Imisho eblue (phakathi kwezigaba ezimbili), ikunikeza izincazelo ezengeziwe zebhayibheli. Vele uchofoze oxhumano ngokuluhlaza okwesibhakabhaka. Imibhalo esebhayibhelini ikakhulukazi ibhalwe ngezilimi ezine: isiNgisi, iSpanishi, isiPhuthukezi nesiFulentshi. Uma ibhaliwe ngesiZulu, izocaciswa phakathi kwamabakaki

Okufanele ukwenze?

1 - NgokwesAmbulo 11:19 usizi olukhulu luyokwenzeka nge-Ethanimi eyi-10 (uTishri). UHezekeli izahluko 38 no-39 zilandisa ngesiprofetho sosizi olukhulu. Ngokusobala, ngokwalo lolu lwazi alusiniki unyaka (Isithasiselo 1 (izihloko ngesiNgisi, iSpanishi, isiPutukezi nesiFulentshi (sebenzisa ukuhumusha kwe-google)).

 

“Kodwa izizwe zaba nolaka, nolaka lwakho lwafika nesikhathi esimisiwe sokwahlulela abafile nokuzinika umvuzo wazo izinceku zakho ezingabaprofethi, nabangcwele nalabo abesaba igama lakho, abancane nabakhulu, nokubhubhisa labo abacekela phansi umhlaba.” Indlu engcwele yethempeli likaNkulunkulu elisezulwini yavulwa, kwabonakala umphongolo wesivumelwano sakhe usendlini yakhe engcwele yethempeli.  Kwaba khona imibani namazwi nokuduma kwezulu nokuzamazama komhlaba nesichotho esikhulu” (IsAmbulo 11:18,19). Lo mbhalo ukhombisa umbono ongazelelwe woMphongolo wesivumelwano owandulela usizi olukhulu. Manje, njengasembonweni kaHezekeli 9:3 , uMphongolo Wesivumelwano wawubonakala kuphela ngo-10 Tishri (Ethanim), uSuku lomkhosi ovusa amadlingozi woSuku Lokubuyisana.

 

2 - NgokukaHezekeli 39:12-14 , unyaka (wekhalenda leBhayibheli (lamaJuda) eliyohambisana nosizi olukhulu, kuyoba ‘“luni-solar”, okusho ukuthi, kuyoba khona owengeziwe weshumi nantathu. inyanga (véadar) (Isithasiselo 2 kanye ne-Appendix 2 BIS (ama-athikili ngesiNgisi, iSpanishi, isiPutukezi nesiFulentshi (sebenzisa ukuhumusha kwe-google)).

 

Incwadi kaHezekeli ithi unyaka okuyokwenzeka ngawo usizi olukhulu kuyoba “luni-solar”, nezinyanga eziyishumi nantathu, ngokwekhalenda yamaJuda. KuHezekeli izahluko 38 no-39 sinomlando ongokwesiprofetho wezenzakalo zangaphambi, phakathi nangemuva kosizi olukhulu. Ukhuluma ngenkathi yezinyanga eziyisikhombisa yokuhlanza Umhlaba, ngemva kosizi olukhulu: “Indlu ka-Israyeli iyochitha izinyanga eziyisikhombisa ibangcwaba ngenjongo yokuhlanza izwe.  Bonke abantu bezwe bayobangcwaba, lokhu kuyobalethela udumo ngosuku engiyozikhazimulisa ngalo,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. “ ‘Amadoda ayokwabelwa ukuba adlule ezweni njalo, angcwabe izidumbu zabasele emhlabeni ukuze awuhlanze. Ayoqhubeka ezifuna izinyanga eziyisikhombisa” (Hezekeli 39:12-14). Ngabe lolu lwazi olulula lungasenza kanjani siqonde ukuthi kuzoba unyaka "we-luni-solar" onezinyanga eziyi-13?

 

NgokwesAmbulo 11:19 usizi olukhulu luyokwenzeka ngo-10 Tishri. UHezekeli izahluko 38 no-39 zilandisa ngesiprofetho sosizi olukhulu. Khona-ke, ekupheleni kwezinyanga eziyisikhombisa ezishiwo kuHezekeli 39:12-14, kulotshiwe ukuthi umprofethi waba nombono weThempeli elimelela ukubusa koMbuso kaNkulunkulu emhlabeni, ngo-10 Nisan: “Ngonyaka ka-25 wokudingiswa kwethu,  ekuqaleni konyaka, ngosuku lweshumi lwenyanga, ngonyaka ka-14 ngemva kokudilizwa kwedolobha,  ngalo kanye lolo suku isandla sikaJehova sasiphezu kwami, wangiyisa edolobheni" (Hezekeli 40:1) Ukuqala konyaka ekhalendeni leBhayibheli kwakunguNisan, futhi usuku lweshumi luqondana no-10 Nisan.

