Kiswahili    Afrikaans    አማርኛ    Hausa    Igbo    Malagasy    Soomaali    isiXhosa    Yoruba    Zulu
OTHER LANGUAGES

(Inqaku "Imfundiso yeBhayibhile" emva kwenqaku "Ubomi banaphakade")

Ithemba kunye novuyo ngamandla okunyamezela kwethu

"Kodwa xa ziqala ukwenzeka ezi zinto, yimani nkqo niphakamise iintloko zenu, kuba seniza kusindiswa"

(Luka 21:28)

Emva kokuchaza iziganeko yoyikeka ngaphambi kokuphela kwale nkqubo yezinto, elona xesha linzima siphila kulo, uYesu Kristu waxelela abafundi bakhe ukuba ‘baphakamise iintloko zabo’ kuba inzaliseko yethemba lethu yayiza kusondela.

Indlela yokugcina uvuyo phezu kwazo nje iingxaki zobuqu? Umpostile uPawulos wabhala wathi simele silandele umzekelo kaYesu Kristu: “Ngoko ke, ekubeni sinelifu elikhulu kangaka lamangqina elisingqongileyo, masilahle zonke izinto ezisisindayo nesono esisirhintyela lula, yaye masilubaleke sinyamezele ugqatso olubekwe phambi kwethu,  njengokuba sijonge ngqo kuMmeli Oyintloko noMphelelisi wokholo lwethu, uYesu. Ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe wasinyamezela isibonda sokungcungcutheka, engakukhathalelanga ukuhlazeka, waza wahlala ngasekunene kwetrone kaThixo.  Cingisisani ngalowo uye wanyamezela amazwi enkohlakalo anjalo athethwa ngaboni bezenzakalisa, ukuze ningadinwa nize ninikezele” (Hebhere 12:1-3).

UYesu Kristu waba namandla phezu kweengxaki ngenxa yovuyo lwethemba elalibekwe phambi kwakhe. Kubalulekile ukuba sibe novuyo ngethemba lokuphembelela unyamezelo lwethu. Ngokuphathelele iingxaki zethu, uYesu Kristu wathi kufuneka sizisombulule imihla ngemihla: “Yiloo nto ndisithi kuni: Yekani ukuxhalela ubomi benu, ukuba niza kutya ntoni, nisele ntoni; okanye nixhalele imizimba yenu, ukuba niza kunxiba ntoni. Abubalulekanga ngaphezu kokutya na ubomi, nomzimba ngaphezu kwempahla?  Bukelani iintaka; azityali mbewu, azivuni ibe aziqokeleli kutya koovimba, kodwa zondliwa nguTata wenu osemazulwini. Anibalulekanga ngaphezu kwazo na nina?  Ngubani kuni onokuthi ngokuba nexhala ongeze nomzuzu lo omnye kubomi bakhe?  Ngoku kutheni nina ninexhala lokuba niza kunxiba ntoni? Fundani isifundo kwindlela ezikhula ngayo iintyatyambo zasendle; azisebenzi nzima, zingazithungeli nampahla;  kodwa ndithi kuni, kwaneempahla ezimbeje-mbeje zikaSolomon zazingazogqithi ngobuhle. Ngoko ke, ukuba uThixo uzinxibisa ngaloo ndlela izityalo zasendle, ezibakho namhlanje zize ziphoswe eziko ngengomso, akazukuninxibisa bhetele na nina, nina ninokholo oluncinci? Ngoko ningaze nibe nexhala, nithi, ‘Siza kutya ntoni?’ okanye, ‘Siza kusela ntoni?’ okanye, ‘Siza kunxiba ntoni?  Kuba ezi zizinto iintlanga ezileqana nazo. Ke yena uTata wenu osemazulwini uyazi ukuba niyazidinga zonke ezi zinto" (Mateyu 6:25-32).Umgaqo ulula, simele sisebenzise eli xesha langoku ukucombulula iingxaki zethu ezivelayo, sibeka ithemba lethu kuThixo, ukuze asincede sifumane isicombululo: “Qhubekani, ke ngoko, nifuna kuqala uBukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe, yaye zonke ezinye izinto ziza kongezelelwa kuni.  Ngoko ke, ningaze nixhalele ingomso, kuba ingomso liza kuba namaxhala alo. Usuku ngalunye luneengxaki ezilulingeneyo" ( Mateyu 6:33,34). Ukusebenzisa lo mgaqo kuya kusinceda ukuba siwalawule kakuhle amandla engqondo okanye angokweemvakalelo ukuze sihlangabezane neengxaki zethu zemihla ngemihla. UYesu Kristu wathi masingaxhalabi ngokugqithisileyo, nto leyo enokubhidanisa iingqondo zethu ize iwasuse onke amandla omoya kuthi (Thelekisa uMarko 4:18, 19).

Ukuze sibuyele kukhuthazo olubhalwe kumaHebhere 12:1-3 , simele sisebenzise amandla ethu engqondo ukuze sikhangele kwikamva ngovuyo nethemba, eliyinxalenye yesiqhamo somoya oyingcwele: “Kwelinye icala isiqhamo somoya luthando, uvuyo, uxolo, umonde, ububele, ukulunga, ukholo,  ukululama nokukwazi ukuzibamba. Akukho mthetho othi mazingenziwa ezi zinto” (Galati 5:22,23). EBhayibhileni kubhalwe ukuba uYehova nguThixo owonwabileyo nokuba umKristu ushumayela “iindaba ezilungileyo zoThixo onoyolo" (1 Timoti 1:11). Ngoxa eli hlabathi lisebumnyameni bokomoya, simele sigxininise ekukhanyeni ngeendaba ezilungileyo esizivakalisayo, kodwa nangovuyo lwethemba esifuna ukulivakalisa kwabanye: “Nisisibane sabantu bonke abasemhlabeni. Isixeko esiphezu kwentaba asinakufihleka.  Xa abantu belayita isibane abasibeki phantsi kwebhaskithi, kodwa basixhoma endaweni yaso, size sikhanyisele wonke umntu osendlini.  Nani ke, makubonakale ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuze bayibone imisebenzi yenu emihle baze bamzukise uTata wenu osemazulwini” (Mateyu 5:14-16). Le vidiyo ilandelayo kunye nenqaku, elisekelwe kwithemba lobomi obungunaphakade, ziye zaphuhliswa ngale njongo yovuyo lwethemba: “Vuyani kakhulu, kuba ninomvuzo omkhulu emazulwini; kaloku babatshutshisa ngaloo ndlela nabaprofeti ababengaphambi kwenu” (Mateyu 5:12). Masenze uvuyo lukaYehova igwiba lethu: “ Musani ukuba nosizi, kuba uvuyo lukaYehova ligwiba lenu ” (Nehemiya 8:10).

Ubomi obungunaphakade kumhlaba oyiparadesi

"ibe niza konwaba kakhulu" (Duteronomi 16:15)

Ubomi banaphakade ngokukhululwa koluntu kubukhoboka besono

“Kuba uThixo walithanda kakhulu ihlabathi kangangokuba wanikela ngoNyana wakhe ekuphela kwamzeleyo, ukuze wonke umntu ozikholelwayo izinto azifundisayo aze azenze, angatshabalali, kodwa afumane ubomi obungunaphakade. (…) Lowo uzikholelwayo izinto azifundisayo uNyana kaThixo aze azenze, uza kufumana ubomi obungunaphakade; kodwa lowo ungamthobeliyo uNyana kaThixo, akazukubufumana, ibe uza kuhlala ewuva umsindo kaThixo"

(Yohane 3:16,36)

UYesu Krestu, xa wayesemhlabeni, wayehlala efundisa ngethemba lobomi banaphakade. Nangona kunjalo, wafundisa nokuba ubomi banaphakade buza kufunyanwa kuphela ngokholo kwidini likaYesu (Yohane 3:16,36). Idini likaKristu liya kuvumela ukuphiliswa kunye novuko.

Inkululeko ngenxa yeentsikelelo zedini likaKristu

"Kuba noNyana womntu akezanga ukuze asetyenzelwe, kodwa uzele ukuba ibe nguye osebenzayo, aze anikele ngobomi bakhe ukuze kuhlawulelwe abaninzi"

(Mat. 20:28)

"Emva kokuba uYobhi ebathandazele abahlobo bakhe, uYehova wayiphelisa intlungu yakhe, waza wambuyisela bonke ubutyebi bakhe. UYehova wabuphinda kabini ubutyebi bakhe" (Yobhi 42:10). Kuya kuba njalo kuwo onke amalungu esi sihlwele sikhulu abaza kusinda kwiMbandezelo enkulu, uYehova uThixo, esebenzisa uKumkani uYesu Kristu, uya kubasikelela: "Kaloku bonwabile abo baye banyamezela. Neva ngendlela uYobhi awanyamezela ngayo, nayibona nendlela uYehova awamsikelela ngayo, nendlela uYehova anovelwano* nenceba ngayo" (Yakobi 5:11) (UKrestu Yesu asikelele uluntu).

Idini likaKrestu livumela uxolelo, uvuko, ukuphiliswa kunye nokuphinda wenzwe.

Umbingelelo kaKristu oya kuphilisa abantu

"Akakho umhlali wakhona oza kuthi: “Ndiyagula.” Abantu baloo ndawo baza kuzixolelwa iziphoso zabo" (Isaya 33:24).

“Ngelo xesha aza kuvulwa amehlo abantu abangaboniyo, Zivulwe neendlebe zabantu abangevayo. Ngelo xesha umntu oqhwalelayo uza kutsiba njengempunzi, Nolwimi lomntu ongakwaziyo ukuthetha luza kukhwaza ngovuyo. Kuba nentlango iza kumpompoza amanzi, Kubekho imisinga yamanzi entlango” (Isaya 35:5,6).

Idini likaKristu liya kuvumela ukuba mncinci kwakhona

"Umzimba wakhe mawube mtsha kunasebuntwaneni bakhe; Makabuyele emandleni obutsha bakhe" (Yobhi 33:25).

