KUNGANI?

Kungani uNkulunkulu evumele ukuhlupheka nobubi kuze kube namuhla?

Kungani uNkulunkulu evumele ukuhlupheka nobubi kuze kube namuhla?

"O Jehova, kuyoze kube nini ngikhala ngicela usizo kodwa ungezwa? Kuyoze kube nini ngicela ukusindiswa ebudloveni, kodwa ungangisizi? Kungani ungenza ngibone izenzo ezimbi? Kungani ubekezelela ukucindezela? Kungani phambi kwami kukhona ukucekela phansi nobudlova? Kungani kugcwele izingxabano nombango? Ngakho umthetho awusasebenzi, Nobulungisa abusenziwa nhlobo. Ngoba omubi ucindezela olungile; Yingakho ubulungisa buhlanekezelwe"

(UHabakuki 1:2-4)

"Ngaphinde nganaka zonke izenzo zokucindezela ezenziwa phansi kwelanga. Ngabona izinyembezi zabacindezelwayo, futhi babengenamduduzi. Ababacindezelayo babenamandla, kwakungekho muntu obaduduzayo. (...) Ngikubone konke ngezinsuku zokuphila kwami okuyize — kusukela kolungile oshabalala ekulungeni kwakhe kuya komubi ophila isikhathi eside naphezu kobubi bakhe. (...) Konke lokhu ngikubonile, ngagxilisa inhliziyo yami kuwo wonke umsebenzi oye wenziwa phansi kwelanga, phakathi nesikhathi umuntu abuse ngaso omunye umuntu kwaba ukulimala kwakhe. (...) Kukhona into eyize* eyenzeka emhlabeni: Kunabantu abalungile abaphathwa njengokungathi benza okubi, futhi kukhona abantu ababi abaphathwa njengokungathi benza okulungile. Ngithi nalokhu futhi kuyize. (...) Ngibone izinceku zigibele amahhashi kodwa izikhulu zihamba ngezinyawo njengezinceku"

(UmShumayeli 4:1; 7:15; 8:9,14; 10:7)

"Ngoba indalo yenziwa ukuba iphile ukuphila okuyize, hhayi ngentando yayo siqu kodwa ngentando yalowo owenza ukuba iphile ukuphila okuyize, ukuze ibe nethemba"

(Roma 8:20)

"Uma umuntu elingwa makangasho ukuthi: “Ngilingwa uNkulunkulu.” Ngoba uNkulunkulu akanakulingwa ngezinto ezimbi futhi yena ngokwakhe akalingi muntu"

(Jakobe 1:13)

Kungani uNkulunkulu evumele ukuhlupheka nobubi kuze kube namuhla?

Imbangela yangempela kulesi simo uSathane uDeveli, okubhekiselwe kuye eBhayibhelini njengommangaleli (Isambulo 12: 9) UJesu Kristu, iNdodana kaNkulunkulu, wathi uSathane unamanga futhi ungumbulali wesintu (Johane 8:44). Kukhona izinsolo ezimbili eziyinhloko:

1 - Umbuzo wobukhosi bukaNkulunkulu.

2 - Umbuzo wobuqotho bomuntu.

Lapho kukhona ukumangalelwa okungathi sína, kuthatha isikhathi eside ukwahlulela kokugcina. Isiphrofetho sikaDaniel isahluko 7, siveza isimo enkantolo, lapho kubuswa khona ubukhosi bukaNkulunkulu, lapho kunesinqumo khona: “Kwamiswa iTribunal, kwavulwa izincwadi. (…) Kodwa iNkantolo yahlala, ekugcineni basuswa ubukhosi bayo, ukuze ibhuqwe futhi ibhujiswe ngokuphelele” (Daniyeli 7:10,26). Njengoba kubhaliwe kulo mbhalo, ukubusa komhlaba kususiwe kuSathane nakumuntu. Lesi sithombe senkantolo sivezwa ku-Isaya isahluko 43, lapho kubhalwe khona ukuthi labo abalalela uNkulunkulu, "bangofakazi" bakhe: “Ningofakazi bami,” kusho uJehova, “Yebo, inceku yami engiyikhethile, Ukuze nazi futhi nibe nokholo kimi Niqonde ukuthi ngisenguYe. Ngaphambi kwami akukho Nkulunkulu owabunjwa, Nangemva kwami akekho oyoba khona. Mina—mina nginguJehova, ngaphandle kwami akekho umsindisi”(u-Isaya 43:10,11). UJesu Kristu ubizwa nangokuthi "ufakazi othembekile" kaNkulunkulu (Isambulo 1:5).

Mayelana nalokhu kusolwa okubucayi, uJehova uNkulunkulu uvumele uSathane nesintu isikhathi, eminyakeni engaphezu kwengu-6,000, ukuthi wethule ubufakazi babo, okungukuthi bangabusa umhlaba ngaphandle kobukhosi bukaNkulunkulu. Sisekugcineni kwalokhu okuhlangenwe nakho lapho amanga kaSathane evezwa yisimo esiyinhlekelele lapho ubuntu butholakala khona, onqenqemeni lokubhujiswa okuphelele (Mathewu 24:22). Ukwahlulelwa nokubhujiswa kuyokwenzeka osizini olukhulu (Mathewu 24:21; 25:31-46). Manje ake sibheke ngqo izinsolo ezimbili zikadeveli, kuGenesise izahluko 2 no-3, nencwadi kaJobe izahluko 1 no-2.