 

Ngokuvamile, kusukela ngo-10 Tishri (Ethanim) kuya ku-10 Nisan, kuba nezinyanga ezingu-6 kuphela. Iqiniso lokuthi uHezekeli (39:12-14) ukhuluma ngezinyanga ezingu-7 lisho ukuthi ngonyaka wosizi olukhulu kuyoba nokufakwa kwenyanga yeshumi nantathu, ngaphambi kwenyanga kaNisan, okungukuthi, Veadar (noma Adari II). Unyaka Wosizi Olukhulu uyoba "luni-solar", izinyanga eziyishumi nantathu ubude. Unyaka ka-2023/2024, kuzoba "luni-solar", okusho ukuthi kuzoba nokwengezwa kwenyanga u-Adar II (noma iVeadar).

 

Ikhasi lencazelo enemininingwane yosuku (sebenzisa i-google translate):

 

English: http://www.yomelyah.com/436580028

Spanish: http://www.yomeliah.com/436505187.html

Portuguese: http://www.yomelias.com/436549844

French: http://www.yomelijah.com/436562889


"Onokuqonda oyibonile "inhlekelele" ucashile; abangenalwazi abadlule ngakuyo bakhokhile"

(Iziyema 27:12)

Njengoba kusondela usizi olukhulu, "inhlekelele",

yini esingayenza ukuzilungiselela?

Ukulungiselela okungokomoya ngaphambi kosizi olukhulu

"Kuyothi wonke umuntu obiza igama likaJehova asinde"

(Joweli 2: 32)

Lokhu kulungiselela ngaphambili kungafingqwa umusho owodwa: Sesha uJehova:

"Isimiso singakabelethi lutho, usuku lungakadluli njengamakhoba, kungakafiki phezu kwenu intukuthelo kaJehova evuthayo, lungakafiki phezu kwenu usuku lwentukuthelo kaJehova, funani uJehova, nonke nina abamnene bomhlaba, enisigcinile isinqumo saKhe sokwahlulela. Funani ukulunga, funani ubumnene. Mhlawumbe ningase nisitshekelwe ngosuku lwentukuthelo kaJehova” (Zefaniya 2:2,3). Ukufuna uJehova ukufunda ukumthanda nokumazi.

Ukuthanda uNkulunkulu ukuqaphela ukuthi uNkulunkulu unegama: uJehova (YHWH) (UMathewu 6: 9 "Malingcweliswe igama lakho").

Njengoba uJesu Kristu abonisile, umyalo obaluleke kakhulu uthando ngoNkulunkulu: "Wathi kuye: “‘Kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho.’ Lona ngumyalo omkhulu kunayo yonke futhi ungowokuqala” (UMathewu 22:37,38).

Lolu thando lukaNkulunkulu luhamba ngomkhuleko. UJesu Kristu wanikeza izeluleko ukukhuleka kaMathewu 6: "Uma nithandaza, ningabi njengabazenzisi; ngoba bathanda ukuthandaza bemi emasinagogeni nasemakhoneni ezindlela ezibanzi ukuze babonakale kubantu. Ngiqinisile ngithi kini, Umvuzo wabo sebewuthola ngokugcwele. Nokho, wena, lapho uthandaza, ngena ekamelweni lakho, futhi ngemva kokuvala umnyango, uthandaze kuYihlo osekusithekeni; khona-ke uYihlo obukele esekusithekeni uyokubuyisela. Kodwa lapho uthandaza, ungaphindaphindi izinto ezifanayo, njengoba nje kwenza abantu bezizwe, ngoba bacabanga ukuthi bayozwiwa ngokusebenzisa kwabo amazwi amaningi. Ngakho, ningazifanisi nabo, ngoba uNkulunkulu uYihlo uyazazi izinto enizidingayo ningakaceli nakucela kuye. “Khona-ke, kumelwe nithandaze ngale ndlela: “‘Baba wethu osemazulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawuze. Intando yakho mayenzeke nasemhlabeni, njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu salolu suku; futhi usithethelele amacala ethu, njengoba nathi sibathethelele abanamacala kithi. Ungasingenisi esilingweni, kodwa usikhulule komubi.’ “Ngoba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noYihlo osezulwini uzonithethelela nani; kanti uma ningabathetheleli abantu iziphambeko zabo, noYihlo ngeke azithethelele iziphambeko zenu" (Mathewu 6:5—15).