Idini likaKristu liya kuvumela ukuvuswa kwaba

"Abantu abaninzi kwabo bafayo baza kuvuka" (Daniyeli 12:2).

"Ndinethemba, phofu abanalo naba bantu, lokuba uThixo uza kuvusa abantu abangamalungisa nabangengomalungisa" (Izenzo 24:15).

" Sanukumangaliswa yile nto, kuba kuza ixesha apho bonke abasemangcwabeni beza kuliva ilizwi lakhe,  baze bavuke. Abo benza izinto ezilungileyo baza kuvukela ebomini, baze abo benza izinto ezimbi, bavukele ukugwetywa” (Yohane 5:28,29).

"Ndabona itrone enkulu emhlophe naLowo wayehleli kuyo. Umhlaba nezulu zabaleka zemka phambi kwakhe, yaye zange ziphinde zifunyanwe ndawo. Ndabona nabantu abafileyo, abakhulu nabancinci, bemi phambi kwetrone, nemisongo yayivuliwe. Kodwa kwavulwa omnye umsongo, umsongo wobomi. Abo bantu babefile bagwetywa ngokwezinto ezibhalwe kuloo misongo, ngokwezenzo zabo.  Ulwandle lwabakhupha kulo abantu ababefile, nako ukufa nengcwaba* kwabakhupha abantu ababefile, waza umntu ngamnye wagwetywa ngokwezenzo zakhe” (ISityhilelo 20:11-13).

Abantu abavusiweyo abangalunganga, baya kugwetywa ngesenzo sezenzo zabo ezilungileyo okanye ezimbi, kwiparadesi yexesha elizayo. (Ulawulo lovuko lwasemhlabeni; Uvuko lwasezulwini; Uvuko lwasemhlabeni)

Idini likaKristu liya kuvumela isihlwele esikhulu ukuba sisinde kwimbandezelo enkulu kwaye sibe nobomi banaphakade ngaphandle kokufa

"Emva koko, jonga! ndabona naso isihlwele esikhulu sabantu, ekungekho mntu wakwaziyo ukusibala, siphuma kuzo zonke iintlanga nezizwe nezizwana neelwimi, simi phambi kwetrone naphambi kweMvana, sinxibe iimpahla ezimhlophe, yaye siphethe amasebe omthi wesundu. Sasiqhubeka sikhwaza sisithi: “Sisindiswe nguThixo wethu, ohleli etroneni, nayiMvana.”

Zonke iingelosi zazimile zijikeleze itrone nabadala+ nezidalwa eziphilayo ezine, bonke baguqa phambi kwetrone bejongise ubuso emhlabeni, bakhonza uThixo, besithi: “Amen! Umele udunyiswe Thixo wethu kuba uzukile, unobulumko, unamandla yaye womelele. Kwakhona umele ubulelwe, unikwe imbeko ngonaphakade kanaphakade. Amen.”

Emva koko omnye wabadala wathi kum: “Ngoobani aba banxibe iimpahla ezimhlophe+ yaye bavela phi?” Ngoko nangoko ndathi kuye: “Nkosi yam nguwe owaziyo.” Yena wathi kum: “Aba bantu baphuma kwixesha lentlungu engathethekiyo,baye bazihlamba iimpahla zabo zamhlophe ­egazini ­leMvana.  Yiloo nto bephambi kwetrone kaThixo, besenza umsebenzi wakhe ongcwele imini nobusuku, etempileni yakhe, yaye Lowo uhleli etroneni uza kuyolulela phezu kwabo intente yakhe. Soze baphinde balambe okanye banxanwe, nelanga soze liphinde libagqatse okanye beve ubushushu obutshisayo, kuba iMvana engakwitrone iza kubakhathalela njengomalusi, ibase kwimithombo enamanzi obomi. Yaye uThixo uza kuzosula zonke iinyembezi emehlweni abo" (ISityhilelo 7:9-17) (IIsihlwele esikhulu sezizwe zonke ziya kusinda kwimbandezelo enkulu).

Ubukumkani bukaThixo buza kulawula umhlaba

"Ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha, kuba izulu langaphambili nomhlaba zazingasekho, nolwandle lungasekho. Ndabona nesixeko esingcwele, iYerusalem Entsha, sisihla siphuma ezulwini kuThixo yaye silungisiwe njengomtshakazi ehombele umyeni wakhe. Ndeva ilizwi elikhulu livela etroneni lisithi: “Jonga! Intente kaThixo iphakathi kwabantu. Uza kuhlala nabo, babe ngabantu bakhe, yaye uThixo uza kuba kunye nabo. Uza kuzosula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu. Izinto zangaphambili azisekho”" (ISityhilelo 21:1-4)

"Yaye imbewu oyityalileyo emhlabeni uza kuyinika imvula, nokutya okuveliswa ngumhlaba kuza kuba kuninzi yaye kutyebe. Ngaloo mini imfuyo yakho iza kutya kumadlelo athe tyaba" (IiNdumiso 32:11)

Amalungisa aya kudla ubomi ngonaphakade, kodwa abakhohlakeleyo baya kutshabalala

"Bonwabile abo balulamileyo, kuba umhlaba uza kuba lilifa labo" (Mateyu 5:5).

"Sekusele ithutyana, bangabikho abenzi-bubi; Xa ujonga apho bebekho, Baza kube bengasekho. Kodwa umhlaba uza kuba ngowabalulamileyo, Ibe baza kuphila kamnandi kukho uxolo oluninzi. Umntu ongcolileyo ulenzela amayelenqe ilungisa, Yaye ulitshixizela amazinyo. Kodwa uYehova uza kumhleka, Kuba uyazi ukuba iyeza imini yakhe. Abenzi-bubi bakhupha amakrele abo baze bagobe izaphetha zabo, Ukuze bawise abacinezelekileyo namahlwempu, Baxhaxhe amalungisa. Kodwa amakrele abo aza kuhlaba kwezabo iintliziyo; Izaphetha zabo ziza kwaphuka. (...) Kuba ziza kwaphulwa iingalo zabantu abenza izinto ezimbi, Kodwa uYehova uza kuwaxhasa amalungisa. (....) Kodwa abenza izinto ezimbi baza kutshabalala; Iintshaba zikaYehova ziza kunyamalala okwamadlelo aluhlaza; Ziza kuthi shwaka okomsi. (...) Umhlaba uza kuba ngowamalungisa, Ibe aza kuhlala kuwo ngonaphakade. (...) Thembela ngoYehova uze uhambe endleleni yakhe, Ibe yena uza kukuphakamisa ukuze umhlaba ube ngowakho. Xa abenzi-bubi betshatyalaliswa, uza kubabona. (...) Uze umqaphele ongenakusoleka, Uhlale umjongile umntu olilungisa, Kuba uza kuhlala eseluxolweni. Kodwa bonke abenza izinto ezingalunganga baza kutshatyalaliswa; Abenzi-bubi baza kupheliswa. NguYehova osindisa amalungisa; Uyinqaba yawo ngexesha lobunzima. UYehova uza kuwanceda awasindise. Uza kuwasindisa kubantu abenza izinto ezimbi, Kuba abalekela kuye" (IiNdumiso 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"Ngoko ke, landela indlela yabantu abalungileyo Uze uhlale endleleni yamalungisa, Kuba ngabalungileyo kuphela abaza kuhlala emhlabeni, Ibe ngabo bamsulwa abaza kushiyeka kuwo. Ke bona abenzi-bubi baza kususwa emhlabeni, Nabantu abanamaqhinga baza kuncothulwa kuwo. (...) Iintsikelelo zikwintloko yelungisa, Kodwa umlomo womenzi-bubi, ufihla ubundlobongela. Igama elihle lelungisa liza kufumana intsikelelo, Kodwa igama labenzi-bubi liza kubola" (IMizekeliso 2:20-22; 10:6,7).

Iimfazwe ziya kuyeka kuya kubakho uxolo ezintliziyweni nasemhlabeni wonke

"Niyazi ukuba kwathiwa: ‘Umele umthande ummelwane wakho, ulucaphukele utshaba lwakho.’ Kodwa mna ndithi kuni: Qhubekani nizithanda iintshaba zenu, nibathandazela nabo banitshutshisayo,  ukuze kucace ukuba ningoonyana boTata osemazulwini, ekubeni elenza ilanga lakhe liphume kubantu abalungileyo nabangalunganga, nemvula eyinika amalungisa nabangengomalungisa. Kuba ukuba nithanda abo banithandayo, inceda ngantoni loo nto? Abenzi kwaloo nto na nabaqokeleli berhafu? Khona, ukuba nibulisa abazalwana benu kuphela, ningcono ngantoni kunabanye abantu? Abenzi kwaloo nto na nabantu beentlanga? Ngoko ke, nimele nigqibelele, kuba noTata wenu osemazulwini ugqibelele" (Mateyu 5:43-48).

"Ukuba niyabaxolela abantu izono zabo, noTata wenu osemazulwini uza kunixolela;  kanti ukuba anibaxoleli, noTata wenu akazukunixolela" (Mateyu 6:14,15).

"UYesu wathi kuye: “Buyisela ikrele lakho endaweni yalo, kuba bonke abalwa ngekrele baza kufa kwangalo"" (Mateyu 26:52).

"Yizani nibone imisebenzi kaYehova, Indlela enze ngayo izinto ezimangalisayo emhlabeni. Uphelisa iimfazwe emhlabeni wonke. Waphula isaphetha aze awuthi qwatha umkhonto, Atshise neenqwelo zokulwa" (IiNdumiso 46:8,9).

"Uza kuzigweba iintlanga, Alungelelanise imicimbi phakathi kwezizwana ezininzi. Ziza kuwakhanda amakrele azo abe ngamakhuba Nemikhonto yazo ibe zizinto zokuthena imithi. Uhlanga aluzukuphakamisela uhlanga ikrele, Zingaphindi zifunde ukulwa imfazwe" (Isaya 2:4).