1 - Umbuzo wobukhosi bukaNkulunkulu

UGenesise isahluko 2 usazisa ukuthi uNkulunkulu wadala umuntu wambeka "ensimini" yase-Edene. U-Adamu wayesesimweni esihle futhi ethokozela inkululeko enkulu (Johane 8:32). Kodwa-ke, uNkulunkulu wabeka umkhawulo kule nkululeko: isihlahla: "UJehova uNkulunkulu wamthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edene ukuba ayilime futhi ayinakekele.  UJehova uNkulunkulu wabe esemnika lo myalo umuntu: “Kuzo zonke izihlahla ezisensimini ungadla usuthe.  Kodwa ngokuqondene nesihlahla sokwazi okuhle nokubi ungadli kuso, ngoba ngosuku oyodla ngalo kuso uyokufa nokufa”” (Genesise 2:15-17). "Umuthi wolwazi lokuhle nokubi" bekumane nje kuyisifanekiso sokhonkolo somqondo wokuhle nokubi. Manje lesi sihlahla sangempela, umkhawulo kakhonkolo, "(ukhonkolo) ulwazi lokuhle nokubi". Manje uNkulunkulu wayesebeke umkhawulo phakathi "kokuhle" nokumlalela "nokungalungile", ukungalaleli.

Kuyabonakala ukuthi lo myalo kaNkulunkulu akubanga nzima (qhathanisa noMathewu 11:28-30 "Ngoba ijoka lami lilula nomthwalo wami ulula" naku-1 Johane 5:3 "Imiyalo yakhe ayinzima" (leyo kaNkulunkulu)). Ngendlela, abanye bathi "isithelo esenqatshelwe" sisho ukulala ocansini: akulungile, ngoba lapho uNkulunkulu ekhipha lo myalo, u-Eva wayengekho. UNkulunkulu wayengeke anqande lokho u-Adamu ayengakwazi (Qhathanisa ukulandelana kwezikhathi zezenzakalo uGenesise 2:15-17 (umyalo kaNkulunkulu) no-2:18-25 (ukudalwa kuka-Eva)).

Isilingo sikasathane

"Inyoka yayiqaphe kunazo zonke izilwane zasendle uJehova uNkulunkulu ayezenzile. Ngakho yathi kowesifazane: “Ingabe uNkulunkulu ushilo ngempela ukuthi akumelwe nidle kuzo zonke izihlahla ezisensimini?”  Owesifazane wathi enyokeni: “Singazidla izithelo zezihlahla ezisensimini.  Kodwa mayelana nezithelo zesihlahla esiphakathi kwensimu, uNkulunkulu uthe: ‘Ningadli kuso, cha, ningasithinti; ukuze ningafi.’”  Inyoka yathi kowesifazane: “Ngokuqinisekile ngeke nife.  Yingoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ngalo kanye usuku enidla ngalo kuso, amehlo enu ayovuleka futhi niyoba njengoNkulunkulu, nazi okuhle nokubi.” Ngenxa yalokho, owesifazane wabona ukuthi isihlahla sasikufanelekela ukudliwa; sasihaleleka ngempela futhi sisihle. Ngakho wathatha isithelo saso wasidla. Kamuva wanika nomyeni wakhe lapho sebendawonye, naye wadla" (UGenesise 3:1-6).

Kungani uSathane akhuluma no-Eva kuno-Adamu? Kulotshiwe ukuthi: "Futhi u-Adamu akakhohliswanga, kodwa owesifazane wakhohliswa ngokuphelele wayeseqa umthetho" (1 Thimothewu 2:14). Kungani U-Eva Akhohliswa? Ngenxa yobusha bakhe, ngenkathi u-Adam okungenani eneminyaka engaphezu kwamashumi amane. Ngakho-ke uSathane wasebenzisa ukungabi nalwazi kuka-Eva. Kodwa-ke, u-Adam wayekwazi akwenzayo, wenza isinqumo sokwenza isono ngamabomu. Lokhu kusolwa kokuqala kwakuwukuhlasela ubukhosi bukaNkulunkulu (Isambulo 4:11).

Isahlulelo sikaNkulunkulu nesithembiso sakhe

Ngaphambi nje kokuphela kwalolo suku, ngaphambi kokushona kwelanga, uNkulunkulu wakhipha isahlulelo sakhe (uGenesise 3: 8-19). Ngaphambi kwesahlulelo, uJehova uNkulunkulu wabuza umbuzo. Nayi impendulo: "Umuntu wathi: “Owesifazane onginike yena ukuba abe nami, unginike isithelo sesihlahla, ngadla.” UJehova uNkulunkulu wabe esethi kowesifazane: “Yini le oyenzile?” Owesifazane waphendula: “Inyoka ingikhohlisile, ngadla”" (UGenesisi 3:12,13). U-Adam no-Eva abalivumanga icala labo, bazama ukuzithethelela. KuGenesise 3:14-19, singafunda ukwahlulela kukaNkulunkulu kanye nesithembiso sokugcwaliseka kwenjongo yakhe: "Ngizobeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane  naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona iyochoboza ikhanda lakho, wena uyoyilimaza* esithendeni" (UGenesise 3:15). Ngalesi sithembiso, uJehova uNkulunkulu wathi injongo yakhe izofezeka, nokuthi uSathane udeveli uzobhujiswa. Kusukela ngalowo mzuzu kuqhubeke, isono sangena emhlabeni, kanye nomphumela waso oyinhloko, ukufa: "Ngomuntu oyedwa isono sangena ezweni nokufa kwangena ngesono, ngaleyo ndlela ukufa kwasakazekela kubantu bonke ngenxa yokuthi bonke bonile" (KwabaseRoma 5:12).

