma moyo wao wenyewe; Pinde zao zitavunjwa. (...) Kwa maana mikono ya waovu itavunjwa, Lakini Yehova atawategemeza waadilifu. (...) Lakini waovu wataangamia; Maadui wa Yehova watatoweka kama malisho bora kabisa; Watatoweka kama moshi. (...) Waadilifu wataimiliki dunia, Nao wataishi humo milele. (...) Mtumaini Yehova na ufuate njia yake, Naye atakukweza uimiliki dunia. Waovu watakapoangamizwa, utaona jambo hilo. (...) Mwangalie mtu asiye na lawama, Na uendelee kumwangalia mnyoofu, Kwa maana wakati ujao wa mtu huyo utakuwa na amani. Lakini watenda dhambi wote wataangamizwa; Wakati ujao wa watu waovu utakomeshwa. Wokovu wa watu waadilifu unatoka kwa Yehova; Yeye ndiye ngome yao wakati wa taabu. Yehova atawasaidia na kuwaokoa. Atawanusuru kutoka kwa waovu na kuwaokoa, Kwa sababu wanamkimbilia yeye" (Zaburi 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"Basi fuata njia ya watu wema Na ubaki kwenye vijia vya waadilifu, Kwa maana ni wanyoofu tu watakaokaa duniani, Na wasio na lawama ndio watakaobaki ndani yake. Lakini waovu, wataangamizwa kutoka duniani, Na wenye hila watang’olewa kutoka ndani yake. (...) Baraka ziko juu ya kichwa cha mwadilifu, Lakini kinywa cha mwovu hufunika ukatili. Kumbukumbu ya mwadilifu itabarikiwa, Lakini jina la mwovu litaoza" (Mithali 2:20-22; 10:6,7).

Vita vitakoma kutakuwa na amani katika mioyo na katika dunia yote

"Mlisikia kwamba ilisemwa: ‘Lazima umpende jirani yako na kumchukia adui yako.’ Hata hivyo, ninawaambia: Endeleeni kuwapenda adui zenu na kusali kwa ajili ya wale wanaowatesa ninyi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, kwa kuwa yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, na hunyesha mvua juu ya waadilifu na wasio waadilifu.  Kwa maana mkiwapenda wale wanaowapenda, mnapata thawabu gani? Je, wakusanya kodi hawafanyi vivyo hivyo?  Na mkiwasalimu ndugu zenu tu, mnafanya jambo gani lisilo la kawaida? Je, watu wa mataifa hawafanyi vivyo hivyo?  Basi lazima muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu” (Mathayo 5:43-48).

"Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi pia;  lakini msipowasamehe watu makosa yao, naye Baba yenu hatawasamehe makosa yenu" (Mathayo 6:14,15)

"Ndipo Yesu akamwambia: “Rudisha upanga wako mahali pake, kwa maana wote wanaochukua upanga wataangamia kwa upanga"" (Mathayo 26:52).

"Njooni mtazame matendo ya Yehova, Jinsi alivyotenda mambo yanayostaajabisha duniani. Anakomesha vita katika dunia yote. Anauvunja upinde na kuuvunja mkuki vipandevipande; Anayateketeza magari ya vita motoni" (Zaburi 46:8,9).

"Atatekeleza hukumu miongoni mwa mataifa Na kunyoosha mambo kuhusiana na watu wengi. Watafua panga zao ziwe majembe ya plau Na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga dhidi ya taifa lingine, Wala hawatajifunza vita tena kamwe" (Isaya 2:4).

"Katika siku za mwisho, Mlima wa nyumba ya Yehova Utaimarishwa kabisa juu ya vilele vya milima, Nao utainuliwa juu ya vilima, Na mataifa yatamiminika kwenye mlima huo. Na mataifa mengi yataenda na kusema: “Njooni, twendeni juu kwenye mlima wa Yehova Na kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo. Naye atatufundisha njia zake, Nasi tutatembea katika vijia vyake.” Kwa maana sheria itatoka Sayuni, Na neno la Yehova litatoka Yerusalemu. Atatekeleza hukumu miongoni mwa mataifa mengi Na kunyoosha mambo kuhusiana na mataifa yenye nguvu yaliyo mbali. Watafua panga zao ziwe majembe ya plau Na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, Wala hawatajifunza vita tena kamwe. Wataketi, kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, Na hakuna yeyote atakayewaogopesha, Kwa maana kinywa cha Yehova wa majeshi kimesema hayo" (Mika 4:1-4).

Kutakuwa na chakula kingi duniani kote

"Kutakuwa na nafaka nyingi duniani; Itafurika juu ya milima. Matunda yake yatasitawi kama ya Lebanoni, Na katika majiji watu watachanua kama mimea ya dunia" (Zaburi 72:16).

"Naye ataleta mvua kwa ajili ya mbegu mtakazopanda ardhini, na chakula* kitakachotoka ardhini kitakuwa kingi na chenye lishe. Siku hiyo mifugo yenu italisha katika malisho makubwa" (Isaya 30:23).

Miujiza ya Yesu Kristo ya kuimarisha imani katika tumaini la uzima wa milele

"Kwa kweli, pia kuna mambo mengine mengi aliyofanya Yesu, ambayo kama yangeandikwa kirefu, nadhani ulimwengu haungekuwa na nafasi ya kuviweka vitabu vya kukunjwa ambavyo vingeandikwa" (Yohana 21:25)

Yesu Kristo na muujiza wa kwanza ulioandikwa katika Injili ya Yohana, anageuza maji kuwa divai: "Basi siku ya tatu kulikuwa na karamu ya ndoa katika Kana ya Galilaya, na mama ya Yesu alikuwa huko. Yesu na wanafunzi wake pia walikuwa wamealikwa kwenye karamu hiyo ya ndoa. Divai ilipopungua mama ya Yesu akamwambia: “Hawana divai.” Lakini Yesu akamjibu: “Mwanamke, jambo hilo linatuhusuje mimi na wewe? Bado saa yangu haijafika.” Mama yake akawaambia wahudumu: “Fanyeni lolote atakalowaambia.” Kulikuwa na mitungi sita ya maji hapo kulingana na sheria za utakaso za Wayahudi, kila mmoja ulikuwa na uwezo wa kuchukua vipimo viwili au vitatu vya maji. Yesu akawaambia: “Ijazeni mitungi hiyo maji.” Nao wakaijaza pomoni. Akawaambia: “Choteni kidogo na kumpelekea msimamizi wa karamu.” Basi wakampelekea. Msimamizi wa karamu alipoonja maji yaliyokuwa yamegeuzwa kuwa divai, bila kujua divai ilitoka wapi (lakini wahudumu waliokuwa wamechota maji hayo walijua), akamwita bwana harusi akamwambia: “Kila mtu hutoa divai nzuri kwanza, kisha hutoa divai hafifu wakati ambapo watu wameingiwa na kileo. Lakini wewe umehifadhi divai nzuri mpaka sasa.” Yesu alifanya muujiza huo wake wa kwanza katika Kana ya Galilaya, kwa hiyo akaonyesha utukufu wake, na wanafunzi wake wakamwamini" (Yohana 2:1-11).