"Ekupheleni kwemihla, Intaba yendlu kaYehova Iza kuzinza ibe ngaphezu kweencopho zeentaba, Yaye iza kuphakanyiswa ngaphezu kweenduli, Zize izizwana zibe ngumsinga ukuya kuyo. Iintlanga ezininzi ziza kuhamba, zithi: “Yizani, sinyuke siye entabeni kaYehova Nasendlini kaThixo kaYakobi. Uza kusifundisa ngeendlela zakhe, Ibe siza kuhamba ezindleleni zakhe.” Kuba kuza kuphuma umthetho eZiyon, Nelizwi likaYehova eYerusalem. Uza kuwisa isigwebo phakathi kwezizwana ezininzi Aze alungelelanise imicimbi phakathi kweentlanga ezinamandla ezikude. Ziza kuwakhanda amakrele azo abe ngamakhuba Nemikhonto yazo ibe zizinto zokuthena imithi. Uhlanga aluzukuphakamisela uhlanga ikrele, Zingazukuphinda zifunde ukulwa imfazwe. Umntu ngamnye uza kuhlala phantsi komthi wakhe weediliya naphantsi komthi wakhe wamafiya, Kungabikho mntu uboyikisayo, Kuba umlomo kaYehova wemikhosi uthethile" (Mika 4:1-4).

Kuya kubakho ukutya okuninzi emhlabeni wonke

"Kuza kubakho intabalala yokutya okuziinkozo emhlabeni; Kuphuphume ezincochoyini zeentaba. Iziqhamo zakhe ziza kuqhama ngathi zezaseLebhanon, Nabantu ezixekweni baza kutyatyamba njengotyani" (IiNdumiso 72:16).

"Ngokuqinisekileyo uya kuyinika imvula imbewu yakho oyihlwayeleyo, kwaye, njengemveliso yomhlaba, isonka, esiya kutyetyiswa sityebile. Iinkomo zakho ziya kudla ngaloo mini kwidlelo elikhulu" (Isaya 30:23).

Imimangaliso kaYesu Krestu yokuqinisa ukholo kwithemba lobomi banaphakade

"Kukho nezinye izinto ezininzi awazenzayo uYesu. Ukuba bezinokubhalwa zonke ngokupheleleyo, ndicinga ukuba bekungazukubakho ndawo yaneleyo yokubeka loo misongo emhlabeni” (Yohane 21:25)

UYesu Krestu kunye nommangaliso wokuqala obhalwe kwiVangeli kaYohane, ujika amanzi abe yiwayini: "Ngosuku lwesithathu kwakukho umtshato eKana yaseGalili, ibe umama kaYesu wayelapho.  UYesu nabafundi bakhe nabo babemenyiwe kuloo mtshato. Yathi xa sele iza kuphela iwayini, umama kaYesu wathi kuye: “Iwayini iyaphela.” Kodwa uYesu wathi kuye: “Mfazi, mna nawe singena phi kuloo nto? Ixesha lam alikafiki.” Wathi umama wakhe kwabo babencedisa apho: “Ze nenze nantoni na athi yenzeni.”  Apho kwakubekwe imiphanda emithandathu yamanzi eyenziwe ngamatye, nto leyo eyayibhalwe kwimithetho yamaYuda eyayimele ilandelwe ukuze umntu acoceke, mphanda ngamnye unokungena malunga neelitha eziyi-44 okanye eziyi-66 zamanzi. UYesu wathi kubo: “Yigcwaliseni imiphanda ngamanzi.” Ngoko bayigcwalisa qhu ngamanzi. Emva koko wathi kubo: “Yikhani intwana nize niyise kumphathi wetheko.” Ngoko bayisa. Xa umphathi wetheko engcamla amanzi awayejikwe aba yiwayini, engazi ukuba ivela phi (nangona abantu ababewakhile amanzi babesazi), umphathi wetheko wabiza umyeni, wathi kuye: “Abanye abantu baqale bakhuphe iwayini yodidi, ze kuthi xa abantu benxilile bakhuphe enganeno. Wena uye walinda de kwangoku ngaphambi kokuba ukhuphe eyodidi.” Lo ngummangaliso wokuqala owenziwa nguYesu, ibe wawenza eKana yaseGalili. Walwenza lwabonwa uzuko lwakhe, baza abafundi bakhe bakholwa kuye" (Yohane 2:1-11).

UYesu Kristu uphilisa unyana womkhonzi kakumkani: "Waphinda waya eKana yaseGalili, apho wayejike khona amanzi aba yiwayini. Apho kwakukho igosa lakwakumkani elaligulelwa ngunyana walo eKapernahum. Yathi le ndoda yakuva ukuba uYesu umkile kwaYuda waya eGalili, yaya kuye yamcela ukuba azokuphilisa unyana wayo, kuba wayesele eza kufa. Kodwa uYesu wathi kuyo: “Kanene nina soze nikholwe ningabonanga mimangaliso nezinto ezinkulu.” Eli gosa lakwakumkani lathi kuye: “Nkosi, nceda uze engekafi umntwana wam.” UYesu wathi: “Goduka, unyana wakho uphilile.” Le ndoda yayikholelwa le nto ithethwa nguYesu, yahamba. Yathi isesendleleni, izicaka zayo zayihlangabeza zisithi unyana wayo uphilile. Yabuza ukuba uphile nini. Zathi: “Ifiva iphele izolo malunga nentsimbi yokuqala emva kwemini.” Wakhumbula ke lo tata ukuba kwakungelo xesha kanye uYesu awathi ngalo kuye: “Unyana wakho uphilile.” Ngoko yena nayo yonke indlu yakhe bakholwa. Lo ngummangaliso wesibini uYesu awawenzayo emva kokuba emkile kwaYuda waya eGalili" (Yohane 4:46-54).

UYesu Kristu uphilisa indoda enedemon eKapernahum: “Wehla waya eKapernahum, isixeko saseGalili. Wathi xa ebafundisa apho ngeSabatha, bamangaliswa yindlela awayefundisa ngayo, kuba wayethetha njengomntu onegunya. Kwathi kanti kukho umntu onedemon kuloo ndlu wayefundisa kuyo, waza wakhwaza kakhulu esithi: “Arh! Ufuna ntoni kuthi Yesu waseNazarete? Uzokusitshabalalisa? Ndikwazi kakuhle ukuba ungubani; unguLowo Ungcwele kaThixo.” Kodwa uYesu wayingxolisa, wathi: “Thula! Phuma kulo mntu!” Ngoko yamjula phantsi abantu bejongile, emva koko yaphuma kuye ingamenzakalisanga. Yabamangalisa bonke le nto, baza babuzana besithi: “Niyamva na lo mntu uthetha njani? Uthetha nje kube kanye, ziphume iidemon!” Ngoko kwakuthethwa ngaye kuyo yonke imimandla ekufutshane nelo lizwe” ( Luka 4:31-37 ).

UYesu Kristu ukhupha iidemon kumhlaba wamaGadara (ngoku eyiYordan, ummandla ongasempuma weYordan, kufuphi neChibi laseTibheriya): “Wathi xa efika ngaphesheya, kummandla waseGadara, wadibana namadoda amabini aneedemon ephuma phakathi kwamangcwaba. Ayekhohlakele ngendlela engaqhelekanga, kangangokuba kwakungekho mntu wayenesibindi sokuhamba ngaloo ndlela. Akhwaza kakhulu, esithi: “Ufuna ntoni kuthi, Nyana kaThixo? Uzokusingcungcuthekisa ngaphambi kwexesha na?” Kumgama othile, kwakukho iihagu ezininzi ezazisidla. Zamcenga ezi demon, zisithi: “Ukuba uyasikhupha, yithi masiye kulaa mhlambi weehagu.” Ngoko wathi kuzo: “Yiyani!” Wathi akutsho, zaphuma zaya kuloo mhlambi, waza waphephetheka ukuya kuwa eliweni, weyela elwandle, warhaxwa wafa. Babaleka abalusi baya esixekweni, bafika baxela yonke into eyenzekileyo, kwanaleyo yamadoda ebekade eneedemon. Baphuma bonke abantu besixeko baya kuYesu, bamcenga ukuba emke kuloo mmandla” (Mateyu 8:28-34).

U-Yesu Krestu uphilisa umkhwekazi ka-Petros: "Wathi uYesu xa efika endlini kaPetros, wabona umkhwekazi kaPetros elele, ephethwe yifiva.  Wambamba esandleni yaza yaphela ifiva. Emva koko lo mfazi waphakama wamenzela ukutya” (UMateyu 8:14,15).

UYesu Kristu uphilisa indoda enesandla esife umzimba: “Ngenye isabatha, uYesu wangena kwindlu awayekhonzela kuyo amaYuda, waza wafundisa. Apho kwakukho indoda efe isandla sasekunene. Ngoko ababhali nabaFarisi babemgadile, befuna ukubona ukuba uza kuyiphilisa na le ndoda ngeSabatha, ukuze bafumane indlela yokummangalela. Kodwa eyazi indlela abacinga ngayo, wathi kule ndoda ife isandla: “Phakama uze ngaphambili.” Yaphakama yaya. Emva koko, wathi kubo: “Khanitsho madoda, zeziphi izinto ekusemthethweni ukuzenza ngeSabatha: kokulungileyo okanye kokubi, kukusindisa ubomi okanye kukubulala?” Wabajonga bonke, waza wathi kule ndoda: “Yolula isandla sakho.” Yasolula ke, saza saphila. Kodwa baba nomsindo kakhulu, baza babuzana ukuba bamthini uYesu” (Luka 6:6-11).