2 - Umbuzo wobuqotho bomuntu

UDeveli wathi kunephutha esimweni somuntu. Kuyicala likasathane elibhekiswe ebuqothweni bukaJobe: "UJehova wathi kuSathane: “Uvelaphi?” USathane waphendula uJehova wathi: “Bengizulazula emhlabeni ngihambahamba kuwo.” UJehova wathi kuSathane: “Ingabe uyiqaphelile* inceku yami uJobe? Akekho ofana nayo emhlabeni. Iqotho, yesaba uNkulunkulu futhi iyakugwema okubi.” USathane waphendula uJehova wathi: “Ukube uJobe akatholanga lutho, ubezomesaba yini uNkulunkulu?  Awuzange yini umbiyele yena nendlu yakhe nakho konke anakho? Uwubusisile umsebenzi wezandla zakhe nemfuyo yakhe yande kakhulu ezweni.  Kodwa manje ake welule isandla sakho, uthathe konke anakho, nakanjani uzokuthuka ebusweni bakho.”  UJehova wabe esethi kuSathane: “Bheka! Konke anakho kusesandleni sakho. Kuphela nje ungeluleli isandla sakho kuye!” Ngakho uSathane wasuka phambi* kukaJehova. (…) UJehova wathi kuSathane: “Uvelaphi?” USathane waphendula uJehova wathi: “Bengizulazula emhlabeni ngihambahamba kuwo.”  UJehova wathi kuSathane: “Ingabe uyiqaphelile inceku yami uJobe? Akekho ofana nayo emhlabeni. Iqotho, yesaba uNkulunkulu futhi iyakugwema okubi. Namanje isanamathele ngokuqinile ebuqothweni bayo, ngisho noma wena uzama ukungenza ukuba ngiyibhubhise ngaphandle kwesizathu.”  Kodwa uSathane waphendula uJehova wathi: “Isikhumba ngesikhumba. Umuntu uyokhipha konke anakho ngenxa yokuphila kwakhe. Kodwa manje ake welule isandla sakho umzwise ubuhlungu emzimbeni, nakanjani uzokuthuka ebusweni bakho.” Ngakho uJehova wathi kuSathane: “Bheka! Usesandleni sakho! Kuphela nje ungambulali!”" (UJobe 1:7-12; 2:2-6).

Iphutha lomuntu, ngokusho kukaSathane udeveli, ukuthi ukhonza uNkulunkulu, hhayi ngoba emthanda, kodwa ngenxa yokuzizuzela yena nethuba. Ngaphansi kwengcindezi, ngokulahlekelwa yimpahla yakhe nokwesaba ukufa, namanje ngokukaSathane udeveli, umuntu akakwazi ukuhlala ethembekile kuNkulunkulu. Kepha uJobe wakhombisa ukuthi uSathane unamanga: UJobe walahlekelwa yikho konke anakho, walahlekelwa yizingane zakhe eziyishumi, futhi wacishe wafa ngokugula (i-Akhawunti kaJobe 1 no 2). Abangani abathathu bamanga bahlukumeza uJobe ngokwengqondo, bethi lonke usizi lwakhe luvela ezonweni ezifihliwe, ngakho-ke uNkulunkulu wayemjezisela icala lakhe nobubi. Noma kunjalo uJobe akazange alahle ubuqotho bakhe waphendula wathi: "Anginakulokotha ngithi nilungile nina madoda! Ngiyoze ngife ngingazange ngibulahle ubuqotho bami!" (Jobe 27:5).

Kodwa-ke ukwehluleka okubaluleke kakhulu kukadeveli maqondana nobuqotho bomuntu, kwaba ukunqoba kukaJesu Kristu owalalela uNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni: "Ngaphezu kwalokho, lapho efika njengomuntu, wazithoba futhi walalela kwaze kwaba sekufeni,  yebo, ekufeni esigxotsheni sokuhlushwa" (KwabaseFilipi 2:8). UJesu Kristu, ngobuqotho bakhe, wanikeza uYise ukunqoba okungokomoya okuyigugu kakhulu, yingakho wavuzwa: "Ngenxa yalesi sizathu, uNkulunkulu wamphakamisela esikhundleni esiphezulu futhi ngomusa wamnika igama elingaphezu kwawo wonke amanye amagama,  ukuze egameni likaJesu wonke amadolo aguqe—awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba —  futhi zonke izilimi zivume obala ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi  kube inkazimulo kuNkulunkulu uBaba” (KwabaseFilipi 2:9-11).

Emfanekisweni wendodana yolahleko, uJesu Krestu usinikeza ukuqonda okungcono kwendlela uYise enza ngayo lapho igunya likaNkulunkulu inselele okwesikhashana (Luka 15: 11-24). Indodana yabuza uyise ifa layo futhi yaphuma endlini. Ubaba wavumela indodana yakhe umuntu omdala ukuthi yenze lesi sinqumo, kodwa futhi ithwale nemiphumela. Ngokufanayo, u-Adamu wasebenzisa inkululeko yakhe yokuzikhethela, kodwa futhi wahlangabezana nemiphumela. Okusiletha embuzweni olandelayo maqondana nokuhlupheka kwesintu.

Izimbangela zokuhlupheka

Ukuhlupheka kungumphumela wezici ezine eziyinhloko

1 - USathane nguyena odala ukuhlupheka (kepha hhayi njalo) (Jobe 1:7-12; 2:1-6). Ngokusho kukaJesu Kristu, uSathane ungumbusi walomhlaba: "Manje leli zwe liyahlulelwa; umbusi waleli zwe uzophonswa ngaphandle" (Johane 12:31; 1 Johane 5:19). Yingakho isintu sisonke singeneme: "Ngoba siyazi ukuthi yonke indalo iyaqhubeka ibubula kanyekanye futhi isezinhlungwini kanyekanye kuze kube manje" (KwabaseRoma 8:22).

2 - Ukuhlupheka kungumphumela wesimo sethu sesoni, okusiholela ekugugeni, ekuguleni nasekufeni: "Ngomuntu oyedwa isono sangena ezweni nokufa kwangena ngesono, ngaleyo ndlela ukufa kwasakazekela kubantu bonke ngenxa yokuthi bonke bonile. (…) Ngoba inkokhelo yesono ukufa” (KwabaseRoma 5:12; 6:23).

