Swahili   Hausa   Afrikaans   Igbo   Xhosa   Yoruba   Zulu  Amharic  Malagasy Somali

Imisho eblue (phakathi kwezigaba ezimbili), ikunikeza izincazelo ezengeziwe zebhayibheli. Vele uchofoze oxhumano ngokuluhlaza okwesibhakabhaka. Imibhalo esebhayibhelini ikakhulukazi ibhalwe ngezilimi ezine: isiNgisi, iSpanishi, isiPhuthukezi nesiFulentshi. Uma ibhaliwe ngesiZulu, izocaciswa phakathi kwamabakaki

Isithembiso sikaNkulunkulu

"Futhi ngizobeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona iyokulimaza ekhanda wena uyoyilimaza esithendeni"

(UGenesisi 3:15)

Ezinye izimvu

“Nginezinye izimvu, ezingezona ezalesi sibaya;  nazo kumelwe ngizilethe, zilalele izwi lami, futhi ziyoba mhlambi munye, nomalusi munye"

(Johane 10:16)

Ukufundwa ngokucophelela kukaJohane 10:1-16 kuveza ukuthi isihloko esiyinhloko siwukubonakaliswa kukaMesiya njengomalusi weqiniso wabafundi bakhe, izimvu.

KuJohane 10:1 nakuJohane 10:16 , kulotshiwe: “Ngiqinisile impela ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa akhwele udonga, uyisela nomphangi. (...) Nginezinye izimvu, ezingezona ezalesi sibaya;  nazo kumelwe ngizilethe, zilalele izwi lami, futhi ziyoba mhlambi munye, nomalusi munye”. Lesi “isibaya sezimvu” simelela indawo uJesu Kristu ashumayela kuyo, iSizwe sakwa-Israyeli, kumongo woMthetho KaMose: “UJesu wabathuma laba abangu-12, wabanika lezi ziqondiso: “Ningayi emgwaqweni wezizwe, futhi ningangeni kunoma yiliphi idolobha lamaSamariya;  kodwa kunalokho, yanini njalo ezimvwini ezilahlekile zendlu ka-Israyeli” (Mathewu 10:5,6). “Waphendula wathi: “Angithunyelwanga kwabanye abantu kodwa ezimvwini ezilahlekile zendlu ka-Israyeli’” (Mathewu 15:24). Lesi sibaya sezimvu futhi “siyindlu ka-Israyeli”.

KuJohane 10:1-6 kulotshiwe ukuthi uJesu Kristu wabonakala phambi kwesango lesibaya sezimvu. Lokhu kwenzeka ngesikhathi ebhapathizwa. “Umlindisango” kwakunguJohane uMbhapathizi (Mathewu 3:13). Ngokubhapathiza uJesu, owaba uKristu, uJohane uMbhapathizi wamvulela umnyango futhi wafakaza ukuthi uJesu unguKristu neWundlu likaNkulunkulu: “Ngosuku olulandelayo wabona uJesu eza kuye, wathi: “Bhekani, iWundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe!"" (Johane 1:29-36).

KuJohane 10:7-15 , lapho ehlala esihlokweni esifanayo sikaMesiya, uJesu Kristu usebenzisa omunye umfanekiso ngokuzibiza ngokuthi “iSango,” okuwukuphela kwendawo yokungena ngendlela efanayo nekaJohane 14:6 : “UJesu wathi kuye: “Mina ngiyindlela  neqiniso nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami"". Isihloko esiyinhloko salesi sihloko njalo sithi uJesu Kristu njengoMesiya. Kusukela evesini 9, lendinyana efanayo (ushintsha umfanekiso ngesinye isikhathi), uzibiza ngokuthi ungumalusi olusa izimvu zakhe ngokubenza "ngaphakathi noma ukuphuma" ukuze baphakele bona. Imfundiso igxile kuye nasendleleni okufanele anakekele izimvu zakhe. UJesu Kristu uzichaza yena njengomalusi omuhle kakhulu oyodela ukuphila kwakhe ngenxa yabafundi bakhe nothanda izimvu zakhe (ngokungafani nomalusi okhokhelwayo ongeke abeke ukuphila kwakhe engozini ngenxa yezimvu okungezona ezakhe). Nakulokhu okugxilwe ekufundiseni kukaKristu nguye uqobo njengomalusi oyozinikela ngenxa yezimvu zakhe (Mathewu 20:28).

Johane 10:16-18: “Nginezinye izimvu, ezingezona ezalesi sibaya; nazo kumelwe ngizilethe, zilalele izwi lami, futhi ziyoba mhlambi munye, nomalusi munye. Yingakho uBaba engithanda, ngoba nginikela ukuphila kwami ukuze ngiphinde ngikwamukele.  Akekho okuthathayo kimi, kodwa ngikunikela ngokusuka kimi. Nginegunya lokukunikela, futhi nginegunya lokuphinde ngikwamukele. Lo myalo ngawamukela kuBaba".