Yesu Kristo anamponya mwana wa mtumishi wa mfalme: "Kisha Yesu akaja tena Kana ya Galilaya, ambako alikuwa amegeuza maji kuwa divai. Basi kulikuwa na ofisa fulani wa mfalme ambaye mwana wake alikuwa mgonjwa huko Kapernaumu. Mtu huyu aliposikia kwamba Yesu ametoka Yudea na kuja Galilaya, akamwendea na kumwomba ashuke kwenda kumponya mwanawe, kwa maana alikuwa karibu kufa. Lakini, Yesu akamwambia: “Msipoona ishara na maajabu, hamtaamini kamwe.” Yule ofisa wa mfalme akamwambia: “Bwana, twende kabla mwanangu hajafa.” Yesu akamwambia: “Rudi nyumbani; mwanao yuko hai.” Yule mtu akaamini maneno ambayo Yesu alimwambia, akaondoka. Lakini akiwa njiani akakutana na watumwa wake, wakamwambia kwamba mwanawe yuko hai. Kwa hiyo akawauliza saa ambayo alipata nafuu. Wakamjibu: “Alipona homa jana saa saba.” Kwa hiyo yule baba akajua ilikuwa saa ileile ambayo Yesu alimwambia: “Mwanao yuko hai.” Basi yeye na watu wote wa nyumbani kwake wakaamini. Huo ulikuwa muujiza wa pili ambao Yesu alifanya alipotoka Yudea na kwenda Galilaya" (Yohana 4:46-54).

Yesu Kristo anamponya mtu mwenye pepo katika Kapernaumu: "Kisha akashuka kwenda jiji la Kapernaumu, huko Galilaya. Naye alikuwa akiwafundisha siku ya Sabato, nao wakashangazwa na njia yake ya kufundisha, kwa sababu alikuwa akizungumza kwa mamlaka. Basi katika sinagogi kulikuwa na mtu mwenye roho mwovu, naye akapiga kelele akisema: “Ah! Kwa nini unatusumbua, wewe Yesu Mnazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Ninajua wewe ni nani, Mtakatifu wa Mungu.” Lakini Yesu akamkemea, akisema: “Nyamaza na umtoke.” Basi baada ya kumwangusha mtu huyo mbele yao, yule roho mwovu akamtoka bila kumuumiza. Wote wakashangaa na kuanza kuambiana: “Anazungumza kwa mamlaka sana! Anawaagiza roho waovu kwa mamlaka na nguvu, nao wanatoka!” Basi habari kumhusu zikazidi kuenea kila mahali katika maeneo yaliyokuwa karibu" (Luka 4:31-37).

Yesu Kristo anafukuza pepo katika nchi ya Wagerasi (sehemu ya mashariki ya Yordani, karibu na Ziwa Tiberia): "Alipofika upande ule mwingine na kuingia katika eneo la Wagadarene, alikutana na wanaume wawili waliokuwa na roho waovu wakitoka makaburini. Walikuwa wakali sana, hivi kwamba hakuna mtu aliyekuwa na ujasiri wa kupita katika barabara hiyo. Na tazama! wakapiga mayowe wakisema: “Kwa nini unatusumbua, Mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya wakati uliowekwa?” Lakini kule mbali nao kulikuwa na kundi la nguruwe wengi wakila. Kwa hiyo wale roho waovu wakaanza kumsihi: “Ukitufukuza, turuhusu tuingie katika lile kundi la nguruwe.” Basi akawaambia: “Nendeni!” Ndipo wakatoka na kuingia ndani ya wale nguruwe, na tazama! kundi zima likatimua mbio, likaruka poromoko likazama baharini na kufa maji. Lakini wachungaji wakakimbia, na walipoingia jijini, wakasimulia mambo yote, kutia ndani habari kuhusu wale watu waliokuwa na roho waovu. Na tazama! watu wote katika jiji hilo wakaenda kukutana na Yesu, na walipomwona, wakamsihi aondoke katika eneo lao" (Mathayo 8:28-34).

Yesu Kristo alimponya mama mkwe wa mtume Petro: "Yesu alipoingia nyumbani kwa Petro, alimwona mama mkwe wa Petro akiwa amelala akiugua homa.  Basi Yesu akamgusa mkono, naye akapona homa, akasimama na kuanza kumhudumia" (Mathayo 8:14,15).

Yesu Kristo anamponya mtu aliyepooza mkono: "Siku nyingine ya Sabato aliingia katika sinagogi, akaanza kufundisha. Kulikuwa na mtu aliyepooza mkono wa kulia. Waandishi na Mafarisayo walikuwa wakimwangalia Yesu kwa makini ili waone kama angeponya katika siku ya Sabato, ili wapate sababu ya kumshtaki. Hata hivyo, alijua mawazo yao, basi akamwambia yule mtu aliyepooza mkono: “Inuka usimame hapa katikati.” Naye akainuka na kusimama hapo. Kisha Yesu akawauliza: “Je, ni halali kufanya mema au kufanya mabaya siku ya Sabato, kuokoa uhai au kuuangamiza?” Baada ya kuwatazama wote waliokuwapo, Yesu akamwambia mtu huyo: “Nyoosha mkono wako.” Akaunyoosha, nao ukapona. Lakini wakakasirika sana, wakaanza kushauriana kuhusu jambo ambalo wangemtendea Yesu" (Luka 6:6-11).

Yesu Kristo huponya mtu anayesumbuliwa na ugonjwa wa edema, mkusanyiko mkubwa wa maji katika mwili: "Siku moja ya Sabato, Yesu alienda kula chakula katika nyumba ya kiongozi mmoja wa Mafarisayo, nao walikuwa wakimtazama sana. Tazama! mbele yake kulikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa kuvimba mwili. Basi Yesu akawauliza wale wenye ujuzi wa Sheria na Mafarisayo: “Je, ni halali au si halali kumponya mtu siku ya Sabato?” Lakini wakanyamaza. Basi akamshika mtu huyo, akamponya na kumwambia aende zake. Kisha akawauliza: “Ni nani kati yenu ambaye mwana wake au ng’ombe wake akianguka ndani ya kisima siku ya Sabato, hatamtoa humo mara moja?” Wakashindwa kumjibu" (Luka 14:1-6).

Yesu Kristo huponya mtu aliyekuwa kipofu: "Yesu alipokaribia Yeriko kipofu mmoja alikuwa ameketi kando ya barabara akiombaomba.  Aliposikia umati ukipita, akaanza kuuliza kilichokuwa kikiendelea.  Wakamjibu: “Yesu Mnazareti ndiye anayepita!”  Ndipo akasema kwa sauti kubwa: “Yesu, Mwana wa Daudi, nihurumie!” Wale waliokuwa mbele wakaanza kumkemea wakimwambia anyamaze, lakini akazidi kusema kwa sauti kubwa: “Mwana wa Daudi, nihurumie!” Kisha Yesu akasimama na kuagiza mtu huyo aletwe kwake. Alipokaribia, Yesu akamuuliza:  “Unataka nikufanyie nini?” Akasema: “Bwana, naomba niweze kuona tena.” Basi Yesu akamwambia: “Ona tena; imani yako imekuponya.” Mara moja akaanza kuona tena, naye akaanza kumfuata Yesu huku akimtukuza Mungu. Pia, watu wote walipoona hayo, wakamsifu Mungu" (Luka 18:35-43).

Yesu Kristo anaponya vipofu wawili: "Yesu alipokuwa akitoka huko, wanaume wawili vipofu wakamfuata, wakipaza sauti: “Tuhurumie, Mwana wa Daudi.” Alipoingia ndani ya nyumba, wale wanaume vipofu wakamjia, Yesu akawauliza: “Je, mna imani kwamba ninaweza kufanya hivyo?” Wakamjibu: “Ndiyo Bwana.” Kisha akayagusa macho yao, akasema: “Na itendeke kwenu kulingana na imani yenu.” Na macho yao yakaanza kuona. Zaidi ya hayo, Yesu akawaonya vikali: “Msimwambie yeyote jambo hili.” Lakini walipotoka nje, wakaeneza habari kumhusu katika eneo hilo lote" (Mathayo 9:27-31).

