Khumbuzo     

Izi zivakalisi zikwiblue (phakathi kweziqendu ezibini), zikunika iinkcazo ezongezelelweyo zebhayibhile, cofa nje kuyo. Amanqaku ebhayibhile abhalwe ikakhulu kwiilwimi ezine: isiNgesi, iSpanish, isiPhuthukezi kunye nesiFrentshi. Ukuba ibibhalwe ngesiXhosa, iya kuchazwa phakathi kweebakaki

Wenzani ntoni?

1 — Ngokutsho kweSityhilelo 11:19 , imbandezelo enkulu iya kubakho ngomhla we-10 weEthanim (Tishri). UHezekile isahluko 38 nesama-39 zithetha ngesiprofeto esiphathelele imbandezelo enkulu. Ngokucacileyo, ngokwalo olu lwazi alusiniki unyaka (Isihlomelo 1 (amanqaku esiNgesi, iSpanishi, isiPhuthukezi nesiFrentshi (sebenzisa i-google translation)).

 

"Kodwa iintlanga zaba nomsindo, nawe wanomsindo, lafika nexesha elibekiweyo lokuba abantu abafileyo bagwetywe nelokuwanika umvuzo amakhoboka akho angabaprofeti, abo bangcwele kunye nabo baloyikayo igama lakho, abancinci nabakhulu, nokutshabalalisa abo bonakalisa umhlaba.” Emva koko kwavulwa indawo engcwele yetempile kaThixo esezulwini, ndaza ndabona ityeya yesivumelwano sakhe apho. Kwabakho imibane, amazwi, iindudumo, inyikima nesichotho esikhulu" ( ISityhilelo 11:18, 19 ). Lo mbhalo ubonisa umbono wequbuliso weTyeya yoMnqophiso eyandulela iMbandezelo Enkulu. Ngoku, njengakumbono kaHezekile 9:3, iTyeya yoMnqophiso yayibonakala kuphela nge-10 Tishri (Etanim), ngoMhla wokubhiyozelwa okuphawulekayo koMhla Wocamagushelo.

 

2 - NgokukaHezekile 39: 12-14, unyaka (wekhalenda yebhayibhile (yamaYuda) eya kuhambelana nembandezelo enkulu, iya kuba "lunisolar", oko kukuthi, kuya kubakho inyanga yeshumi elinesithathu eyongezelelweyo, véadar) (Isihlomelo sesi-2 kunye neSihlomelo sesi-2 seBIS (amanqaku esiNgesi, isiSpanish, isiPhuthukezi nesiFrentshi (sebenzisa inguqulelo kagoogle)).

 

Incwadi kaHezekile ikhankanya ukuba unyaka eya kwenzeka ngawo imbandezelo enkulu iya kuba “lunisolar”, ineenyanga ezilishumi elinesithathu, ngokwekhalenda yamaYuda. KuHezekile isahluko 38 nesama-39 sinengxelo engokwesiprofeto yeziganeko zangaphambi, ebudeni nasemva kweMbandezelo Enkulu. Ukhankanya ixesha leenyanga ezisixhenxe zokuhlanjululwa koMhlaba, emva kweMbandezelo Enkulu: “Indlu kaSirayeli iza kubangcwaba iinyanga ezisixhenxe ukuze licoceke ilizwe.  Baza kungcwatywa ngabantu bonke belizwe, ibe abo bantu baza kuduma ngemini yokuzizukisa kwam,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova. “‘Kuza kuthunywa amadoda ukuba atyhutyhe ilizwe engcwaba izidumbu ezishiyekileyo phezu komhlaba, ukuze alicoce ilizwe. Aza kuqhubeka ezikhangela kangangeenyanga ezisixhenxe” ( Hezekile 39:12-14 ). Ngaba olu lwazi lulula lunokusenza siqonde ukuba iya kuba ngunyaka "lunisolar" oneenyanga ezili-13?