Ngokufunda lamavesi, ecabangela umongo wamavesi andulelayo, uJesu Kristu umemezela umqondo omusha ngaleso sikhathi, wokuthi wayeyonikela ngokuphila kwakhe hhayi nje ngenxa yabafundi bakhe abangamaJuda, kodwa futhi ngenxa yalabo abangewona amaJuda. Ubufakazi buwukuthi, umyalo wokugcina awunikeza abafundi bakhe, ngokuphathelene nokushumayela, yilokhu: “Kodwa nina nizokwamukela amandla lapho umoya ongcwele ufika phezu kwenu, nizoba ofakazi bami eJerusalema, kulo lonke elaseJudiya naseSamariya, nasezingxenyeni ezikude kakhulu* zomhlaba” (IzEnzo 1:8). Kusekubhabhadisweni kukaKorneliyu lapho amazwi kaKristu akuJohane 10:16 azoqala ukwenzeka khona (Bheka umlando weZenzo isahluko 10).

Ngakho, “ezinye izimvu” zikaJohane 10:16 zisebenza kumaKristu angewona amaJuda enyameni. KuJohane 10:16-18 , ichaza ubunye ekulaleleni kwezimvu kuMalusi uJesu Kristu. Wabuye wakhuluma ngabo bonke abafundi bakhe bosuku lwakhe ‘njengomhlambi omncane’: “Ungesabi mhlambi omncane, ngoba uYihlo uyakujabulela ukuninika uMbuso” (Luka 12:32). Ngakho, uJesu wakhuluma ‘ngomhlambi omncane. NgePhentekoste lika-33 C.E., abafundi bakaKristu babeyi-120 kuphela (IzEnzo 1:15). Ekuqhubekeleni phambili kokulandisa kwezEnzo, singafunda ukuthi inani labo liyokhuphukela ezinkulungwaneni ezimbalwa (IzEnzo 2:41 (imiphefumulo engu-3000); IzEnzo 4:4 (5000)). Kungakhathaliseki ukuthi kwakwenzekani, amaKristu amasha, kungakhathaliseki ukuthi ngesikhathi sikaKristu noma esabaphostoli, amelela “umhlambi omncane” ngokuqondene nenani elivamile lesizwe sakwa-Israyeli futhi kuzo zonke ezinye izizwe ngaleso sikhathi.

Masibe munye njengoba uJesu Kristu abuza uYise

"Angiceleli laba kuphela, kodwa nalabo ababa nokholo kimi ngenxa yokushumayela kwabo, ukuze bonke babe munye, njengoba nje wena, Baba, umunye nami futhi nami ngimunye nawe, ukuba nabo babe munye nathi, ukuze izwe likholwe ukuthi ungithumile" (Johane 17:20,21).

Uyini umyalezo wale mfumbe ongokwesiprofetho? UJehova uNkulunkulu wazisa ukuthi icebo lakhe lokwakha umhlaba ngabantu abalungile lizofezeka nakanjani (UGenesise 1: 26-28). UNkulunkulu uzosindisa inzalo ka-Adamu "inzalo yowesifazane" (UGenesise 3:15). Lesi siprofetho besilokhu "siyimfihlo engcwele" amakhulu eminyaka (Marku 4:11, Roma 11:25, 16:25, 1 AbaseKhorinte 2: 1,7 "imfihlo engcwele"). UJehova uNkulunkulu wayembula kancane kancane phakathi namakhulu eminyaka. Nakhu okushiwo yile mfumulo ongokwesiprofetho:

Owesifazane: umele abantu bakaNkulunkulu basezulwini: "Kwabonakala isibonakaliso esikhulu ezulwini, owesifazane evunule ngelanga, nenyanga ingaphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi nambili” (Isambulo 12:1). Owesifazane lo uchazwa ngokuthi "iJerusalema elivela phezulu": "Kodwa iJerusalema eliphezulu likhululekile, futhi lingumama wethu" (KwabaseGalathiya 4:26). Kuchazwa ngokuthi "iJerusalema lasezulwini": "Kodwa nisondelé eNtabeni iZiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasemashumini ezinkulungwane ezingelosi" (KumaHeberu 12:22). Eminyakeni eyizinkulungwane, njengoSara, umka-Abrahama, lo wesifazane osezulwini wayeyinyumba (kuGenesise 3:15): "Khamuluka ngenjabulo, wena wesifazane oyinyumba ongazalanga! Yenama ngokukhamuluka kwenjabulo futhi umpongoloze, wena ongazange ube nezinhlungu zokubeletha, ngoba abantwana bowesifazane olahliwe baningi kunabantwana bonomyeni,” kusho uJehova" (u-Isaya 54:1). Lesi siprofetho simemezele ukuthi lo wesifazane osezulwini uzozala izingane eziningi (iNkosi uJesu Kristu kanye namakhosi nabapristi abangu-144 000).