UYesu Kristu uphilisa indoda ephethwe yi-dropsy (i-edema, ukufumba ngokugqithisileyo kolwelo emzimbeni): "Ngenye imini uYesu wayokutya emzini wenye inkokheli yabaFarisi ngeSabatha, ibe abantu ababelapho babemgadile. Apho kwakukho umntu owayenesifo esasimenza adumbe. Ngoko uYesu wabuza abo bawaziyo uMthetho nabaFarisi, esithi: “Kusemthethweni na ukuphilisa ngeSabatha okanye akunjalo?” Kodwa bathi cwaka. Ngoko wambamba lo mntu, wamphilisa, wathi makagoduke. Emva koko wathi kubo: “Ngubani kuni onokungamkhuphi ngoko nangoko unyana wakhe okanye inkunzi yakhe yenkomo ukuba inokutshona equleni ngomhla weSabatha?” Abazange bakwazi ukuphendula" (Luka 14:1-6).

UYesu Krestu uphilisa indoda eyimfama: "Wathi uYesu xa esondela eYeriko, kwabe kukho umntu ongaboniyo ehleli ecaleni kwendlela, ecela ebantwini. Wathi akuva abantu abaninzi begqitha ngendlela, wabuza ukuba kwenzeka ntoni. Bathi kuye: “Kudlula uYesu umNazarete!” Ngoko wakhwaza esithi: “Yesu, Nyana kaDavide, ndenzele inceba!” Abantu ababehamba phambili bamngxolisa besithi makathule, kodwa wakhwaza kakhulu esithi: “Nyana kaDavide, ndenzele inceba!” Ngoko uYesu wema, wathi makaziswe kuye. Wathi akusondela, uYesu wathi kuye: “Ufuna ndikwenzele ntoni?” Wathi: “Nkosi, ndenze ndiphinde ndibone.” UYesu wathi kuye: “Kulungile ke, bona; ukholo lwakho lukuphilisile.” Ngoko nangoko waphinda wabona, waza wamlandela, ezukisa uThixo. Bathi besakuyibona le nto abantu, badumisa uThixo" (uLuka 18:35-43).

UYesu Kristu uphilisa iimfama ezimbini: "Ekumkeni kukaYesu apho, walandelwa ngamadoda amabini angaboniyo, ekhwaza esithi: “Senzele inceba, Nyana kaDavide.” Emva kokuba engene kwenye indlu, la madoda angaboniyo eza kuye, waza uYesu wawabuza wathi: “Niyayikholelwa na into yokuba ndingawavula amehlo enu?” Athi: “Ewe, Nkosi.” Emva koko, wawaphatha emehlweni, wathi: “Ngenxa yokholo lwenu, mayenzeke le nto niyicelileyo.” Amehlo awo atsho abona; waza uYesu wawayala kabukhali, esithi: “Qinisekani ukuba anixeleli mntu ngale nto.” Kodwa athe nje akuphuma la madoda, ahamba exelela abantu ngaye kuwo wonke loo mmandla" ( Mateyu 9:27-31 ).

UYesu Kristu uphilisa isimumu: “UYesu wemka kummandla waseTire, wadlula eSidon waya kuLwandle LwaseGalili, enqumla kummandla waseDekapoli. Bamzisela umntu ongevayo nothintithayo, baza bamcenga ukuba ambeke isandla. Wamsusa ebantwini, wafaka iminwe yakhe ezindlebeni zakhe, watshica, waza emva koko wachukumisa ulwimi lwakhe. Wajonga ezulwini, wancwina ngamandla waza wathi kuye: “Efatha,” oko kukuthi, “Vuleka.” Zavuleka iindlebe zakhe, lwakhululeka nolwimi lwakhe, waza wathetha ngendlela eqhelekileyo. Ngoko wabayala abantu ukuba bangaxeleli mntu, kodwa okukhona wayebayala, kokukhona babethetha. Babemangaliswe kakhulu abantu, besithi: “Yonke imisebenzi yakhe mihle. Wenza kwanabantu abangevayo beve, nabangathethiyo bathethe.”” (Marko 7:31-37).

UYesu Krestu uphilisa umntu oneqhenqa: "Kweza umntu oneqhenqa kuye, emcenga eguqe ngedolo, esithi: “Ukuba nje uyathanda, ungandiphilisa.”  Ngoko waba nosizi, wolula isandla sakhe, wambamba, waza wathi kuye: “Ndiyathanda! Phila.”  Laphela ngoko nangoko iqhenqa lakhe, waphila" (Marko 1:40-42).

Ukuphiliswa kwabalishumi abaneqhenqa: “UYesu wayehamba esiya eYerusalem, edlula phakathi kweSamariya neGalili. Wathi xa engena kwenye ilali, wadibana namadoda alishumi awayenesifo seqhenqa, kodwa amela kude kuye. La madoda akhwaza athi: “Yesu, Mfundisi, senzele inceba!” Uthe akuwabona, wathi kuwo: “Hambani niye kubabingeleli.” Athi esesendleleni, aphiliswa. Yathi enye yawo yakubona ukuba iphilisiwe, yabuya, ikhwaza izukisa uThixo. Yawa ngobuso ezinyaweni zikaYesu, imbulela. Le ndoda yayingumSamariya. UYesu wathi: “Andithi kuphiliswe abalishumi? Baphi ke abanye abasithoba? Yile ndoda yolunye uhlanga kuphela na eye yabuya izokuzukisa uThixo?” Waza wathi kuyo: “Phakama uhambe; ukholo lwakho lukuphilisile.”” ( Luka 17:11-19 ).

U-Yesu Krestu uphilisa umntu onedumbe: "Emva koko, kwabakho itheko lamaYuda, waza uYesu wenyuka waya eYerusalem. EYerusalem kwiGeyithi Yeegusha kukho idama elibizwa ngesiHebhere ngokuba yiBhethezatha, elineeveranda ezintlanu. Apho kwakukho abantu abaninzi abagulayo, abangaboniyo, abaqhwalelayo nabafe umzimba. Kwakukho nomntu owayeneminyaka eyi-38 egula.  Uthe uYesu akubona lo mntu elele phantsi, yaye esazi ukuba unexesha elide egula, wathi kuye: “Uyafuna na ukuphila?” Lo mntu ugulayo wathi: “Mhlekazi, andinamntu wokundifaka edamini xa amanzi eshukuma. Ndithi ndisaya, kusuke kungene omnye umntu phambi kwam.” UYesu wathi kuye: “Phakama, thatha umandlalo wakho uhambe.” Ngoko nangoko loo mntu waphila, wathatha umandlalo wakhe, wahamba" (Yohane 5:1-9).

UYesu Kristu uphilisa umntu onesathuthwane: “Bathi xa bebuyela ebantwini, kwasondela enye indoda kuYesu, yaguqa phantsi, yathi: “Nkosi, yenzela unyana wam inceba, kuba unesifo sokuxhuzula. Uhlala esiwa emlilweni nasemanzini. Bendimzise kubafundi bakho, kodwa abakwazi ukumphilisa.” UYesu wathi: “Owu sizukulwanandini singenalukholo nesijijekileyo, kufuneka ndihlale nani de kube nini? Koda kube nini ndininyamezele? Mziseni apha.” Ngoko ke uYesu wayingxolisa idemon, yaphuma kuye, yaza yaphila ngoko nangoko loo nkwenkwe. Emva koko, abafundi bathetha noYesu ecaleni bambuza bathi: “Kutheni singakwazanga nje thina ukuyikhupha?” Wathi kubo: “Kungenxa yokuba ukholo lwenu luncinci. Kuba ndiyaniqinisekisa ukuba, ukuba nje ninokholo olulingana nokhozo lwemostade, ninokuthi kule ntaba, ‘Suka apha uye phaya,’ ize isuke, ibe ayikho into eningenakukwazi ukuyenza.”" (Mateyu 17:14-20).

UYesu Kristu wenza ummangaliso engazi: "Njengokuba uYesu wayehamba, wayexinwe ngabantu abaninzi.  Kwakukho nomfazi owayeneminyaka eyi-12 enengxaki yokopha, ibe kwakungekho mntu wayekwazi ukumphilisa. Weza emva kwakhe, wabamba imisonto yesambatho sakhe sangaphezulu, waza wayeka ngoko nangoko ukopha. UYesu wathi: “Ngubani ondibambileyo?” Xa bonke bathi abazi, uPetros wathi: “Mfundisi, ungqongwe ngabantu ibe bakuxinile.” Kodwa uYesu wathi: “Ukho umntu ondibambileyo, kuba ndiwavile amandla ephuma kum.” Uthe lo mfazi akubona ukuba ubhaqiwe, weza engcangcazela, wafika wawa phambi kwakhe, wachaza phambi komntu wonke isizathu sokuba ambambe, nendlela akhawuleze waphiliswa ngayo. Kodwa wathi kuye: “Ntombi yam, ukholo lwakho lukuphilisile. Hamba ngoxolo.”" (Luka 8:42-48).

UYesu Kristu uphilisa ekude: "Wathi uYesu akugqiba ukufundisa abantu ababelapho, waya eKapernahum. Kwakukho igosa lomkhosi elalinesicaka elisithanda kakhulu esasigula kakhulu, sele siza kufa. Lathi lakuva ngoYesu, lathumela abadala abangamaYuda ukuba bayokumcela ukuba azokuphilisa isicaka sakhe. Beza kuYesu bamcenga, besithi: “Sicela uyincede le ndoda, kuba iyaluthanda uhlanga lwethu, yade yasakhela nendlu esikhonzela kuyo.” Ngoko uYesu wahamba nabo. Kodwa wathi xa ekufutshane nendlu yeli igosa, labe sele lithumele abahlobo balo ukuba bathi kuye: “Mnumzana, ungazikhathazi, andifanelekanga ukuba ungade uze kwam. Yiloo nto ndingezanga ngokwam kuwe. Ukuba ungatsho nje, singaphila isicaka sam. Kuba nam ndingumphathi, ndinamajoni aphantsi kwam. Ndithi kweli, ‘Hamba!’ lihambe, ndithi kwelinye, ‘Yiza apha!’ lize, ndithi kwisicaka sam, ‘Yenza le nto!’ siyenze.” Yammangalisa le nto uYesu, wajika wajonga ebantwini ababemlandela wathi: “Ndiyaniqinisekisa ukuba, zange ndambona nakwaSirayeli umntu onokholo olungaka.” Bathi xa abantu ababethunyiwe bebuyela endlini, bafika ikhoboka liphilile" (Luka 7:1-10).