3 - Ukuhlupheka kungaba ngumphumela wezinqumo ezimbi (ngakithi noma ezabanye abantu): "Ngoba angikwenzi okuhle engikufisayo, kodwa okubi engingakufisi yikho engikwenzayo" (Duteronomi 32:5; Roma 7:19). Ukuhlupheka akuwona umphumela "womthetho okuthiwa we-karma". Nakhu esingakufunda kuJohane isahluko 9: "Njengoba ayedlula wabona umuntu owazalwa eyimpumputhe. Abafundi bakhe bambuza: “Rabi, ubani owona, yilo muntu noma ngabazali bakhe, aze azalwe eyimpumputhe?” UJesu waphendula: “Akonanga lo muntu noma abazali bakhe, kodwa kwenzeka ukuze imisebenzi kaNkulunkulu ibonakaliswe ngaye” (Johane 9:1-3). "Imisebenzi kaNkulunkulu", kuyena, kungaba isimangaliso sokuphulukisa indoda eyimpumputhe.

4 - Ukuhlupheka kungaba ngumphumela "izikhathi nezenzakalo ezingalindelekile", okudala ukuthi umuntu abe sendaweni engafanele ngesikhathi esingalungile: "Kunokunye futhi engikubonile phansi kwelanga, ukuthi abanejubane abaphumeleli njalo emncintiswaneni, nabanamandla abanqobi njalo empini, nabahlakaniphile ababi nokudla njalo, nongqondongqondo ababi nengcebo njalo, nalabo abanolwazi abaphumeleli njalo ngoba isikhathi nezenzakalo ezingalindelekile zibehlela bonke.  Ngoba umuntu akasazi isikhathi sakhe. Njengoba nje izinhlanzi zibanjwa inethi elibi, nezinyoni zibanjwa isicupho, kanjalo namadodana abantu abanjwa isikhathi senhlekelele, lapho siwafica kungazelelwe” (UmShumayeli 9:11,12).

Yilokhu uJesu Kristu akusho ngezigameko ezimbili ezidabukisayo ezabulala abaningi: “Ngaleso sikhathi, abanye ababekhona bayibikela ngabaseGalile uPilatu ayexube igazi labo nemihlatshelo yabo. Yaphendula yathi kubo: “Ingabe nicabanga ukuthi labo bantu baseGalile babeyizoni ezimbi kakhulu kunabo bonke abanye baseGalile ngoba beye bahlupheka ngalezi zinto? Ngiyanitshela, akunjalo neze; kodwa ngaphandle kokuba niphenduke, nani nonke niyobhujiswa kanjalo.  Noma labo abangu-18 umbhoshongo waseSilowama owawela phezu kwabo wababulala—ingabe nicabanga ukuthi babenecala elikhulu kunabo bonke abanye abantu abahlala eJerusalema? Ngiyanitshela, akunjalo neze; kodwa ngaphandle kokuba niphenduke, nani nonke niyobhujiswa njengabo”" (Luka 13:1-5). Asikho isikhathi lapho uJesu Kristu aphakamisa khona ukuthi abantu ababeyizisulu zezingozi noma izinhlekelele zemvelo bona kakhulu kunabanye, noma nokuthi uNkulunkulu ubangele izehlakalo ezinjalo, ukujezisa izoni. Noma ngabe ukugula, izingozi noma izinhlekelele zemvelo, akuyena uNkulunkulu obenza futhi labo abahlaselwa yiso abenzanga maphutha amaningi kunabanye.

UNkulunkulu uzokuqeda konke lokhu kuhlupheka: "Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi, lithi: "Ngemva kwalokho ngezwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi: “Bheka! Itende likaNkulunkulu limi phakathi kwabantu, uyohlala nabo, babe ngabantu bakhe. UNkulunkulu ngokwakhe uyoba nabo.  Uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona. Izinto zakudala sezidlulile”” (Isambulo 21:3,4).

Ukudalelwa nokuzikhethela

"Ukudalelwa" akuyona imfundiso yeBhayibheli. Asihlelwanga ukwenza okuhle noma okubi, kepha ngokuya "ngokuzikhethela" sikhetha ukwenza okuhle noma okubi (uDuteronomi 30:15). Lo mbono wokudalelwa uhlobene eduze nomqondo abantu abaningi abanawo ngekhono likaNkulunkulu lokwazi ikusasa. Sizobona ukuthi uNkulunkulu ulisebenzisa kanjani ikhono lakhe lokwazi ikusasa. Sizobona kusuka eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu ulisebenzisa ngendlela ekhethiwe futhi ekhethiweyo noma ngenhloso ethile, ngezibonelo eziningana eziseBhayibhelini.

UNkulunkulu usebenzisa ikhono lakhe lokwazi ikusasa, ngendlela ekhethwayo

Ingabe uNkulunkulu wayazi ukuthi u-Adamu wayezokona? Kusukela kumongo kaGenesise 2 no-3, cha. UNkulunkulu akakhiphi umyalo, azi kusengaphambili ukuthi awuzogcinwa. Lokhu kuphambene nothando lwakhe futhi lo myalo kaNkulunkulu wawungekho nzima (1 Johane 4:8; 5:3). Nazi izibonelo ezimbili eziseBhayibhelini ezikhombisa ukuthi uNkulunkulu usebenzisa ikhono lakhe lokwazi ikusasa ngendlela ekhethiwe nengaqondakali. Kepha futhi, ukuthi uhlala esebenzisa leli khono ngenhloso ethile.