Inzalo sowesifazane: Incwadi yesambulo iveza ukuthi ngubani le ndodana: "Kwabonakala isibonakaliso esikhulu ezulwini, owesifazane evunule ngelanga, nenyanga ingaphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi nambili, futhi wayekhulelwe. Uyakhala ngenxa yezinhlungu zakhe nangemihelo yakhe yokubeletha. (...) Wabeletha indodana, owesilisa, ozokwelusa izizwe zonke ngenduku yensimbi. Umntanakhe wathathwa wayiswa kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi" (Isambulo 12:1,2,5). Le ndodana inguJesu Kristu, njengenkosi yombuso kaNkulunkulu: "Iyoba umuntu omkhulu ibizwe ngokuthi yiNdodana YoPhezukonke; uJehova uNkulunkulu uyoyinika isihlalo sobukhosi sikaDavide uyise, futhi iyobusa njengenkosi phezu kwendlu kaJakobe kuze kube phakade, nombuso wayo ngeke uphele” (uLuka 1:32,33, AmaHubo 2).

Inyoka yasekuqaleni nguSathane: "Ngakho waphonswa phansi udrako omkhulu, inyoka yokuqala, lowo obizwa ngokuthi uDeveli noSathane, odukisa umhlaba wonke owakhiwe; waphonswa phansi emhlabeni, nezingelosi zakhe zaphonswa phansi kanye naye” (Isambulo 12:9).

Izizukulwane zenyoka yizitha zasezulwini nezasemhlabeni: "Zinyoka, nzalo yezinyoka, nizosibalekela kanjani isahlulelo saseGehena na? Ngenxa yalesi sizathu, bhekani nginithumelela abaprofethi nabantu abahlakaniphile nabafundisi basobala. Abanye kubo nizobabulala nibabethele, futhi abanye kubo nizobabhaxabula emasinagogeni enu, nibashushise emizini ngemizi; ukuze kwehlele phezu kwenu lonke igazi elilungileyo elichithwe emhlabeni, kusukela egazini lika-Abela olungileyo kuye egazini likaZakariya indodana kaBarakiya, enambulala phakathi kwendlu engcwele ne-altare" (UMathewu 23:33-35).

Ukulimala esithendeni sowesifazane kungukufa kweNdodana kaNkulunkulu, uJesu Kristu: "Ngaphezu kwalokho, lapho ezithola esesimweni esinjengesomuntu, wazithoba futhi walalela kwaze kwaba sekufeni, yebo, ekufeni esigxotsheni sokuhlushwa” (KwabaseFiliphi 2:8). Noma kunjalo, lokhu kulimala kwesithende kwaphola ngokuvuka kukaJesu Kristu: "kodwa nabulala uMmeli Oyinhloko wokuphila. Kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, okuyiqiniso esingofakazi balo thina” (Izenzo 3:15).

Ikhanda elichobozekile lenyoka ingukubhujiswa kwaphakade kukaSathane nezitha zasemhlabeni zoMbuso kaNkulunkulu: "UNkulunkulu onika ukuthula, yena uzomchoboza ngokushesha uSathane ngaphansi kwezinyawo zenu" (Roma 16: 20). "UDeveli owayezidukisa waphonswa echibini lomlilo nesibabule lapho kakade kwase kukhona khona isilo sasendle nomprofethi wamanga; bayohlushwa imini nobusuku kuze kube phakade naphakade" (Isambulo 20:10). 

1- UZimu wenza isivumelwano no-Abhrahama 

"Futhi ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba ngokuqinisekile ziyobusiswa ngenxa yokuthi ulalelé izwi lami"

(UGenesisi 22:18)

Isivumelwano sika-Abrahama siyisithembiso sokuthi bonke abantu abalalela uNkulunkulu, bazobusiswa ngenzalo ka-Abrahama. U-Abhrahama wayenendodana, u-Isaka, nonkosikazi wakhe uSara (isikhathi eside kakhulu ngaphandle kwezingane) (UGenesise 17:19). U-Abhrahama, uSara no-Isaka bangabalingiswa abaphambili emidlalweni engokwesiprofetho emelela, ngasikhathi sinye, incazelo yemfihlo engcwele nezindlela uNkulunkulu azosindisa ngazo abantu abalalelayo (UGenesise 3:15).

- UJehova uNkulunkulu umele u-Abhrahama omkhulu: "Ngoba wena unguBaba wethu; nakuba kungenzeka ukuthi u-Abrahama ngokwakhe akasazanga futhi u-Israyeli ngokwakhe angasiqapheli, kodwa wena Jehova, unguBaba wethu. Ubizwa ngokuthi uMhlengi wethu wakudala” (u-Isaya 63: 16, uLuka 16: 22).

