Kiswahili    Afrikaans    አማርኛ    Hausa    Igbo    Malagasy    Soomaali    isiXhosa    Yoruba    Zulu
OTHER LANGUAGES

(Indatshana ethi "Imfundiso eyisisekelo yeBhayibheli" ingemva kokuthi "Ukuphila okuphakade")

Ithemba enjabulweni lingamandla okubekezela kwethu

“Kodwa njengoba lezi zinto ziqala ukwenzeka, yimani niqonde niphakamise amakhanda enu, ngoba ukukhululwa kwenu kuyasondela"

(Luka 21:28)

Ngemva kokuchaza izenzakalo ezimbi ngaphambi kokuphela kwalesi simiso sezinto, esikhathini esicindezela kakhulu esisiphila manje, uJesu Kristu watshela abafundi bakhe ukuba ‘baphakamise amakhanda abo’ ngoba ukugcwaliseka kwethemba lethu kwakuyoba eduze kakhulu.

Indlela yokugcina injabulo naphezu kwezinkinga zomuntu siqu? Umphostoli uPawulu wabhala ukuthi kumelwe silandele isibonelo sikaJesu Kristu: “Ngakho-ke, ngenxa yokuthi sinefu elikhulu kangaka lofakazi elisizungezile, nathi masilahle konke okusindayo nesono esisithandela kalula,  futhi masiwugijime ngokukhuthazela lo mncintiswano obekwe phambi kwethu,  njengoba sigxilise amehlo ethu kuMmeli Oyinhloko noMphelelisi wokholo lwethu, uJesu. Ngenxa yenjabulo eyayibekwe phambi kwakhe wakhuthazelela isigxobo sokuhlushwa, engenandaba nehlazo, futhi useye wahlala phansi ngakwesokudla sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.   Ngempela, cabangisisani ngalowo okhuthazelele inkulumo enjalo yezoni ephikisayo emelene nezinzuzo zazo siqu,  ukuze ningakhathali niphele amandla“ (Heberu 12:1-3).

UJesu Kristu waba namandla lapho ebhekene nezinkinga ngenjabulo yethemba elalibekwe phambi kwakhe. Kubalulekile ukudonsa amandla ukuze sikhuthaze ukukhuthazela kwethu, ngokusebenzisa "injabulo" yethemba lethu lokuphila okuphakade elibekwe phambi kwethu. Uma kuziwa ezinkingeni zethu, uJesu Kristu wathi kufanele sizixazulule usuku nosuku: “Ngenxa yalokhu ngithi kini: Yekani ukukhathazeka ngokuphila kwenu ngokuqondene nokuthi niyodlani noma niyophuzani, noma ngemizimba yenu ngokuqondene nokuthi niyogqokani. Ukuphila akubalulekile yini ngaphezu kokudla, nomzimba ngaphezu kwezingubo?  Bukisisani izinyoni zezulu; azihlwanyeli mbewu noma zivune noma zibuthele ezinqolobaneni, nokho uYihlo osezulwini uyazondla. Nina anibalulekile yini ngaphezu kwazo?  Ubani kini ongathi ngokukhathazeka anezele ngisho nomzuzu owodwa esikhathini sakhe sokuphila?  Kungani nikhathazeka ngezingubo zokugqoka? Fundani ezimbalini zasendle, indlela ezikhula ngayo; azikhandleki, aziphothi;  kodwa ngithi kini ngisho noSolomoni enkazimulweni yakhe yonke wayengahlobile nanjengeyodwa yazo.  Manje, uma uNkulunkulu ezigqokisa kanjalo izitshalo zasendle, ezikhona namuhla ngakusasa ziphonswe eziko, ngeke yini nina anigqokise nakakhulu, nina eninokholo oluncane?  Ngakho ningalokothi nikhathazeke nithi, ‘Sizodlani?’ noma, ‘Sizophuzani?’ noma, ‘Sizogqokani?’  Ngoba konke lokhu kuyizinto izizwe ezizifuna ngokulangazela. UYihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyazidinga zonke lezi zinto" (Mathewu 6:25-32). Isimiso silula, kumelwe sisebenzise isikhathi samanje ukuze sixazulule izinkinga zethu eziphakamayo, sibeka ithemba lethu kuNkulunkulu, ukuze asisize sithole ikhambi: “Ngakho, qhubekani nifuna kuqala uMbuso nokulunga kwakhe, khona-ke zonke lezi ezinye izinto ziyokwenezelwa kini.  Ngakho, ningalokothi nikhathazeke ngosuku olulandelayo, ngoba usuku olulandelayo luyoba nezalo izinkathazo. Usuku ngalunye lunezalo izinkinga" (Mathewu 6:33,34). Ukusebenzisa lesi simiso kuzosisiza ukuba siwalawule kangcono amandla engqondo noma angokomzwelo ukuze sibhekane nezinkinga zethu zansuku zonke. UJesu Kristu wathi singazikhathazi ngokweqile, okungase kuphazamise izingqondo zethu futhi kusiphuce wonke amandla angokomoya (Qhathanisa noMarku 4:18,19).

Ukuze sibuyele esikhuthazweni esilotshwe kumaHeberu 12:1-3 , kumelwe sisebenzise amandla ethu engqondo ukuze sibheke esikhathini esizayo ngenjabulo nethemba, okuyingxenye yesithelo somoya ongcwele: “Ngakolunye uhlangothi, izithelo zomoya ziluthando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, umusa, ubuhle, ukholo,  ubumnene, ukuzithiba.  Akukho mthetho omelene nezinto ezinjalo” (Galathiya 5:22;23). Kulotshwe eBhayibhelini ukuthi uJehova unguNkulunkulu ojabulayo nokuthi umKristu ushumayela “izindaba ezinhle zikaNkulunkulu ojabulayo.” (1 Thimothewu 1:11). Nakuba leli zwe lisebumnyameni obungokomoya, kumelwe sibe izikhungo zokukhanya ngezindaba ezinhle esizishumayelayo, kodwa futhi sibe ngenjabulo yethemba lethu esifuna ukulikhanyisa kwabanye: “Nina ningukukhanya kwezwe. Idolobha ngeke lifihleke uma lakhiwe entabeni.  Abantu abasikhanyisi isibani basibeke ngaphansi kukabhasikidi kodwa basibeka othini lwesibani, sikhanyisele bonke abasendlini.  Ngokufanayo, ukukhanya kwenu makukhanye phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yenu emihle bese benika uYihlo osemazulwini inkazimulo” (Mathewu 5:14-16). Ividiyo elandelayo kanye nesihloko, esisekelwe ethembeni lokuphila okuphakade, kuye kwathuthukiswa ngalomgomo wenjabulo enethemba: “Jabulani nithokoze ngoba umvuzo wenu mkhulu emazulwini, ngoba babashushisa ngaleyo ndlela abaprofethi ngaphambi kwenu” (Mathewu 5:12). Masenze intokozo kaJehova ibe yinqaba yethu:“ Ningadabuki, ngokuba intokozo kaJehova iyinqaba yenu ”(Nehemiya 8:10).

Ukuphila okuphakade emhlabeni oyipharadesi

"kumelwe nijabule nje kuphela" (Duteronome 16:15)

Impilo yaphakade ngokukhululwa kwesintu ebugqilini besono

"Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangangokuba waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke umuntu obonisa ukholo kuyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. (…) Obonisa ukholo eNdodaneni unokuphila okuphakade; ongayilaleli iNdodana ngeke akubone ukuphila, kodwa ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe"

(NgokukaJohane 3:16,36)

Lapho uJesu esemhlabeni, wayevame ukufundisa ithemba lokuphila okuphakade. Kodwa-ke, wabuye wafundisa ukuthi impilo yangaphakade izotholakala kuphela ngokukholwa emhlatshelweni kaKristu (NgokukaJohane 3:16,36). Umhlatshelo kaKristu uzovumela ukwelashwa kabusha futhi uvuko.

Izinzuzo Zomhlatshelo KaKristu

"Njengoba nje neNdodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa, kodwa ukukhonza nokunikela umphefumulo wayo ube yisihlengo sabaningi"

(Matewu 20:28)

"UJehova ngokwakhe wasinqanda isimo sobuthunjwa sikaJobe lapho ethandazela abangane bakhe, futhi uJehova waqala ukwenezela kukho konke okwakungokukaJobe, ngokuphindwe kabili" (Jobe 42:10). Kuzoba yinto efanayo kuwo wonke amalungu esixuku esikhulu ayobe esindile kusizi olukhulu, uJehova uNkulunkulu, ngeNkosi uJesu Kristu, ozobusisa: "Bhekani! Sithi bayajabula labo abaye bakhuthazela. Niye nezwa ngokukhuthazela kukaJobe futhi nabona umphumela uJehova awunikeza, ukuthi uJehova unothando futhi unesihe” (Jakobe 5:11) (INkosi uJesu Kristu izobusisa abantu).

Umhlatshelo kaKristu uvumela intethelelo, uvuko, ukuphulukiswa kanye nokuvuselelwa kabusha.

Umhlatshelo kaKhristu ozokwelapha isintu

"Akekho ohlala khona oyothi: “Ngiyagula.” Abantu abahlala ezweni kuyoba yilabo abaxolelwe isiphambeko sabo" (u-Isaya 33:24).

"Ngaleso sikhathi amehlo ezimpumputhe ayovulwa, nazo kanye izindlebe zabayizithulu ziyovulwa. Ngaleso sikhathi olunyonga uyoqombola njengendluzele, nolimi loyisimungulu luyokhamuluka ngokuthokoza. Ngoba kuyobe kuqhume amanzi ehlane, nezifufula ethafeni eliwugwadule” (u-Isaya 35:5,6).