Yesu Kristo anaponya bubu kiziwi: "Yesu aliporudi kutoka eneo la Tiro akapitia Sidoni, Dekapoli, na kufika Bahari ya Galilaya. Basi wakamletea mtu aliye kiziwi na mwenye tatizo la kuzungumza, nao wakamsihi aweke mkono juu yake. Kisha akampeleka faraghani, mbali na umati. Halafu akamtia vidole masikioni, baada ya kutema mate, akamgusa ulimi. Yesu akatazama mbinguni, akavuta pumzi kwa nguvu na kumwambia: “Efatha,” yaani, “Funguka.” Ndipo masikio yake yakafunguliwa, na tatizo lake la kuzungumza likaisha, naye akaanza kuzungumza vizuri. Kisha akawaamuru wasimwambie mtu yeyote, lakini kadiri alivyowakataza, ndivyo walivyozidi kutangaza jambo hilo. Kwa kweli, walishangaa sana wakasema: “Amefanya mambo yote vema. Hata anafanya viziwi wasikie na wasio na uwezo wa kusema, wazungumze.”" (Marko 7:31-37).

Yesu Kristo huponya mtu mwenye ukoma: "Mtu fulani mwenye ukoma akamjia, akapiga magoti na kumwomba: “Ikiwa tu unataka, unaweza kunitakasa.” Ndipo akamsikitikia, akanyoosha mkono wake, akamgusa na kumwambia: “Ninataka! Takasika.” Mara moja ule ukoma ukaisha, akawa safi" (Marko 1:40-42).

Uponyaji wa wale kumi wenye ukoma: "Alipokuwa akienda Yerusalemu, alipita kati ya Samaria na Galilaya. Alipokuwa akiingia katika kijiji fulani alikutana na wanaume kumi wenye ukoma, lakini walisimama mbali naye. Kisha wakasema kwa sauti kubwa: “Yesu, Mwalimu, tuhurumie!” Alipowaona, akawaambia: “Nendeni mkajionyeshe kwa makuhani.” Basi walipokuwa wakienda wakatakaswa. Mmoja wao alipoona amepona, akarudi akimtukuza Mungu kwa sauti kubwa. Akaanguka kifudifudi miguuni pa Yesu na kumshukuru. Isitoshe, alikuwa Msamaria. Yesu akauliza: “Wote kumi walitakaswa, sivyo? Basi, wako wapi wale wengine tisa? Je, hakuna mwingine aliyerudi ili kumtukuza Mungu isipokuwa mtu huyu wa taifa lingine?” Kisha akamwambia: “Simama uende; imani yako imekuponya.”" (Luka 17:11-19).

Yesu Kristo huponya mtu aliyepooza: "Baada ya hayo kulikuwa na sherehe ya Wayahudi, na Yesu akapanda kwenda Yerusalemu.  Huko Yerusalemu kwenye Lango la Kondoo kulikuwa na dimbwi lililoitwa kwa Kiebrania Bethzatha, lenye safu tano za nguzo. Wagonjwa wengi, vipofu, vilema, na wenye viungo vilivyopooza walikuwa wamelala hapo. Lakini hapo palikuwa na mtu fulani aliyekuwa mgonjwa kwa miaka 38. Yesu alipomwona mtu huyo amelala hapo, na akijua kwamba alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu, akamuuliza: “Je, unataka kupona?” Mgonjwa huyo akamjibu: “Bwana, sina mtu wa kuniweka ndani ya dimbwi maji yanapotibuliwa, lakini ninapotaka kuingia, mtu mwingine huingia kabla yangu.”Yesu akamwambia: “Simama! Chukua mkeka wako, utembee.” Mtu huyo akapona mara moja, akabeba mkeka wake na kuanza kutembea” (Yohana 5:1-9).

Yesu Kristo anaponya kifafa: "Walipofika karibu na umati, mtu fulani akamkaribia Yesu, akapiga magoti, na kusema: “Bwana, mhurumie mwanangu, kwa sababu ana kifafa na ni mgonjwa sana. Yeye huanguka ndani ya moto na ndani ya maji mara nyingi. Nilimleta kwa wanafunzi wako, lakini walishindwa kumponya.” Yesu akajibu: “Enyi kizazi kisicho na imani na kilichopotoka, nitaendelea kuwa pamoja nanyi mpaka lini? Nitawavumilia mpaka lini? Mleteni hapa.” Kisha Yesu akamkemea yule roho mwovu, naye akamtoka, na yule mvulana akapona kuanzia saa hiyo. Ndipo wanafunzi wakamjia Yesu faraghani na kumuuliza: “Kwa nini tulishindwa kumfukuza?” Akawaambia: “Ni kwa sababu ya imani yenu ndogo. Kwa kweli ninawaambia, mkiwa na imani inayolingana na mbegu ya haradali, mtauambia mlima huu, ‘Ondoka hapa uende pale,’ nao utaondoka, na hakuna jambo litakalowashinda.”” (Mathayo 17:14-20).

Yesu Kristo anafanya muujiza bila kujua: "Yesu alipokuwa akienda umati ukamsonga. Kulikuwa na mwanamke aliyekuwa na mtiririko wa damu kwa miaka 12, na hakuwa amepata mtu wa kumponya. Akaja kutoka nyuma na kugusa upindo wa vazi lake la nje, na mara moja akaacha kutokwa damu. Ndipo Yesu akauliza: “Ni nani aliyenigusa?” Wote walipokuwa wakikana, Petro akasema: “Mwalimu, umati umekuzunguka na kukusonga.” Lakini Yesu akasema: “Mtu fulani amenigusa, kwa maana ninajua nguvu zimenitoka.” Yule mwanamke alipoona kwamba hakuepuka kutambuliwa, akaja akitetemeka na kuanguka chini mbele yake, akaeleza mbele ya watu wote sababu iliyomfanya amguse na jinsi alivyoponywa mara moja. Lakini Yesu akamwambia: “Binti yangu, imani yako imekuponya. Nenda kwa amani.”" (Luka 8:42-48).

Yesu Kristo anaponya kutoka mbali: "Alipomaliza kuzungumza na watu, akaingia Kapernaumu. Ofisa fulani wa jeshi alikuwa na mtumwa aliyempenda sana, na ambaye alikuwa mgonjwa sana karibu kufa. Aliposikia kuhusu Yesu, akawatuma wazee fulani wa Wayahudi wamwombe Yesu aje kumponya mtumwa wake. Walipofika kwa Yesu wakamsihi sana wakisema: “Mfanyie jambo hilo, anastahili kwa maana analipenda taifa letu na yeye ndiye aliyetujengea sinagogi.” Basi Yesu akaenda pamoja nao. Alipokaribia nyumba hiyo, yule ofisa wa jeshi alikuwa tayari amewatuma rafiki zake wamwambie: “Bwana, usijisumbue, kwa maana mimi sistahili uingie ndani ya nyumba yangu. Ndiyo sababu niliona sistahili kuja kwako. Lakini sema tu neno, na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi pia niko chini ya mamlaka, na nina wanajeshi walio chini yangu, nami humwambia mmoja, ‘Nenda!’ naye huenda, na mwingine, ‘Njoo!’ naye huja, na mtumwa wangu, ‘Fanya hili!’ naye hulifanya.” Yesu aliposikia maneno hayo alishangazwa naye, akaugeukia umati uliokuwa ukimfuata na kusema: “Ninawaambia, hata katika Israeli sijaona imani kubwa kama hii.” Na wale waliokuwa wametumwa waliporudi nyumbani, wakamkuta yule mtumwa amepona" (Luka 7:1-10).