UYesu Kristu uphilise ibhinqa eligobileyo kangangeminyaka eli-18: "UYesu wayefundisa kwenye yezindlu akhonzela kuzo amaYuda ngomhla weSabatha. Apho kwakukho umfazi owayenedemon eyamgulisa iminyaka eyi-18; wayegobile, engakwazi tu ukuma nkqo. Wathi uYesu akumbona, wathi kuye: “Mfazindini, uphilisiwe.” Wambeka izandla, waza wema nkqo ngoko nangoko, wazukisa uThixo. Kodwa le nto yenziwe nguYesu yokuphilisa umntu ngeSabatha, yalicaphukisa igosa eliphethe indlu akhonzela kuyo amaYuda, laza lathi ebantwini: “Zintandathu iintsuku ekumele kusetyenzwe ngazo; yizani ngezo ntsuku ke, ningezi ngeSabatha.” INkosi yathi kweli gosa: “Bahanahanisindini, andithi akekho apha kuni ongayikhululiyo inkunzi yakhe yenkomo okanye idonki yakhe ayokuyiseza ngeSabatha? Lo mfazi yintombi ka-Abraham, ibe sele eneminyaka eyi-18 ephethwe kakubi nguSathana. Akufanelekanga na ukuba yena aphiliswe ngomhla weSabatha?” Wathi akutsho, baba neentloni bonke abantu ababengamfuni, kodwa zabavuyisa bonke abanye abantu izinto ezintle awayezenza" (Luka 13:10-17).

UYesu Kristu uphilisa intombi yomfazi waseFenike: "UYesu wemka apho, waya kummandla waseTire naseSidon. Kweza kuye umfazi ongumFenike evela kuloo mmandla, ekhala esithi: “Ndenzele inceba Nkosi, Nyana kaDavide. Intombi yam iphethwe kakubi yidemon.” Kodwa uYesu akazange amphendule. Ngoko abafundi bakhe beza kuye, bamcela besithi: “Mgxothe, kuba akayeki ukukhala apha emva kwethu.” Wathi kubo: “Ndithunyelwe kwizimvu ezilahlekileyo zendlu kaSirayeli kuphela.” Kodwa lo mfazi weza, waqubuda kuye esithi: “Nkosi, ndincede!” UYesu wathi kuye: “Akulunganga ukuthatha isonka sabantwana, usiphose ezinjaneni.” Lo mfazi wathi: “Kunjalo Nkosi, kodwa ke iinjana ziyazitya iimvuthuluka eziwa ezitafileni zabanikazi bazo.” UYesu wathi kuye: “Owu mfazi, lukhulu ukholo lwakho; mayenzeke le nto uyicelayo.” Yaphiliswa ke intombi yakhe ngoko nangoko" (Mateyu 15:21-28).

UYesu Krestu uvimba uqhwithela: " Wathi akukhwela esikhepheni, bamlandela abafundi bakhe. Kuthe kusenjalo, kwavela isaqhwithi esikhulu elwandle, saza isikhephe sagqunywa ngamaza, wabe uYesu elele. Beza kuye bamvusa, besithi: “Safa Nkosi, sisindise!” Kodwa wathi kubo: “Kutheni nisoyika kangaka nje, nina ninokholo oluncinci?” Emva koko waphakama, walungxolisa ulwandle nesaqhwithi, kwaza kwazola kakhulu. Abafundi bakhe bamangaliswa yile nto, baza bathi: “Ngumntu onjani na lo, ode athotyelwe lulwandle nasisaqhwithi?”" (Mateyu 8:23-27). Lo mmangaliso ubonakalisa ukuba kwiparadesi esemhlabeni akusayi kubakho saqhwithi okanye zizikhukula zibangele intlekele.

UYesu Kristu ehamba phezu kolwandle: “Emva kokuba abantu bemkile, wenyuka intaba yedwa eyokuthandaza. Kwada kwahlwa elapho yedwa. Ngeli xesha, isikhephe sasisele sihambe amakhulukhulu eemitha ukusuka elunxwemeni, sintlithwa ngamaza kuba umoya wawuvela ngaphambili. Ekuzeni kusa weza kubo, ehamba phezu kolwandle. Bathe abafundi bakumbona ehamba phezu kolwandle, bothuka bathi: “Ngumbono lo!” Batsho bakhala. Ngoko nangoko uYesu wathi kubo: “Yibani nesibindi! Ndim; sanukoyika.” UPetros wathi: “Nkosi, ukuba nguwe, yithi mandize kuwe ndihamba phezu kwamanzi.” Wathi: “Yiza!” Ngoko uPetros wehla esikhepheni, wahamba phezu kwamanzi, waya kuYesu. Kodwa uthe akujonga kwisaqhwithi, woyika, waza akuqalisa ukutshona, wakhala esithi: “Nkosi, ndisindise!” Ngoko nangoko uYesu wolula isandla, wambamba wathi kuye: “Wena unokholo oluncinci, kutheni uye wathandabuza nje?” Bathi bakukhwela esikhepheni, saphela isaqhwithi. Abo babesesikhepheni baqubuda kuye, besithi: “Unguye nyhani uNyana kaThixo.””” ( Mateyu 14:23-33 ).

Ukuloba iintlanzi okungummangaliso: “Ngenye imini, uYesu wayemi kwichibi laseGenesarete, abantu betyhalana befuna ukusondela kuye ukuze bamamele ilizwi likaThixo. Wabona izikhephe ezibini zime ezibukweni lelo chibi, kodwa abalobi behlile kuzo, behlamba iminatha yabo. Wakhwela kwesinye sezi zikhephe, esikaSimon, wamcela ukuba asingenise kancinci apha echibini. Wahlala phantsi kuso, waza wafundisa abo bantu. Akugqiba ukubafundisa, wathi kuSimon: “Qhubela esi sikhephe kwindawo enzulu, nize nihlise iminatha yenu ukuze nibambise iintlanzi.” USimon wathi: “Mfundisi, sibulaleke ubusuku bonke, asabambisa nto, kodwa ke kuba usitsho, ndiza kuyihlisa iminatha.” Bathi bakuyenza loo nto, babambisa iintlanzi ezininzi kangangokuba iminatha yayiqhaqheka. Ngoko babiza abo babeloba nabo ababekwesinye isikhephe ukuba beze kubancedisa. Beza, bagcwalisa zozibini izikhephe, zade zaphantse ukutshona. Wathi akuyibona le nto uSimon Petros, waguqa phambi koYesu, esithi: “Ndiyeke mna Nkosi, kuba ndingumoni.” Wayithetha le nto kuba yena nabo babekunye naye bothuswa yindlela ezazininzi ngayo iintlanzi ababezibambisile. Yabothusa le nto noonyana bakaZebhedi, uYakobi noYohane, ababesebenza noSimon. Kodwa uYesu wathi kuSimon: “Sukoyika. Ukususela ngoku uza kubambisa abantu bephila.” Ngoko babuyisela izikhephe elunxwemeni, bashiya yonke into, bamlandela” ( Luka 5:1-11 ).

UYesu Kristu uzandisa izonka: "Emva koko, uYesu wemka waya phesheya koLwandle LwaseGalili, olukwabizwa ngokuba yiTibheriya. Wayelandelwa ngabantu abaninzi, kuba bebona imimangaliso emikhulu awayeyenza ngokuphilisa abantu abagulayo. Ngoko uYesu wenyukela entabeni, waza wahlala phantsi nabafundi bakhe. Ngelo xesha kwakusele kusondele iPasika, itheko lamaYuda. Uthe uYesu akubona abantu abaninzi besiza kuye, wathi kuFilipu: “Singazithenga phi izonka ukuze sityise aba bantu?” Wayithetha le nto kuba efuna ukubona ukuba uza kuthini, kuba wayeyazi into awayesele eza kuyenza. UFilipu wathi: “Nokuba singathenga izonka ngeedenariyo eziyi-200, size sinike ngamnye intwana, azinakubanela.” Omnye umfundi wakhe, uAndreya, umntakwabo Simon Petros, wathi kuye: “Kukho inkwenkwana apha enezonka ezihlanu zerhasi neentlanzi ezimbini ezincinci. Kodwa zingabanela njani abantu abaninzi kangaka?” UYesu wathi: “Bahlaliseni phantsi.” Yayininzi indawo enengca apho, ngoko abantu bahlala phantsi. Phakathi kwabo kwakukho amadoda amalunga ne-5 000. UYesu wazithatha ezo zonka, wabulela, waza wazinika abo bantu babehleli phantsi; wenza into efanayo nangezo ntlanzi zincinci, batya banela. Emva kokuba betyile bahlutha, wathi kubafundi bakhe: “Qokelelani ukutya okuseleyo, kungabikho nentwana elahlwayo.” Ngoko bakuqokelela, bagcwalisa iibhaskithi eziyi-12 ngamaqhekeza awayeshiywe ngabo babesitya ezo zonka zihlanu zerhasi. Xa abantu babona lo mmangaliso, bathi: “Ngokuqinisekileyo lo, ngulo Mprofeti ekwakuthiwe uyeza ehlabathini.” UYesu wayesazi ukuba babezimisele ukumbamba bamenze ukumkani, ngoko waphinda wemka waya entabeni yedwa" (Yohane 6:1-15). Kuya kubakho intabalala yokutya emhlabeni wonke (INdumiso 72:16; Isaya 30:23 ).