Umhlatshelo kaKhristu uzokukwenza ube insizwa noma ntokazi futhi

"Inyama yakhe mayibe ntsha kunasebusheni; Makabuyele ezinsukwini zobungqabavu bobusha bakhe" (Jobe 33:25).

Umhlatjelo kaKrestu uzokuvumela ukuvuswa kwabahlongakeleko

"Futhi kuyoba nabaningi balabo abalele othulini lomhlabathi abayovuka" (Daniyeli 12:2).

"futhi nginethemba kuNkulunkulu, okuyithemba nalaba bantu ngokwabo abanalo, lokuthi kuyoba khona uvuko lwabalungile nabangalungile" (Izenzo 24:15).

"Ningamangali ngalokhu, ngoba ihora liyeza lapho bonke abasemathuneni beyokhunjulwa futhi bayolizwa izwi layo  baphume, abenze okuhle baphumele ovukweni lokuphila, ababenomkhuba wokwenza okubi ovukweni lokwahlulelwa” (NgokukaJohane 5:28,29).

"Ngabona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nalowo owayehlezi kuso. Umhlaba nezulu kwabaleka phambi kwakhe, indawo yako ayibange isatholakala.  Ngabona abafileyo, abakhulu nabancane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, futhi imiqulu yavulwa. Kodwa nomunye umqulu wavulwa; umqulu wokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngokwalezo zinto ezazilotshwe emiqulwini ngokwezenzo zabo.  Ulwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHayidesi kwakhipha abafileyo  ababekukho, bahlulelwa ngamunye ngokwezenzo zabo” (Isambulo 20:11-13).

Abantu abavusiwe abangalungile, bayohlulelwa ngesisekelo sezenzo zabo ezinhle noma ezimbi, epharadesi lomhlaba elizayo. (Ukuphathwa kovuko lwasemhlabeni; Ukuvuka kwasezulwini; Uvuko lwasemhlabeni)

Umhlatshelo kaKristu uzovumela isixuku esikhulu ukusinda osizini olukhulu futhi sibe nokuphila okuphakade ngaphandle kokufa

"Ngemva kwalezi zinto ngabona, bheka! isixuku esikhulu, okungekho muntu owakwazi ukusibala, siphuma kuzo zonke izizwe nezinhlanga nabantu nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweWundlu, sigqoke izembatho ezimhlophe; kukhona amagatsha esundu ezandleni zaso. Saqhubeka simemeza ngezwi elikhulu, sithi: “Insindiso yethu ivela kuNkulunkulu wethu, ohlezi esihlalweni sobukhosi, nakulo iWundlu.”

Zonke izingelosi zazimi zizungeze isihlalo sobukhosi nabadala nezidalwa ezine eziphilayo, futhi zawa ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhulekela uNkulunkulu, zithi: “Amen! Isibusiso nenkazimulo nokuhlakanipha nokubonga nodumo namandla makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade. Amen."

Esabela kulokhu omunye kubadala wathi kimi: “Laba abagqoké izembatho ezimhlophe, bangobani futhi bavelephi?” Ngaso leso sikhathi ngathi kuye: “Nkosi yami, nguwe owaziyo.” Wathi kimi: “Laba yilabo abaphuma osizini olukhulu, abaye bahlanza izembatho zabo zaba mhlophe egazini leWundlu.  Kungakho bephambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu; banikela inkonzo engcwele kuye imini nobusuku ethempelini lakhe; Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi uyokwendlala itende lakhe phezu kwabo. Ngeke besalamba noma besoma, ilanga nanoma yikuphi ukushisa okuhangulayo ngeke kusabashisa,  ngoba iWundlu, eliphakathi kwesihlalo sobukhosi, liyobelusa, futhi liyobaqondisa emithonjeni yamanzi okuphila. UNkulunkulu uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo.”" (Isambulo 7:9-17). (Isixuku esikhulu sazo zonke izizwe, izinhlanga nezilimi sizosinda osizini olukhulu)

Umbuso kaNkulunkulu uzobusa umhlaba

"Ngabona futhi izulu elisha nomhlaba omusha; ngoba izulu langaphambili nomhlaba wangaphambili kudlulile, nolwandle alusekho. Ngabona nomuzi ongcwele, iJerusalema Elisha, wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu futhi ulungisiwe njengomlobokazi ehlotshiselwe umyeni wakhe. Ngemva kwalokho ngezwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi: “Bheka! Itende likaNkulunkulu likanye nabantu, uyohlala nabo, babe ngabantu bakhe. UNkulunkulu ngokwakhe uyoba nabo. Uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona. Izinto zangaphambili zidlulile”" (Isambulo 21:1-4) (Ukuphathwa kwasemhlabeni koMbuso kaNkulunkulu; INkosana; Abaphristi; AmaLevi)

"Thokozani ngoJehova nijabule, nina enilungile; Nimemeze ngenjabulo, nonke nina eniqotho enhliziyweni" (AmaHubo 32:11)

Olungileyo uyophila ingunaphakade ababi bayobhubha

"Bayajabula abamnene ngoba bayodla ifa lomhlaba" (Mathewu 5:5).

"Sekusele isikhashana nje, ababi bazobe bengasekho; Uyoyibheka indawo yabo, Bayobe bengekho. Kodwa abamnene bayodla ifa lomhlaba, Bayothola injabulo enkulu ngenxa yokuthula okuchichimayo. Umuntu omubi wakhela olungile uzungu; Umgedlela amazinyo. Kodwa uJehova uyomhleka, Ngoba uyazi ukuthi usuku lwakhe luyeza. Ababi bahosha izinkemba zabo, bacibishela imicibisholo yabo Ukuze bawise abacindezelwe nabampofu, Ukuze babulale abaqotho endleleni yabo. Kodwa inkemba yabo iyogwaza inhliziyo yabo; Imicibisholo yabo iyophulwa. (...) Ngoba izingalo zababi ziyophulwa, Kodwa uJehova uyomsekela olungile. (...) Kodwa ababi bayoshabalala; Izitha zikaJehova ziyoshabalala njengamadlelo aluhlaza; Ziyonyamalala njengentuthu. (...) Abalungile bayodla ifa lomhlaba, Bahlale kuwo kuze kube phakade. (...) Themba uJehova, uhambe ngendlela yakhe, Uyokuphakamisa ukuba udle ifa lomhlaba. Uyobukela lapho ababi bebhujiswa. (...) Mqaphele ongasoleki, Ugcine oqotho ephambi kwamehlo akho, Ngoba ikusasa lalowo muntu liyoba nokuthula. Kodwa zonke izeqamthetho ziyobhujiswa; Abantu ababi ngeke babe nalo ikusasa. Insindiso yabalungile ivela kuJehova; Uyinqaba yabo ngesikhathi sokucindezeleka. UJehova uyobasiza abakhulule. Uyobakhulula kubantu ababi abasindise, Ngoba baphephela kuye" (AmaHubo 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"Ngakho landela indlela yabantu abalungile Uhlale endleleni yabalungile. Ngoba ngabaqotho kuphela abayohlala emhlabeni, Abangasoleki abayosala kuwo. Ababi bayonqunywa emhlabeni, Abakhohlisayo bayosishulwa kuwo. (...) Izibusiso zisekhanda lolungile, Kodwa umlomo womubi ufihla ubudlova. Olungile uyokhunjulwa, kukhulunywe kahle ngaye, Kodwa igama lomubi liyobola" (IzAga 2:20-22; 10:6,7).

Izimpi ziyophela kuzoba nokuthula ezinhliziyweni nasemhlabeni wonke

"Nizwile ukuthi kwathiwa: ‘Kumelwe uthande umakhelwane wakho futhi uzonde isitha sakho.’ Nokho, mina ngithi kini: Qhubekani nithanda izitha zenu, nithandazela nalabo abanishushisayo, ukuze nizibonakalise ningamadodana kaYihlo osemazulwini, njengoba yena enza ukuba ilanga lakhe liphumele abantu ababi nabahle futhi enza ukuba imvula ine phezu kwabalungile nabangalungile. Ngoba uma nithanda labo abanithandayo, ninamvuzo muni? Abaqoqi bentela abenzi yini nabo into efanayo? Kanti uma nibingelela abafowenu kuphela, nenza lukhulu luni? Abantu bezizwe abenzi yini nabo into efanayo? Ngakho kumelwe nibe ngabaphelele, njengoba noYihlo wasezulwini ephelele” (Mathewu 5:43-48).

"Ngoba uma nithethelela abantu amaphutha abo, noYihlo osezulwini uzonithethelela nani; kanti uma ningabathetheleli abantu amaphutha abo, noYihlo ngeke awathethelele amaphutha enu" (Mathewu 6:14,15).

"Khona-ke uJesu wathi kuye: “Buyisela inkemba yakho endaweni yayo, ngoba bonke abaphatha inkemba bayofa ngenkemba""(Mathewu 26:52).

"Wozani nibone imisebenzi kaJehova, Ukuthi uzenze kanjani izinto ezimangalisayo emhlabeni. Uqeda izimpi emhlabeni wonke. Uphula umnsalo anqamule umkhonto ube yizicucu; Izinqola zempi uzishisa ngomlilo" (AmaHubo 46:8,9).

"Uyokhipha isahlulelo phakathi kwezizwe Alungise izindaba ngokuqondene nabantu bezizwe eziningi. Ziyokhanda izinkemba zazo zibe ngamageja Nemikhonto yazo ibe ngocelemba. Izizwe ngeke ziphakamiselane inkemba, Ngeke zisayifunda impi" (Isaya 2:4).