Yesu Kristo amemponya mwanamke aliyeinama kwa miaka 18: "Sasa Yesu alikuwa akifundisha katika sinagogi siku ya Sabato. Na tazama! hapo palikuwa na mwanamke aliyekuwa na roho ya udhaifu kwa miaka 18, mwili wake ulikuwa umepindika na hangeweza kusimama wima. Yesu alipomwona, akamwambia: “Mwanamke, umefunguliwa kutoka kwa udhaifu wako.” Yesu akaweka mikono juu ya yule mwanamke na mara moja akanyooka na kuanza kumtukuza Mungu. Lakini ofisa msimamizi wa sinagogi akakasirika kwa sababu Yesu aliponya siku ya Sabato, akauambia umati: “Kuna siku sita za kufanya kazi; basi, njooni mponywe katika siku hizo, bali si siku ya Sabato.” Hata hivyo, Bwana akajibu: “Wanafiki, je, kila mmoja wenu hamfungui ng’ombe au punda wake kutoka kwenye kibanda siku ya Sabato na kumpeleka akanywe maji? Je, haifai kwa mwanamke huyu, binti ya Abrahamu, ambaye Shetani alikuwa amemfunga kwa miaka 18 afunguliwe kutoka kwenye kifungo hicho siku ya Sabato?” Aliposema mambo hayo, wapinzani wake wote wakaanza kuaibika, lakini umati wote ukaanza kushangilia ulipoona mambo yenye utukufu aliyofanya" (Luka 13:10-17).

Yesu Kristo anamponya binti wa mwanamke wa Foinike: "Yesu akatoka hapo na kwenda katika eneo la Tiro na Sidoni. Na tazama! mwanamke fulani Mfoinike kutoka eneo hilo akamjia, akapaza sauti: “Nihurumie, Bwana, Mwana wa Daudi. Binti yangu anasumbuliwa kikatili na roho mwovu.” Lakini Yesu hakumjibu mwanamke huyo. Kwa hiyo wanafunzi wake wakaja na kumwambia: “Mwambie aende, kwa sababu anaendelea kutufuata akipaza sauti.” Yesu akajibu: “Sikutumwa kwa yeyote isipokuwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli.” Lakini mwanamke huyo akaja na kumsujudia akisema: “Bwana, nisaidie!” Yesu akamjibu: “Haifai kuuchukua mkate wa watoto na kuwatupia mbwa wadogo.” Mwanamke huyo akasema: “Ndiyo Bwana, lakini hata hao mbwa wadogo hula makombo yanayoanguka kutoka kwenye meza ya mabwana wao.” Ndipo Yesu akamwambia: “Ewe mwanamke, imani yako ni kubwa; na itendeke kama unavyotaka.” Na kuanzia saa hiyo binti yake akapona" (Mathayo 15:21-28).

Yesu Kristo anazuia dhoruba: "Alipopanda kwenye mashua, wanafunzi wake wakamfuata. Na tazama! dhoruba kubwa ikatokea baharini, hata mawimbi yakaanza kuifunika mashua; lakini Yesu alikuwa amelala usingizi. Wakaja na kumwamsha wakisema: “Bwana, tuokoe, tuko karibu kuangamia!” Lakini akawauliza: “Kwa nini mnaogopa sana, ninyi wenye imani ndogo?” Kisha akasimama na kuukemea upepo na bahari, kukawa shwari kabisa. Basi wanafunzi wakashangaa na kusema: “Huyu ni mtu wa aina gani? Hata upepo na bahari vinamtii”" (Mathayo 8:23-27). Muujiza huu unaonyesha kuwa katika paradiso ya kidunia hakutakuwapo tena dhoruba au mafuriko ambayo yatasababisha misiba.

Yesu Kristo akitembea juu ya bahari: "Baada ya kuuaga umati, akapanda mlimani akiwa peke yake ili kusali. Ilipofika jioni, alikuwa peke yake huko. Kufikia sasa mashua ilikuwa mamia ya mita kutoka kwenye nchi kavu, ikitaabishwa na mawimbi kwa sababu upepo ulikuwa ukivuma kinyume chao. Lakini katika kesha la nne la usiku akawajia, akitembea juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akitembea juu ya bahari, wakahangaika na kusema: “Ni mzuka!” Wakapaza sauti kwa hofu. Lakini mara moja Yesu akawaambia: “Jipeni moyo! Ni mimi; msiogope.” Petro akamjibu: “Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako nikitembea juu ya maji.” Akamwambia: “Njoo!” Ndipo Petro akatoka kwenye mashua, akatembea juu ya maji kumwelekea Yesu. Lakini alipoitazama ile dhoruba ya upepo akaogopa. Alipoanza kuzama, akapaza sauti: “Bwana, niokoe!” Mara moja Yesu akaunyoosha mkono wake, akamshika na kumwambia: “Wewe mwenye imani ndogo, kwa nini umekuwa na shaka?” Walipopanda kwenye mashua, ile dhoruba ikatulia. Ndipo wale waliokuwa ndani ya mashua wakamsujudia wakisema: “Kwa kweli wewe ni Mwana wa Mungu.”" (Mathayo 14:23-33).

Uvuvi kwa kimuujiza: "Pindi moja, Yesu alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti na umati ulikuwa umemsonga ili kusikiliza neno la Mungu. Akaona mashua mbili zikiwa zimeegeshwa kando ya ziwa, lakini wavuvi walikuwa wametoka na walikuwa wakiosha nyavu zao. Akaingia katika mashua moja iliyokuwa ya Simoni, akamwomba aivute mbali kidogo na nchi kavu. Kisha akaketi na kuanza kuwafundisha watu akiwa kwenye mashua. Alipoacha kuzungumza, akamwambia Simoni: “Peleka mashua mahali penye kina, kisha mshushe nyavu zenu, mvue samaki.” Simoni akamjibu: “Mwalimu, tumejitahidi kuvua samaki usiku wote na hatukupata chochote, lakini nitazishusha nyavu kama ulivyoniagiza.” Basi walipofanya hivyo, wakavua samaki wengi sana hivi kwamba nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawaita wenzao waliokuwa katika ile mashua nyingine waje kuwasaidia, wakaja na kujaza mashua zote mbili, nazo zikaanza kuzama. Simoni Petro alipoona hivyo, akaanguka magotini pa Yesu na kusema: “Bwana ondoka kwangu, kwa sababu mimi ni mtu mwenye dhambi.” Kwa maana yeye na wenzake walishangazwa sana na samaki wengi waliovua. Pia, Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo, ambao walishirikiana na Simoni wakashangaa. Lakini Yesu akamwambia Simoni: “Acha kuogopa. Kuanzia sasa utakuwa ukiwavua watu wakiwa hai.” Basi wakazirudisha mashua kwenye nchi kavu, wakaacha kila kitu na kumfuata" (Luka 5:1-11).