 

Ngokutsho kweSityhilelo 11:19 imbandezelo enkulu iya kwenzeka nge-10 Tishri. UHezekile isahluko 38 nesama-39 zithetha ngesiprofeto esiphathelele imbandezelo enkulu. Kwandula ke, ekupheleni kweenyanga ezisixhenxe ezikhankanywe kuHezekile 39:12-14 , kubhalwe ukuba umprofeti waba nombono weTempile emele ulawulo loBukumkani bukaThixo emhlabeni, ngomhla we-10 kuNisan: “Ngonyaka we-25 wokuthinjwa kwethu, ekuqaleni konyaka, ngomhla weshumi enyangeni, ngonyaka we-14 emva kokuwa kwesixeko, kwakungaloo mini kanye xa isandla sikaYehova saba phezu kwam, waza wandisa esixekweni" (Hezekile 40:1). Ukuqala konyaka kwikhalenda yeBhayibhile yayinguNisan, yaye usuku lweshumi lungqamana noNisan we-10.

 

Ngokuqhelekileyo, ukususela ngo-10 uTishri (uEthanim) ukusa kowe-10 uNisan, ziinyanga ezi-6 kuphela. Isibakala sokuba uHezekile (39:12-14) ekhankanya iinyanga ezisi-7 sithetha ukuba ngonyaka wembandezelo enkulu kuya kufakwa inyanga yeshumi elinesithathu, ngaphambi kwenyanga kaNisan, oko kukuthi, uVeadare (okanye uAdare II). Unyaka weMbandezelo enkulu iya kuba yi "luni-solar", yeenyanga ezilishumi elinesithathu. Unyaka we-2023/2024, uya kuba yi "luni-solar", oko kukuthi kuya kubakho ukongezwa kwenyanga uAdar II (okanye iVeadar).

 

Iphepha lengcaciso yomhla (sebenzisa i-google translate):

 

English: http://www.yomelyah.com/436580028

Spanish: http://www.yomeliah.com/436505187.html

Portuguese: http://www.yomelias.com/436549844

French: http://www.yomelijah.com/436562889


"Onobuqili uyayibona intlekele azifihle; ke abangenamava badlula kuyo bafumane isohlwayo"

(IMizekeliso 27: 12)

Njengoko imbandezelo enkulu isondela, "intlekele",

Yintoni esinokuyenza ukuzilungiselela?

Ukulungiselela kokomoya ngaphambi kwembandezelo enkulu

"Kuya kuthi wonk’ ubani obiza egameni likaYehova asindiswe"

(Yoweli 2: 32)

Oku kulungiselela kwangaphambili kunokushwankathelwa ngesivakalisi: Khangela uYehova:

"Ngaphambi kokuba ummiselo uzale nantoni na, ngaphambi kokuba loo mini idlule kanye njengomququ, ngaphambi kokuba umsindo kaYehova ovuthayo unifikele, ngaphambi kokuba inifikele imini yomsindo kaYehova, funani uYehova, nonke balulamileyo bomhlaba, baqhelisele isigwebo Sakhe. Funani ubulungisa, funani ululamo. Mhlawumbi niya kufihlwa ngemini yomsindo kaYehova” (Zefaniya 2:2,3). Ukufuna uYehova kukufunda ukumthanda nokumazi.

Ukuthanda uThixo kukwamkela ukuba unegama: Yehova (YHWH) (Mateyu 6: 9 "Malingcwaliswe igama lakho").

Njengoko uYesu Kristu watshoyo, owona mthetho ubalulekileyo luthando ngoThixo: "Wathi kuye: “‘Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangomphefumlo wakho uphela nangengqondo yakho iphela.’ Lo ngowona myalelo mkhulu nowokuqala" (Matewu 22:37,38).