"Ezinsukwini zokugcina, Intaba yendlu kaJehova Iyomiswa iqine ibe ngaphezu kweziqongo zezintaba, Iyophakanyiswa ngaphezu kwamagquma, Izizwe ziyothutheleka kuyo. Izizwe eziningi ziyohamba zithi: “Wozani sikhuphukele entabeni kaJehova Nasendlini kaNkulunkulu kaJakobe. Uzosifundisa izindlela zakhe Sihambe ezindleleni zakhe.” Ngoba umthetho uyophuma eZiyoni, Nezwi likaJehova eJerusalema. Uyokhipha isahlulelo phakathi kwezizwe eziningi, Alungise izindaba ngokuqondene nezizwe ezinamandla ezikude. Ziyokhanda izinkemba zazo zibe amageja Nemikhonto yazo ibe ocelemba. Izizwe ngeke ziphakamiselane inkemba, Futhi ngeke zisayifunda impi. Bayohlala kube yilowo nalowo ngaphansi kwesihlahla sakhe samagilebhisi nangaphansi kwesihlahla sakhe somkhiwane, Akekho oyobenza besabe, Ngoba umlomo kaJehova wamabutho ukhulumile" (Mika 4:1-4).

Kuyoba nenala yokudla emhlabeni wonke

"Kuyoba nenala yokudla okusanhlamvu emhlabeni; Kuyochichima phezu kwezintaba. Amasimu enkosi ayothela kakhulu njengaseLebhanoni, Nasemadolobheni abantu bayoba baningi njengotshani obusemhlabeni" (AmaHubo 72:16).

"Uyoletha imvula yokunisela imbewu yenu eniyihlwanyele emhlabathini, nesinkwa esikhiqizwa umhlabathi siyoba siningi sibe nomsoco. Ngalolo suku imfuyo yenu iyoklaba emadlelweni avulekile" (Isaya 30:23).

Izimangaliso zikaJesu Kristu zokuqinisa ukholo ethembeni lokuphila okuphakade

"Eqinisweni, kukhona nezinye izinto eziningi uJesu azenza, lezo engicabanga ukuthi, uma bezingalotshwa ngemininingwane egcwele, izwe ngokwalo belingenakukwazi ukuyiqukatha imiqulu ebiyolotshwa” (Johane 21:25)

UJesu Kristu kanye nesimangaliso sokuqala esilotshwe eVangelini likaJohane, uphendula amanzi abe iwayini: "Ngosuku lwesithathu kwaba khona idili lomshado eKhana laseGalile, nonina kaJesu wayelapho. UJesu nabafundi bakhe nabo babemenyiwe kulelo dili lomshado. Lapho iwayini liphela, unina kaJesu wathi kuye: “Abanalo iwayini.” Kodwa uJesu wathi kuye: “Sifazane, mina nawe kusithinta kanjani lokho? Ihora lami alikafiki.” Unina wathi kulabo ababekhonza: “Noma yini anitshela yona, yenzeni.” Kwakukhona izimbiza zamanzi zetshe eziyisithupha zihlezi lapho njengoba imithetho yamaJuda yokuhlanza yayifuna kanjalo, ngayinye ikwazi ukumumatha izikali ezimbili noma ezintathu zoketshezi. UJesu wathi kubo: “Gcwalisani lezi zimbiza ngamanzi.” Bazigcwalisa phama. Wayesethi kubo: “Manje wakheni niwayise kumqondisi wedili.” Ngakho bawayisa kuye. Lapho umqondisi wedili enambitha la manzi ayesephenduke iwayini, engazi ukuthi livelaphi (nakuba izikhonzi ezazikhe amanzi zazazi), umqondisi wedili wabiza umkhwenyana wathi kuye: “Abantu abaningi bakhipha iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapho abantu sebedakiwe, bakhiphe elezinga eliphansi. Wena ugcine iwayini elimnandi kwaze kwaba manje.” Lokhu uJesu wakwenza eKhana laseGalile njengesiqalo sezibonakaliso zakhe, futhi wenza inkazimulo yakhe yabonakala, abafundi bakhe baba nokholo kuye" (Johane 2:1-11).

UJesu Kristu uphulukisa indodana yenceku yenkosi: "Waphinde wafika eKhana laseGalile, lapho ayephendule khona amanzi aba yiwayini. Kwakukhona isikhulu sasebukhosini esasigulelwa yindodana eKapernawume. Lapho lo muntu ezwa ukuthi uJesu uphumile eJudiya waya eGalile, waya kuye wamcela ukuba ehle elaphe indodana yakhe, ngoba yayisizofa. Kodwa uJesu wathi kuye: “Ngaphandle kokuba nina bantu nibone izibonakaliso nezimangaliso anisoze nakholwa.” Isikhulu sasebukhosini sathi kuye: “Nkosi, yehla ngaphambi kokuba umntanami afe.” UJesu wathi kuso: “Hamba; indodana yakho iyaphila.”  Lo muntu wakukholelwa lokho uJesu akusho kuye, wahamba. Kodwa lapho esesendleleni, izinceku zakhe zamhlangabeza zizomtshela ukuthi umfana wakhe uyaphila. Ngakho wazibuza ukuthi ube ngcono ngaliphi ihora. Zathi kuye: “Umkhuhlane umyeke izolo ngehora lesikhombisa.” Uyise wazi ukuthi yilelo hora kanye lapho uJesu asho ngalo kuye ukuthi: “Indodana yakho iyaphila.” Ngakho yena nomndeni wakhe wonke bakholwa. Lesi kwakuyisibonakaliso sesibili uJesu asenza lapho ephuma eJudiya eya eGalile" (Johane 4:46-54).

UJesu Kristu uphulukisa indoda ekhwelwe idemoni eKapernawume: "Wehlela eKapernawume, idolobha laseGalile. Wabafundisa ngeSabatha, bakhexa ngendlela ayefundisa ngayo, ngoba wayekhuluma ngegunya. Esinagogeni kwakukhona umuntu owayenomoya, idemoni elingcolile, wamemeza ngezwi elikhulu wathi: “Maye! Sihlangene ngani nawe Jesu waseNazaretha? Ingabe uzele ukuzosibhubhisa? Ngazi kahle ukuthi ungubani, ungoNgcwele kaNkulunkulu.” Kodwa uJesu wawukhuza umoya omubi, wathi: “Thula, uphume kuye.” Ngemva kokuphonsa lo muntu phansi phakathi kwabo, idemoni laphuma kuye lingamlimazanga. Bonke bamangala, baqala ukukhuluma bodwa bethi: “Hlobo luni lwenkulumo lolu? Ngoba uyala imimoya emibi ngegunya nangamandla, iphume!” Ngakho izindaba eziphathelene naye zasakazekela kuyo yonke indawo" (Luka 4:31-37).

UJesu Kristu uxosha amademoni ezweni lamaGadarene (manje iJordani, ingxenye esempumalanga yeJordani, eduze neChibi laseTiberiya): "Lapho efika ngaphesheya, esifundeni samaGadara, wahlangana namadoda amabili anamademoni ephuma emathuneni. Ayenolaka oluyinqaba, kangangokuthi akukho muntu owayenesibindi sokudlula ngaleyo ndlela. Aklabalasa, athi: “Sihlangene ngani nawe, Ndodana kaNkulunkulu? Ingabe uze lapha ukuzosihlupha ngaphambi kwesikhathi esibekiwe?” Kude nabo kwakudla umhlambi omkhulu wezingulube. Ngakho amademoni aqala ukumncenga, ethi: “Uma usixosha, sithumele emhlanjini wezingulube.” Wathi kuwo: “Hambani!” Ngakho aphuma aya ezingulubeni, bheka! wonke umhlambi wakhalakathela eweni wangena olwandle wafela emanzini. Kodwa abelusi babaleka, bangena edolobheni, babika konke, kuhlanganise nendaba yamadoda ayenamademoni. Bheka! bonke edolobheni beza bezohlangabeza uJesu, lapho bembona, bamncenga ukuba ahambe esifundeni sakubo" (Mathewu 8:28-34 ).

UJesu Kristu waphulukisa umkhwekazi kamphostoli uPhetro: "UJesu, lapho efika endlini kaPetru, wabona umkhwekazi wakhe elele phansi egula enomkhuhlane.  Ngakho wathinta isandla sakhe, umkhuhlane wamyeka, wavuka waqala ukumkhonza” (uMathewu 8:14,15).

UJesu Kristu uphulukisa indoda enesandla esishwabene:: "Ngelinye isabatha wangena esinagogeni waqala ukufundisa. Kwakukhona umuntu owayeshwabene isandla sokudla. Ababhali nabaFarisi babembukisisa uJesu ukuze babone ukuthi wayezokwelapha yini ngeSabatha, bese bethola indlela yokumbeka icala. Nokho, wayekwazi ababekucabanga, ngakho wathi kulo muntu onesandla esishwabene: “Sukuma ume phakathi nendawo.” Wasukuma wama khona. UJesu wabe esethi kubo: “Ngiyanibuza madoda, ingabe kungokomthetho ukwenza isenzo esihle noma esibi ngeSabatha, ukusindisa ukuphila noma ukukubhubhisa?” Ngemva kokubabuka bonke, wathi kulo muntu: “Yelula isandla sakho.” Wenza kanjalo, isandla sakhe saphila. Kodwa bathukuthela kakhulu, bakhuluma bodwa ngokuthi yini abangayenza ngoJesu" (Luka 6:6-11).