Yesu Kristo anazidisha mikate: "Baada ya hapo Yesu akavuka Bahari ya Galilaya, au Tiberia. Na umati mkubwa sana ulikuwa ukimfuata, kwa sababu walikuwa wakiona ishara za miujiza alizokuwa akifanya kwa kuwaponya wagonjwa. Basi Yesu akapanda mlimani, akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Sasa Pasaka, ile Sherehe ya Wayahudi, ilikuwa imekaribia. Yesu alipoinua macho yake na kuona umati mkubwa ukija, akamuuliza Filipo: “Tutanunua wapi mikate ili watu hawa wale?” Hata hivyo, aliuliza swali hilo ili kumjaribu, kwa maana alijua jambo alilokuwa karibu kufanya. Filipo akamjibu: “Mikate ya dinari 200 haiwezi kutosha hata tukimpa kila mmoja wao kipande kidogo.” Mmoja wa wanafunzi wake aitwaye Andrea, ndugu ya Simoni Petro, akamwambia: “Hapa kuna mvulana mdogo aliye na mikate mitano ya shayiri na samaki wawili wadogo. Je, hivi vitawatosha watu wengi hivi?” Yesu akasema: “Waambieni watu waketi.” Basi mahali hapo palikuwa na nyasi nyingi, nao watu wakaketi, karibu wanaume 5,000. Yesu akaichukua ile mikate, akatoa shukrani, kisha akawagawia wale waliokuwa wameketi hapo; pia akafanya vivyo hivyo na wale samaki wadogo, watu wote wakala na kushiba. Waliposhiba akawaambia wanafunzi wake: “Kusanyeni vipande vilivyobaki, ili chochote kisipotee.” Basi wakakusanya vipande vilivyobaki wakajaza vikapu 12 baada ya watu kula kutokana na ile mikate mitano ya shayiri. Watu walipoona muujiza aliofanya, wakaanza kusema: “Kwa kweli huyu ndiye Nabii aliyepaswa kuja ulimwenguni.” Kisha Yesu akijua walitaka kuja kumkamata wamfanye awe mfalme, akaondoka tena akaenda mlimani akiwa peke yake" (Yohana 6:1-15). Kutakuwa na chakula tele katika dunia yote (Zaburi 72:16; Isaya 30:23).

Yesu Kristo humfufua mwana wa mjane: "Muda mfupi baadaye, Yesu akasafiri pamoja na wanafunzi wake na umati mkubwa kwenda jiji linaloitwa Naini. Alipokaribia lango la jiji, tazama! kulikuwa na watu waliokuwa wamebeba maiti wakiipeleka nje, yule aliyekufa alikuwa mwana pekee, na mama yake alikuwa mjane. Watu wengi kutoka jijini walikuwa pamoja na yule mwanamke.  Bwana alipomwona yule mjane akamsikitikia na kumwambia: “Acha kulia.” Akakaribia na kuligusa jeneza, nao wale waliolibeba wakasimama. Akasema: “Kijana, ninakuambia, inuka!” Yule mfu akaketi akaanza kuongea, naye Yesu akamkabidhi kwa mama yake. Basi wote wakaogopa, wakaanza kumtukuza Mungu wakisema: “Nabii mkuu ameinuliwa kati yetu,” na, “Mungu amewakumbuka watu wake.” Habari hizo kumhusu Yesu zikaenea katika Yudea yote na maeneo jirani" (Luka 7:11-17).

Yesu Kristo humfufua binti ya Yairo: "Alipokuwa bado akizungumza, mwakilishi wa yule ofisa msimamizi wa sinagogi akaja na kusema: “Binti yako amekufa, usiendelee kumsumbua Mwalimu.” Yesu aliposikia hilo akamwambia: “Usiogope, uwe tu na imani, naye ataokolewa.” Alipofika kwenye nyumba hiyo, hakumruhusu yeyote aingie pamoja naye ila Petro, Yohana, Yakobo, na wazazi wa yule msichana. Lakini watu wote walikuwa wakilia na kujipigapiga kwa huzuni kwa sababu ya yule msichana. Basi akawaambia: “Acheni kulia, kwa maana hajafa bali amelala usingizi.” Ndipo wakaanza kumcheka kwa dharau, kwa sababu walijua amekufa. Lakini akamshika mkono na kumwita: “Mtoto, inuka!” Roho yake ikarudi naye akasimama mara moja, kisha Yesu akaagiza apewe chakula. Basi, wazazi wake wakafurahi sana, lakini Yesu akawaagiza wasimwambie mtu yeyote kilichotukia" (Luka 8:49-56).

Yesu Kristo anamfufua rafiki yake Lazaro, ambaye alikuwa amekufa siku nne zilizopita: "Yesu hakuwa ameingia kijijini, bado alikuwa mahali alipokutana na Martha. Wayahudi waliokuwa pamoja na Maria nyumbani wakimfariji, walipomwona akisimama upesi na kuondoka, wakamfuata wakidhani kwamba alikuwa akienda kulia kwenye kaburi. Maria alipofika mahali alipokuwa Yesu na kumwona, akaanguka miguuni pake na kumwambia: “Bwana, kama ungekuwa hapa, ndugu yangu hangekufa.” Yesu alipomwona akilia na Wayahudi waliokuja pamoja naye wakilia pia, akaugua moyoni na kutaabika. Akauliza: “Mmemlaza wapi?” Wakamjibu: “Bwana, njoo uone.” Yesu akatokwa na machozi. Ndipo Wayahudi wakaanza kusema: “Ona jinsi alivyompenda!” Lakini baadhi yao wakauliza: “Je, mtu huyu aliyemfungua macho yule kipofu hangeweza kuzuia huyu asife?”

Kisha baada ya Yesu kuugua tena moyoni, akaja kwenye lile kaburi. Kwa kweli, lilikuwa pango lililofunikwa kwa jiwe. Yesu akasema: “Liondoeni jiwe.” Martha, dada ya yule aliyekufa akamwambia: “Bwana, kufikia sasa lazima awe ananuka, kwa maana ni siku nne.”  Yesu akamwambia: “Je, sikukuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu?” Basi wakaliondoa lile jiwe. Kisha Yesu akatazama mbinguni na kusema: “Baba, ninakushukuru kwa sababu umenisikia. Kwa kweli, ninajua kwamba sikuzote wewe hunisikia; lakini nilisema kwa ajili ya umati waliosimama kunizunguka, ili waamini kwamba ulinituma.” Baada ya kusema hayo, akaita kwa sauti kubwa: “Lazaro, njoo huku nje!” Mtu huyo aliyekuwa amekufa akatoka, miguu na mikono yake ikiwa imefungwa kwa vitambaa, na uso wake ukiwa umefungwa kwa kitambaa. Yesu akawaambia: “Mfungueni, mmwache aende"” (Yohana 11:30-44).

Uvuvi wa mwisho wa kimuujiza (muda mfupi baada ya ufufuo wa Kristo): "Hata hivyo, kulipoanza kupambazuka, Yesu alisimama kando ya bahari, lakini wanafunzi hawakutambua ni Yesu. Basi Yesu akawauliza: “Watoto, mna chakula chochote?” Wakamjibu: “Hapana!” Akawaambia: “Utupeni wavu upande wa kulia wa mashua, nanyi mtapata.” Basi wakautupa, lakini wakashindwa kuuvuta kwa sababu samaki walikuwa wengi sana. Ndipo mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro: “Ni Bwana! Simoni Petro, aliposikia kwamba ni Bwana, akavaa vazi lake la nje kwa maana alikuwa uchi, akajitumbukiza baharini. Lakini wale wanafunzi wengine wakaja katika ile mashua ndogo, wakiukokota wavu wenye samaki wengi kwa maana hawakuwa mbali na nchi kavu, walikuwa umbali wa mita 90 hivi" (Yohana 21:4-8).

Yesu Kristo alifanya miujiza mingine mingi. Wao huimarisha imani yetu, wanatutia moyo na wanapata baraka nyingi ambazo zitakuwa duniani. Maneno yaliyoandikwa ya mtume Yohana yanahitimisha vizuri idadi kubwa ya miujiza ambayo Yesu Kristo alifanya, kama dhamana ya kitakachotokea duniani: "Kwa kweli, pia kuna mambo mengine mengi aliyofanya Yesu, ambayo kama yangeandikwa kirefu, nadhani ulimwengu haungekuwa na nafasi ya kuviweka vitabu vya kukunjwa ambavyo vingeandikwa" (Yohana 21:25).