- Owesifazane osezulwini nguSara omkhulu, isikhathi eside engenamntwana (Genesise 3:15): "Ngoba kulotshiwe ukuthi: “Thokoza, wena wesifazane oyinyumba ongazali; qhumuka umemeze kakhulu, wena wesifazane ongenayo imihelo yokubeletha; ngoba abantwana bowesifazane olahliwe baningi kakhulu kunabalowo onomyeni.” Manje thina, bazalwane, singabantwana besithembiso njengoba ayenjalo no-Isaka. Kodwa njengoba nje ngaleso sikhathi owazalwa ngendlela yenyama aqala ukushushisa owazalwa ngendlela yomoya, kunjalo namanje. Noma kunjalo, uthini umBhalo? “Xosha le sigqilakazi nendodana yaso, ngoba indodana yesigqilakazi ayisoze yaba yindlalifa kanye nendodana yowesifazane okhululekileyo.” Ngakho-ke, bazalwane, asibona abantwana besigqilakazi kodwa singabowesifazane okhululekileyo" (KwabaseGalathiya 4:27-31).

- UJesu Kristu ngu-Isaka omkhulu, inzalo ka-Abhrahama: "Izithembiso zakhulunywa ku-Abrahama nasenzalweni yakhe. Akushiwo ukuthi: “Nasezinzalweni,” njengokungathi eziningi, kodwa njengokungathi eyodwa: “Nasenzalweni yakho,” enguKristu" (Galathiya 3:16).

- Isilonda esithendeni sowesifazane osezulwini: UJehova wacela u-Abhrahama ukuthi enze umhlatshelo indodana yakhe u-Isaka. U-Abhrahama akazange anqabe (ngoba wayecabanga ukuthi uNkulunkulu uzomvusa u-Isaka ngemuva kwalomhlatshelo (Amahebheru 11: 17-19). Ngaphambi nje komhlatshelo, uNkulunkulu wavimbela u-Abrahama ukuba enze isenzo esinjalo. U-Isaka wathathelwa indawo yinqama: "Manje ngemva kwalezi zinto uNkulunkulu weqiniso wamvivinya u-Abrahama. Wathi kuye: “Abrahama!” yena wathi: “Ngilapha!” Waqhubeka wathi: “Ngicela uthathe indodana yakho, indodana yakho okuwukuphela kwayo oyithanda kakhulu, u-Isaka, uthathe uhambo oluya ezweni laseMoriya uyinikele lapho njengomnikelo wokushiswa kwenye yezintaba engizokubonisa yona.” (...) Ekugcineni bafika endaweni uNkulunkulu weqiniso ayembonise yona, u-Abrahama wakha i-altare lapho, wahlela izinkuni, wabopha u-Isaka indodana yakhe izandla nezinyawo, wambeka phezu kwe-altare phezu kwezinkuni. Khona-ke u-Abrahama welula isandla sakhe wathatha ummese wokuhlaba ukuze abulale indodana yakhe. Kodwa ingelosi kaJehova yambiza isezulwini yathi: “Abrahama, Abrahama!” yena waphendula wathi: “Ngilapha!” Yaqhubeka yathi: “Ungaseluleli isandla sakho kumfana futhi ungenzi lutho kuye, ngoba manje ngiyazi ukuthi uyamesaba uNkulunkulu ngoba awungigodlelanga indodana yakho, okuwukuphela kwayo.” Khona-ke u-Abrahama waphakamisa amehlo akhe wabheka, futhi laphaya phambili, ekujuleni kuleyo ndawo, kwakukhona inqama ibambeke ngezimpondo ehlozini. Ngakho u-Abrahama waya wayithatha inqama wanikela ngayo njengomnikelo wokushiswa esikhundleni sendodana yakhe. U-Abrahama waqamba leyo ndawo ngokuthi iJehova-jire. Yingakho ngokujwayelekile kuthiwa namuhla: “Entabeni kaJehova kuyolungiselelwa" (UGenesisi 22:1-14). UJehova wenza lomhlatshelo, yindodana yakhe uJesu Kristu, lesi sifanekiselo sesiprofetho wenza umhlatshelo obuhlungu kakhulu kuJehova uNkulunkulu (ufunda kabusha ibinzana elithi “indodana yakho okuwukuphela kwayo oyithanda kakhulu”). UJehova uNkulunkulu, u-Abrahama omkhulu, wanikela ngendodana yakhe ayithandayo uJesu Kristu, u-Isaka omkhulu ukuze asindiswe wesintu: "Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangangokuba waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke umuntu obonisa ukholo kuyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. (...) Obonisa ukholo eNdodaneni unokuphila okuphakade; ongayilaleli iNdodana ngeke akubone ukuphila, kodwa ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe” (Johane 3:16,36). Ukugcwaliseka kokugcina kwesithembiso esenziwa ku-Abrahama kuzofezeka ngesibusiso esingapheli sabantu abalalelayo : "Ngemva kwalokho ngezwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi: “Bheka! Itende likaNkulunkulu likanye nabantu, uyohlala nabo, babe ngabantu bakhe. UNkulunkulu ngokwakhe uyoba nabo. Uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona. Izinto zangaphambili zidlulile” (Isambulo 21:3,4).