UYesu Krestu uvusa unyana womhlolokazi: "Kungekudala emva koko, uYesu waya kwisixeko saseNayin, ehamba nabafundi bakhe nabanye abantu abaninzi. Wathi xa esondela kwigeyithi yeso sixeko, wabona abantu bephuma nesidumbu, ingunyana okuphela kwakhe kumama wakhe. Umama wakhe wayengumhlolokazi. Wayekhatshwa ngabantu abaninzi. Yathi iNkosi yakumbona, yaba nosizi, yaza yathi kuye: “Sukukhala.” Yasondela, yabamba into ababethwele ngayo isidumbu, baza bema ngxi abo babesithwele. Emva koko yathi: “Mfana, ndithi kuwe, vuka!” Wavuka umfi wahlala ngeempundu, wathetha, waza uYesu wathi kumama wakhe makamthathe. Bonke abantu ababelapho boyika kakhulu, baza bazukisa uThixo besithi: “Sifikelwe ngumprofeti omkhulu,” baphinda bathi, “UThixo ubakhumbule abantu bakhe.” Yaduma ke loo nto kuwo wonke ummandla wakwaYuda" (Luka 7:11-17).

UYesu Krestu uvusa intombi kaJayirus: "Uthe esathetha, kwafika umntu evela emzini kaYayiro, wathi: “Intombi yakho iswelekile; sukuba samhlupha uMfundisi.” Akuyiva loo nto, uYesu wathi kuYayiro: “Ungakhathazeki, yiba nokholo nje wena, intombi yakho iza kuphila.” Wathi akufika endlini, akavuma kungene mntu ngaphandle kukaPetros, uYohane, uYakobi notata nomama wentombazana.  Kodwa bonke abantu babekhala bebuhlungu ngenxa yokusweleka kwayo. Ngoko wathi: “Sanukukhala, kuba ayifanga kodwa ilele.”  Basuka bamwa ngentsini, kuba babesazi ukuba ifile. Kodwa wayibamba ngesandla, wakhwaza esithi: “Mntwana, vuka!”  Wabuya umoya wayo, yavuka ngoko nangoko, waza wathi mayinikwe into yokutya. 56  Abazali bayo bavuya bengakwazi kuzibamba, kodwa wabayalela ukuba bangaxeleli mntu ngale nto yenzekileyo" (Luka 8:49-56).

U-Yesu Krestu uvusa umhlobo wakhe uLazaro, owayesweleke kwiintsuku ezine ezidlulileyo: "UYesu wayengekangeni elalini, esekulaa ndawo wayedibene kuyo noMarta.  Xa amaYuda awayethuthuzela uMariya endlini, ambona ephakama ngokukhawuleza ehamba, amlandela ecinga ukuba uyokulila engcwabeni. UMariya waya kulaa ndawo wayekuyo uYesu, wafika waziphosa ezinyaweni zakhe, wathi: “Nkosi, ukuba ubulapha, umntakwethu ngengafanga.” Wathi uYesu akubona uMariya namaYuda awayekunye naye elila, intliziyo yakhe yabuhlungu, wakhathazeka kakhulu. Wathi: “Nimbeke phi?” Bathi kuye: “Nkosi, yiza sikubonise.” Zehla iinyembezi kuYesu. Wathi akukhala, amaYuda athi: “Jongani indlela ebemthanda ngayo!” Kodwa amanye kuwo athi: “Wawavula nje amehlo omntu ongaboniyo, ebengenako ke ukwenza noLazaro angafi?”

Intliziyo kaYesu yaphinda yabuhlungu kakhulu, emva koko wasondela engcwabeni. Elo ngcwaba lalingumqolomba, livalwe ngelitye.  UYesu wathi: “Susani eli litye.” UMarta, udadebomfi, wathi: “Nkosi, umele ukuba uyanuka ngoku, kuba sele kudlule iintsuku ezine eswelekile.”  UYesu wathi: “Bendingatshongo na kuwe ukuba uza kulubona uzuko lukaThixo ukuba uyakholwa?” Ngoko ke balisusa ilitye. Emva koko, uYesu wajonga ezulwini, wathi: “Tata, ndiyakubulela ngokuba undivile. Kona kona, ndiyayazi ukuba uhlala undiva; kodwa ndiyithetha le nto ukuze aba bantu bandingqongileyo bandive, baze bakholwe ukuba ndithunywe nguwe.” Emva kokuba etshilo, wakhwaza kakhulu, wathi: “Lazaro, phuma!” Yaphuma le ndoda yayifile, ibotshwe izandla neenyawo ngamalaphu, nobuso busongelwe. UYesu wathi kubo: “Mkhululeni, nimyeke ahambe”" (Yohane 11:30-44).

Ukuloba iintlanzi okungummangaliso kokugqibela (kwakufutshane emva kokuvuka kukaKristu): "Kwathi xa kusisa, abafundi babona uYesu eme elunxwemeni, kodwa bengaboni ukuba nguye. UYesu wathi kubo: “Bahlobo bam, ninako na ukutya?” Bathi “Hayi!” Wathi kubo: “Phosani umnatha ngasekunene kwesikhephe, ikhona into eniza kuyifumana.” Bawuphosa, kodwa abakwazi ukuwubuyisa kuba wawubambise iintlanzi ezininzi kakhulu. Emva koko, umfundi obethandwa kakhulu nguYesu wathi kuPetros: “YiNkosi!” Wathi akuva loo nto uSimon Petros, wanxiba isambatho sakhe sangaphezulu, kuba wayenganxibanga ngasentla, waziphosa elwandle. Abanye abafundi balandela emva kwakhe ngesikhephe, berhuqa lo mnatha ugcwele iintlanzi, kuba babengekudanga elunxwemeni, bemalunga neemitha eziyi-90 ukusuka emhlabeni" (Yohane 21:4-8).

UYesu Kristu wenza neminye imimangaliso emininzi. Zomeleza ukholo lwethu, ziyasikhuthaza kwaye zibe nombono weentsikelelo ezininzi eziya kubakho emhlabeni. Amagama abhaliweyo kampostile uYohane alishwankathela kakuhle inani elinamandla lemimangaliso eyenziwa nguYesu Krestu, njengesiqinisekiso soko kuzakwenzeka emhlabeni: "Kukho nezinye izinto ezininzi awazenzayo uYesu. Ukuba bezinokubhalwa zonke ngokupheleleyo, ndicinga ukuba bekungazukubakho ndawo yaneleyo yokubeka loo misongo emhlabeni” (Yohane 21:25).

Imfundiso yeBhayibhile

UThixo unalo igama: Yehova: "NdinguYehova. Lilo elo igama lam; andiluniki omnye uzuko lwam, nendumiso yam andiyiniki imifanekiso eqingqiweyo" (Isaya 42:8) (The Revealed Name).

Simele simnqule Yehova kuphela: "Ufanele, Yehova, Thixo wethu, ukwamkela uzuko nembeko namandla, ngenxa yokuba wadala zonke izinto, nangenxa yokuthanda kwakho zabakho yaye zadalwa" (Isityhilelo 4:11). Simele simthande ngamandla ethu okuphila: "Wathi kuye: “‘Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangomphefumlo wakho uphela nangengqondo yakho iphela.’ Lo ngowona myalelo mkhulu nowokuqala" (Mateyu 22:37,38). UThixo akayintathu Emnye. Uqu-zintathu akuyona imfundiso yeBhayibhile (Worship Jehovah; In Congregation).

UYesu Kristu yedwa uNyana kaThixo ngendlela yokuba nguNyana ophela yedwa owadalwa nguThixo ngqo: "Ke kaloku akuba uYesu efikile kwimimandla yaseKesareya Filipi, wababuza abafundi bakhe wathi: “Abantu bathi ungubani uNyana womntu?” Bathi: “Bambi bathi nguYohane umBhaptizi, abanye bathi nguEliya, ukanti abanye bathi nguYeremiya okanye ngomnye wabaprofeti.” Wathi kubo: “Ke nina nithi ndingubani na?” Ekuphenduleni uSimon Petros wathi: “UnguKRISTU, uNyana woThixo ophilayo.” Waphendula uYesu wathi kuye: “Unoyolo, Simon nyana kaYona, kuba oku akukutyhilelwanga yinyama negazi, kodwa nguBawo osemazulwini" (Mateyu 16:13-17, uYohane 1:1-3). UYesu Kristu akayena uThixo onguMninimandla onke kwaye akayena inxalenye yoBathathu Emnye (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

Umoya oyingcwele ngumandla osebenzayo kaThixo. Akayena mntu: "Yaye kwabonakala kubo iilwimi ezingathi zezomlilo kwaye zabèka, lwaza lwaolo lwahlala kuye ngamnye wabo" (iZenzo 2:3). UMoya oyiNgcwele akayinxalenye yoBathathu Emnye.

IBhayibhile liLizwi likaThixo: "Sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye siyingenelo ekufundiseni, ekohlwayeni, ekulungelelaniseni izinto, ekuqeqesheleni ebulungiseni, ukuze umntu kaThixo awufanelekele aze awuxhobele ngokupheleleyo wonke umsebenzi olungileyo" (2 Timoti 3:16,17). Simele siyifunde, siyifunde kwaye siyisebenzise ebomini bethu: "Kodwa oyoliswa ngumthetho kaYehova, Efunda emthethweni wakhe ngesandi esiphantsi imini nobusuku. Ngokuqinisekileyo uya kuba njengomthi otyalwe ngakwimisinga yamanzi, Onika isiqhamo sawo ngexesha lawo Nonamahlamvu angabuniyo, Yaye konke akwenzayo kuya kuphumelela" (iiNdumiso 1:1-3) (Read The Bible Daily).