UJehova uNkulunkulu ucela ukuthi ubudlelwano bethu naye bube bodwa: "Cha; kodwa ngithi izinto izizwe ezizenza umhlatshelo zizihlabela amademoni, hhayi uNkulunkulu; futhi angifuni ukuba nibe abahlanganyeli namademoni. Anikwazi ukuphuza indebe kaJehova nibe niphuza indebe yamademoni; anikwazi ukudla “etafuleni likaJehova” nibe nidla etafuleni lamademoni. Noma “ingabe sivusela uJehova umhawu”? Asinamandla+ kunaye, akunjalo?" (1 Khorinte 10:20-22).

Ukuthanda uNkulunkulu ukubona ukuthi uneNdodana, uJesu Kristu. Kumele simthande futhi sibe nokholo emhlatshelweni wakhe ovumela ukuthethelelwa kwezono zethu. UJesu Kristu ukuphela kwendlela eya ekuphileni okuphakade futhi uNkulunkulu ufuna ukuba sikubone: "UJesu wathi kuye: “Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami​​”; "Lokhu kusho ukuphila okuphakade, ukungenisa kwabo ulwazi ngawe, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, nangalowo omthumileyo, uJesu Kristu" (NgokukaJohane 14:6; 17:3).

Umyalo wesibili obalulekile, ngokukaJesu Kristu, ukuthi sithande umakhelwane wethu: "Owesibili, onjengawo, yilo, ‘Kumelwe uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.’ Kule miyalo emibili kusekelwe wonke uMthetho, nabaProfethi" (UMathewu 22:39,40); "Bonke bayokwazi ngalokho ukuthi ningabafundi bami, uma ninothando phakathi kwenu" (NgokukaJohane 13: 35). Uma simthanda uNkulunkulu, kufanele sithande nomakhelwane bethu: "Lowo ongenalo uthando akamazi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uluthando" (1 Johane 4:8).

Uma simthanda uNkulunkulu, sizofuna ukumjabulisa ngokuba nokuziphatha okuhle: "Ukutshelile, muntu wasemhlabeni, okuhle. Yini uJehova ayicela kuwe ngaphandle kokuba ubonise ubulungisa, uthande umusa futhi ube nesizotha ekuhambeni noNkulunkulu wakho?" (Mikha 6:8).

Uma sithanda uNkulunkulu, siyogwema ukuba nokuziphatha okungamukeli: "Babeshane! Anazi yini ukuthi abantu abangalungile ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu? Ningadukiswa. Izifebe, noma abakhonza izithombe, iziphingi, amadoda agcinelwe izinjongo ezingezona ezemvelo, amadoda alala namadoda, amasela, abantu abahahayo, izidakwa, izithuki, noma abaphangi ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu” (1 Khorinte 6:9,10).

Ukuthanda uNkulunkulu ukubona ukuthi usihola (ngokungaqondile) ngezwi lakhe iBible. Kufanele siyifunde nsuku zonke ukuze simazi kangcono uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu. Ibhayibheli liyisiqondisi sethu uNkulunkulu asinikeze lona: "Izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami, nokukhanya kwendlela yami" (AmaHubo 119:105). Ibhayibheli elikulayini liyatholakala esizeni kanye namanye amavesi weBhayibheli ukuze uzuze kangcono ekuqondisweni kwakhe (UMathewu izahluko 5-7: Intshumayelo yasentabeni, incwadi yamaHubo, izaga, amaVangeli amane uMathewu, uMarku, uLuka noJohane noJohane amanye amavesi amaningi ebhayibheli (2 Thimothi 3:16,17)).

Okufanele ukwenze phakathi nosizi olukhulu

NgokweBhayibheli kunezimo ezinhlanu ezibalulekile ezizosivumela ukuthi sithole isihe sikaNkulunkulu phakathi nosizi olukhulu:

1 - Ukunxusa igama likaJehova ngomkhuleko: "Kuyothi wonke umuntu obiza igama likaJehova asinde" (uJoweli 2:32).

UJehova ufuna ukuba igama lakhe laziwe emhlabeni wonke

2 - Ukuze ube nokholo emhlatshelweni kaKristu ukuze uthole ukuthethelelwa kwezono: "Ngemva kwalezi zinto ngabona, bheka! isixuku esikhulu, okungekho muntu owakwazi ukusibala, siphuma kuzo zonke izizwe nezinhlanga nabantu nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweWundlu, sigqoke izembatho ezimhlophe; kukhona amagatsha esundu ezandleni zaso. (...) Ngaso leso sikhathi ngathi kuye: “Nkosi yami, nguwe owaziyo.” Wathi kimi: “Laba yilabo abaphuma osizini olukhulu, abaye bahlanza izembatho zabo zaba mhlophe egazini leWundlu"" (Isambulo 7:9-17). Lo mbhalo uchaza ukuthi isixuku esikhulu esizosinda osizini olukhulu siyoba nokholo emalini yokubuyisana yegazi likaKristu ukuze kuxolelwe izono.