Thatha isibonelo sika-Abrahama. KuGenesise 22:1-14, uNkulunkulu ucela u-Abrahama ukuthi anikele ngendodana yakhe u-Isaka. Ingabe uNkulunkulu wayazi kusengaphambili ukuthi u-Abrahama wayezolalela? Ngokuya ngomongo oseduze wendaba, cha. Ngesikhathi sokugcina uNkulunkulu watshela u-Abrahama ukuthi angakwenzi: “Yabe isithi: “Ungamlimazi umfana, ungenzi lutho nhlobo kuye, ngoba manje ngiyazi ukuthi uyamesaba uNkulunkulu ngoba awungigodlelanga indodana yakho, okuwukuphela kwayo”” (UGenesise 22:12). Kubhaliwe ukuthi "manje ngiyazi impela ukuthi uyamesaba uNkulunkulu". Inkulumo ethi "manje" ikhombisa ukuthi uNkulunkulu wayengazi ukuthi u-Abrahama uzosilalela yini lesi sicelo kuze kube sekugcineni.

Isibonelo sesibili sithinta ukubhujiswa kweSodoma neGomora. Iqiniso lokuthi uNkulunkulu uthumela izingelosi ezimbili ukuthi zibone isimo esibi likhombisa futhi ukuthi ekuqaleni wayengenabo bonke ubufakazi bokwenza isinqumo, futhi kulokhu wasebenzisa amandla akhe ukwazi ngokusebenzisa ngezingelosi ezimbili (uGenesise 18:20,21).

Uma sifunda izincwadi ezahlukahlukene zeziprofetho zeBhayibheli, sizothola ukuthi uNkulunkulu usasebenzisa ikhono lakhe lokwazi ikusasa, ngenhloso ethile. Isibonelo, ngenkathi uRebecca ekhulelwe amawele, inkinga ukuthi iyiphi kulezi zingane ezimbili ezoba ngukhokho wesizwe esikhethwe uNkulunkulu (Genesise 25: 21-26). UJehova uNkulunkulu wenza ukubheka okulula kwezakhi zofuzo kuka-Esawu noJakobe, bese uNkulunkulu wabona ukuthi bazoba ngabantu abanjani: "Amehlo akho angibona ngisho ngisewumbungu; Zonke izitho zawo zazilotshiwe encwadini yakho Ngokuqondene nezinsuku ezabunjwa ngazo, Kungakabi bikho nesisodwa sazo" (AmaHubo 139:16). Ngokusekelwe kulolu lwazi, uNkulunkulu wakhetha (KwabaseRoma 9:10-13; Izenzo 1:24-26 "Wena, Jehova, owazi izinhliziyo zabo bonke").

Ingabe UNkulunkulu Uyasivikela?

Ngaphambi kokuqonda ukucabanga kukaNkulunkulu ngendaba yokuvikelwa kwethu, kubalulekile ukuthi ubheke amaphuzu amathathu abalulekile eBhayibheli (1 KwabaseKorinte 2:16):

1 - UJesu Kristu wakhombisa ukuthi impilo yamanje, egcina ngokufa, inenani lesikhashana labo bonke abantu (Johane 11:11 (Ukufa kukaLazaru kuchazwa ngokuthi "ukulala"). Ngaphezu kwalokho, uJesu Kristu wakhombisa ukuthi okubalulekile yithemba lokuphila okuphakade (Mathewu 10:39). Umphostoli Pawula wakhombisa kutsi "imphilo yeliciniso" incike ethembeni lekuphila lokuphakadze (1 Thimothi 6:19).

Uma sifunda incwadi yeZenzo, sithola ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu akayivikeli inceku yaKhe ekufeni, endabeni kaJakobe noStefanu (Izenzo 7:54-60; 12:2). Kwezinye izimo, uNkulunkulu wanquma ukuvikela inceku yaKhe. Isibonelo, emva kokufa kompostoli uJakobe, uNkulunkulu wanquma ukuvikela umphostoli uPetru ekufeni okufanayo (Izenzo 12:6-11). Ngokuvamile, ngokwesimo seBhayibheli, ukuvikelwa kwenceku kaNkulunkulu kuvame ukuxhumaniswa nenjongo yakhe. Isibonelo, ukuvikelwa kukamphostoli uPhawuli kwabe kunenhloso ephakeme: wayezoshumayeza amakhosi (Izenzo 27:23,24; 9:15,16).

2 - Lo mbuzo wokuvikelwa uNkulunkulu kumele ubekwe kumongo wezinselelo ezimbili zikaSathane futhi ikakhulukazi emazwini aphathelene noJobe: "Awuzange yini umbiyele yena nendlu yakhe nakho konke anakho? Uwubusisile umsebenzi wezandla zakhe  nemfuyo yakhe yande kakhulu ezweni" (UJobe 1:10). Ukuphendula umbuzo wobuqotho, uNkulunkulu uthathe isinqumo sokususa ukuvikelwa kwakhe kuJobe, kodwa futhi nakuso sonke isintu. Ngaphambi nje kokuba afe, uJesu Kristu, ecaphuna iHubo 22:1, wakhombisa ukuthi uNkulunkulu wayethathe konke ukuvikelwa kuye, okwaholela ekufeni kwakhe njengomhlatshelo (Johane 3:16; Mathewu 27:46). Noma kunjalo, maqondana nesintu sisonke, lokhu kungabikho kokuvikelwa kukaNkulunkulu akuphelele, ngoba njengoba uNkulunkulu anqabela uSathane ukubulala uJobe, kusobala ukuthi kuyafana kuso sonke isintu (Qhathanisa noMathewu 24:22).

3 - Sibonile ngenhla ukuthi ukuhlupheka kungaba ngumphumela "wezikhathi ezingalindelekile nezehlakalo" okusho ukuthi abantu bangazithola ngesikhathi esingafanele, endaweni engafanele (UmShumayeli 9:11,12). Ngakho-ke, abantu ngokuvamile abasindisiwe emiphumeleni yokukhetha okwenziwa u-Adamu ekuqaleni. Indoda iyaguga, igule futhi ife (KwabaseRoma 5:12). Angaba yisisulu sezingozi noma izinhlekelele zemvelo (KwabaseRoma 8:20; incwadi yomShumayeli iqukethe incazelo eningiliziwe ngobuze bempilo yamanje oholela ekufeni: “Yize leze!” kusho umshumayeli, “Yize leze! Konke kuyize!” (UmShumayeli 1:2)).

Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu akabavikeli abantu emiphumeleni yezinqumo zabo ezimbi: "Ningadukiswa: UNkulunkulu akayena owokuhlekwa usulu. Ngoba noma yini umuntu ayihlwanyelayo, uyovuna yona futhi;  ngoba lowo ohlwanyela enombono wenyama yakhe uyovuna ukonakala enyameni, kodwa lowo ohlwanyela enombono womoya uyovuna ukuphila okuphakade okuvela emoyeni” (KwabaseGalathiya 6:7,8). Uma uNkulunkulu eshiye isintu ngeze isikhathi eside uma kuqhathaniswa, kusivumela ukuthi siqonde ukuthi ukuhoxisile ukuvikelwa Kwakhe emiphumeleni yesimo sethu sokona. Impela, lesi simo esiyingozi kuso sonke isintu sizoba sesikhashana (KwabaseRoma 8:21). Ngemuva kokuxazululwa kwezinsolo zikadeveli, isintu sizophinda sithole ukuvikeleka okuhle kukaNkulunkulu emhlabeni (AmaHubo 91:10-12).

Ngabe lokhu kusho ukuthi njengamanje asisasivikelwe ngawodwana uNkulunkulu? Isivikelo uNkulunkulu asinika sona ikusasa lethu laphakade, maqondana nethemba lokuphila okuphakade, uma sikhuthazela kuze kube sekupheleni (Mathewu 24:13; Johane 5:28,29; Izenzo 24:15; Isambulo 7:9-17). Ngaphezu kwalokho, uJesu Kristu encazelweni yakhe yesibonakaliso sezinsuku zokugcina (uMathewu 24, 25, uMarko 13 noLuka 21), kanye nencwadi yeSambulo (ikakhulukazi ezahlukweni 6:1-8 no-12:12), kukhombisa lokho isintu sizoba namashwa amakhulu kusukela ngo-1914, okusikisela ngokusobala ukuthi okwesikhashana uNkulunkulu ubengeke asivikele. Kodwa-ke, uNkulunkulu wenze ukuthi sikwazi ukuzivikela ngamunye wethu ngokusebenzisa isiqondiso saKhe esinomusa esiseBhayibhelini, iZwi laKhe. Ngokubanzi, ukusebenzisa izimiso zeBhayibheli kusiza ukugwema izingozi ezingadingekile ezinganciphisa izimpilo zethu ngokungafanele (Izaga 3:1,2). Sibonile ngenhla ukuthi ayikho into efana nokudalelwa. Ngakho-ke, ukusebenzisa izimiso zeBhayibheli, ukuholwa nguNkulunkulu, kuzofana nokubuka ngokucophelela ngakwesokunene nangakwesobunxele ngaphambi kokuwela umgwaqo, ukuze silondoloze izimpilo zethu (Izaga 27:12).

Ngaphezu kwalokho, umphostoli uPetru wagcizelela isidingo somkhuleko: "Kodwa ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Ngakho-ke, yibani abahluzekile engqondweni futhi niphaphamele ukuthandaza" (1 Petru 4:7). Umkhuleko nokuzindla kungavikela ukulinganisela kwethu ngokomoya nangokwengqondo (KwabaseFilipi 4:6,7; UGenesise 24:63). Abanye bakholelwa ukuthi bavikelwe uNkulunkulu ngesikhathi esithile ezimpilweni zabo. Akukho lutho eBhayibhelini oluvimbela le ndlela ekhethekile ukuba ibonwe, ngokuphambene nalokho: "ngibe nomusa kulowo engiba nomusa kuye, ngibonise isihe kulowo engibonisa isihe kuye" (Eksodusi 33:19). Kuphakathi kukaNkulunkulu nalo muntu obeyovikelwa. Akumele sahlulele: "Ungubani wena ukuba wahlulele inceku yomunye? Yinkosi yayo enqumayo ukuthi iyama noma iyawa. Impela iyomiswa, ngoba uJehova* angayimisa" (KwabaseRoma 14:4).

Ubuzalwane futhi nisizane

Ngaphambi kokuba ukuhlupheka kuphele, kufanele sithandane futhi sisizane, ukuze sinciphise ukuhlupheka okusizungezile: "Ngininika umyalo omusha, wokuba nithandane; njengoba nje nami nginithandile, ukuba nani nithandane.  Bonke bayokwazi ngalokhu ukuthi ningabafundi bami—uma nithandana” (Johane 13: 34,35). Umfundi uJakobe, umfowabo kaJesu Kristu ngamzali munye, wabhala kahle ukuthi lolu hlobo lothando kumele luboniswe ngezenzo ukusiza umakhelwane wethu ososizini (Jakobe 2: 15,16). UJesu Kristu Wathi Siza Labo Abangasoze Benza Okufanayo Kithi (Luka 14:13,14). Ngokwenza lokhu, ngandlela thile, 'siboleka' uJehova futhi uzosibuyisela... ikhulu (Izaga 19:17).

Kuyathakazelisa ukufunda lokho uJesu Kristu akuchaza njengezenzo zesihe ezizosenza sikwazi ukuba nokuphila okuphakade: "Ngoba ngangilambile nanginika ukudla; ngangomile nanginika okuphuzwayo. Ngangiyisihambi nangamukela ngemfudumalo;  ngangihlubule, nangigqokisa. Ngangigula nanginakekela. Ngangisejele nangivakashela’" (Mathewu 25:31-46). Kumele kuqashelwe ukuthi kuzo zonke lezi zenzo asikho isenzo esingathathwa "njengesenkolo". Kungani? Imvamisa, uJesu Kristu wasiphinda lesi seluleko: "Ngifuna umusa hhayi umhlatshelo" (Mathewu 9:13; 12:7). Incazelo ejwayelekile yegama elithi "isihe" isenzo somusa (Incazelo encanyana ukuthethelelwa). Ukubona umuntu oswele, noma ngabe siyamazi noma cha, futhi uma sikwazi ukwenza lokho, sizomsiza (Izaga 3:27,28).