Olu thando lukaThixo luhamba ngomthandazo. UYesu Krestu wanika icebiso eliqinisekileyo kumthandazo kaMateyu 6: "Xa nithandaza, nize ningabi njengabahanahanisi; ngokuba bathanda ukuthandaza bemi kwizindlu zesikhungu nakwiimbombo zeendlela eziphangaleleyo ukuze babonakale ebantwini. Inene ndithi kuni, Sebewufumene ngokupheleleyo umvuzo wabo. Noko ke, wena, xa uthandaza, ngena egumbini lakho langasese uze, wakuba uluvalile ucango lwakho, uthandaze kuYihlo osemfihlekweni; yaye uYihlo okhangela emfihlekweni uya kukubuyekeza. Kodwa xa uthandaza, ungaphindaphindani nento enye, njengokuba besenza abantu beentlanga, kuba becinga ukuba baya kuviwa ngenxa yokusebenzisa kwabo amazwi amaninzi. Ngoko, ze ningafani nabo, kuba uThixo uYihlo uyakwazi enikusweleyo ningekamceli. “Ngoko ke, nina nize nithandaze ngale ndlela: “‘Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho. Mabufike ubukumkani bakho. Makwenzeke ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengasezulwini. Siphe namhlanje isonka sethu sale mini; uze usixolele amatyala ethu, njengokuba nathi sibaxolele abanamatyala kuthi. Ungasingenisi ekuhendweni, kodwa sihlangule kulowo ungendawo.’ “Kuba ukuba niyabaxolela abantu izigqitho zabo, noYihlo osemazulwini uya kunixolela; kanti ukuba anibaxoleli abantu izigqitho zabo, noYihlo akayi kunixolela ezenu izigqitho" (Mateyu 6:5-15).

UYehova uThixo ucela ukuba ubudlelwane bethu naye bube bodwa: "Hayi anditsho; kodwa ndithi izinto iintlanga ezizibingelelayo zizibingelela kwiidemon, kungekhona kuThixo; kwaye andifuni nibe nesabelo needemon. Aninakusela indebe kaYehova nendebe yeedemon; aninakuba nenxaxheba “etafileni kaYehova” nasetafileni yeedemon. Okanye “simenza abe nekhwele na uYehova”? Asomelelanga ngakumbi kunaye,+ andibi kunjalo?" (1 Korinte 10:20-22).

Ukuthanda uThixo kukuqaphela, ukuba uThixo unonyana, uYesu Kristu. Simele simthande kwaye sibe nokholo kwidini lakhe elivumela ukuxolelwa kwezono zethu. U-Yesu Krestu kuphela kwendlela eya kubomi obungenasiphelo kwaye uThixo ufuna ukuba siyamkele: "UYesu wathi kuye: “Ndim indlela nenyaniso nobomi. Akukho bani uzayo kuBawo ngaphandle kokuza ngam"; "Oku kuthetha ubomi obungunaphakade, ukungenisa kwabo ulwazi ngawe, wena ukuphela koThixo oyinyaniso, nangalowo umthumileyo, uYesu Kristu" (Yohane 14:6; 17:3).

Owesibini umthetho obalulekileyo, ngokukaYesu Kristu, kukuba sibathande abamelwane bethu: "Owesibini, njengawo, ngulo, ‘Uze umthande ummelwane wakho njengawe siqu.’ Kule miyalelo yomibini kuxhomekeke uMthetho uphela, nabaProfeti"(UMateyu 22:39,40); "Ngako oko bonke baya kwazi ukuba ningabafundi bam, ukuba ninothando phakathi kwenu" (Yohane 13:35). Ukuba siyamthanda uThixo, kufuneka sibathande nabamelwane bethu: "Lowo ungenaluthando akamazi uThixo, kuba uThixo uluthando" (1 Yohane 4:8).

Ukuba siyamthanda uThixo, siya kufuna ukumkholisa ngokuziphatha okuhle: "Ukuxelele, mntundini wasemhlabeni, okulungileyo. Kwaye yintoni ayibizayo kuwe uYehova ngaphandle kokuqhelisela okusesikweni nokuthanda ububele nokuthozama ekuhambeni noThixo wakho?" (Mika 6:8).