Mafundisho ya msingi ya Biblia

Mungu ana Jina: Yehova: "Mimi ni Yehova. Hilo ndilo jina langu;Simpi yeyote utukufu wangu,Wala kuzipa sanamu za kuchongwa sifa yangu" (Isaya 42:8) (YHWH LE NOM RÉVÉLÉ). Lazima tuabudu Yehova tu: "Unastahili, Ee Yehova Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na nguvu, kwa sababu uliumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilitokea navyo vikaumbwa" (Ufunuo 4:11) (ADORATION À JÉHOVAH; CONGRÉGATION). Tunapaswa kumpenda kwa nguvu zetu zote za maisha: "Akamwambia: “‘Lazima umpende Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na kwa akili yako yote.’ Hii ndiyo amri ya kwanza na iliyo kuu zaidi"" (Mathayo 22:37,38). Mungu si Utatu. Utatu si mafundisho ya kibiblia.

Yesu Kristo ndiye Mwana pekee wa Mungu kwa maana yeye ndiye Mwana pekee wa Mungu aliyeumbwa moja kwa moja na Mungu: "Yesu akawauliza wanafunzi wake: “Watu wanasema Mwana wa binadamu ni nani?” Wakajibu: “Baadhi yao husema Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, na bado wengine Yeremia au mmoja wa manabii.” Akawauliza: “Hata hivyo, ninyi mnasema mimi ni nani?” Simoni Petro akajibu: “Wewe ndiye Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai.” Yesu akamwambia: “Mwenye furaha ni wewe, Simoni mwana wa Yona, kwa sababu mwili na damu havikukufunulia hilo, bali Baba yangu aliye mbinguni ndiye aliyekufunulia" (Mathayo 16:13-17, Yohana 1:1-3). Yesu Kristo sio Mwenyezi Mungu na yeye si sehemu ya Utatu (LE ROI JÉSUS-CHRIST).

Roho takatifu ni nguvu ya nguvu ya Mungu. Yeye si mtu: "Nao wakaona ndimi kama za moto, nazo zikagawanyika, na mmoja ukatua juu ya kila mmoja wao" (Matendo 2:3). Roho Mtakatifu sio sehemu ya Utatu.

Biblia ni Neno la Mungu: "Kila Andiko limeongozwa na roho ya Mungu nalo ni lenye faida kwa kufundisha, kwa kukaripia, kwa kunyoosha mambo, kwa kutia nidhamu katika uadilifu, ili mtu wa Mungu awe na uwezo kamili, akiwa na vifaa kamili kwa ajili ya kila kazi njema" (2 Timotheo 3:16,17) (LECTURE DE LA BIBLE). Tunapaswa kuisoma, kuisoma, na kuitumia katika maisha yetu: "Mwenye furaha ni mtu ambaye hatembei katika mashauri ya waovuNa hasimami katika njia ya watenda dhambi Naye haketi katika kiti cha wenye dhihaka. Lakini anapendezwa na sheria ya Yehova, Naye huisoma sheria Yake kwa sauti ya chini mchana na usiku. Atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji,Mti unaozaa matunda katika majira yake,Na majani yake hayanyauki. Na kila jambo analofanya litafanikiwa" (Zaburi 1:1-3).

mani tu katika dhabihu ya Kristo inaruhusu msamaha wa dhambi na baadaye kuponya na kufufuka kwa wafu: "Kwa maana, Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa Mwana wake mzaliwa pekee, ili kila mtu anayemwamini asiangamizwe bali awe na uzima wa milele. (...) Yule anayemwamini Mwana ana uzima wa milele; yule asiyemtii Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu hukaa juu yake" (Yohana 3:16, Mathayo 20:28) (SACRIFICE DU CHRIST).

Ufalme wa Mungu ni serikali ya mbinguni iliyoanzishwa mbinguni mwaka wa 1914, na ambayo Mfalme ni Yesu Kristo akiongozana na wafalme na makuhani 144,000 ambao huunda "Yerusalemu Mpya", Bibi arusi wa Kristo: "Katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa kamwe. Na ufalme huo hautakabidhiwa watu wengine wowote. Utazipondaponda na kuzikomesha falme hizi zote, nao pekee utasimama milele" (Danieli 2:44) (FIN DU PATRIOTISME). "Nami nikaona mbingu mpya na dunia mpya; kwa maana mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza zilikuwa zimepitilia mbali, na bahari haipo tena. Pia, nikaona lile jiji takatifu, Yerusalemu Jipya, likishuka kutoka mbinguni kwa Mungu likiwa limetayarishwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa ajili ya mume wake" (Ufunuo 21:1,2) (15 TISHRI LIBÉRATION; RÉSURRECTION CÉLESTE; RÉSURRECTION TERRESTRE). Serikali hii ya mbinguni ya Mungu itamaliza utawala wa kibinadamu wa sasa wakati wa dhiki kuu, na itajiweka juu ya dunia: "Baba yetu uliye mbinguni, jina lako na litakaswe. Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni" (Mathayo 6:9,10) (ROYAUME DE DIEU).

Kifo ni kinyume cha maisha. Roho hufa na nguvu ya uzima hupotea: "Msiwatumaini wakuu Wala mwanadamu, ambaye hawezi kuleta wokovu. Roho yake hutoka, naye hurudi ardhini; Siku hiyohiyo mawazo yake hupotea" (Zaburi 146:3,4, Mhubiri 3:19,20, 9:5,10).

Kutakuwa na ufufuo wa wenye haki na wasio haki: "Msishangazwe na jambo hili, kwa maana saa inakuja ambayo wote walio katika makaburi ya ukumbusho wataisikia sauti yake na kutoka, wale waliotenda mema kwenye ufufuo wa uzima, na wale waliozoea kutenda maovu kwenye ufufuo wa hukumu" (Yohana 5:28,29) (RÉSURRECTION TERRESTRE). "Nami nina tumaini kwa Mungu, tumaini ambalo watu hawa pia wanatazamia, kwamba kutakuwa na ufufuo wa waadilifu na wasio waadilifu pia" (Matendo 24:15) (RÉSURRECTION JUSTES). Wasio haki watahukumiwa kwa misingi ya tabia zao wakati wa utawala wa miaka 1000 (na si kwa misingi ya tabia zao za zamani): "Nami nikaona kiti cha ufalme kikubwa cheupe na Yule aliyeketi juu yake. Dunia na mbingu zikatoweka kutoka mbele zake, na hazikupatikana tena. Nami nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wakiwa wamesimama mbele ya kile kiti cha ufalme, na vitabu vya kukunjwa vikafunguliwa. Lakini kitabu kingine cha kukunjwa kikafunguliwa; hicho ni kitabu cha uzima. Wafu wakahukumiwa kutokana na yale mambo yaliyoandikwa katika vile vitabu kulingana na matendo yao. Na bahari ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, na kifo na Kaburi vikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, nao wakahukumiwa kila mmoja kulingana na matendo yake" (Ufunuo 20:11-13) (LES INJUSTES JUGÉS).