Umhlatshelo umele izenzo ezingokomoya ezihlobene ngqo nokukhulekelwa kukaNkulunkulu. Ngakho-ke kusobala ukuthi ubudlelwane bethu noNkulunkulu bubaluleke kakhulu. Yize kunjalo, uJesu Kristu wagxeka abanye abantu besikhathi sakhe ababesebenzisa ibhaxa lokuthi "ukuzidela" hhayi ukusiza abazali babo asebekhulile (Mathewu 15:3-9). Kuyathakazelisa ukuphawula lokho uJesu Kristu akusho ngalabo abangeke bayenze intando kaNkulunkulu: "Abaningi bayothi kimi ngalolo suku: ‘Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini egameni lakho, saxosha amademoni egameni lakho, senza nemisebenzi eminingi yamandla egameni lakho?’" (Mathewu 7:22). Uma siqhathanisa uMathewu 7:21-23 no-25:31-46 noJohane 13:34,35, siyabona ukuthi "umhlatshelo" kanye nesihe esingokomoya, yizinto ezimbili ezibaluleke kakhulu (1 Johane 3:17,18; uMathewu 5:7).

UNkulunkulu uzophulukisa isintu

Embuzweni womprofethi uHabakuki (1:2-4), maqondana nokuthi kungani uNkulunkulu evumele ukuhlupheka nobubi, nansi impendulo: "UJehova wangiphendula wathi: “Wubhale phansi umbono, uwuqophe ngokucacile ematsheni ayizicaba, Ukuze owufunda ngokuzwakalayo awufunde kalula. Ngoba umbono uzogcwaliseka ngesikhathi esimisiwe, Leso sikhathi sizofika ngokushesha, ngeke uqambe amanga. Ngisho noma ungase ulibale, hlala uwulindele! Ngoba nakanjani uzogcwaliseka. Ngeke wephuze!"” (UHabakuki 2:2,3). Nayi eminye imibhalo yeBhayibheli yalo "mbono" oseduze kakhulu wethemba ongeke wephuze:

"Ngabona izulu elisha nomhlaba omusha; ngoba izulu langaphambili nomhlaba wangaphambili kwase kudlulile, nolwandle lungasekho. Ngabona nedolobha elingcwele, iJerusalema Elisha, lehla livela ezulwini kuNkulunkulu futhi lilungiswe njengomakoti ehlobele umyeni wakhe.  Ngemva kwalokho ngezwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi: “Bheka! Itende likaNkulunkulu limi phakathi kwabantu, uyohlala nabo, babe ngabantu bakhe. UNkulunkulu ngokwakhe uyoba nabo.  Uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona,  noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona. Izinto zakudala sezidlulile”" (Isambulo 21:1-4).

"Impisi iyohlala newundlu, Ingwe ilale ndawonye nezinyane lembuzi, Ithole nebhubesi nesilwane esikhuluphele konke kuyoba ndawonye; Nomfanyana uyokuhola. Inkomo nebhere kuyodla ndawonye, Amankonyane ako alale ndawonye. Ibhubesi liyodla utshani njengenkunzi. Umntwana oncelayo uyodlala phezu komgodi wemfezi, Ingane eyekiswe ibele iyofaka isandla sayo emgodini wenyoka enobuthi. Ngeke neze kulimaze Noma kubangele umonakalo kuyo yonke intaba yami engcwele, Ngoba nakanjani umhlaba uyogcwala ulwazi ngoJehova Njengamanzi egcwalisa ulwandle” (Isaya 11:6-9).

"Ngaleso sikhathi amehlo ezimpumputhe ayovulwa, Nezindlebe zabayizithulu ziyovulwa. Ngaleso sikhathi olunyonga uyogxumagxuma njengenyamazane, Nolimi loyisimungulu luyomemeza ngenjabulo. Ngoba kuyoqhuma amanzi ehlane, Kube nemifudlana ethafeni eliwugwadule. Umhlabathi owomiswe ukushisa uyoba yichibi elinomhlanga, Nomhlabathi owomile ube njengeziphethu zamanzi. Endaweni okuhlala kuyo izimpungushe, Kuyoba khona utshani obuluhlaza nemihlanga nezitshalo zebungu” (Isaya 35:5-7).

""Ngeke kuphinde kube khona usana oluphila izinsuku ezimbalwa kuleyo ndawo, Ngeke kusaba nexhegu elisheshe life lingakazigcwalisi izinsuku zalo. Noma ubani ofa eneminyaka eyikhulu ubudala uyobhekwa njengomfana nje, Isoni siyofa ngenxa yesiqalekiso nakuba sineminyaka eyikhulu. Bayokwakha izindlu bahlale kuzo, Bayotshala amasimu amagilebhisi badle izithelo zawo. Ngeke bakhe bese kuhlala omunye, Ngeke batshale bese kudla abanye. Ngoba izinsuku zabantu bami ziyoba njengezinsuku zesihlahla, Abakhethiwe bami bayowujabulela ngokugcwele umsebenzi wezandla zabo. Ngeke bakhandlekele ize, Noma bazale izingane ezizohlupheka, Ngoba bona nesizukulwane sabo, Bayinzalo yababusiswe uJehova. Ngisho nangaphambi kokuba bangibize, mina ngiyophendula; Lapho besakhuluma, mina ngiyozwa. Impisi newundlu kuyodla ndawonye, Ibhubesi liyodla utshani njengenkomo, Ukudla kwenyoka kuyoba uthuli. Ngeke zilimaze noma zibangele noma iyiphi incithakalo kuyo yonke intaba yami engcwele,” kusho uJehova” (Isaya 65:20-24).