Ukuba siyamthanda uThixo, siya kuphepha ukuba nehambo engamkholisiyo: “ Intoni! Anazi na ukuba abantu abangengomalungisa abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo?Ningalahlekiswa. Abahenyuzi, nabanquli-zithixo, nabakrexezi, namadoda agcinelwe iinjongo ezingezozamvelo, namadoda alala namadoda, namasela, nabantu ababawayo, namanxila, nabatshabhisi, nabaphangi abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo” (1 Korinte 6:9,10).

Ukuthanda uThixo kukwamkela ukuba asikhokele kwilizwi lakhe iBhayibhile. Kufuneka siyifunde yonke imihla ukuze simazi ngakumbi uThixo kunye nonyana wakhe uYesu Krestu. Ibhayibhile sisikhokelo sethu esisinikwe nguThixo: "Ilizwi lakho lisisibane elunyaweni lwam, nokukhanya kwindlela yam" (Iindumiso 119:105). Ibhayibhile ekwi-Intanethi iyafumaneka kule ndawo kunye nezinye iivesi zeBhayibhile ukuze uzuze ngakumbi kwisikhokelo sakhe (UMateyu izahluko 5-7: Intshumayelo yasentabeni, incwadi yeeNdumiso, IMizekeliso, iiVangeli ezine uMateyu, uMarko, uLuka, noYohane, kunye nezinye iicatshulwa ezininzi zebhayibhile (2Timoteo 3: 16,17)).

Yintoni ekufuneka uyenze ngexesha leMbandezelo eNkulu

Ngokwebhayibhile kukho iimeko ezintlanu ezibalulekileyo eziya kuthi zisivumele ukuba sifumane inceba kaThixo ngexesha lembandezelo enkulu:

1 - Kukubiza igama likaYehova ngomthandazo: "Kuya kuthi wonk’ ubani obiza egameni likaYehova asindiswe" (Yoweli 2: 32).

2 - Ukuze ube nokholo kwidini lika Krestu lokufumana uxolelo lwezono: "Emva koko, khangela! ndabona naso isihlwele esikhulu, ekungekho mntu wakwaziyo ukusibala, siphuma kuzo zonke iintlanga nezizwe nezizwana neelwimi, simi phambi kwetrone naphambi kweMvana, sambethe imiwunduzo emhlophe; yaye kwakukho amasebe esundu ezandleni zaso. (...) Ndathi kuye: “Nkosi yam, nguwe owaziyo.” Waza wathi kum: “Aba ngabo baphuma embandezelweni enkulu, bayihlamba imiwunduzo yabo bayenza mhlophe egazini leMvana" (ISityhilelo 7:9-17). Esi sibhalo sichaza ukuba isihlwele esikhulu esiya kusinda kwimbandezelo enkulu siya kuba nokholo kwixabiso lokucamagushela igazi likaKristu ukuze kuxolelwe izono.

Imbandezelo enkulu iya kuba ngumzuzu wentlekele ebantwini: UYehova uya kucela "ixesha lokulila" kwabo baya kusinda kwimbandezelo enkulu.

3 - Isililo ngexabiso ebekufanele ukuba lihlawulwe nguYehova ukusigcina siphila: Ubomi obungenasono bukaKristu: "Ndiza kuthululela phezu kwendlu kaDavide naphezu kwabemi baseYerusalem umoya wobabalo nezibongozo, kwaye ngokuqinisekileyo baya kukhangela kuLowo bamhlabayo, yaye ngokuqinisekileyo baya kumenzela isijwili njengokwenzelwa isijwili konyana okuphela kwakhe; kuya kubakho isijwili esikrakra ngenxa yakhe njengaxa kukho isijwili esikrakra ngenxa yonyana olizibulo. Ngaloo mini siya kuba sikhulu isijwili eYerusalem, njengesijwili saseHadadrimon ethafeni lentlambo yaseMegido" (Zekariya 12:10,11).