UJesu Kristu uphulukisa indoda ephethwe yi-dropsy (edema, ukunqwabelana ngokweqile koketshezi emzimbeni): "Ngesinye isikhathi, yahamba yayodla endlini yomunye wabaholi babaFarisi ngeSabatha, amehlo abo ayengasuki kuyo. Phambi kwayo kwakukhona umuntu owayenesifo sokuvuvuka. Ngakho uJesu wabuza labo ababeyizazi zoMthetho nabaFarisi, wathi: “Kungokomthetho yini ukwelapha ngeSabatha noma cha?” Kodwa bathula. Wabe esembamba lowo muntu, wamphulukisa, wamhambisa. Wathi kubo: “Ubani kini, ongathi uma indodana yakhe noma inkomo yakhe iwele emgodini, angayikhiphi masinyane ngosuku lweSabatha?” Abakwazanga ukumphendula" (Luka 14:1-6).

UJesu Kristu upholisa umuntu oyimpumputhe: "Njengoba esondela eJeriko impumputhe ethile yayihlezi eceleni kwendlela inxiba.  Ngoba yayizwe isixuku sidlula yaqala ukubuza ukuthi lokhu kungase kube kusho ukuthini.  Bayibikela bathi: “Kudlula uJesu umNazaretha!”  Khona-ke yamemeza, yathi: “Jesu, Ndodana kaDavide, yiba nesihe kimi!”  Labo ababehamba phambili bayithethisa bethi mayithule, kodwa yaqhubeka imemeza nakakhulu, ithi: “Ndodana kaDavide, yiba nesihe kimi.”  Khona-ke uJesu wema, wayala ukuba lo muntu aholelwe kuye. Ngemva kokuba esesondele, uJesu wambuza:  “Ufuna ngikwenzeleni?” Wathi: “Nkosi, mangiphinde ngibone.”  Ngakho uJesu wathi kuye: “Phinda ubone; ukholo lwakho lukuphilisile.”  Ngaso leso sikhathi waphinde wabona, waqala ukumlandela, ekhazimulisa uNkulunkulu. Futhi, bonke abantu, lapho bekubona, badumisa uNkulunkulu" (uLuka 18:35-43).

UJesu Kristu uphulukisa abantu ababili abayizimpumputhe: "Njengoba uJesu ayedlula esuka lapho, izimpumputhe ezimbili zamlandela, zimemeza zithi: “Yiba nesihe kithi, Ndodana kaDavide.” Ngemva kokuba esengene endlini, lezi zimpumputhe zeza kuye, uJesu wayesezibuza: “Ninalo yini ukholo lokuthi ngingakwenza lokhu?” Zamphendula: “Yebo, Nkosi.” Khona-ke wathinta amehlo azo, wathi: “Makwenzeke kini ngokokholo lwenu.” Amehlo azo abona. Ngaphezu kwalokho, uJesu wazidonsa ngendlebe, wathi: “Qaphelani ukuba kungazi muntu ngakho.” Kodwa seziphumele ngaphandle, zatshela abanye ngaye kuso sonke leso sifunda" (Mathewu 9:27-31).

UJesu Kristu uphulukisa isithulu esiyisimungulu: “Lapho uJesu ebuya ephuma esifundeni saseThire, wadabula eSidoni waya oLwandle LwaseGalile, wanqamula esifundeni saseDekapholi. Lapha baletha kuye umuntu oyisithulu futhi onamalimi, bamncenga ukuba abeke isandla sakhe kuye. Wamsusa esixukwini waya naye ngasese. Wafaka iminwe yakhe ezindlebeni zalo muntu, kwathi esephimise amathe, wamthinta ulimi. Ebheka phezulu ezulwini, wabubula kakhulu wathi kuye: “Efufatha,” okuwukuthi, “Vuleka.” Izindlebe zakhe zavuleka,  kwaphela nokuba namalimi, wakhuluma ngendlela evamile. Ngemva kwalokho wabayala ukuba bangatsheli muntu, kodwa lapho ebayala kaningi, yilapho babekumemezela nakakhulu. Ngempela basala bekhexe kakhulu, bathi: “Zonke izinto uzenze kahle. Wenza ngisho nezithulu zizwe nabangakhulumi bakhulume.”” (Marku 7:31-37).

UJesu Kristu uphilisa onochoko: "Kweza onochoko kuye, wamncenga eguqe nangedolo, ethi kuye: “Uma nje uthanda, ungangenza ngihlanzeke.”  Khona-ke waba nesihawu, welula isandla sakhe wamthinta, wathi kuye: “Ngiyathanda. Hlanzeka.”  Masinyane uchoko lwashabalala kuye, wahlanzeka" (Marku 1:40-42).

Ukuphulukiswa kwabayishumi abanochoko: "Ngesikhathi eya eJerusalema wadabula phakathi kweSamariya neGalile. Njengoba engena emzini, wahlangana namadoda ayishumi anochoko, kodwa amela kude. Aphakamisa amazwi awo athi: “Jesu, Mfundisi, yiba nesihe kithi!” Lapho ewabona wathi kuwo: “Hambani niziveze kubapristi.” Njengoba ehamba, ahlanzwa. Enye yawo, lapho ibona ukuthi yelashiwe, yabuyela emuva, ikhazimulisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu. Yaguqa, yakhothama ezinyaweni zikaJesu, yambonga. Ngaphezu kwalokho, yayingumSamariya. UJesu wathi: “Bonke abayishumi bahlanziwe, akunjalo? Pho, baphi abanye abangu-9? Akekho yini omunye obuyile ukuze anike uNkulunkulu inkazimulo ngaphandle kwalo muntu wesinye isizwe?” Wathi kuyo: “Sukuma uhambe; ukholo lwakho lukuphilisile.”" (Luka 17:11-19).

UJesu Kristu uphilisa umuntu okhubazekile: "Ngemva kwalezi zinto kwaba nomkhosi wamaJuda, futhi uJesu wakhuphukela eJerusalema. Esangweni lezimvu eJerusalema kukhona ichibi elibizwa ngokuthi iBhethesda ngesiHebheru, elinemipheme emihlanu. Ngaphansi kwayo kwakulele uquqaba lwabagulayo, izimpumputhe, izinyonga, nalabo ababenamalungu ashwabeneyo. Kodwa kwakukhona umuntu othile owayesegule iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili. Ebona lo muntu elele phansi, futhi eqaphela ukuthi kakade wayesegule isikhathi eside, uJesu wathi kuye: “Uyafuna ukuphila?” Lo muntu ogulayo wamphendula wathi: “Mnumzane, anginaye umuntu wokungifaka echibini lapho amanzi enyakaziswa; ngithi lapho ngiseza kwehle omunye ngaphambi kwami.”  UJesu wathi kuye: “Vuka, thatha uhlaka lwakho uhambe.”  Ngemva kwalokho lo muntu waphila masinyane, futhi wathatha uhlaka lwakhe wahamba” (NgokukaJohane 5:1-9).

UJesu Kristu uphulukisa onesifo sokuwa: “Lapho besondela ngasesixukwini, umuntu othile weza kuye, waguqa wathi: “Nkosi, yiba nesihe endodaneni yami, ngoba inesithuthwane futhi iyagula. Iwela emlilweni kaningi nasemanzini kaningi. Ngiyilethe kubafundi bakho, kodwa abakwazanga ukuyelapha.” UJesu ephendula wathi: “O sizukulwane esingenalukholo nesisontekile, kumelwe ngiqhubeke nginani kuze kube nini? Kumelwe nginibekezelele kuze kube nini? Yilethe lapha kimi.” UJesu wayeselikhuza idemoni, laphuma kuye, umfana welapheka kusukela ngalelo hora. Ngemva kwalokho abafundi beza kuJesu ngasese bathi: “Kungani thina singakwazanga ukulixosha?” Wathi kubo: “Kungenxa yokholo lwenu oluncane. Ngoba ngiqinisile ngithi kini, uma ninokholo olulingana nohlamvu lwesinaphi, niyothi kule ntaba, ‘Suka lapha uye laphaya,’ isuke, futhi akukho lutho eningeke nikwazi ukulwenza.”” (Mathewu 17:14-20).

UJesu Kristu wenza isimangaliso engazi: "Njengoba uJesu ehamba, izixuku zamcindezela. Kwakukhona owesifazane othile okwase kuphele iminyaka engu-12 enomopho, akukho muntu owakwazi ukumnika ikhambi. Weza ngasemuva, wathinta insephe yengubo yakhe yangaphandle, ngaso leso sikhathi umopho wakhe wanqamuka. UJesu wathi: “Ubani ongithintile?” Lapho bonke bephika, uPetru wathi: “Mfundisi, izixuku ziyakucindezela futhi sezithe mbo kuwe.” Kodwa uJesu wathi: “Kukhona ongithintile, ngoba ngizwile kuphuma amandla kimi.” Ebona ukuthi isenzo sakhe sibonakele, lona wesifazane weza ethuthumela wawa phansi phambi kwakhe, washo phambi kwabo bonke abantu ukuthi kungani emthintile nendlela aphulukiswe ngayo ngokushesha. Kodwa wathi kuye: “Ndodakazi, ukholo lwakho lukuphilisile. Hamba ngokuthula.”" (Luka 8:42-48).