"Inyama yakhe mayibe ntsha kunasebusheni; Makabuyele ezinsukwini zobungqabavu bobusha bakhe" (Jobe 33:25).

"Kule ntaba uJehova wamabutho uyokwenzela zonke izizwe Idili lezibiliboco, Idili lewayini elimnandi, Idili lokudla okumnandi okunomnkantsha, Lewayini elimnandi, elihluziwe. Kule ntaba uyosusa umgubuzelo ogubuzele zonke izizwe, Nesembozo eselukelwe phezu kwazo zonke izizwe. Uyogwinya ukufa kuze kube phakade, INkosi EnguMbusi uJehova iyosula izinyembezi ebusweni babo bonke abantu. Iyosusa ihlazo labantu bayo kuwo wonke umhlaba, Ngoba uJehova ngokwakhe ukhulumile” (Isaya 25:6-8).

"UNkulunkulu uthi: “Abantu bakho abafile bayophila. Izidumbu zabantu bami ziyovuka. Phaphamani nimemeze ngenjabulo, Nina enihlala othulini! Ngoba amazolo akho anjengamazolo asekuseni, Nomhlaba uyovumela labo abangenamandla ekufeni ukuba baphinde baphile"” (Isaya 26:19).

“Abaningi balabo abalele othulini lomhlaba bayovuka, abanye bavukele ekuphileni okuphakade abanye bavukele esihlambeni nasekuhlazekeni phakade” (Daniyeli 12:2).

"Ningamangali ngalokhu, ngoba ihora liyeza lapho bonke abasemathuneni beyolizwa izwi layo  baphume, ababenza okuhle baphumele ovukweni lokuphila, ababenza okubi ovukweni lokwahlulelwa" (Johane 5:28,29).

"Nginethemba kuNkulunkulu, okuyithemba nalaba bantu abalilangazelelayo, lokuthi kuyoba khona uvuko lwabalungile nabangalungile" (Izenzo 24:15).

Ungubani uSathane uDeveli?

UJesu Kristu uchaze udeveli ngokumane athi: “Yena wayengumbulali kusukela ekuqaleni, akazange abambelele eqinisweni, ngoba iqiniso alikho kuye. Lapho ekhuluma amanga, ukhuluma ngokuvumelana nalokho ayikho, ngoba ungumqambimanga noyise wamanga” (Johane 8:44). USathane udeveli akayena umqondo wokubi, uyisidalwa somoya sangempela (Bheka i-akhawunti ekuMathewu 4:1-11). Ngokunjalo, amadimoni nawo ayizingelosi ezaqala ukuhlubuka ezalandela isibonelo sikaSathane (uGenesise 6:1-3, ukuqhathanisa nencwadi kaJuda ivesi 6: "Nezingelosi ezingasigcinanga isikhundla sazo sokuqala kodwa zashiya indawo yazo yokuhlala efanele, uzibophe ngezibopho ezingunaphakade ebumnyameni obukhulu, uzigcinele ukwahlulelwa kosuku olukhulu").

Lapho kulotshiwe ukuthi "akazange ame aqine eqinisweni", kukhombisa ukuthi uNkulunkulu wadala le ngelosi ngaphandle kobubi enhliziyweni yakhe. Le ngelosi, ekuqaleni kwempilo yayo "yayinegama elihle" (UmShumayeli 7:1a). Kodwa-ke, akazange ahlale eqotho, wahlakulela ukuziqhenya enhliziyweni yakhe futhi ngokuhamba kwesikhathi waba "udeveli", okusho ukuthi unyundela futhi ungumphikisi; igama lakhe elidala elihle, idumela lakhe elihle, selithathelwe indawo ngelinye ngencazelo yehlazo laphakade. Esiprofethweni sikaHezekeli (isahluko 28), ngokuphathelene nenkosi yaseTire eyayiziqhenya, kusobala ukuthi kukhonjiswe ngokuziqhenya kwengelosi eyaba "nguSathane": "Ndodana yomuntu, cula ingoma yokulila ngenkosi yaseThire, uthi kuyo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: “Wawuyisibonelo sokuphelela, Ugcwele ukuhlakanipha, umuhle ngazo zonke izindlela. Wawuse-Edene, insimu kaNkulunkulu. Wawuhlotshiswe ngazo zonke izinhlobo zamatshe ayigugu —Irubi, itopazi nejaspi; ikhrisolithe, i-onikisi nejeyidi; isafire, itherkhoyisi nesimaragidu; Izisekelo zawo nezikhoxe zawo kwakuyigolide. Alungiswa ngosuku owadalwa ngalo. Ngakumisa waba ikherubi eligcotshiwe eliyisivikelo. Wawusentabeni engcwele kaNkulunkulu, uhambahamba phakathi kwamatshe avuthayo. Wawungenaphutha ezindleleni zakho kusukela ngosuku owadalwa ngalo Kwaze kwaba yilapho kutholakala ukungalungi kuwe"" (Hezekeli 28:12-15). Ngesenzo sakhe sokungabi nabulungiswa e-Edene waba "ngumqambimanga" owadala ukufa kwayo yonke inzalo ka-Adamu (uGenesise 3; KwabaseRoma 5:12). Njengamanje, nguSathane olawula umhlaba: "Manje leli zwe liyahlulelwa; umbusi waleli zwe  uzophonswa ngaphandle" (Johane 12:31; Efesu 2:2; 1 John 5:19).

USathane uzobhujiswa ngokuphelele: "UNkulunkulu onika ukuthula, yena uzomchoboza ngokushesha uSathane ngaphansi kwezinyawo zenu" (UGenesise 3:15; KwabaseRoma 16:20).

Partagez cette page