Ukholo kuphela kumbingelelo kaKristu luvumela ukuxolelwa kwezono kwaye emva koko uphilise nokuvuka kwabafileyo: "Kuba uThixo walithanda kakhulu ihlabathi kangangokuba wanikela ngoNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze wonk’ ubani obonisa ukholo kuye angatshabalali kodwa abe nobomi obungunaphakade. (...) Lowo ubonisa ukholo kuNyana unobomi obungunaphakade; lowo ungamthobeliyo uNyana akayi kububona ubomi, kodwa ingqumbo kaThixo ihleli phezu kwakhe" (Yohane 3:16, Mateyu 20:28) (Khumbuzo; The Release).

Ubukumkani bukaThixo bukarhulumente basezulwini basungulwe ezulwini ngo-1914, kwaye uKumkani nguYesu Kristu kunye noo-144 000 ookumkani nababingeleli abakha "iYerusalem elitsha", umtshakazi kaKristu. Urhulumente wasezulwini waThixo uya kuphelisa ukubusa komntu okwangoku ngexesha leMbandezelo Enkulu, kwaye uya kulawula emhlabeni: "Ngemihla yabo kumkani uTHIXO wezulu uya kumisa ubukumkani obungenakuze bonakaliswe. Yaye obo bukumkani abuyi kudluliselwa kubo nabaphi na abanye abantu. Buya kuzityumza buziphelise zonke ezi zikumkani, buze bona bume ukusa kwixesha elingenammiselo" (iSityhilelo 12:7-12, 21:1-4, Mateyu 6:9,10, Daniyeli 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

Ukufa kukuphambene nobomi. Umphefumlo uyafa kwaye umoya ayikho (amandla obomi): "Musani ukukholosa ngezidwangube, Nangonyana womntu wasemhlabeni, lowo ungenalo usindiso. Uyaphuma umoya wakhe, abuyele yena emhlabeni wakhe; Ngaloo mini ziyatshabalala iingcamango zakhe" (INdumiso 146:3,4, iNtshumayeli 3:19,20, 9:5,10).

Kuya kuba novuko lwabalungileyo nabangalunganga: "Musani ukumangaliswa koku, kuba liyeza ilixa ekuya kuthi ngalo bonke abo bakumangcwaba enkumbulo balive ilizwi lakhe baze baphume, abo benze izinto ezilungileyo beze kuvuko lobomi, abo baqhelisele izinto ezimbi kuvuko lomgwebo" (Yohane 5: 28,29, iZenzo 24:15). Abangalunganga baya kugwetywa ngesiseko sokuziphatha kwabo ngexesha lolawulo lokulawula iminyaka eyi-1000 (kwaye kungekhona ngokuziphatha kwabo kwangaphambili): "Ndaza ndabona itrone enkulu emhlophe nalowo wayehleli kuyo. Umhlaba nezulu zasaba zemka phambi kwakhe, zaza azafunyanelwa ndawo. Kwaye ndababona nabafileyo, abakhulu nabancinane, bemi phambi kwetrone, nemisongo yayivuliwe. Kodwa kwavulwa omnye umsongo; umsongo wobomi. Baza abafileyo bagwetywa ngokwezinto ezibhalwe kuloo misongo ngokwezenzo zabo. Lwathi ulwandle lwabakhupha abafileyo abakulo, kwathi ukufa neHadesi kwabakhupha abafileyo abalapho, bagwetywa elowo ngokwezenzo zakhe" (ISityhilelo 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

Abantu abayi-144 000 kuphela baya ezulwini kunye noYesu Kristu: "Yaye khangela! ndabona iMvana+ imi phezu kweNtaba yeZiyon, kumi nayo ikhulu elinamashumi amane anesine lamawaka linalo igama layo negama loYise+ libhaliwe emabunzini alo. Ndeva isandi siphuma ezulwini sinjengesandi samanzi amaninzi nanjengesandi sendudumo enkulu; yaye isandi endasivayo sasingathi seseemvumi ezizipheleka ngohadi zidlala iihadi zazo. Kwaye zivuma ingoma engathi intsha phambi kwetrone naphambi kwezidalwa eziphilayo ezine nabadala; yaye akukho bani wakwaziyo ukuyiqondisisa ingoma leyo ngaphandle kwekhulu elinamashumi amane anesine lamawaka, abathengwe emhlabeni. Aba ngabo bangazange bazenze nqambi ngabafazi; enyanisweni, banyulu. Aba ngabo bahlala beyilandela iMvana kungakhathaliseki apho iya khona. Aba bathengwa phakathi koluntu njengeentlahlela kuThixo nakuyo iMvana, yaye akufunyanwanga buxoki emilonyeni yabo; abanasiphako" (ISityhilelo 7:3-8; 14:1-5). Isihlwele esikhulu esichazwe kwiSityhilelo 7: 9-17 ngabo abo baya kusinda enkulu imbandezelo baze baphile ngonaphakade kwiparadesi yasemhlabeni: "Emva koko, khangela! ndabona naso isihlwele esikhulu, ekungekho mntu wakwaziyo ukusibala, siphuma kuzo zonke iintlanga nezizwe nezizwana neelwimi, simi phambi kwetrone naphambi kweMvana, sambethe imiwunduzo emhlophe; yaye kwakukho amasebe esundu ezandleni zaso. (...) Ndathi kuye: “Nkosi yam, nguwe owaziyo.” Waza wathi kum: “Aba ngabo baphuma embandezelweni enkulu, bayihlamba imiwunduzo yabo bayenza mhlophe egazini leMvana. Kungenxa yoko le nto bephambi kwetrone kaThixo, benikela inkonzo engcwele kuye imini nobusuku etempileni yakhe; yaye Lowo uhleli etroneni uya kutwabulula intente yakhe phezu kwabo. Abasayi kulamba yaye bengayi kunxanwa kwakhona, nelanga aliyi kubagqatsa okanye beve ubushushu obutshisayo, ngenxa yokuba iMvana, ephakathi kwetrone, iya kubalusa, ibakhokelele emithonjeni yamanzi obomi. Yaye uThixo uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo" (kwiSityhilelo 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

Siphila iintsuku zokugqibela eziya kupheliswa kwiimbandezelo ezinkulu (Mateyu 24,25, Marko 13, uLuka 21, iSityhilelo 19: 11-21). Ubukho (Parousia) bukaKristu buqalise ngokungabonakali ukususela ngo-1914 kwaye luya kugqiba ekupheleni kweminyaka eyiwaka: "Ngoxa wayehleli kwiNtaba yemiNquma, abafundi baya kuye ngasese, besithi: “Sixelele, Ziya kubakho nini na ezi zinto, kwaye uya kuba yintoni na umqondiso wobukho+ bakho nowokupheliswa kwenkqubo yezinto?”. (...) kuba ngelo xesha kuya kubakho imbandezelo enkulu ekungazange kubekho injengayo ukususela ekuqaleni kwehlabathi de kube ngoku, nekungasayi kubakho injengayo kwakhona" (Mateyu 24:3,21) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

IParadesi iya kuba semhlabeni: "Ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha; kuba izulu langaphambili nomhlaba wangaphambili wadlula, nolwandle alusekho. Ndabona kwanesixeko esingcwele, iYerusalem Entsha, sisihla siphuma ezulwini kuThixo yaye silungisiwe njengomtshakazi ehonjiselwe indoda yakhe. Ngako oko ndeva ilizwi elikhulu livela etroneni lisithi: “Khangela! Intente kaThixo iphakathi koluntu, yaye uya kuhlala nalo, lube ngabantu bakhe. Naye abe nguThixo walo. Uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu kwakhona. Izinto zangaphambili zidlule" (Isaya 11,35,65, iSityhilelo 21:1-5) (The Release).

UThixo wavumela ububi. Oku kunika impendulo kumngeni kaMtyholi ngokusemthethweni kobukhosi bukaYehova (iGenesis 3:1-6) (Satan Hurled). Kwaye kwakhona ukunika impendulo isityholo umtyholi ngokuphathelele ingqibelelo yabantu (Yobhi 1:7-12; 2:1-6). Akuyena uThixo obangela ukubandezeleka: "Makungabikho nabani na, xa esesilingweni othi: “Ndilingwa nguThixo.” Kuba uThixo akanakulingwa ngezinto ezimbi yaye naye akalingi namnye" (Yakobi 1:13). Le ntlungu zibangelwa izinto ezine eziphambili: umtyholi isenokuba lowo ubangela ukubandezeleka (kodwa hayi njalo) (Yobhi 1: 7-12; 2: 1-6). Ukubandezeleka kubangelwa nenzala yethu Adam nesono ekhokelela yokwaluphala, izifo kunye nokufa (Roma 5: 12; 6: 23). Le ntlungu kuba sisiphumo izigqibo ezimbi zabantu (sithi okanye naleyo yabanye abantu) (Duteronomi 32: 5; Roma 7:19). Le ukuhlupheka kuba sisiphumo "iziganeko lixesha nasisihlo 'ezenza umntu uba kwindawo engafanelekanga ngexesha elingafanelekanga (INtshumayeli 9: 11). Destiny ayikho imfundiso yeBhayibhile, asaneli "omiselwe" ukwenza okulungileyo okanye okubi, kodwa ngenxa yokuzikhethela, sikhetha ukwenza "ezilungileyo" okanye "ububi" (Duteronomi 30: 15).

Simele sikhonze iimfuno zobukumkani bukaThixo. Ukuze ubhaptizwe kwaye wenze ngokuvumelana noko kubhaliweyo eBhayibhileni: "Kwaye ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kushunyayelwa kuwo wonke umhlaba omiweyo kube bubungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke kufike ukuphela. (...) Hambani ke ngoko niye kubenza abafundi abantu beentlanga zonke, nibabhaptiza egameni loYise neloNyana nelomoya oyingcwele, nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniyalele zona. Yaye, khangelani! ndinani yonke imihla de kube sekuphelisweni kwenkqubo yezinto" (Mateyu 24:14; 28:19,20) (The Baptism) (The Good News; The End of Patriotism).