UJesu Kristu uphulukisa ekude: "Lapho eseqedile ukukhuluma nabantu, wangena eKapernawume. Inceku yesikhulu esithile sebutho, eyayithandeka kuso, yayigula kakhulu futhi isizoshona. Lapho isikhulu sizwa ngoJesu, sathumela kuye amadoda amadala amaJuda ukuba amcele eze elaphe inceku yaso. Beza kuJesu bamncengisisa, bethi: “Uyakufanelekela ukuba umenzele lokhu, ngoba uyasithanda isizwe sakithi futhi yena ngokwakhe wasakhela isinagoge.” Ngakho uJesu wahamba nabo. Kodwa lapho engasekude nendlu, isikhulu sebutho kakade sase sithumele abangane ukuba bathi kuye: “Mnumzane, ungazihluphi, ngoba akungifanele ukuba ungene ngaphansi kophahla lwami. Yingakho ngingacabanganga ukuthi kungifanele ukuza kuwe. Kodwa yisho izwi, inceku yami ilulame. Ngoba nami ngingumuntu ongaphansi kwegunya, nginamasosha angaphansi kwami, ngithi kuleli, ‘Hamba!’ lihambe, nakwelinye ngithi, ‘Woza!’ lize, nasencekwini yami ngithi, ‘Yenza lokhu!’ ikwenze.” Lapho uJesu ezwa lezi zinto, wamangala ngaso, waphendukela esixukwini esasimlandela wathi: “Ngiyanitshela, ngisho nakwa-Israyeli angilutholanga ukholo olukhulu kangaka.” Lapho labo ababethunyiwe bebuyela endlini, bathola inceku iphile saka" (Luka 7:1-10).

UJesu Kristu uphulukise owesifazane onokukhubazeka iminyaka engu-18: "Yayifundisa kwelinye lamasinagoge ngeSabatha. Kwakukhona owesifazane okwase kuyiminyaka engu-18 enomoya omenza abe buthakathaka; wayeqhothile engakwazi nhlobo ukuma aqonde. Lapho embona, uJesu wakhuluma naye wathi: “Sifazane, ukhululiwe ebuthakathakeni bakho.” Wambeka izandla, ngaso leso sikhathi waqonda, waqala ukukhazimulisa uNkulunkulu. Kodwa ngenxa yalokhu umphathi wesinagoge, ethukuthele ngoba uJesu elaphe ngeSabatha, wathi esixukwini: “Zikhona izinsuku eziyisithupha okufanele kusetshenzwe ngazo; anokuza nelashwe ngazo, hhayi ngosuku lweSabatha.” Nokho, iNkosi yamphendula yathi: “Bazenzisi, ngamunye kini akayiqaqi yini inkomo yakhe noma imbongolo yakhe ngeSabatha esitebeleni ahambe nayo ayoyiphuzisa? Akufanele yini lona wesifazane oyindodakazi ka-Abrahama, nowayeboshwe uSathane iminyaka engu-18, ukuba akhululwe kulobu bugqila ngosuku lweSabatha?” Lapho isho lezi zinto, bonke abaphikisi bayo baba namahloni, kodwa sonke isixuku sajabula ngazo zonke izinto ezinhle eyayizenzile" (Luka 13:10-17).

UJesu Kristu uphulukisa indodakazi yowesifazane waseFenike: "UJesu wasuka lapho waya esifundeni saseThire naseSidoni. Bheka! Owesifazane ongumFenike owayevela kuleso sifunda weza kuye wamemeza, wathi: “Yiba nesihe kimi, Nkosi, Ndodana kaDavide. Indodakazi yami ihlushwa yidemoni kabuhlungu.” Kodwa akazange amphendule. Ngakho abafundi bakhe beza kuye bamncenga bathi: “Mtshele ahambe, ngoba ulokhu ememeza emva kwethu.” Waphendula wathi: “Angithunyelwanga kwabanye abantu kodwa ezimvwini ezilahlekile zendlu ka-Israyeli.” Kodwa owesifazane weza wamkhothamela, wathi: “Nkosi, ngisize!” Waphendula wathi: “Akulungile ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonsele imidlwane.” Owesifazane wathi: “Yebo, Nkosi, kodwa empeleni imidlwane idla izimvuthu eziwa etafuleni labanikazi bayo.” UJesu waphendula wathi kuye: “O wena wesifazane, lukhulu ukholo lwakho; makwenzeke njengoba ufisa.” Indodakazi yakhe yalulama kusukela ngalelo hora kuqhubeke" (Mathewu 15:21-28).

UJesu Kristu uvimba isivunguvungu: "Lapho engena esikebheni, abafundi bakhe bamlandela. Manje, bheka! ulwandle lwayaluza kakhulu, kangangokuthi isikebhe sase simbozwa amagagasi; nokho, yena wayelele. Base beza bamvusa, bethi: “Nkosi, sisindise, siyabhubha!” Kodwa wathi kubo: “Kungani ninengebhe, nina eninokholo oluncane?” Khona-ke, evuka, wayikhuza imimoya nolwandle, kwaba nokuzola okukhulu. Ngakho la madoda amangala futhi athi: “Kanti luhlobo luni lomuntu lolu, olalelwa ngisho nayimimoya nolwandle?”" (Matewu 8:23-27). Lesi simangaliso sibonisa ukuthi epharadesi lasemhlabeni ngeke zisaba khona izivunguvungu noma izikhukhula ezizodala inhlekelele.

UJesu Kristu ehamba phezu kolwandle: "Ngemva kokuhambisa izixuku, wakhuphukela entabeni eyedwa ukuze ayothandaza. Kwaze kwahlwa elapho yedwa. Ngalesi sikhathi isikebhe sase siqhele ezweni ngamamitha angamakhulu amaningi, silwisana namagagasi ngenxa yokuthi babephambana nomoya. Kodwa entathakusa weza kubo, ehamba phezu kolwandle. Lapho bembona ehamba phezu kolwandle, abafundi bakhathazeka, bathi: “Umbono!” Bamemeza besaba. Kodwa uJesu wakhuluma nabo wathi: “Yibani nesibindi! Yimina; ningesabi.” UPetru wamphendula wathi: “Nkosi, uma kunguwe, ngiyale ukuba ngize kuwe ngihambe phezu kwamanzi.” Wathi: “Woza!” Ngakho uPetru, waphuma esikebheni, wahamba phezu kwamanzi waya ngakuJesu. Kodwa ebheka isivunguvungu, wesaba. Lapho eqala ukucwila wamemeza wathi: “Nkosi, ngisindise!” UJesu welula isandla sakhe masinyane, wambamba wathi kuye: “Wena onokholo oluncane, kungani uhlulwe ukungabaza?” Ngemva kokuba sebegibele esikebheni, isiphepho sanqamuka. Khona-ke ababesesikebheni bamkhothamela, bathi: “Ngempela wena uyiNdodana kaNkulunkulu." ( Mathewu 14:23-33 ).

Ukudoba okuyisimangaliso: "Ngesinye isikhathi lapho isixuku simxinile, silalele izwi likaNkulunkulu, wayemi ngasechibini laseGenesaretha. Wabona izikebhe ezimbili zimi ngasogwini lwechibi, kodwa abadobi babephumile kuzo begeza amanethi abo. Egibela kwesinye salezo zikebhe, esasingesikaSimoni, wamcela ukuba asiqhelise kancane ogwini. Wahlala phansi, wafundisa izixuku esesikebheni. Lapho eyeka ukukhuluma, wathi kuSimoni: “Masiye lapho kujule khona, nehlise amanethi enu ukuze nibambe.” Kodwa uSimoni waphendula wathi: “Mfundisi, sikhandleke ubusuku bonke kodwa asibambanga lutho, kodwa ngoba usho kanjalo ngizowehlisa amanethi.” Lapho bewehlisa, babamba izinhlanzi eziningi kakhulu. Eqinisweni, amanethi abo aqala ukudabuka phakathi. Ngakho baqhweba abangane babo kwesinye isikebhe ukuba beze bazobasiza, beza, bagcwalisa izikebhe zombili, zaze zaqala ukucwila. Ebona lokhu, uSimoni Petru wawela emadolweni kaJesu, ethi: “Suka kimi Nkosi ngoba ngiyisoni.” Ngoba yena nabo bonke ababenaye bamangala ngenxa yezinhlanzi abazibamba, kwenzeka okufanayo nakuJakobe noJohane, amadodana kaZebedewu, ababesebenza noSimoni. Kodwa uJesu wathi kuSimoni: “Yeka ukwesaba. Kusukela manje kuqhubeke uzobe udoba abantu bephila.” Ngakho babuyisela izikebhe emuva, bashiya konke bamlandela" (Luka 5: 1-11).

UJesu Kristu wandisa izinkwa: "Ngemva kwalokhu uJesu waya ngaphesheya koLwandle LwaseGalile, olubizwa nangokuthi oLwaseThibheriya. Isixuku esikhulu sasilokhu simlandela, ngoba sasibona izibonakaliso ayezenza lapho elapha abagulayo. Ngakho uJesu wakhuphukela entabeni, wahlala lapho nabafundi bakhe. IPhasika, umkhosi wamaJuda, laliseduze. Lapho uJesu ephakamisa amehlo futhi ebona ukuthi isixuku esikhulu siza kuye, wathi kuFiliphu: “Sizozithengaphi izinkwa ukuze la bantu badle?” Nokho, wayesho lokhu ukuze amvivinye, ngoba wayekwazi ayesezokwenza. UFiliphu wamphendula: “Izinkwa zodenariyu abangamakhulu amabili azanele ukuba ngamunye athole ngisho okuncane.” Omunye wabafundi bakhe, u-Andreya umfowabo kaSimoni Petru, wathi kuye: “Nangu umfanyana onezinkwa zebhali ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili ezincane. Kodwa kuyini lokhu kubantu abaningi kangaka?” UJesu wathi: “Celani abantu ukuba bahlale phansi.” Njengoba kwakunotshani obuningi kuleyo ndawo, amadoda ahlala phansi, cishe ayengu-5 000. UJesu wathatha izinkwa, futhi ngemva kokubonga, wabela labo ababehlezi lapho; wenza okufanayo nangezinhlanzi ezincane, badla basutha. Kodwa lapho sebesuthi, wathi kubafundi bakhe: “Buthani izingcezwana ezisele, ukuze kungachithwa lutho.” Ngakho bazibutha bagcwalisa obhasikidi abangu-12 ngezingcezwana zezinkwa ezinhlanu zebhali, ezashiywa yilabo ababedlile. Lapho abantu bebona izibonakaliso ayezenza, bathi: “Ngempela lo ungumProfethi owayezofika ezweni.” Ngakho, uJesu azi ukuthi base bezokuza bambambe ukuze bamenze inkosi, waphinde wasuka waya entabeni eyedwa" (Johane 6: 1-15). Kuyoba khona inala yokudla emhlabeni wonke (IHubo 72:16; Isaya 30:23).