Usizi olukhulu luzoba isikhathi esibuhlungu esintwini: UJehova uzocela “isikhathi sokulila” kulabo abazosinda osizini olukhulu.

3 - Isililo ngentengo uJehova ayesikhokhela ukusigcina siphila: Impilo yomuntu ongenasono kaKhristu: "Ngiyothululela phezu kwendlu kaDavide naphezu kwabakhileyo eJerusalema umoya womusa nokuncenga, futhi ngokuqinisekile bayombheka Lowo abamgwaza, balile ngenxa yaKhe, njengokulila ngenxa yendodana okuwukuphela kwayo; kuyoba khona ukulila okunomunyu ngaye njengalapho kukhona ukulila okunomunyu ngendodana eyizibulo. Ngalolo suku ukulila eJerusalema kuyoba kukhulu, njengokulila kwaseHadadirimoni ethafeni lasesigodini saseMegido" (Zakariya 12:10,11).

Njengengxenye yalesi sililo, uJehova uNkulunkulu uzoba nesihe kubantu abazonda le nqubo engenabulungisa, ngokusho kukaHezekeli 9: “UJehova waqhubeka wathi kuyo: “Dabula phakathi komuzi, phakathi kweJerusalema, ubeke uphawu emabunzini abantu ababubulayo futhi bequma ngenxa yazo zonke izinto ezinengekayo ezenziwa phakathi kwawo” (uHezekeli 9:4; qhathanisa nesincomo sikaKristu esithi" Khumbula umkaLoti "owaphenduka wabhubha ngenxa 'kokuzisola' lokho akushiye (uLuka 17:32)).

4 - Ukuzila: "O madoda, shayani uphondo eZiyoni. Ngcwelisani isikhathi sokuzila ukudla. Bizani umbuthano onesizotha. Buthani abantu. Ngcwelisani ibandla. Qoqani amaxhegu. Buthani izingane nalabo abancela amabele" (Joweli 2:15,16; umongo ojwayelekile walo mbhalo nosizi olukhulu (Joweli 2:1,2)).

5 - Gwema ubulili: "Umkhwenyana makaphume ekamelweni lakhe elingaphakathi, nomakoti egumbini lakhe labasanda kushada" (Joweli 2: 15,16). "Ukuphuma" kwendoda nenkosikazi kwe "gumbi elingaphakathi", esingokomfanekiso gwema ubulili. Lesi sincomo siphindwa ngendlela efanayo esiprofethweni esikuZakariya isahluko 12 esilandela "njengokulila kwaseHadadirimoni ethafeni lasesigodini saseMegido": "yonke eminye imindeni esele, yilowo nalowo mndeni ngawodwana, nabesifazane bayo ngabodwana” (Zakariya 12: 12-14). Ibinzana elithi “abesifazane ngokwehlukana” liyisisho esingokomfanekiso sokuzinqabela ubulili.

Okufanele ukwenze ngemuva kosizi olukhulu

Kunezincomo ezimbili zaphezulu ezinkulu:

1 - Ukugubha ubukhosi bukaJehova nokukhululwa kwabantu: "Kuyothi wonke umuntu osele kuzo zonke izizwe eziza ukuzolwa neJerusalema, akhuphuke unyaka nonyaka ukuze akhothamele iNkosi, uJehova wamabutho, futhi agubhe umkhosi wamadokodo" (Zakariya 14: 16).

2 - Ukuhlanzwa komhlaba izinyanga eziyisikhombisa, emva kosizi olukhulu, kuze kube ngumhla we-10 we- "nisan" (inyanga yekhalenda lamaJuda) (Hezekeli 40:1,2): "Abendlu ka-Israyeli bayobangcwaba ngenjongo yokuhlanza izwe, izinyanga eziyisikhombisa” (Hezekeli 39:12).

Uma unemibuzo, noma ungathanda imininingwane eyengeziwe, unganqikazi ukuxhumana nesayithi noma i-akhawunti ye-Twitter yesayithi. Kwangathi uNkulunkulu angabusisa izinhliziyo ezimsulwa ngeNdodana yakhe uJesu Kristu. Ameni (NgokukaJohane 13:10).

Imenyu enkulu:

Partagez cette page