2 - Sivumelwano sokusoka 

"Wamnika nesivumelwano sokusoka; kanjalo wazala u-Isaka futhi wamsoka ngosuku lwesishiyagalombili, u-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala izinhloko zemikhaya eziyishumi nambili"

(Izenzo 7:8)

Isivumelwano sokusoka kwakufanele sibe uphawu lwabantu bakaNkulunkulu, ngaleso sikhathi u-Israyeli wasemhlabeni. Inokubaluleka okungokomoya, okuphawulwe enkulumweni kaMose ebhalwe encwadini kaDuteronomi: "Kufanele usoke ijwabu lenhliziyo yakho ungayenzi lukhuni intamo yakho" (Duteronomi 10:16). Ukusoka kusho enyameni okuhambelana nenhliziyo engokomfanekiso, uqobo kungumthombo wokuphila, ukulalela uNkulunkulu: "Ngaphezu kwakho konke okumelwe kuqashelwe, qapha inhliziyo yakho, ngoba imithombo yokuphila ivela kuyo" (Izaga 4:23).

UStefanu wayiqonda le mfundiso eyisisekelo. Uthe ezilalelini zakhe ezazingenalukholo kuJesu Kristu, noma zazisokwe ngokwenyama, zazingokomoya ezingasokile zenhliziyo: “Madoda ayizijaka nangasokile ezinhliziyweni nasezindlebeni, ngaso sonke isikhathi nimelana nomoya ongcwele; njengoba kwenza okhokho benu, nani nenza kanjalo. Yimuphi kubaprofethi okhokho benu abangazange bamshushise? Yebo, bababulala labo abamemezela kusengaphambili ukuza koLungileyo, nina eseningabakhapheli nababulali bakhe manje, nina enawamukela uMthetho njengoba wawudluliselwa yizingelosi kodwa eningawugcinanga” (Izenzo 7:51-53). Wabulawa, okwakuyisiqinisekiso sokuthi laba babulali babe abangasokile ngokomoya benhliziyo.

 Inhliziyo engokomfanekiso yakha ingaphakathi lomuntu elingokomoya, elenziwe ngemicabango elihambisana namazwi nezenzo (ezinhle noma ezimbi). UJesu Kristu ukucacisile ngokusobala ukuthi yini eyenza umuntu abe msulwa noma angcole, ngenxa yesimo senhliziyo yakhe: “Kodwa, izinto eziphuma emlonyeni zivela enhliziyweni, lezo yizo ezingcolisa umuntu. Ngokwesibonelo, enhliziyweni kuvela imicabango emibi, ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ubufakazi obungamanga, ukuhlambalaza. Yilezi izinto ezingcolisa umuntu; kodwa ukudla ukudla ngezandla ezingageziwe akumngcolisi umuntu" (UMathewu 15:18-20). UJesu Kristu uchaza umuntu ongumuntu esimweni sokungasokwa ngokomoya, kanye nokucabanga kwakhe okubi, okumenza angcolile futhi angakufanelekeli nokuphila (bona izaga 4:23). "Umuntu omuhle ukhipha izinto ezinhle emcebweni wakhe omuhle, kanti umuntu omubi ukhipha izinto ezimbi emcebweni wakhe omubi" (UMathewu 12:35). Engxenyeni yokuqala yesitatimende Jesu Kristu, uchaza umuntu ongumuntu onenhliziyo esokile ngokomoya.

Umphostoli uPhawuli futhi wayeyiqonda le mfundiso kuMose, bese evela kuJesu Kristu. Ukusoka okungokomoya kuwukulalela uNkulunkulu bese kulandela iNdodana yakhe uJesu Kristu: "Eqinisweni, ukusoka kunenzuzo kuphela uma ugcina umthetho; kodwa uma uyiseqamthetho, ukusoka kwakho+ sekuye kwaba ukungasoki. Ngakho-ke, uma umuntu ongasokile egcina izimfuneko zoMthetho ezilungile, ukungasoki kwakhe kuyobalwa njengokusoka, akunjalo? Futhi umuntu ongasokile ngokwemvelo, ngokufeza uMthetho, uyokwahlulela wena oyiseqamthetho nakuba unesimiso sawo esilotshiwe kanye nokusoka. Ngoba umJuda akuyena lowo onguye ngaphandle, nokusoka akukhona lokho okungaphandle enyameni. Kodwa umJuda yilowo onguye ngaphakathi, nokusoka kwakhe yilokho kwenhliziyo ngomoya, hhayi ngesimiso esilotshiwe. Udumo lwakhe lowo aluveli kubantu, kodwa luvela kuNkulunkulu” (KwabaseRoma 2:25-29).