UJesu Kristu uvusa indodana yomfelokazi: "Ngokushesha ngemva kwalokhu waya emzini okuthiwa iNayini, abafundi bakhe nesixuku esikhulu babehamba naye. Njengoba esondela eduze kwesango lomuzi, bheka! kwakuthwelwe umuntu ofile kuphunywa naye, indodana ezelwe yodwa kunina. Ngaphandle kwalokho, wayengumfelokazi. Isixuku esikhulu esivela emzini naso sasinaye.  Lapho iNkosi imbona, yamhawukela, yathi kuye: “Yeka ukukhala.”  Ngemva kwalokho yasondela yathinta uhlaka, ababeluthwele bema, yathi: “Nsizwa, ngithi kuwe, Vuka!”  Lo muntu ofile wavuka wahlala futhi waqala ukukhuluma, yamnika unina.  Manje bonke bagajwa ukwesaba, bakhazimulisa uNkulunkulu, bethi: “Kuvezwe umprofethi omkhulu phakathi kwethu,” bethi futhi, “UNkulunkulu ubanakile abantu bakhe.” Lezi zindaba eziphathelene nayo zasakazekela kulo lonke elaseJudiya nakuyo yonke indawo” (Luka 7:11-17).

UJesu Krestu uvusa indodakazi kaJayirosi: "Esakhuluma, kweza ummeleli othile wesikhulu esengamele sesinagoge ethi: “Indodakazi yakho ifile; ungabe usamhlupha umfundisi.”  Lapho ezwa lokhu, uJesu wamphendula: “Ungesabi, kuphela bonakalisa ukholo, izosinda.”  Lapho efika endlini akavumelanga muntu ukuba angene naye ngaphandle kukaPetru noJohane noJakobe noyise nonina wentombazane. Kodwa abantu babeyikhalela bonke futhi bezishaya ngenxa yosizi. Ngakho wathi: “Yekani ukukhala, ngoba ayifile ilele.”  Khona-ke bamhleka usulu, ngoba babazi ukuthi ifile. Kodwa wayibamba ngesandla wamemeza, ethi: “Ntombazane, vuka!”  Umoya wayo wabuya, yavuka ngaso leso sikhathi, wayala ukuba inikwe ukudla. Abazali bayo babejabule ngokwedlulele; kodwa wabayala ukuba bangatsheli muntu ngokwakwenzekile" (Luka 8:49-56).

UJesu Kristu uvusa umngani wakhe uLazaru, owayeshone ezinsukwini ezine ezedlule: "Eqinisweni, uJesu wayengakafiki emzaneni, kodwa wayesesendaweni uMarta ayemhlangabeze kuyo. Ngakho-ke amaJuda ayenaye endlini futhi emduduza, lapho ebona uMariya esukuma masinyane ephuma, amlandela, ecabanga ukuthi uya ethuneni uyokhalela khona. Ngakho lapho uMariya efika lapho uJesu ayekhona futhi embona, wawela ezinyaweni zakhe, wathi kuye: “Nkosi, ukube ubulapha umfowethu ngabe akafanga.” Ngakho-ke, lapho uJesu embona ekhala namaJuda ayeze naye ekhala, wabubula emoyeni futhi wakhathazeka; wathi: “Nimbekephi?” Bathi kuye: “Nkosi, woza uzobona.” UJesu wakhala izinyembezi. Ngakho-ke amaJuda athi: “Bhekani ukuthi ubemthanda kangakanani!” Kodwa amanye kuwo athi: “Lo muntu owavula amehlo empumputhe ubengenakukwazi yini ukuvimbela lona ukuba angafi?”

Ngakho uJesu, ngemva kokububula futhi ngaphakathi kuye, wafika ethuneni. Eqinisweni, lalingumhume, futhi kwakuncike itshe kulo.  UJesu wathi: “Susani itshe.” UMarta, udadewabo woshonile, wathi kuye: “Nkosi, ngalesi sikhathi kumelwe ukuba useyanuka, ngoba sekuyizinsuku ezine.” UJesu wathi kuye: “Angikutshelanga yini ukuthi uma ungase ukholwe uzobona inkazimulo kaNkulunkulu na?”  Ngakho-ke balisusa itshe. UJesu waphakamisela amehlo akhe ezulwini wathi: “Baba, ngiyakubonga ngoba ungizwile.  Yiqiniso, bengazi ukuthi uyangizwa ngaso sonke isikhathi; kodwa ngikhulume ngenxa yalesi sixuku esimi lapha, ukuze sikholwe ukuthi wena ungithumile.” Lapho esezishilo lezi zinto, wamemeza ngezwi elikhulu wathi: “Lazaru, phuma!” Lo muntu owayefile waphuma izinyawo nezandla zakhe ziboshwe ngokokusonga, ubuso bakhe buboshwe bonke ngendwangu. UJesu wathi kubo: “Mthukululeni nimyeke ahambe.”" (Johane 11:30-44).

Ukudoba kokugcina okuyisimangaliso (ngemva nje kokuvuka kukaKristu): "Nokho, lapho kusa, uJesu wama ogwini, kodwa abafundi babengaboni ukuthi nguJesu. UJesu wabe esethi kubo: “Bantwana, ninakho yini okudliwayo?” Bamphendula bathi: “Cha!” Wathi kubo: “Phonsani inethi ngakwesokudla sesikebhe nizozithola izinhlanzi.” Ngakho baliphonsa, kodwa ababange besakwazi ukulidonsela ngaphakathi ngenxa yobuningi bezinhlanzi. Ngemva kwalokho umfundi uJesu ayemthanda wathi kuPetru: “YiNkosi!” Lapho uSimoni Petru ezwa ukuthi yiNkosi, wagqoka ingubo yakhe yangaphandle, ngoba wayenqunu, wagxumela olwandle. Kodwa abanye abafundi beza ngesikebhe esincane, bedonsa inethi eligcwele izinhlanzi, ngoba babengekude nendawo eyomile, babeqhele ngamamitha acishe abe ngu-90 kuphela" (Johane 21: 4-8).

UJesu Kristu wenza nezinye izimangaliso eziningi. Baqinisa ukholo lwethu, basikhuthaze futhi babe nombono wezibusiso eziningi eziyoba khona emhlabeni. Amagama abhaliwe omphostoli uJohane afingqa inani lezimangaliso uJesu Kristu azenza, njengesiqinisekiso salokho okuzokwenzeka emhlabeni: "Eqinisweni, kukhona nezinye izinto eziningi uJesu azenza, lezo engicabanga ukuthi, uma bezingalotshwa ngemininingwane egcwele, izwe ngokwalo belingenakukwazi ukuyiqukatha imiqulu ebiyolotshwa” (Johane 21:25).

Imfundiso eyisisekelo yeBhayibheli

UNkulunkulu unegama: Jehova: "NginguJehova. Yilelo igama lami; futhi angisoze nganika muntu omunye inkazimulo yami, noma imifanekiso ebaziwe udumo lwami" (Isaya 42:8) (The Revealed Name). Kumelwe sikhulekele Jehova kuphela: "Uyakufanelekela, Jehova, yebo Nkulunkulu wethu, ukwamukela inkazimulo nodumo namandla, ngoba wadala zonke izinto, nangenxa yentando yakho zaba khona zadalwa" (IsAmbulo 4:11). Kumelwe simthande ngayo yonke amandla ethu okuphila: " Wathi kuye: “‘Kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho.’ Lona ngumyalo omkhulu kunayo yonke futhi ungowokuqala" (Mathewu 22:37,38). UNkulunkulu akayenaZiqu-zintathu. UZiqu-zintathu akuyona imfundiso yeBhayibheli (Worship Jehovah; In Congregation).

UJesu Kristu uyiNdodana kaNkulunkulu yedwa kuphela ngomqondo wokuthi uyiNdodana kaNkulunkulu yedwa eyadalwa ngqo nguNkulunkulu: "Manje lapho esefiké ezingxenyeni zaseKhesariya Filipi, uJesu wabuza abafundi bakhe wathi: “Abantu bathi iNdodana yomuntu ingubani?” Bathi: “Abanye bathi inguJohane uMbhapathizi, abanye bathi ingu-Eliya, kanti abanye bathi inguJeremiya noma ingomunye wabaprofethi.” Wathi kubo: “Nina-ke nithi ngingubani?” USimoni Petru ephendula wathi: “UnguKristu, iNdodana kaNkulunkulu ophilayo.” UJesu ephendula wathi kuye: “Uyajabula Simoni ndodana kaJona, ngoba lokhu awukwambulelwanga yinyama negazi, kodwa ukwambulelwe nguBaba osemazulwini" (Mathewu 16:13-17, Johane 1:1-3). UJesu Kristu akayena uNkulunkulu uMninimandla onke futhi akayona ingxenye kaZiqu-zintathu (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

Umoya ongcwele amandla kaNkulunkulu asebenzayo. Akayena umuntu: "Kwabonakala kubo okunjengamalangabi, kwasakazeka, ngakunye kwahlala phezu kwalowo nalowo kubo" (IzEnzo 2:3). UMoya oNgcwele awuyona ingxenye kaZiqu-zintathu.