Wanadamu 144,000 tu wataenda mbinguni pamoja na Yesu Kristo: " Kisha nikaona, na tazama! Mwanakondoo amesimama juu ya Mlima Sayuni, na pamoja naye 144,000 walioandikwa jina lake na jina la Baba yake kwenye mapaji ya nyuso zao. Nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya ngurumo kubwa; na sauti niliyosikia ilikuwa kama ya waimbaji wanaofuatanisha sauti zao wakipiga vinubi vyao. Nao wanaimba kana kwamba ni wimbo mpya mbele ya kile kiti cha ufalme na mbele ya wale viumbe hai wanne na wale wazee, na hakuna yeyote aliyeweza kujifunza kikamili wimbo ule ila wale 144,000, ambao wamenunuliwa kutoka duniani. Hao ndio wale ambao hawakujitia unajisi na wanawake; kwa kweli, wao ni mabikira. Hao ndio wanaoendelea kumfuata Mwanakondoo popote anapoenda. Hao walinunuliwa kutoka kati ya wanadamu wakiwa matunda ya kwanza+ kwa Mungu na kwa Mwanakondoo, na hamna udanganyifu uliopatikana katika vinywa vyao; wao hawana dosari" (Ufunuo 7: 3-8; 14: 1-5) (RÉSURRECTION CÉLESTE). Umati mkubwa uliotajwa katika Ufunuo 7: 9-17 ni wale ambao wataokoka dhiki kuu na kuishi milele katika paradiso ya mbinguni: "Baada ya hapo nikaona, na tazama! umati mkubwa, ambao hakuna mtu aliyeweza kuuhesabu, kutoka mataifa yote na makabila na jamii na lugha, wakiwa wamesimama mbele ya kiti cha ufalme na mbele ya Mwanakondoo, wakiwa wamevaa kanzu nyeupe; na walikuwa na matawi ya mitende mikononi mwao. (...) Basi nikamwambia mara moja: “Bwana wangu, wewe ndiye unayejua.” Naye akaniambia: “Hawa ndio wale wanaotoka katika ile dhiki kuu, nao wamefua kanzu zao na kuzifanya nyeupe katika damu ya Mwanakondoo. Ndiyo sababu wako mbele ya kile kiti cha ufalme cha Mungu, nao wanamtolea utumishi mtakatifu mchana na usiku katika hekalu lake; na Yule anayeketi kwenye kiti cha ufalme+ atatandaza hema lake juu yao. Hawatakuwa na njaa wala kiu tena, wala jua halitawachoma wala joto lolote lenye kuunguza, kwa sababu Mwanakondoo, aliye katikati ya kile kiti cha ufalme, atawachunga na kuwaongoza kwenye chemchemi za maji ya uzima. Na Mungu atafuta kila chozi katika macho yao” (Ufunuo 7:9-14) (LA GRANDE FOULE).

Tunaishi siku za mwisho zitakayomalizika katika dhiki kuu (Mathayo 24, 25, Marko 13, Luka 21, Ufunuo 19:11-21). Uwepo (Parousia) wa Kristo umeanza kuonekana tangu mwaka wa 1914 na utaishi mwishoni mwa miaka elfu: "Alipokuwa ameketi kwenye Mlima wa Mizeituni, wanafunzi wakamkaribia faraghani, wakamuuliza: “Tuambie, mambo haya yatatukia lini, na ni nini itakayokuwa ishara ya kuwapo kwako na ya umalizio wa mfumo wa mambo?" (Mathayo 24:3) (ÉTAPES TRIBULATION).

Paradiso itakuwa duniani: "Walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage kwenye Mlima wa Mizeituni, Yesu akawatuma wanafunzi wawili, akawaambia: “Nami nikaona mbingu mpya na dunia mpya; kwa maana mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza zilikuwa zimepitilia mbali, na bahari haipo tena. Pia, nikaona lile jiji takatifu, Yerusalemu Jipya, likishuka kutoka mbinguni kwa Mungu likiwa limetayarishwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa ajili ya mume wake. Ndipo nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha ufalme ikisema: “Tazama! Hema la Mungu liko pamoja na wanadamu, naye atakaa pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali" (Isaya 11, 35, 65, Ufunuo 21:1-5) (15 TISHRI LIBÉRATION).

Mungu aliruhusu uovu. Hii ilitoa jibu kwa changamoto ya shetani kwa uhalali wa Uhuru wa Yehova (Mwanzo 3: 1-6). Na pia kutoa jibu kwa mashtaka ya shetani kuhusu uaminifu wa viumbe wa binadamu (Ayubu 1:7-12; 2:1-6). Si Mungu ambaye husababisha mateso: "Mtu akiwa chini ya jaribu, asiseme: “Mungu ananijaribu.” Kwa maana Mungu hawezi kujaribiwa na mambo maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu yeyote" (Yakobo 1:13). Maumivu ni matokeo ya mambo makuu manne: Ibilisi anaweza kuwa ndiye anayesababisha mateso (lakini si mara zote) (Ayubu 1:7-12; 2:1-6). Kuteseka ni matokeo ya hali yetu ya dhambi ya kushuka Adamu kutuongoza kwenye uzee, ugonjwa na kifo (Warumi 5:12, 6:23). Kuteseka kunaweza kuwa matokeo ya maamuzi mabaya ya kibinadamu (kwa upande wetu au wale wa wanadamu wengine) (Kumbukumbu la Torati 32:5, Warumi 7:19). Maumivu yanaweza kuwa matokeo ya "nyakati na matukio yasiyotarajiwa" ambayo husababisha mtu awe mahali penye wakati usiofaa (Mhubiri 9:11). Hatima sio mafundisho ya kibiblia, hatu "kwa" kufanya mema au mabaya, lakini kwa msingi wa mapenzi ya hiari, tunaamua kufanya "mema" au "mabaya" (Kumbukumbu la Torati 30:15).

Tunapaswa kutumikia maslahi ya ufalme wa Mungu. Kubatizwa na kutenda kulingana na kile kilichoandikwa katika Biblia: "Basi, nendeni mkafanye wanafunzi kutoka kwa watu wa mataifa yote, mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la roho takatifu, na kuwafundisha kushika mambo yote niliyowaamuru. Na tazama! mimi nipo pamoja nanyi sikuzote mpaka umalizio wa mfumo wa mambo" (Mathayo 28:19,20) (LE BAPTÊME QUI SAUVE). Msimamo huu imara kwa ajili ya ufalme wa Mungu umeonyeshwa hadharani kwa kutangaza Habari Njema mara kwa mara: "Na hii habari njema ya Ufalme itahubiriwa katika dunia yote inayokaliwa ili kuwa ushahidi kwa mataifa yote, na ndipo ule mwisho utakapokuja" (Mathayo 24:14) (LA BONNE NOUVELLE).

Vikwazo vya Kibiblia

Uchuki ni marufuku: "Kila mtu anayemchukia ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua kwamba hakuna muuaji aliye na uzima wa milele ndani yake" (1 Yohana 3:15). Uuaji ni marufuku mauaji kwa sababu binafsi, mauaji na uzalendo wa dini au hali uzalendo ni marufuku: "Ndipo Yesu akamwambia: “Rudisha upanga wako mahali pake, kwa maana wote wanaochukua upanga wataangamia kwa upanga" (Mathayo 26:52) (FIN DU PATRIOTISME; LE RESPECT DE LA VIE).

Unyang'anyi ni marufuku: "Mwizi asiibe tena; badala yake afanye kazi kwa bidii, akifanya kazi njema kwa mikono yake, ili awe na kitu cha kumgawia mtu mwenye uhitaji" (Waefeso 4:28).

Uongo ni marufuku: "Msiambiane uwongo. Uvueni utu wa zamani pamoja na mazoea yake" (Wakolosai 3: 9).

Vikwazo vingine vya Biblia:

"Kwa maana roho takatifu na sisi wenyewe tumeona ni vizuri tusiwaongezee ninyi mzigo zaidi ila mambo haya ya lazima: kuendelea kujiepusha na vitu vilivyotolewa dhabihu kwa sanamu, na damu, na vitu vilivyonyongwa, na uasherati. Mkijiepusha kwa uangalifu na mambo haya, mtafanikiwa. Afya njema kwenu!" (Matendo 15: 19,20,28,29).