UmKhristu othembekile akasabekeki ngaphansi koMthetho owanikwa uMose, futhi ngenxa yalokho akasabophekile ukusoka ngokwenyama, ngokwesimiso sabaphostoli esilotshwe kuzEnzo 15: 19,20,28,29. Lokhu kufakazelwa yilokho okwabhalwa ngaphansi kokuphefumlelwa, ngumphostoli uPawulu: "Ngoba uKristu uyisiphetho soMthetho, ukuze wonke umuntu obonisa ukholo abe nokulunga" (KwabaseRoma 10:4). “Ingabe ukhona owabizwa esokile? Makangabi ongasokile. Ingabe ukhona obizwe engasokile? Makangasoki. Ukusoka akusho lutho, nokungasoki akusho lutho, kodwa ukugcinwa kwemiyalo kaNkulunkulu yikho okusho utho” (1 Korinte 7:18,19). Kusukela manje, umKristu kumele abe nokusoka okungokomoya, okungukuthi, alalele uJehova uNkulunkulu futhi abe nokholo emhlatshelweni kaKristu (NgokukaJohane 3:16,36).

Noma ngubani owayefuna ukubamba iqhaza kwiPhasika kwakufanele asokwe. Njengamanje, umKristu (noma ngabe yiliphi ithemba lakhe (lasezulwini noma lasemhlabeni), kumele abe nokusoka okungokomoya kwenhliziyo ngaphambi kokudla isinkwa esingenamvubelo futhi aphuze indebe, kwimemorisokufa kukaJesu Kristu: "Okokuqala, umuntu makazivumele yena ngemva kokuhlolisisa, kanjalo makasidle isinkwa futhi ayiphuze indebe" (1 Khorinte 11:28 qhathanisa no-Eksodusi 12:48 (iPhasika)).

3 - Isivumelwano womthetho phakathi kukaNkulunkulu nabantu bakwa-Israyeli 

"Ziqapheleni ukuze ningasikhohlwa isivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu asenza nani futhi ningazenzeli umfanekiso oqoshiwe, isimo sanoma yini uJehova uNkulunkulu wakho akuyale ngayo"

(Duteronomi 4:23)

Umlamuleli walesi sivumelwano nguMose: "Yimi uJehova angiyala ngaleso sikhathi ukuba nginifundise iziqondiso nezinqumo zokwahlulela, ukuze nizenze ezweni eniwelela kulo ukuyolithatha” (Duteronome 4:14). Lesi sivumelwano sihlobene kakhulu nesivumelwano sokusoka, okuwuphawu lokulalela uNkulunkulu (Dut. 10:16 qhathanisa namaRoma 2: 25-29). Lo mfelandawonye uphela ngemuva kokufika kukaMesiya: "Kumelwe agcine isivumelwano sisebenza ngenxa yabaningi isonto elilodwa; futhi engxenyeni yesonto uyobangela ukuba kukhawuke umhlatshelo nomnikelo wesipho" (Daniyeli 9: 27). Lesi sivumelwano sasizothathelwa indawo yisivumelwano esisha, ngokwesiprofetho sikaJeremiya: "Bheka! Kuza izinsuku,” kusho uJehova, “engiyokwenza ngazo isivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli nendlu kaJuda; esingafani nesivumelwano engasenza nokhokho babo mhla ngibabamba ngesandla ukuze ngibakhiphe ezweni laseGibhithe, ‘isivumelwano sami abasephula, nakuba mina ngangingumnikazi wabo ongumyeni,’ kusho uJehova” (Jeremiya 31:31,32).