IBhayibheli liyiZwi likaNkulunkulu: "Yonke imiBhalo iphefumulelwe uNkulunkulu futhi inenzuzo yokufundisa, yokusola, yokuqondisa izinto, yokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu afaneleke ngokugcwele, ayihlomele ngokuphelele yonke imisebenzi emihle" (2 Thimothewu 3:16,17). Kufanele sikufunde futhi siyisebenzise ekuphileni kwethu: "Kodwa injabulo yakhe isemthethweni kaJehova, Futhi ufunda umthetho wakhe ngezwi eliphansi imini nobusuku. Ngokuqinisekile uyoba njengomuthi otshalwe ngasemifudlaneni yamanzi, Othela isithelo sawo ngenkathi yaso Nomahlamvu awo angabuni, Futhi konke akwenzayo kuyophumelela" (AmaHubo 1:1-3) (Read The Bible Daily).

Ukukholwa kuphela emhlatshelweni kaKristu kuvumela ukuthethelelwa kwezono futhi ukuphulukiswa nokuvuswa kwabafileyo kamuva: "Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangangokuba waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke umuntu obonisa ukholo kuyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. (...) Obonisa ukholo eNdodaneni unokuphila okuphakade; ongayilaleli iNdodana ngeke akubone ukuphila, kodwa ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe" (Johane 3:16,36, Matewu 20:28) (Inkumbulo; The Release).

UMbuso kaNkulunkulu unguhulumeni wasezulwini owasungulwa ezulwini ngo-1914, futhi iNkosi ikhona uJesu Kristu ehambisana namakhosi nabapristi abangu-144 000 abakha "iJerusalema Elisha," umlobokazi kaKristu. Uhulumeni kaNkulunkulu wasezulwini uzoqeda ukubusa kwabantu okwamanje phakathi nosizi olukhulu, futhi uyobusa umhlaba: "Ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wezulu uyomisa umbuso ongeke neze uchithwe. Futhi lowo mbuso ngeke udluliselwe kwabanye abantu. Uyochoboza uqede yonke le mibuso, wona uqobo ume kuze kube nini nanini" (isAmbulo 12:7-12, 21:1-4, uMathewu 6:9,10, uDaniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

Ukufa kukuphikisana nokuphila. Umphefumulo uyafa futhi umoya (amandla okuphila) uyanyamalala: "Ningabeki ithemba lenu ezicukuthwaneni, Noma endodaneni yomuntu wasemhlabeni, okungekhona okwayo ukusindisa. Umoya wayo uyaphuma, iphindela emhlabathini wayo; Ngalolo suku imicabango yayo iyashabalala" (iHubo 146:3,4, umShumayeli 3:19,20, 9:5,10).

Kuyoba khona uvuko lwabalungile nabangalungile: "Ningamangali ngalokhu, ngoba ihora liyeza lapho bonke abasemathuneni beyokhunjulwa futhi bayolizwa izwi layo baphume, abenze okuhle baphumele ovukweni lokuphila, ababenomkhuba wokwenza okubi ovukweni lokwahlulelwa" (Johane 5:28,29, IzEnzo 24:15). Abangalungile bayokwahlulelwa ngesisekelo sokuziphatha kwabo phakathi nokubusa kweminyaka eyi-1000 (hhayi ngokuziphatha kwabo kwangaphambili): "Ngabona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nalowo owayehlezi kuso. Umhlaba nezulu kwabaleka phambi kwakhe, indawo yako ayibange isatholakala. Ngabona abafileyo, abakhulu nabancane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, futhi imiqulu yavulwa. Kodwa nomunye umqulu wavulwa; umqulu wokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngokwalezo zinto ezazilotshwe emiqulwini ngokwezenzo zabo. Ulwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHayidesi kwakhipha abafileyo ababekukho, bahlulelwa ngamunye ngokwezenzo zabo" (IsAmbulo 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

Abantu abayi-144 000 kuphela abayoya ezulwini noJesu Kristu: "Futhi ngabona, bheka! iWundlu limi eNtabeni iZiyoni, kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane kulotshwé igama lalo negama likaYise emabunzini abo. Ngezwa umsindo uvela ezulwini unjengomsindo wamanzi amaningi nanjengomsindo wokuduma okukhulu kwezulu; umsindo engawuzwa wawunjengowabahlabeleli futhi beshaya amahabhu abo. Bayahlabelela, behlabelela okungathi yingoma entsha phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwezidalwa ezine eziphilayo nabadala; futhi akekho owakwazi ukuyazi kahle leyo ngoma ngaphandle kwabayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane, abathengwé emhlabeni. Laba yibo abangazange bazingcolise ngabesifazane; eqinisweni, bayizintombi. Laba yibo abaqhubeka belandela iWundlu kungakhathaliseki ukuthi liyaphi. Laba bathengwa kubantu njengolibo kuNkulunkulu neWundlu, futhi akukho manga atholakala emilonyeni yabo; abanasici" (IsAmbulo 7:3-8; 14:1-5). Isixuku esikhulu esishiwo kusAmbulo 7:9-17 yilabo abayosinda osizini olukhulu futhi baphile phakade ipharadesi esemhlabeni: "Ngemva kwalezi zinto ngabona, bheka! isixuku esikhulu, okungekho muntu owakwazi ukusibala, siphuma kuzo zonke izizwe nezinhlanga nabantu nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweWundlu, sigqoke izembatho ezimhlophe; kukhona amagatsha esundu+ ezandleni zaso. (...) Ngaso leso sikhathi ngathi kuye: “Nkosi yami, nguwe owaziyo.” Wathi kimi: “Laba yilabo abaphuma osizini olukhulu, abaye bahlanza izembatho zabo zaba mhlophe egazini leWundlu. Kungakho bephambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu; banikela inkonzo engcwele kuye imini nobusuku ethempelini lakhe; Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi uyokwendlala itende lakhe phezu kwabo. Ngeke besalamba noma besoma, ilanga nanoma yikuphi ukushisa okuhangulayo ngeke kusabashisa, ngoba iWundlu, eliphakathi kwesihlalo sobukhosi, liyobelusa, futhi liyobaqondisa emithonjeni yamanzi okuphila. UNkulunkulu uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo" (kusAmbulo 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

Siphila ezinsukwini zokugcina ezizophela "ekuhluphekeni okukhulu (Mathewu 24:25, Marku 13, Luka 21, IsAmbulo 19: 11-21). Ukuba khona (Parousia) kaKristu sekuqalile ngokungabonakali kusukela ngo-1914 futhi kuzophela ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane: "Esahlezi eNtabeni Yeminqumo, abafundi beza kuye ngasese, bathi: “Sitshele, Ziyokwenzeka nini lezi zinto, futhi siyoba yini isibonakaliso sokuba khona kwakho nesesiphelo sesimiso sezinto?” (...) ngoba ngaleso sikhathi kuyoba khona usizi olukhulu olungakaze lube khona kusukela ekuqaleni kwezwe kuze kube manje, cha, futhi olungasayikuphinde lube khona" (Mathewu 24:3,21) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

IPharadesi liyoba emhlabeni: "Ngabona futhi izulu elisha nomhlaba omusha; ngoba izulu langaphambili nomhlaba wangaphambili kudlulile, nolwandle alusekho. Ngabona nomuzi ongcwele, iJerusalema Elisha, wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu futhi ulungisiwe njengomlobokazi ehlotshiselwe umyeni wakhe. Ngemva kwalokho ngezwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi: “Bheka! Itende likaNkulunkulu likanye nabantu, uyohlala nabo, babe ngabantu bakhe. UNkulunkulu ngokwakhe uyoba nabo. Uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona. Izinto zangaphambili zidlulile" (Isaya 11,35,65, IsAmbulo 21:1-5) (The Release).

UNkulunkulu wavumela ububi. Lokhu kwaphendula inselele kaDeveli ngokuqondene nobukhosi bukaJehova (uGenesise 3:1-6) (Satan Hurled). Futhi ukuphendula inselele kaSathane mayelana nokuthembeka kwezidalwa zabantu (Jobe 1:7-12; 2:1-6). Akuyena uNkulunkulu obangela ukuhlupheka: "Uma umuntu elingwa makangasho ukuthi: “Ngilingwa uNkulunkulu.” Ngoba uNkulunkulu akanakulingwa ngezinto ezimbi futhi yena ngokwakhe akalingi muntu" (Jakobe 1:13). Ukuhlupheka kubangelwa yizici ezine eziyinhloko: UDeveli kungaba nguye obangela ukuhlupheka (kodwa hhayi njalo) (Jobe 1:7-12; 2: 1-6). Ukuhlupheka kungumphumela wesimo sethu esinesono sokuhlahlela u-Adamu esiholela ekugugeni, ukugula nokufa (KwabaseRoma 5:12, 6:23). Ukuhlupheka kungabangelwa izinqumo ezimbi zabantu (ngakith noma kulabo bantu) (Duteronomi 32:5, Roma 7:19). Ukuhlupheka kungabangela "izikhathi nezikhathi ezingalindelekile" ezibangela ukuthi umuntu abe endaweni engafanele ngesikhathi esingalungile (UmShumayeli 9:11). I-Destiny ayiyona imfundiso yeBhayibheli, asikho "I-Destiny" ukwenza okuhle noma okubi, kodwa ngesisekelo senkululeko yokuzikhethela, sikhetha ukwenza "okuhle" noma "okubi" (Duteronomi 30:15).