Njengenxalenye yesi sikhalazo, uYehova uThixo uya kuba nenceba ebantwini abayithiyileyo le nkqubo ingekho sikweni, ngokutsho kukaHezekile 9: "Waza uYehova wahlabela mgama wathi kuyo: “Dlula phakathi esixekweni, phakathi eYerusalem, uze ubeke uphawu emabunzini abantu abancwinayo nabagcumayo ngenxa yezinto ezicekisekayo ezenziwa phakathi kwaso" (Hezekile 9:4). thelekisa kunye nengcebiso kaKristu "ukhumbule umfazi kaLote". Umfazi kaLote wabhubha ngenxa yoku "kuzisola" ngento ayishiya ngasemva (uLuka 17: 32)).

4 Ukuzila ukutya: "Vuthelani isigodlo eZiyon. Ngcwalisani ixesha lokuzila ukutya. Bizelani ndawonye indibano engcwele. Hlanganisani abantu. Ngcwalisani ibandla. Qokelelani amadoda amadala ndawonye. Hlanganisani abantwana nabanya ibele" ( Yoweli 2:15,16, umxholo oqhelekileyo kwesi sibhalo yimbandezelo enkulu (Yoweli 2: 1,2)).

5 - Ukungabelani ngesondo: "Umyeni makaphume kwigumbi lakhe elingaphakathi, nomtshakazi kwigumbi lakhe lomsitho womtshato" (Yoweli 2:15,16). "Ukuphuma" kwendoda nomfazi kwi "gumbi lingaphakathi" okanye "kwigumbi lakhe" sisenzo ukungabelani ngesondo. Esi siphakamiso siphindaphindwe ngendlela efanayo kwisiprofetho sikaZakariya isahluko 12 esilandela "njengesijwili saseHadadrimon ethafeni lentlambo yaseMegido": "zonke iintsapho eziseleyo, intsapho nganye iyodwa, nabafazi bayo bebodwa" (Zakhariya 12: 12-14). Ibinzana elithi "nabafazi bayo bebodwa" elithetha ukungabelani ngesondo (Jonga ibinzana elichaseneyo evusa ubudlelwane bezesondo, bona u-Isaya 8:3 "ndasondela kumprofetikazi, wakhulelwa").

Yintoni omele uyenze emva kwembandezelo enkulu

Zimbini iingcebiso eziphambili zikaThixo:

1 - Ukubhiyozela ubungangamsha bukaYehova nokukhululwa kwabantu: "Kuya kuthi ke, ngokubhekisele kuye wonk’ ubani oseleyo kuzo zonke iintlanga ezingenela iYerusalem, anyuke iminyaka ngeminyaka aye kuqubuda kuKumkani, uYehova wemikhosi, nokuya kubhiyozela umthendeleko weminquba" (Zekaria 14:16).

2 - Ukucocwa komhlaba iinyanga ezisi-7, emva kwembandezelo enkulu, kude kube ngumhla we-10 "nisan" (inyanga yekhalenda yamaJuda) (Hezekile 40:1,2): "Nabo bendlu kaSirayeli kuya kufuneka babangcwabe ngenjongo yokuhlambulula ilizwe, kangangeenyanga ezisixhenxe” (Hezekile 39:12).

Ukuba unemibuzo, okanye ungathanda ulwazi olongezelelweyo, unganqikazi ukuqhakamshelana nendawo okanye iakhawunti ye-Twitter yale ndawo. Ngamana uThixo angazisikelela iintliziyo ezinyulu ngoNyana wakhe uYesu Krestu. Amen (Yohane 13:10).

Imenyu enkulu:

Derniers commentaires

28.11 | 19:44

Bonjour. Non. Tu dois suivre le modèle du Christ qui ne s'est pas baptisé lui-même, ou tout seul, mais par un baptiseur, serviteur de Dieu... Cordialement...

28.11 | 16:54

Bonjour, étant non-voyant le baptême est-il valable si je m’immerges avec une prière ? Cordialement.

24.11 | 21:56

Bonjour Jonathan, je t'invite à te rapprocher des anciens de ta congrégation qui seront en mesure de répondre à ta question. Je n'ai pas suffisamment d'information pour te répondre. Cordialement.

24.11 | 20:45

Bonjours, le baptême est-il valable en s’immergeant soi-même dans l’eau pour des raisons de handicape ? Cordialement

Partagez cette page