Mambo yaliyotokana na sanamu: Hizi ni "vitu" vinahusiana na mazoea ya kidini kinyume na Biblia, sherehe ya sikukuu za kipagani. Hii inaweza kuwa desturi za kidini kabla ya kuchinjwa au matumizi ya nyama: "Kuleni chochote kinachouzwa katika soko la nyama, bila kuchunguza kwa sababu ya dhamiri yenu, kwa maana “dunia na vyote vilivyomo ni vya Yehova.” Mtu asiyeamini akiwaalika nanyi mtake kwenda, kuleni chochote kinachowekwa mbele yenu, bila kuchunguza kwa sababu ya dhamiri yenu. Lakini yeyote akiwaambia, “Hiki ni kitu kilichotolewa katika dhabihu,” msile kwa sababu ya yule aliyewaambia na kwa sababu ya dhamiri. Simaanishi dhamiri yako mwenyewe, bali ya yule mtu mwingine. Kwa maana kwa nini uhuru wangu uhukumiwe na dhamiri ya mtu mwingine? Ikiwa ninakula nikiwa na shukrani, kwa nini nitukanwe juu ya kile ninachotolea shukrani?" (1 Wakorintho 10:25-30).

Kuhusu mazoea ya kidini ambayo Biblia inashutumu: "Msifungwe nira isivyo sawa pamoja na wasio waamini. Kwa maana kuna ushirika gani kati ya uadilifu na uasi sheria? Au nuru ina ushirika gani na giza? Isitoshe, kuna upatano gani kati ya Kristo na Beliali? Au mwamini ana ushirika gani* na mtu asiye mwamini? Na hekalu la Mungu lina makubaliano gani na sanamu? Kwa maana sisi ni hekalu la Mungu aliye hai; kama Mungu alivyosema: “Mimi nitakaa miongoni mwao na kutembea miongoni mwao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu.” “‘Kwa hiyo, tokeni miongoni mwao na mjitenge,’ asema Yehova, ‘na mwache kugusa kitu kichafu’”; “‘nami nitawakaribisha ndani.’” “‘Nami nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa wana na mabinti kwangu,’ asema Yehova, Mweza Yote" (2 Wakorintho 6:14-18).

Usifanye ibada ya sanamu. Mtu lazima aharibu vitu vyote vya sanamu au sanamu, misalaba, sanamu kwa madhumuni ya kidini: "Ingieni kupitia lango jembamba, kwa sababu lango ni pana, na barabara inayoongoza kwenye uharibifu ina nafasi kubwa, na ni wengi wanaoipitia; lakini lango ni jembamba na barabara inayoongoza kwenye uzima ina nafasi ndogo, na ni wachache wanaoipata. “Jihadharini na manabii wa uwongo ambao huja kwenu katika mavazi ya kondoo, lakini ndani wao ni mbwamwitu wakali. Kwa matunda yao mtawatambua. Je, watu huchuma zabibu kwenye miiba au tini kwenye michongoma? Vivyo hivyo, kila mti mzuri huzaa matunda mazuri, lakini kila mti uliooza huzaa matunda mabaya. Mti mzuri hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti uliooza hauwezi kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa ndani ya moto. Kwa kweli, mtawatambua watu hao kwa matunda yao. “Si kila mtu anayeniambia, ‘Bwana, Bwana,’ atakayeingia katika Ufalme wa mbinguni, bali yule anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni ndiye atakayeingia. Wengi wataniambia siku hiyo: ‘Bwana, Bwana, je, hatukutoa unabii katika jina lako, na kufukuza roho waovu katika jina lako, na kufanya matendo mengi yenye nguvu katika jina lako?’ Ndipo nitakapowaambia: ‘Sikuwajua ninyi kamwe! Ondokeni kwangu, ninyi mnaotenda uasi sheria!" (Mathayo 7:13-23). Usifanye uchawi: Tunapaswa kuharibu vitu vyote vinavyohusiana na uchawi: "Kwa kweli, idadi kubwa ya wale waliozoea kufanya uchawi wakakusanya vitabu vyao pamoja na kuviteketeza mbele ya kila mtu. Nao wakafanya hesabu na kupata vitabu hivyo vilikuwa na thamani ya vipande 50,000 vya fedha. Hivyo kwa njia yenye nguvu, neno la Yehova likazidi kukua na kusitawi" (Matendo 19:19, 20).

Haupaswi kuangalia filamu za picha za picha za ngono, vurugu na vibaya. Jiepushe na kamari, matumizi ya madawa ya kulevya, kama vile bangi, betel, tumbaku, ziada ya pombe: "Kwa hiyo akina ndugu, ninawasihi kwa huruma za Mungu, mtoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, na yenye kukubalika kwa Mungu, utumishi mtakatifu pamoja na nguvu zenu za kufikiri" (Warumi 12: 1, Mathayo 5: 27-30, Zaburi 11: 5).

Uasherati: uzinzi, ngono isiyokuwa na ndoa (kiume / mwanamke), na vitendo vya ngono vibaya: "Au je, hamjui kwamba watu wasio waadilifu hawataurithi Ufalme wa Mungu? Msipotoshwe. Waasherati, waabudu-sanamu, wazinzi, wanaume wanaofanya ngono na wanaume, wezi, watu wenye pupa, walevi, watukanaji, na wanyang’anyi hawataurithi Ufalme wa Mungu" (1 Wakorintho 6: 9,10). "Ndoa na iheshimiwe kati ya wote, na kitanda cha ndoa kisiwe na unajisi, kwa maana Mungu atawahukumu waasherati na wazinzi" (Waebrania 13: 4).

Biblia inakataza ndoa za mitala, kila mtu katika hali hii na anataka kufanya mapenzi ya Mungu, lazima awe na mke wake wa kwanza tu aliolewa (1 Timotheo 3: 2 "aliolewa na mwanamke mmoja"). Biblia inakataza Punyeto: "Kwa hiyo, viueni viungo vya mwili wenu vilivyo duniani kuhusiana na uasherati, uchafu, hamu isiyodhibitiwa ya ngono, tamaa yenye madhara, na pupa, ambayo ni ibada ya sanamu" (Wakolosai 3: 5).

Ni haramu kula damu, hata katika mazingira ya matibabu (damu): "Ila tu nyama pamoja na uhai wake—damu yake—hampaswi kula" (Mwanzo 9:4) (LE SACRÉ DU SANG).

Mambo yote marufuku na Biblia hayakuandikwa katika utafiti huu wa Biblia. Mkristo aliyekua na ujuzi mzuri wa kanuni za kibiblia atajua tofauti kati ya "nzuri" na "mabaya", hata kama sio moja kwa moja imeandikwa katika Biblia: "Lakini chakula kigumu ni cha watu wakomavu, ambao wamezoeza nguvu zao za utambuzi kwa kuzitumia ili kutofautisha mambo yaliyo sawa na mambo yasiyo sawa" (Waebrania 5:14) (MATURITÉ SPIRITUELLE).

Derniers commentaires

28.11 | 19:44

Bonjour. Non. Tu dois suivre le modèle du Christ qui ne s'est pas baptisé lui-même, ou tout seul, mais par un baptiseur, serviteur de Dieu... Cordialement...

28.11 | 16:54

Bonjour, étant non-voyant le baptême est-il valable si je m’immerges avec une prière ? Cordialement.

24.11 | 21:56

Bonjour Jonathan, je t'invite à te rapprocher des anciens de ta congrégation qui seront en mesure de répondre à ta question. Je n'ai pas suffisamment d'information pour te répondre. Cordialement.

24.11 | 20:45

Bonjours, le baptême est-il valable en s’immergeant soi-même dans l’eau pour des raisons de handicape ? Cordialement

Partagez cette page