Kumele sikhonze izithakazelo zombuso kaNkulunkulu. Ukuze ubhapathizwe futhi wenze ngokuvumelana nalokho okulotshwe eBhayibhelini: "Ngakho-ke hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi, nibabhapathize+ egameni likaYise neleNdodana nelomoya ongcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani! Nginani izinsuku zonke kuze kube isiphelo sesimiso sezinto" (Mathewu 24:14; 28:19,20) (The Baptism) (The Good News; The End of Patriotism).

Kungavunyelwe eBhayibhelini

Inzondo kungavunyelwe: "Wonke umuntu ozonda umfowabo ungumbulali, futhi niyazi ukuthi akukho mbulali onokuphila okuphakade okuhlezi kuye" (1 Johane 3:15). Ukubulala kungavunyelwe ukubulala ngenxa yezizathu zomuntu siqu: "Khona-ke uJesu wathi kuye: “Buyisela inkemba yakho endaweni yayo, ngoba bonke abaphatha inkemba bayobhubha ngenkemba" (Mathewu 26:52) (The End of Patriotism).

impango nokuhuheka amanga akuvunyelwe: "Owebayo makangabe eseba, kodwa kunalokho makasebenze kanzima, enze umsebenzi omuhle ngezandla zakhe, ukuze abe nokuthile kokwabela umuntu oswele" (Efesu 4:28).

"Ningaqambi amanga omunye komunye. Hlubulani ubuntu obudala nemikhuba yabo" (KwabaseKolose 3: 9).

Okunye okuvinjelwe eBhayibhelini:

"Ngoba umoya ongcwele nathi ngokwethu sikubone kukuhle ukunganezeli omunye umthwalo osindayo kini, ngaphandle kwalezi zinto ezidingekile, ukuba niqhubeke nideda ezintweni ezihlatshelwe izithombe nasegazini nasezintweni eziklinyiwe nasebufebeni. Uma nizigcina ngokucophelela kulezi zinto, niyochuma. Mpilonhle!" (IzE. 15: 19,20,28,29).

Lezi "izinto ethelelekile" ezihlobene nemikhuba yenkolo ephikisana neBhayibheli, ukugubha amaholide amaqaba. Kungaba imikhuba yenkolo ngaphambi kokuhlatshwa noma udle inyama: "Konke okuthengiswa emakethe yenyama qhubekani nikudla, ningabuzi ngenxa kanembeza wenu; ngoba “umhlaba nalokho okuwugcwalisile kungokukaJehova.” Uma nimenywa umuntu kwabangewona amakholwa futhi nithanda ukuya, yidlani konke okubekwa phambi kwenu, ningabuzi ngenxa kanembeza wenu. Kodwa uma kungase kube khona othi kini: “Lokhu kwenziwe umhlatshelo,” ningadli ngenxa yalowo okwambulile nangenxa kanembeza. Ngithi, “unembeza,” hhayi owakho, kodwa owalowo omunye umuntu. Ngoba kungani kufanele inkululeko yami yahlulelwe unembeza womunye umuntu? Uma ngidla ngokubonga, kungani kumelwe ngihlanjalazwe ngalokho engibongayo ngakho?" (1 Korinte 10:25-30).

"Ningaboshelwa ejokeni nabangakholwa. Ngoba kunabudlelwane buni ukulunga nokungalungi na? Noma, ukukhanya kunasabelo sini nobumnyama? Ngaphezu kwalokho, kunakuvumelana kuni phakathi kukaKristu noBheliyali? Noma, unasabelo sini umuntu okholwayo nongakholwa? Futhi linakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe? Ngoba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo; njengoba nje uNkulunkulu athi: “Ngiyohlala phakathi kwabo futhi ngihambe phakathi kwabo, ngiyoba uNkulunkulu wabo, bona bayoba ngabantu bami.” “‘Ngakho-ke phumani phakathi kwabo, nizihlukanise,’ kusho uJehova, ‘futhi niyeke ukuthinta into engcolile’”; “‘ngizonamukela.’” “‘Futhi mina ngiyoba uyihlo, nina nibe amadodana namadodakazi kimi,’ kusho uJehova uMninimandla onke" (2 Korinte 6:14-18).

Ungenzi ukukhonza izithombe. Omunye kufanele abhubhise zonke izinto ezikhonza izithombe noma izithombe, iziphambano, izithombe zezinkolo: "Ngenani ngesango elincane; ngoba ibanzi futhi ivulekile indlela eholela ekubhujisweni, baningi abangena ngayo; kanti lincane isango futhi inyinyekile indlela eholela ekuphileni, bambalwa abayitholayo. “Qaphelani abaprofethi bamanga abeza kini bembethe isikhumba semvu, kodwa ngaphakathi beyizimpisi eziphangayo. Niyobazi ngezithelo zabo. Abantu abawakhi neze amagilebhisi emeveni noma amakhiwane emakhakhasini, akunjalo? Ngokufanayo yonke imithi emihle ithela izithelo ezinhle, kodwa yonke imithi ebolile ithela izithelo ezingenamsebenzi;  umuthi omuhle ungethele izithelo ezingenamsebenzi, nomuthi obolile ungethele izithelo ezinhle.  Yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyagawulwa iphonswe emlilweni. Khona-ke, ngempela labo bantu niyobazi ngezithelo zabo. “Akuyena wonke umuntu othi kimi, ‘Nkosi, Nkosi,’ oyongena embusweni wamazulu, kodwa lowo owenza intando kaBaba osemazulwini uyongena. Abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku, ‘Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini egameni lakho, saxosha amademoni egameni lakho, senza nemisebenzi eminingi yamandla egameni lakho na?’  Kodwa nokho ngiyovuma kubo ngaleso sikhathi ngithi: Angikaze nginazi! Sukani kimi, nina abenza okungemthetho" (Mathewu 7:13-23). Ungenzi ukusebenzelana nemimoya: ukubhula, imilingo, ukubhula ngezinkanyezi ... Kumelwe sichithe zonke izinto ezihlobene nokusebenzelana nemimoya: "Ngempela, abaningana impela kulabo ababenza ubuciko bemilingo babuthela izincwadi zabo ndawonye bazishisa phambi kwawo wonke umuntu. Babala ndawonye intengo yazo bayithola ilingana nezinhlamvu zesiliva eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu.  Ngakho izwi likaJehova laqhubeka likhula futhi linqoba ngendlela enamandla" (IzEnzo 19:19, 20).

 

Ungabukeli amabhayisikobho noma izithombe zobulili ezingcolile noma ezinobudlova nokuhlambalaza. Ukugwema ukugembula, ukusetshenziswa kwezidakamizwa, njengosangu, i-betel, ugwayi, utshwala ngokweqile: "Ngenxa yalokho ngiyanincenga bazalwane, ngobubele bukaNkulunkulu, ukuba ninikele imizimba yenu ingumhlatshelo ophilayo, ongcwele, owamukelekayo kuNkulunkulu, inkonzo engcwele ngamandla enu okucabanga" (KwabaseRoma 12:1, Mathewu 5:27-30, iHubo 11:5).

Ukuziphatha okubi ngokobulili (ubufebe): ukuphinga, "ubulili obungashadile" (owesilisa / wesifazane), ubungqingili besilisa nowesifazane, kanye nezenzo zobulili ezimbi: "Babeshane! Anazi yini ukuthi abantu abangalungile ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu? Ningadukiswa. Izifebe, noma abakhonza izithombe, iziphingi, amadoda agcinelwe izinjongo ezingezona ezemvelo, amadoda alala namadoda, amasela, abantu abahahayo, izidakwa, izithuki, noma abaphangi ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu" (1 Korinte 6: 9,10). "Umshado mawuhlonishwe yibo bonke, nombhede womshado ungangcoliswa, ngoba uNkulunkulu uyozahlulela izifebe neziphingi" (Hebheru 13: 4).

IBhayibheli lilahla isithembu, noma yimuphi umuntu kuleso simo ofuna ukwenza intando kaNkulunkulu, kufanele avuselele isimo sakhe ngokuhlala kuphela nomkakhe wokuqala oshade naye (1 Thimothewu 3: 2) owesifazane "). IBhayibheli liyakuvimbela ukushaya indlwabu: "Ngakho-ke, bulalani amalungu emizimba yenu asemhlabeni ngokuqondene nobufebe, ukungcola, isifiso sobulili, isifiso esilimazayo, nokuhaha, okuwukukhonza izithombe" (Kolose 3:5).

Kuvinjelwe ukuba udle igazi, ngisho nasesimweni sokwelashwa (ukumpontshelwa igazi): "Kuphela inyama enomphefumulo wayo—igazi layo—akumelwe niyidle" (Genesise 9: 4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

Zonke izinto ezilahlwa yiBhayibheli azilotshiwe kulesi sifundo seBhayibheli. UmKristu okhulile kanye nolwazi oluhle lwezimiso zeBhayibheli uzakwazi umahluko phakathi kokuhle nokubi, ngisho noma kungabhalwa ngqo eBhayibhelini: "Kodwa ukudla okuqinile kungokwabantu abavuthiwe, labo okuthe ngokusebenzisa amandla abo okuqonda bawenza aqeqeshelwa ukuhlukanisa kokubili okulungile nokungalungile" (Hebheru 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Isithembiso sikaNkulunkulu

Imenyu enkulu:

Partagez cette page