Ukuvinjelwa eBhayibhileni

Ukuphepha inzondo: "Lowo umthiyileyo umzalwana wakhe usisibulala-mntu, yaye niyazi ukuba akukho sibulala-mntu sinobomi obungunaphakade obuhleliyo kuso" (1 Yohane 3:15). abuvunyelwe kungavunyelwe, ukubulala ngenxa yezizathu zomntu siqu, elizweni, zonqulo: "Ngoko uYesu wathi kuye: “Buyisela ikrele lakho endaweni yalo, kuba bonke abathabatha ikrele baya kutshabalala ngekrele" (Mateyu 26:52) (The End of Patriotism).

Ukuphepha ubusela: "Lowo ubayo makangabi seba, kunoko makasebenze nzima, esenza umsebenzi olungileyo ngezandla zakhe, ukuze abe nento yokwabela lowo usweleyo" (Efese 4:28).

Ubuxoki abuvunyelwe: "Musani ukuxokisana. Buhlubeni ubuntu obudala kunye noqheliselo lwabo" (Kolose 3: 9).

Ezinye ukuvinjelwa zeBhayibhile:

"Kuba kukholekile kumoya oyingcwele nakuthi ngokwethu ukungongezeleli uxanduva olubhekele phaya kuni, ngaphandle kwezi zinto ziyimfuneko, ukuba nikhwebuke kwizinto ezibingelelwe kwizithixo nasegazini nakwizinto ezikrwitshiweyo nakuhenyuzo. Ukuba niyazikhwebula kwezi zinto, niya kuphumelela. Mpilo-ntle!" (IZenzo 15: 19,20,28,29).

Ezi "zizinto" ezinxulumene nezenzo zonqulo eziphambene neBhayibhile, ukubhiyozelwa kweeholide zamahedeni: "Yonk’ into ethengiswa kwimarike yenyama hlalani niyitya, ningabuzi ngenxa yesazela senu; kuba “ngokaYehova umhlaba noko kuwuzalisileyo.” 27 Ukuba nabani na kwabangakholwayo uyanimema yaye ninqwenela ukuya, yityani yonke into ebekwa phambi kwenu, ningabuzi ngenxa yesazela senu. Kodwa ukuba nabani na angathi kuni: “Le yinto enikelwe njengombingelelo,” ningatyi ngenxa yalowo ukutyhilileyo oko nangenxa yesazela. “Isazela,” nditsho, kungekhona esakho, kodwa eso somnye umntu. Kuba kutheni inkululeko yam ifanele igwetywe ngesazela somnye umntu? Ukuba ndithabath’ inxaxheba ngokubulela, kutheni na nditshabhiswa ngoko ndikubulelelayo?" (1 kwabaseKorinte 10:25-30).

Ngokuphathelele iinkqubo zonqulo ezichasayo iBhayibhile: "Musani ukubotshwa edyokhweni kunye nabangakholwayo. Kuba bunabubudlelane buni na ubulungisa nokuchas’ umthetho? Okanye kunakwabelana kuni na ukukhanya nobumnyama? Ngokubhekele phaya, unakuvumelana kuni na uKristu noBheliyali? Okanye unakwahlulelana kuni na umntu okholwayo nongakholwayo? Yaye inakuvisisana kuni na itempile kaThixo nezithixo? Kuba siyitempile kaThixo ophilayo; kanye njengoko uThixo wathi: “Ndiya kuhlala phakathi kwabo, ndihambe phakathi kwabo, ndibe nguThixo wabo, bona babe ngabantu bam.” “‘Ngoko ke phumani phakathi kwabo, nizahlule,’ utsho uYehova, ‘nento engahlambulukanga ningayichukumisi’”; “‘yaye ndiya kunamkela.’” “‘Ndiya kuba nguyihlo kuni, nina nibe ngoonyana neentombi kum,’ utsho uYehova uSomandla" (2 kwabaseKorinte 6:14-18).

Musa ukukhonza izithixo. Omnye kufuneka atshabalalise zonke izinto ezithixo zithixo okanye imifanekiso, iminqamlezo, izitho zeenjongo zonqulo: "Ngenani ngesango elimxinwa; ngokuba ibanzi kwaye iphangalele indlela esa entshabalalweni, yaye baninzi abangena ngayo; kanti limxinwa isango kwaye imxinwa indlela esa ebomini, yaye bambalwa abayifumanayo. “Baphapheleni abaprofeti bobuxoki abeza kuni ngezambatho zeegusha, kodwa ngaphakathi beziingcuka eziqwengayo. Nobaqonda ngeziqhamo zabo. Abantu abahlanganisi iidiliya emeveni okanye amakhiwane enkunzaneni, andibi kunjalo? Ngokunjalo wonke umthi olungileyo uvelisa isiqhamo esihle, kodwa wonke umthi obolileyo uvelisa isiqhamo esingento yanto; umthi olungileyo awunako ukuthwala isiqhamo esingento yanto, nomthi obolileyo awunako ukuvelisa isiqhamo esihle. Wonke umthi ongavelisi siqhamo sihle uyagawulwa uze uphoswe emlilweni. Ngokwenene, ke ngoko, niya kubaqonda ngeziqhamo zabo abo bantu. “Asingabo bonke abathi kum, ‘Nkosi, Nkosi,’ abaya kungena ebukumkanini bamazulu, kodwa ngulowo wenza ukuthanda kukaBawo osemazulwini oya kungena.Abaninzi baya kuthi kum ngaloo mini, ‘Nkosi, Nkosi, asizange na siprofete egameni lakho, sakhupha iidemon egameni lakho, senza imisebenzi emininzi yamandla egameni lakho?’ Ukanti ndiya kwandula ndivume kubo ndithi: Andizange ndinazi! Mkani kum, nina benzi bokuchasene nomthetho" (Mateyu 7:13-23). "Musa ukuzenza" ukuvumisa, ubugqi, ukubhula ngezinkanyezi ... Masibhubhise zonke izinto ezinxulumene ukuvumisa: "Eneneni, abaliqela noko kwabo babeqhelisela ubugcisa bomlingo bazizisa ndawonye iincwadi zabo baza bazitshisa phambi kwakhe wonk’ ubani. Yaye bawabala ndawonye amaxabiso azo, bazifumana zixabisa amaqhosha esilivere angamashumi amahlanu amawaka. Ngaloo ndlela ilizwi likaYehova lahlala likhula yaye lisoyisa ngendlela enamandla" (Izenzo 19:19, 20).

Musa ukubukela iifilimu okanye iifoto zoononopopasho okanye ezinobundlobongela. Ukuyeka ukugembula, ukusetyenziswa kweziyobisi, njenge-marijuana, i-betel, iteksi, utywala obuninzi, abangaphezu kwemfuneko utywala: "Ngenxa yoko ndiyanibongoza ngeemfesane zikaThixo, bazalwana, ukuba niyinikele imizimba yenu ibe yimibingelelo ephilayo, engcwele, eyamkelekileyo kuThixo, inkonzo ke leyo engcwele ngokwamandla enu engqiqo" (Roma 12:1, Mateyu 5:27-30, INdumiso 11:5).

Ukuziphatha kakubi ngokwesini (ubuhenyu): ukukrexeza, isondo esingatshatanga (isilisa / isetyhini), phakathi ubulili efanayo: "Intoni! Anazi na ukuba abantu abangengomalungisa abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo? Ningalahlekiswa. Abahenyuzi, nabanquli-zithixo, nabakrexezi, namadoda agcinelwe iinjongo ezingezozamvelo, namadoda alala namadoda, namasela, nabantu ababawayo, namanxila, nabatshabhisi, nabaphangi abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo" (1 Korinte 6:9,10). "Umtshato mawubekeke phakathi kwenu nonke, nesilili somtshato masingadyojwa, kuba uThixo uya kubagweba abahenyuzi nabakrexezi" (Hebhere 13:4).

IBhayibhile iyalahla isithembu, nawuphi na umntu kule meko ofuna ukwenza intando kaThixo, kufuneka abuyele imeko yakhe ngokuhlala nomfazi wakhe wokuqala owathathileyo (1 Timoti 3: 2). IBhayibhile iyakwenqabela masturbation: "Bhubhisani, ke ngoko, amalungu enu omzimba asemhlabeni, uhenyuzo, ukungahlambuluki, inkanuko yesini, umnqweno owenzakalisayo, nokubawa, okulunqulo-zithixo" (Kolose 3:5).

Ukuphepha ukuba adle igazi, nokuba kwimeko yokunyanga (ukumpontshelwa igazi): "Kuphela yinyama enomphefumlo wayo—igazi layo—eningamele niyidle" (Genesis 9: 4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

Zonke izinto ezigwetywe yiBhayibhile azichazwa kule sifundo seBhayibhile. UmKristu okhulileyo kunye nolwazi olufanelekileyo lwemigaqo yeBhayibhile uya kuqonda umahluko phakathi "kokulungileyo" kunye "nobubi", nangona kungabhaliwe ngqo kwiBhayibhile: "Kodwa ukutya okuqinileyo kokwabantu abaqolileyo, abo bathe ngokuwasenzisa amandla abo okuqonda bawaqeqeshela ukwahlula okulungileyo nokubi" (Hebhere 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Isithembiso sikaThixo

Imenyu enkulu:

Derniers commentaires

28.11 | 19:44

Bonjour. Non. Tu dois suivre le modèle du Christ qui ne s'est pas baptisé lui-même, ou tout seul, mais par un baptiseur, serviteur de Dieu... Cordialement...

28.11 | 16:54

Bonjour, étant non-voyant le baptême est-il valable si je m’immerges avec une prière ? Cordialement.

24.11 | 21:56

Bonjour Jonathan, je t'invite à te rapprocher des anciens de ta congrégation qui seront en mesure de répondre à ta question. Je n'ai pas suffisamment d'information pour te répondre. Cordialement.

24.11 | 20:45

Bonjours, le baptême est-il valable en s’immergeant soi-même dans l’eau pour des raisons de handicape ? Cordialement

Partagez cette page