Inhloso yoMthetho owanikwa u-Israyeli kwakuwukulungiselela abantu ukuza kukaMesiya. Umthetho ufundise isidingo sokukhululwa esimweni sesono sobuntu (esifanekiselwa ngabantu bakwa-Israyeli): "Kungakho, njengoba nje ngomuntu oyedwa isono sangena ezweni nokufa kwangena ngesono, futhi kanjalo ukufa kwasakazekela kubantu bonke ngenxa yokuthi bonke bonile—. Ngoba kuzé kwaba sekufikeni koMthetho isono sikhona ezweni, kodwa isono asibalelwa kumuntu uma kungekho mthetho” (KwabaseRoma 5:12,13). Umthetho kaNkulunkulu unikeze isimo esimweni sesono sobuntu. Uye waveza isimo sesono sabo bonke abantu: "Khona-ke, sizothini? Ingabe uMthetho uyisono? Kwangathi kungelokothe kube njalo! Ngempela ngabe angisazanga isono ukube kwakungengenxa yoMthetho; futhi, ngokwesibonelo, ngabe angikwazanga ukuhaha ukube uMthetho wawungashongo ukuthi: “Ungahahi.” Kodwa isono, sithola ithuba ngomyalo, saveza kimi ukuhaha kwazo zonke izinhlobo, ngoba ngaphandle komthetho isono sasifile. Eqinisweni, ngake ngaphila ngaphandle komthetho; kodwa lapho kufika umyalo, isono sabuye saphila, kodwa mina ngafa. Futhi umyalo owawuyisa ekuphileni, ngawuthola uyisa ekufeni. Ngoba isono, sithola ithuba ngomyalo, sangiyenga futhi sangibulala ngawo. Ngakho-ke, uMthetho ngokwawo ungcwele, nomyalo ungcwele, ulungile futhi muhle" (KwabaseRoma 7:7-12). Ngakho-ke umthetho wawungumfundisi oholela kuKristu: "Ngenxa yalokho uMthetho uye waba umfundisi wethu oholela kuKristu, ukuze kuthiwe silungile ngenxa yokholo. Kodwa njengoba ukholo selufikile, asisekho ngaphansi komfundisi” (KwabaseGalathiya 3:24,25). Umthetho ophelele kaNkulunkulu, esechaze isono ngokweqa komuntu, wakhombisa isidingo somhlatshelo oholela ekuhlengweni komuntu ngenxa yokholo (hhayi imisebenzi yomthetho). Lo mnikelo wawungowokukaKristu: “Njengoba nje neNdodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa, kodwa ukukhonza nokunikela umphefumulo wayo ube yisihlengo sabaningi” (uMathewu 20:28).

Noma uKristu eyisiphelo somthetho, iqiniso lihlala likhona ukuthi okwamanje liyaqhubeka nokuba nenani lesiprofetho elisenza ukuba siqonde umcabango kaNkulunkulu (ngoJesu Kristu) mayelana nekusasa: "Ngoba, njengoba uMthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo, kodwa kungezona lezo zinto uqobo" (KumaHeberu 10:1; 1 Korinte 2:16). NguJesu Kristu ozokwenza lezi "zinto ezinhle" zibe ngokoqobo: "ngoba lezo zinto ziyisithunzi sezinto ezizokuza, kodwa okungokoqobo kungokukaKristu" (KwabaseKolose 2:17).

4 - Isivumelwano esisha phakathi kukaNkulunkulu no-Israyeli kaNkulunkulu 

"Futhi kubo bonke abayohamba ngokuhlelekile ngalo mthetho wokuziphatha, makube nokuthula nesihe, yebo ku-Israyeli kaNkulunkulu"

(Galathiya 6: 16)

UJesu Kristu ungumlamuleli wesivumelwano esisha: "Ngoba kukhona uNkulunkulu oyedwa, nomlamuleli oyedwa phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu, uKristu Jesu" (1 KuThimothi 2:5). Lesi sivumelwano esisha sigcwalisa isiprofetho sikaJeremiya 31:31,32. 1 KuThimothi 2:5 isho bonke abantu abakholelwa emhlatshelweni kaKristu (NgokukaJohane 3:16). “U-Israyeli kaNkulunkulu” umelela lonke ibandla lobuKristu. Noma kunjalo, uJesu Kristu wakhombisa ukuthi lo “Israyeli kaNkulunkulu” uzoba sezulwini nasemhlabeni.

"I-Israyeli kaNkulunkulu" yasezulwini yakhiwa yi-144 000, iJerusalema elisha, inhloko-dolobha lapho kuzoba khona igunya likaNkulunkulu, livela ezulwini, emhlabeni (Isambulo 7: 3-8, u-Israyeli ongokomoya wasezulwini owakhiwa yizizwe eziyi-12 kusuka ku-12000 = 144000): "Ngabona nomuzi ongcwele, iJerusalema Elisha, wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu futhi ulungisiwe njengomlobokazi ehlotshiselwe umyeni wakhe" (Isambulo 21:2).

"U-Israyeli kaNkulunkulu" wasemhlabeni uzoba nabantu abazophila epharadesi lasemhlabeni elizayo, abaqokwe nguJesu Kristu njengezizwe eziyi-12 zakwa-Israyeli ezizokwahlulelwa: "UJesu wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, Ekudalweni kabusha, lapho iNdodana yomuntu ihlala phansi esihlalweni sayo sobukhosi esikhazimulayo, nina eniye nangilandela nani ngokwenu niyohlala ezihlalweni zobukhosi eziyishumi nambili, nahlulele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli” (UMathewu 19: 28). Lo Israyeli ongokomoya wasemhlabeni uyachazwa futhi esiprofethweni sikaHezekeli izahluko 40-48.

Njengamanje, u-Israyeli kaNkulunkulu wakhiwa amaKhristu athembekile anethemba lasezulwini namaKristu anethemba lasemhlabeni (Isambulo 7:9-17).

Ngobusuku bokugubha iPhasika lokugcina, uJesu Kristu wagubha usuku lokuzalwa kwalesi sivumelwano esisha nabaphostoli abathembekile ababenaye: "Wathatha isinkwa, wabonga, wasihlephula, wabanika sona, wathi: “Lokhu kusho umzimba wami ozonikelwa ngenxa yenu. Qhubekani nikwenza lokhu ningikhumbula.” Nendebe ngendlela efanayo ngemva kokuba bebe nesidlo sakusihlwa, wathi: “Le ndebe isho isivumelwano esisha esenziwa ngegazi lami, elizothululwa ngenxa yenu” (Luka 22:19,20).

Lesi sivumelwano esisha sithinta wonke amaKristu athembekile, kungakhathalekile “ithemba” lawo (lasezulwini noma lasemhlabeni). Lesi sivumelwano esisha sihlobene kakhulu “nokusoka okungokomoya kwenhliziyo” (Roma 2: 25-29). Uma nje umKristu othembekile enalokhu "kusokwa okungokomoya kwenhliziyo", angadla isinkwa esingenamvubelo, aphuze indebe emelela igazi lesivumelwano esisha (noma ngabe yiliphi ithemba lakhe (lasezulwini noma lasemhlabeni): "Okokuqala, umuntu makazivumele yena ngemva kokuhlolisisa, kanjalo makasidle isinkwa futhi ayiphuze indebe” (1 Khorinte 11:28).

5 - Isivumelwano soMbuso: phakathi kukaJehova noJesu Kristu naphakathi kukaJesu Kristu nabangu-144 000 

"Nokho, nina aningishiyanga ekulingweni kwami; ngenza isivumelwano nani, njengoba nje uBaba enze isivumelwano sombuso nami, sokuba nidle futhi niphuze etafuleni lami embusweni wami, nihlale ezihlalweni zobukhosi ukuze nahlulele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli"

(Luka 22:28-30)

Lesi sivumelwano senziwa ngalobo busuku uJesu Kristu agubha ngalo ukuzalwa kwesivumelwano esisha. Lokhu akusho ukuthi zingamadlelane amabili afanayo. Isivumelwano ngombuso siphakathi kukaJehova noJesu Kristu bese kuba phakathi kukaJesu Kristu nabangu-144 000 abayobusa ezulwini njengamakhosi nabapristi (Isambulo 5:10; 7: 3-8; 14: 1-) 5).

Isivumelwano sombuso esenziwe phakathi kukaNkulunkulu noKristu siyisandiso sesivumelwano esenziwe uNkulunkulu, neNkosi uDavide. Lesi sivumelwano siyisethembiso sikaNkulunkulu maqondana nokuhlala kohlu lozalo lukaDavide. UJesu Kristu ngasikhathi sinye, uyinzalo yeNkosi uDavide, emhlabeni, nenkosi efakwe nguJehova (ngo-1914), ekugcwaliseni isivumelwano soMbuso (2 Samuweli 7: 12-16; UMathewu 1: 1-16, Luka 3: 23-38, AmaHubo 2).

Isivumelwano sombuso esenziwe phakathi kukaJesu Kristu nabaphostoli bakhe nokwandiswa neqembu labangu-144 000 empeleni, siyisethembiso somshado wasezulwini, ozokwenzeka maduze ngaphambi kosizi olukhulu: "Masijabule sichichime injabulo, futhi masimnike inkazimulo, ngoba umshado weWundlu ufikile nomkalo uzilungisile. Yebo, unikwé ukuba avunule ngelineni elikhanyayo, elihlanzekile, nelicolekileyo, ngoba ilineni elicolekileyo limelela izenzo ezilungileyo zabangcwele" (Isambulo 19:7,8). AmaHubo 45 achaza ngokwesiprofetho lo mshado osezulwini phakathi kweNkosi uJesu Kristu nonkosikazi wayo wasebukhosini, iJerusalema elisha (Isambulo 21:2).

Kusukela kulo mshado kuzozalwa amadodana embuso wasemhlabeni, izikhulu eziyoba abameleli basemhlabeni beziphathimandla zasebukhosini zoMbuso kaNkulunkulu: “Esikhundleni sokhokho bakho kuyoba khona amadodana akho, Oyowamisa njengezikhulu emhlabeni wonke" (AmaHubo 45:16, u-Isaya 32:1,2).

Izibusiso zaphakade zesivumelwano esisha nesivumelwano soMbuso, zizofeza isivumelwano sika-Abrahama esizobusisa zonke izizwe, naphakade. Isithembiso sikaNkulunkulu sizogcwaliseka ngokugcwele: "phezu kwesisekelo sethemba lokuphila okuphakade lokho uNkulunkulu ongenakuqamba amanga, akuthembisa ngaphambi kwezikhathi ezimi njalo" (Thithu 1:2).

Imenyu enkulu:

Partagez cette page